Search result for

tratsch

(58 entries)
(0.0055 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tratsch-, *tratsch*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tratsch มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tratsch*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- Gossip.- TratschA Bigger Boat (2014)
I want no gossip about this conversation, Hustings.Keinen Klatsch und Tratsch über dieses Gespräch! Little Lord Fauntleroy (1980)
It's been ages since I caught up on all the gossip.Ist ewig her, dass ich mal wieder so viel Klatsch und Tratsch hörte. The Revel (1981)
What's that?Oh, was steht denn in unserem Tratschblättchen? The Death List (1981)
What's the gossip about me?Was wird denn so über mich getratscht? The Devil You Know (1981)
There are people watching this thing.Die Leute tratschen. Body Heat (1981)
Rumour, hearsay.Da gibt es eine Menge Klatsch und Tratsch, Minister. The Moral Dimension (1982)
Is there anything worse than this? This is our custom. Don't you know how people gossip?So sind unsere Sitten, du weisst, was die Leute alles tratschen. Yol (1982)
Well, apparently, gossip is an illness that we can't even cure.Tratsch scheint eine Krankheit zu sein, die nicht mal wir heilen können. A Good Night's Steele (1983)
Uh, Vanessa. Vanessa, that'll be all. They don't need to be bored by company chitchat.Unsere Kunden möchten sicher keinen Firmentratsch hören. Love Among the Steele (1983)
If you sleep this late, you'll miss a few mini-dramas.Wenn du so lange schläfst, verpasst du den ganzen TratschThe Big Chill (1983)
We're incurable gossips.Wir lieben TratschChopping Spree (1984)
Sorry, Dad, I never kiss and tell.Tut mir leid, ich bin keine Tratschtante. The Sanction (1984)
They wonder and babble.Man tratscht. Le bon plaisir (1984)
But listen, if this is one of those suburban gossip calls, would I do?Aber wenn es um Klatsch und Tratsch geht, kann ich da vielleicht helfen? Car Wars (1985)
You know how the neighbors will talk.Sie wissen, wie die Nachbarn tratschen. You Only Die Twice (1985)
Steaming hot, as you like it. Thank you. You may retire.Gerüchte, Tratsch und langweilige alte Witwen. May 1864 - Late Autumn 1864 (1986)
When you were following me, I thought that you were a reporter with this gossip sheet that somehow got a hold of our marriage license.Als Sie mir folgten, dachte ich, dass Sie Reporter sind im Auftrag dieses Tratschblattes, das unsere Heiratsurkunde in die Finger bekommen hat. Playing for Keeps (1986)
What's the scuttlebutt?Worüber wird getratscht? The Pharoah's Engineer (1986)
If I were you, and I thank my personal God I am not,... ..I wouldn't be sitting around chinwagging.An Ihrer Stelle, wo ich Gott sei dank nicht bin, würde ich hier nicht tratschend herumsitzen. Wall Street (1987)
You sit there in that pathetic excuse of an office reporting gossip while under your very nose evil is doing its worst.Du sitzt dort in diesem... erbärmlichen Büro, berichtest über Tratsch, während vor deiner Nase... das Böse... am Werk ist. The Witches of Eastwick (1987)
One who enjoys gossip.Jemand, der gerne tratscht." Promises, Promises (1988)
You don't wanna grow up and be a nosy busybody, do you?Du willst doch kein neugieriges Tratschweib werden, wenn du groß bist? Mad Money (1988)
Try your own. Or better yet, mrs. Holbuts.Wenn Sie das nächste Mal Tratsch verbreiten wollen, dann gefälligst Ihren eigenen. Breaking Up Is Hard to Do (1988)
Nothing like a barbershop for jawing your socks off.Nichts ist so gut wie ein Friseur, um den neuesten Tratsch zu erfahren. Mississippi Burning (1988)
She is such a tattletale.Sie ist so eine Tratschtante. Baby Love (1989)
Because a couple of unhappy women make some sarcastic remarks?Weil ein paar unzufriedene Frauen mit etwas Tratsch über Sie herziehen? The Reunion (1989)
Anyway, I mustn't stand here, gossiping.Ich sollte nicht hier herumstehen und tratschen! Four and Twenty Blackbirds (1989)
It strikes me you've been listening to far too many scandalmongers.Sie haben wohl zu viel Klatsch und Tratsch gehört. Triangle at Rhodes (1989)
Darling? Sοrry.Victoria läuft herum und tratscht. Miss Marple: A Caribbean Mystery (1989)
And don't say I'm rich! - I won't say it no more. - Is that what you and Idella talk about?Über so was tratschen Sie wohl mit Idella! Driving Miss Daisy (1989)
I hate being discussed behind my back in my own house!Ich hasse es, wenn hinter meinem Rücken über mich getratscht wird. Driving Miss Daisy (1989)
And don't tell everyone my business.Und tratschen Sie nicht über mich. Driving Miss Daisy (1989)
- No, that's fine. She'll tell everybody, but that's fine.Sie ist die größte Tratsche, aber das ist schon ok. Say Anything... (1989)
Oh, he's such a gossip.Das ist so ein Tratschmaul. The Sheltering Sky (1990)
And who might he be gossiping to in this place?Und mit wem soll er hier tratschen? The Sheltering Sky (1990)
So Mr Charles Vyse is in love with our little friend?Er ist verrückt nach ihr, aber sie wird nicht... Hör auf zu tratschen, Milly. Peril at End House (1990)
You thought my family problems were gossip.Du dachtest meine Familienprobleme währen TratschOne on One (1990)
HERE YOU GO.Und er tratscht doch so gern. Rush to Judgement (1990)
I've heard about the people who live on the other side of you the Bundys.Und wenn Sie den neuesten Tratsch hören wollen, dann von mir. Do Ya Think I'm Sexy (1990)
I'm Helen Lovejoy, - the gossipy wife of the minister.helen Lovejoy, die tratschende Pfarrersfrau. Life on the Fast Lane (1990)
I'm telling you, in this building gossip is a major-league sport.Ich sage Ihnen, in diesem Gebäude ist der Tratsch ein Hochleistungssport. Be My Baby (1991)
All that highfalutin talk about hope and freedom sure didn't last through the threat of calling Immigration.All dieser hochtrabende Tratsch über Hoffnung und Freiheit... war nichts gegen die Drohung, die Einwanderungsbehörde einzuschalten. Lookin' for a Desk in All the Wrong Places (1991)
and I hear the commerce and rumors, exchange and envy, one hand or another, and I see all your little women swimming in a sea of makeup after making out with the microwave and the dishwasher and fantasizing that a combat soldier will conquer them from behind,Ich höre das Geräusch von Handel, Gerüchten und Tratsch, von Hand zu Hand zur nächsten, während eure Frauen im Make-Up schwimmen, und mit der Mikrowelle und dem Geschirrspühler flirten. und davon träumen, dass ein Soldat sie von hinten nimmt. Life According to Agfa (1992)
If they do, the talk will be of little else.Wenn sie das tun, wird man nur darüber tratschen. The Age of Innocence (1993)
If she sees it, she would spread the gossip everywhere.Die würde es überall herumtratschen, die neugierige blöde Ziege! Run and Kill (1993)
From now on, I'll use my gossip for good instead of evil.Ab jetzt soll mein Tratsch dem Guten statt dem Bösen dienen. Marge in Chains (1993)
If you could pay attention real quick.Hört zu und schließt die Tratsch-Mäulchen! Maybe... Maybe Not (1994)
- Please.Geheim-Tunten-TratschMaybe... Maybe Not (1994)
Gideon's blows all to hell and you're having a chitchat with some weirdo... who winds up in T-bird's car when it zigs instead of zags.Gideons Laden explodiert und Sie tratschen mit einem Irren. The Crow (1994)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Klatsch {m}; Klatscherei {f}; Tratsch {m}gossip [Add to Longdo]
Klatsch {m}; Tratsch {m}; Getratsch {n}tattle [Add to Longdo]
Plausch {m}; Plauderei {f}; Klatsch {m}; Tratsch {m}chin-wag [Add to Longdo]
getratschttattled [Add to Longdo]
plauschen; plaudern; klatschen; tratschento chin-wag [Add to Longdo]
tratschen; klatschen; lästern; hecheln | tratschend; klatschend; lästernd; hechelnd | tratschte; klatschte; lästerte; hechelte | tratscht; tratscht | tratschte; klatschteto tattle; to gossip | tattling; gossiping | tattled; gossiped | tattles | tattled [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Tratsch [traːtʃ] (n) , s.(m )
     chin-wag
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top