ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

ultimately

AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0   
38 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ultimately-, *ultimately*, ultimate
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ultimately[ADV] ท้ายที่สุด, See also: ตอนสุดท้าย, ในที่สุด, Syn. eventually

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Or bad habits will become difficult to change, and ultimately ruin his life.นิสัยที่ไม่ดีจะเปลี่ยนแปลงได้ยาก และท้ายที่สุดจะทำลายชีวิตเขา. Return of the Condor Heroes (1983)
Ultimately, this enabled us to devise a strategy with which we lured his program into a designated body.㹷ش, ҡ֧Ἱâͧ ¡ͧ ҧ Ghost in the Shell (1995)
Full of laughter, love, pain, sadness, but ultimately, redemption.แต่ล้วนกลั่นจากชีวิต เราจะร่วมทางกับครอบครัวแอ็บบ็อท The Truman Show (1998)
- Is that, ultimately, Truman prefers his cell, as you call it.เป็นเพราะในท้ายที่สุด ทรูแมนก็พอใจสิ่งที่คุณเรียกว่า "คุก" The Truman Show (1998)
You have no idea what you've ultimately sacrificed.คุณไม่รู้หรอกว่าคุณเสียสละอะไรไปบ้าง Brokedown Palace (1999)
That speaks volumes about character. And ultimately...เสียงนั้น เป็นเอกลักษณ์ และสุดยอดจริง ๆ... The Story of Us (1999)
Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw is ultimately expressed and the anomaly revealed as both beginning and end.Which brings us at last to the moment of truth, wherein the fundamental flaw... ... isultimatelyexpressed and the anomaly revealed... ทั้งคู่ เริ่มและจบ The Matrix Reloaded (2003)
I mean, we can do what my stepmother does and take lots of painkillers to number ourselves from the reality that life is, well, random, unfair and ultimately meaningless.เราทำแบบที่แม่เลี้ยงฉันทำก็ได้ กินยาแก้ปวดเข้าไปเยอะๆจะได้ชาไปหมด ไม่ต้องมารับรู้ว่าชีวิตมันช่างไร้แบบแผน The O.C. (2003)
A Congressional Committee ultimately found evidence of a plot to overthrow Roosevelt.ในที่สุดคณะกรรมการของสภาคองเกรสก็ค้นพบหลักฐาน เกี่ยวกับแผนการที่จะโค่นล้มรูสเวลท์ The Corporation (2003)
Ultimately capital puts its foot down somewhere.ถึงที่สุดแล้ว ทุนต้องหยั่งเท้าลงที่ไหนสักแห่ง The Corporation (2003)
Ultimately we have to as individuals accept responsibility for our collective action and the larger harm that it causes you know in our world.ถึงที่สุดแล้ว ในฐานะปัจเจกบุคคล เราต้องรับผิดชอบการกระทำร่วมกันของเรา และพิษภัยที่เราทำให้เกิดแก่โลก The Corporation (2003)
Ultimately, it'll lead to her suicide.was betrayed by her own sick paedophile father! Ultimately... it'll lead to her suicide. The Butterfly Effect (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
ultimatelyHe will ultimately pass the exam.
ultimatelyOpinion is ultimately determined by the feelings, and not by the intellect.
ultimatelyThe notorious rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimatelyThe rebel was ultimately captured and confined to jail.
ultimatelyThe rebel was ultimately captured and confined to prison.
ultimatelyUltimately, space flight will be beneficial to all mankind.
ultimatelyWho is ultimately responsible for this?

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ครั้งสุดท้าย[ADV] finally, See also: ultimately, Syn. คราวสุดท้าย, หนสุดท้าย, Ant. ครั้งแรก, Example: เขาเคยบอกว่า ถ้าเขาจะตาย เขาต้องพยายามดิ้นรนไปนอนหลับตาครั้งสุดท้าย ที่บ้านเกิดเมืองนอนของเขา
จนได้[ADV] in the end, See also: ultimately, finally, Example: แม่เคยเตือนแล้วว่าให้ระวัง แล้วก็เกิดอุบัติเหตุขึ้นจนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ครั้งสุดท้าย[adv.] (khrang sutthāi) EN: finally ; ultimately   FR: pour la dernière fois
ในที่สุด[adv.] (nai thīsut) EN: finally ; at last ; eventually ; lastly ; ultimately   FR: finalement ; en définitive ; au final ; enfin
ท้ายสุด[adv.] (thāisut) EN: finally ; at last ; ultimately   

CMU English Pronouncing Dictionary
ULTIMATELY    AH1 L T AH0 M AH0 T L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ultimately    (a) ˈʌltɪmətliː (uh1 l t i m @ t l ii)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
归根结蒂[guī gēn jié dì, ㄍㄨㄟ ㄍㄣ ㄐㄧㄝˊ ㄉㄧˋ, / ] ultimately; in the final analysis; after all; when all is said and done, #94,719 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
それ見たことか[それみたことか, soremitakotoka] (exp) You see that? (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ見ろ[それみろ, soremiro] (exp) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
それ御覧;それご覧[それごらん, soregoran] (exp) (obsc) (See それ見たことか) Well, look at that... (used when someone ignores your advice and ultimately fails at something) [Add to Longdo]
カインコンプレックス[, kainkonpurekkusu] (n) Cain complex (jealousy of a sibling, ultimately leading to hatred) [Add to Longdo]
詰まり(P);詰り[つまり, tsumari] (adv) (1) (uk) that is to say; that is; in other words; I mean; (2) (uk) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it; (n) (3) (uk) clogging; obstruction; stuffing; (degree of) blockage; (4) (uk) shrinkage; (5) (uk) (See とどのつまり) end; conclusion; (6) (uk) (arch) dead end; corner; (7) (uk) (arch) distress; being at the end of one's rope; (P) [Add to Longdo]
詰まる所;詰まるところ;つまる所;詰まる処;つまる処[つまるところ, tsumarutokoro] (adv) (See 詰まり・つまり・2) in short; in brief; to sum up; ultimately; in the end; in the long run; when all is said and done; what it all comes down to; when you get right down to it [Add to Longdo]
逆縁[ぎゃくえん, gyakuen] (n) (1) {Buddh} bad deed which ultimately results in the creation of a good Buddhist; (2) older person conducting a funeral service for a younger relative, in particular, a parent for a child [Add to Longdo]
散逸;散佚[さんいつ, san'itsu] (n,vs) (1) being scattered and ultimately lost; (2) {physics} dissipation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Ultimately \Ul"ti*mate*ly\, adv.
   As a final consequence; at last; in the end; as, afflictions
   often tend to correct immoral habits, and ultimately prove
   blessings.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 ultimately
   adv 1: as the end result of a succession or process; "ultimately
       he had to give in"; "at long last the winter was over"
       [syn: {ultimately}, {finally}, {in the end}, {at last},
       {at long last}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top