ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tradition?

   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tradition?-, *tradition?*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tradition? มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tradition?*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- What about our tradition?- แล้วประเพณีของบ้านเราหล่ะคะ 50 First Dates (2004)
Dae-So would give you that responsibility of extradition?แดโซจะมอบหมายให้เจ้าส่งผู้อพยพกลับงั้นหรือ Episode #1.43 (2006)
Ancient tradition?ความเชื่อโบราณล่ะมั้ง ? Trick 'r Treat (2007)
- Ancient tradition?-ความเชื่อโบราณล่ะมั้ง ? Trick 'r Treat (2007)
Extradition?ส่งผู้ร้ายข้ามแดนงั้นเหรอ Better Half (2008)
Eric, what's your tradition? I, um, don't think we van der woodsensเอริค ประเพณีของเธอคืออะไรหรอ ผม อืม ไม่คิดว่าพวกเรา แวนเดอร์วูดเซ่น The Treasure of Serena Madre (2009)
What is this stupid Chinese tradition?นี่เป็นขนมธรรมเนียมโง่ๆอะไรของคนจีนวะ? Ip Man 2 (2010)
Is that a part of Haven tradition?นี่เป็นส่วนหนึ่งของประเพณีฮาเวนด้วยหรือเปล่า Sparks and Recreation (2011)
And break decades of tradition?และทำลายวัฒนธรรมที่มีมาหลายทศวรรษ? Killer Within (2012)
Excuse me, is it really a tradition? It's a tradition to get naked?โทษนะ มันเป็นธรรมเนียมจริงๆเหรอ ธรรมเนียมที่ต้องแก้ผ้าน่ะ Episode #1.1 (2012)
Isn't that a religious tradition?นั่นมันเป็นประเพณีทางศาสนานี่ Intuition (2012)
Any chance this is part of a tribal tradition?จะเป็นส่วนหนึ่งของพิธีกรรมชนเผ่ารึเปล่า Alchemy (2013)
You have no respect for tradition, for an established firm of bankers.- Keine Hochachtung vor der Tradition? - Wie? Keine Hochachtung vor der Tradition eines alten Bankgeschäfts? Fall Out (1968)
~ What's happening to the tradition?~ Wo bleibt da unsere TraditionFiddler on the Roof (1971)
You mean, when the settlers came here a hundred years ago they started hot-tubbing?Tradition? Hier haben sich die ersten Siedler... also in Whirlpools gesetzt? Roxanne (1987)
AND IT'S BAD GRAMMAR. SINCE WHEN DO I CARE ABOUT TRADITION?Ach, seit wann interessiert mich die TraditionStephanie Gets Framed (1991)
Mm-hm.Und die TraditionSaving Santa (1999)
Don't you remember the abbot's sermon about that old tradition, sanitary?Erinnerst du dich an die Predigt des Abtes über die alte TraditionDragonheart: A New Beginning (2000)
Why not continue the family tradition?Warum nicht die FamilientraditionMinefield (2002)
- A tradition?TraditionMidsummer (2003)
Oh, so is this like a tradition?Und er ist unser Freund, also... - Oh, ist das so was wie 'ne TraditionCowardly Lyin' (2003)
Tradition?TraditionRiding Alone for Thousands of Miles (2005)
What tradition?Welche TraditionUnited (2005)
What else do we know about this tradition?Was wissen wir noch über diese TraditionUnited (2005)
Tradition?- TraditionUnfinished Business (2006)
Ancient tradition?Alte TraditionTrick 'r Treat (2007)
-Ancient tradition?- Alte TraditionTrick 'r Treat (2007)
I mean, if being a slut is part of the job,Ist das hier TraditionAngels Fall (2007)
- That's a tradition?- Das ist eine TraditionSanta's Secret Stuff (2007)
how did that tradition start?Woher kommt denn diese TraditionJeff Dunham's Very Special Christmas Special (2008)
So it's tradition, then?Dann ist es also TraditionEpisode #1.8 (2008)
- A "tradition"?Ein TraditionParis (2008)
A "tradition"?Ein Tradition? Ja. Paris (2008)
Eric, what's your tradition?Eric, was ist deine TraditionThe Treasure of Serena Madre (2009)
Your parents were clowns?Folgst du einer FamilientraditionThe Last Circus (2010)
We've never done this before.TraditionRobots vs. Wrestlers (2010)
The theft of corpses is a time-honored tradition.Der Raub von Leichen, ist eine altehrwürdige Tradition. - TraditionMarionette (2010)
Are you out to challenge everything ?Willst du alles in Frage stellen? Die TraditionThe Source (2011)
And when they lose, you leave them, standing at the bottom of the podium. Still part of the tradition?Und sie zu verlassen, wenn sie nicht mehr die Erste sind, gehört das auch zur TraditionPopulaire (2012)
Is it an Irish tradition?Ist das vielleicht eine irische TraditionEpisode #3.1 (2012)
Do you pledge yourself to the sisterhood, to the magics, and the old ways?Schwörst du der Schwesternschaft die ewige Treue? Der Magie und unserer TraditionMassacre (2012)
That a Stavanger tradition?Ist das in Stavanger TraditionThe Orheim Company (2012)
- So you turned tail on the family business.- Ach ja, und unsere FamilientraditionWe Need to Talk About Kevin (2012)
Isn't that a religious tradition?Ist das nicht eine religiöse TraditionIntuition (2012)
Our tradition?Unsere TraditionBatman: The Dark Knight Returns, Part 2 (2013)
The custom for noble women, not commoners.Was sagst du, TraditionThe Tale of the Princess Kaguya (2013)
Tradition?TraditionTake This Job and Shove It (2013)
- Now is that a farm tradition?- Ist das eine FarmtraditionGet Up, Stand Up (2013)
Is this serve and protect a family tradition?Ist der Polizeidienst eine FamilientraditionResurrection (2014)
Who knows of this tradition?Wer weiß von der TraditionSacrifice (2014)

Result from Foreign Dictionaries (6 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tradition \Tra*di"tion\, v. t.
   To transmit by way of tradition; to hand down. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      The following story is . . . traditioned with very much
      credit amongst our English Catholics.  --Fuller.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tradition \Tra*di"tion\, n. [OE. tradicioun, L. traditio, from
   tradere to give up, transmit. See {Treason}, {Traitor}.]
   1. The act of delivering into the hands of another; delivery.
    "A deed takes effect only from the tradition or delivery."
    --Blackstone.
    [1913 Webster]
 
   2. The unwritten or oral delivery of information, opinions,
    doctrines, practices, rites, and customs, from father to
    son, or from ancestors to posterity; the transmission of
    any knowledge, opinions, or practice, from forefathers to
    descendants by oral communication, without written
    memorials.
    [1913 Webster]
 
   3. Hence, that which is transmitted orally from father to
    son, or from ancestors to posterity; knowledge or belief
    transmitted without the aid of written memorials; custom
    or practice long observed.
    [1913 Webster]
 
       Will you mock at an ancient tradition begun upon an
       honorable respect?          --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Naught but tradition remains of the beautiful
       village of Grand-Pr['e].       --Longfellow.
    [1913 Webster]
 
   4. (Theol.)
    (a) An unwritten code of law represented to have been
      given by God to Moses on Sinai.
      [1913 Webster]
 
         Making the word of God of none effect through
         your tradition, which ye have delivered. --Mark
                          vii. 13.
      [1913 Webster]
    (b) That body of doctrine and discipline, or any article
      thereof, supposed to have been put forth by Christ or
      his apostles, and not committed to writing.
      [1913 Webster]
 
         Stand fast, and hold the traditions which ye
         have been taught, whether by word or our
         epistle.             --2 Thess. ii.
                          15.
      [1913 Webster]
 
   {Tradition Sunday} (Eccl.), Palm Sunday; -- so called because
    the creed was then taught to candidates for baptism at
    Easter.
    [1913 Webster]

From French-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.4 [fd-fra-eng]:

 tradition /tʀadisjɔ̃/ 
  tradition

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 tradition
  tradition

From German-English FreeDict Dictionary ver. 0.3.3 [fd-deu-eng]:

 Tradition /tradiːtsiːoːn/ 
  tradition

From Danish-English FreeDict Dictionary ver. 0.2.1 [fd-dan-eng]:

 tradition
  tradition

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top