Search result for

tortur

(60 entries)
(0.0694 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tortur-, *tortur*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torture[N] การทรมาน
torture[N] วิธีทรมาน
torture[N] ความเจ็บปวด
torture[VT] ทรมานให้เจ็บปวด
torture[VT] ทำให้บิดเบี้ยว

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torture(ทอร์'เชอะ) n. การทรมาน,การทำให้เกิดความเจ็บปวด vt. ทรมาน,บิดหรืองอ, See also: torturedly adv. torturer n. torturesome adj. torturous adj. torturingly adv. torturously adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
torture(n) ความทรมาน,การทำให้เจ็บปวด
torture(vt) ทรมาน,บิด,งอ,ทำให้เจ็บปวด

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tortureการทรมาน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tortureทรมาน [TU Subject Heading]
Torture (International law)ทรมาน (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Don't torture me.อย่าทรมานฉันเลย Pret-a-Poor-J (2008)
Is this how you get your kicks... torturing innocent people?ไฟฟ้ามันอันตรายนะ คุณทำแบบนี้ได้ยังไง... Committed (2008)
It's not torture. I'm doing you a favor.ทรมานคนบริสุทธิ์เนี่ย Committed (2008)
Hey, you remember that idea that Cameron had about trying to torture the patient into admitting himself?เฮ้.คุณจำได้ไหม นั่นเป็นความคิดของคาเมรอน เกี่ยวกับการทรมานคนไข้ เพื่อให้เขายอมไปโรงพยาบาล The Itch (2008)
Dr. Mohinder Suresh is a brilliant yet tortured man...ด๊อกเตอร์โมฮินเดอร์ ซูเรส ปราดเปรื่องแต่ก็ทุกข์ทรมาน Heroes: Countdown to the Premiere (2008)
Lots of geniuses would have been tortured to death if you were a conductor at those times.สมัยก่อนมีอัจฉริยะหลายคนที่เคยถูกทรมานให้ตาย ถ้าคุณเป็นวาทยากรในสมัยนั้นก็คงไม่แคล้วกัน Beethoven Virus (2008)
Torture all those who were in the examination hall!ทรมาณทุกคนที่อยู่ในสนามสอบคัดเลือก! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
Do not stop the torture until they confess to their crimes and reveal the mastermind!ไม่ต้องหยุดทรมาณจนกว่าพวกมันจะสารภาพและเปิดเผยว่าผู้วางแผนออกมา Hong Gil Dong, the Hero (2008)
- Torture them until they confess!-ทรมาณพวกมันจนกว่าพวกมันจะยอมสารภาพ! Hong Gil Dong, the Hero (2008)
If the sons of the Ministers are tortured, how will you handle the outcry?ถ้าเหล่าลูกชายของท่านเสนาต่างๆถูกทรมาณ ท่านจะรับมือกับเสียงคัดค้านอย่างไรดี? Hong Gil Dong, the Hero (2008)
You're not rehabilitating people, Ezra. You're torturing them.คุณไม่ได้ฟื้นฟูผู้คน เอซร่า คุณทรมานพวกเขา The Lazarus Project (2008)
Because she tortures you with her refusal?เพราะความทรมาน จากคำบอกปัดของนางน่ะรึ? The Other Boleyn Girl (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torturHe was subjected to torture by the police.
torturHe was tortured by guilt.
torturHis lecture on chemistry was nothing but torture.
torturThe cruelty of the torture in the police station is beyond description.
torturThe prisoner died under torture.
torturThe problem tortured the chief.
torturThe torture made him confess to crimes he had not committed.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ทรกรรม[N] hardship, See also: torture, torment, suffering, trouble, affliction, Syn. ทรมาทรกรรม, Thai definition: การทำให้ลำบาก
ทรมานทรกรรม[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาน, Example: คุณจะเอาลูกไปทรมานทรกรรมทำไม, Thai definition: ทำให้ทนทุกข์ทรมานไม่รู้จักจบจักสิ้น, ทำให้ทนทุกข์ทรมานอย่างยืดเยื้อ, Notes: (ปาก)
ทรมาน[V] torture, See also: torment, abuse, cause anguish, harrow, ill-treat, maltreat, mishandle, Syn. ทารุณ, ประทุษร้าย, ทรมาทรกรรม, Example: พม่าทรมานเชลยชาวไทยอย่างโหดเหี้ยม, Thai definition: ทำให้ลำบาก, ทำทารุณ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
บีบขมับ[v.] (bīpkhamap) EN: torture by pressing on the temples ; press one's temple   
การทรมาน[n.] (kān thøramān) FR: torture [f]
ทรกรรม[v.] (thørakam) EN: hardship ; torture ; torment ; suffering ; trouble ; affliction   
ทรมาน[v.] (thøramān) EN: torture ; harass ; be cruel to ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   FR: opprimer ; tyranniser ; torturer ; maltraiter
ทรมานทรกรรม[v. exp.] (thøramān-thørakam) EN: torture ; torment ; abuse ; cause anguish ; harrow ; ill-treat ; maltreat ; mishandle   
ยมบาล[n.] (yommabān) EN: Prince of Devils ; guardian of hell ; guardian of the underworld ; torturer of the dead   FR: gardien de l'enfer [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORTURE    T AO1 R CH ER0
TORTURED    T AO1 R CH ER0 D
TORTURES    T AO1 R CH ER0 Z
TORTURING    T AO1 R CH ER0 IH0 NG
TORTUROUS    T AO1 R CH UW2 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torture    (v) (t oo1 ch @ r)
tortured    (v) (t oo1 ch @ d)
torturer    (n) (t oo1 ch @ r @ r)
tortures    (v) (t oo1 ch @ z)
torturers    (n) (t oo1 ch @ r @ z)
torturing    (v) (t oo1 ch @ r i ng)

Japanese-English: EDICT Dictionary
火責め[ひぜめ, hizeme] (n) torture by fire [Add to Longdo]
苛む;嘖む[さいなむ, sainamu] (v5m,vt) to torment; to torture; to harass [Add to Longdo]
海老責め;蝦責め[えびぜめ, ebizeme] (n) Japanese bondage torture (bound victim sits cross-legged with their arms tied behind them, and the rope is tightened until their ankles touch their neck) [Add to Longdo]
現責め[うつつぜめ, utsutsuzeme] (n) sleep deprivation (as a form of torture) [Add to Longdo]
拷器[ごうき, gouki] (n) (arch) instruments of torture [Add to Longdo]
拷訊[ごうじん, goujin] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷責[ごうせき, gouseki] (n) (obsc) (See 拷問) torture [Add to Longdo]
拷問[ごうもん, goumon] (n,vs,adj-no) torture; the rack; third degree; (P) [Add to Longdo]
拷問禁止条約[ごうもんきんしじょうやく, goumonkinshijouyaku] (n) United Nations Convention Against Torture (1987) [Add to Longdo]
拷問具[ごうもんぐ, goumongu] (n) instrument(s) of torture [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top