Search result for

torrens

(106 entries)
(0.0293 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -torrens-, *torrens*, torren
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา torrens มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *torrens*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
torrent[N] กระแสน้ำเชี่ยว, Syn. overflow, deluge, flood
torrential[ADJ] ซึ่งไหลเชี่ยว, Syn. fierce

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
torrent(ทอ'เรินทฺ) n. กระแสน้ำเชี่ยว,การไหลพุ่ง,ความเชี่ยวกราก,ฝนตกหนัก, Syn. stream,outburst,gush
torrential(ทอเรน'เชิล) adj. ไหลเชี่ยว,เชี่ยวกราก,ไหลพุ่ง,ซึ่งเทกระหน่ำลงมา,รุนแรง, (การด่า) โขมง, Syn. violent,vehement

English-Thai: Nontri Dictionary
torrent(n) เสียงด่าโขมง,ความเชี่ยวกราก,การไหลทะลัก

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Torrential rainฝนหนักมากที่สุด เสมือนฟ้ารั่ว [อุตุนิยมวิทยา]

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Torrente.- Torrente! Torrente 2: Mission in Marbella (2001)
The water vapor condensed and fell in torrential downpours.ไอน้ำควบแน่น แล้วตกลงมาเป็นฝน Home (2009)
locals say what started as a torrential hailstorm late this afternoon suddenly turned to massive lightning strikes.คนในท้องถิ่นกล่าวว่ามันเริ่มมาจากพายุลูกเห็บที่โหมกระหน่ำอย่างแรง ในช่วงสายๆของวันนี้ และทันใดนั้นเองมันก็เกิดฟ้าผ่าลงมา Free to Be You and Me (2009)
We got caught in that torrential downpour.เราเจอ ตอนที่นั่นฝนตกหนักมาก Any Moment (2012)
The torrential waters rushed in at a rate 40,000 times greater than Niagara Falls, turning a vast desert into the Mediterranean Sea... in less than a year.กว่าน้ำตกไนแองเปลี่ยน ทะเลทรายกว้างใหญ่ เข้าไปในทะเลเมดิเตอร์เรเนียน ในเวลาที่น้อยกว่าหนึ่งปี The Lost Worlds of Planet Earth (2014)
If we are able to survive the torrent of arrows raining down upon us, we'll finally reach the iron gates of the residence.ถ้าเราสามารถที่จะอยู่รอดฝนตกหนัก ของลูกศรฝนลงพวกเรา ในที่สุดเราก็จะถึงเหล็ก ประตูของที่อยู่อาศัย Last Knights (2015)
My mind is a raging torrent flooded with rivulets of thought cascading into a waterfall of creative alternatives.สมองฉันกำลังไหลแล่น... ...ไปตามแม่น้ำแห่งความคิด ...แล้วตกลงสู่น้ำตกแห่งความสร้างสรรค์ Blazing Saddles (1974)
Raging torrents, volcanoes... the stuff for a true book!สิ่งต่างๆสำหรับนวนิยายที่แท้จริง! Pola X (1999)
We aren't seeing any rain yet, but thick storm clouds are moving in from the west promising a torrent to comeเรายังไม่เห็นฝนเลย แต่เมฆพายุหนากำลังเคลื่อนตัวเข้ามาจากทางตะวันตก ตามที่ได้พยากรณ์ไว้ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
This is a massive rushing torrent of fresh melt water tunneling straight down through the greenland ice to the bedrock below.นี่คือกระแสน้ำหลากขนาดมหึมา ของน้ำใหม่ที่ละลาย เจาะเป็นอุโมงค์ทะลุผืนน้ำแข็งของกรีนแลนด์ลงไป An Inconvenient Truth (2006)
TORRENCE:TORRENCE: Reunion (1993)
Ms. Mitchell in 36 hours Jason Torrence will be indicted for racketeering.Ms. Mitchell, in 36 Stunden wird Jason Torrence wegen krimineller Machenschaften angeklagt. Reunion (1993)
I could be confined in solitary and Jason Torrence could see to it that a blow dart hits me just below the left ear.Ich könnte in Einzelhaft sein und Jason Torrence könnte dafür sorgen, das mich ein Blasrohrpfeil direkt unter dem linken Ohr trifft. Reunion (1993)
It's Jason Torrence.Es ist Jason Torrence. Reunion (1993)
Torrence?Torrence? Reunion (1993)
TORRENCE:TORRENCE: Reunion (1993)
If Torrence's boys are here, we have to get out.Wenn Torrences Männer hier sind, müssen wir weg. Reunion (1993)
A man by the name of Jason Torrence.Ein Mann namens Jason Torrence. Reunion (1993)
We gotta make sure she testifies against Torrence.Wir müssen sicherstellen, dass sie gegen Torrence aussagt. Reunion (1993)
I can guarantee that car is registered to somebody that works for Jason Torrence.Es ist ganz sicher auf jemanden gemeldet, der für Jason Torrence arbeitet. Reunion (1993)
- Jason Torrence...- Jason Torrence... Reunion (1993)
She's a former associate of Mr. Torrence.Eine ehemalige Gefährtin von Mr. Torrence. Reunion (1993)
Well, Torrence tried to kill my father and Valerie Mitchell tonight.Torrence hat heute versucht, meinen Vater und Valerie umzubringen. Reunion (1993)
Ladies and gentlemen, our man of the year, Jason Torrence.Meine Damen und Herren, unser Mann des Jahres, Jason Torrence. Reunion (1993)
Jason Torrence.Jason Torrence. Reunion (1993)
Your father went to talk to Jason Torrence.Dein Vater wollte mit Jason Torrence reden. Reunion (1993)
Mind telling me what you thought you'd accomplish by talking to Torrence?Was wolltest du damit erreichen, mit Torrence zu reden? Reunion (1993)
They'll take her to Torrence.Sie bringen sie zu Torrence. Reunion (1993)
Over here, Mr. Torrence.Hier drüben, Mr. Torrence. Reunion (1993)
Valerie and Torrence?Valerie und Torrence? Reunion (1993)
Torrence is finished, thanks to you.Torrence ist erledigt. Dank Ihnen. Reunion (1993)
I needed to confront Torrence if I had any chance to make it out of that life.Ich musste mich Torrence stellen, um dieses Leben hinter mir zu lassen. Reunion (1993)
You cancel all those tractor pulls... and all that stuff until later.Verschiebt die Traktorrennen und den ganzen Kram auf später. Waterworld (1995)
For Brad's 1 3th birthday, we went to a tractor pull. And we got mud all over our heads.Bei Brads 13. Geburtstag besuchten wir ein Traktorrennen, und wurden ganz mit Schlamm übergossen. It's My Party (1995)
This is Dr. Robert Torrence... with the Bio Diversity Project... requesting immediate evacuation from Sector Z15.Hier ist Dr. Robert Torrence vom Biodiversitätsprojekt. Ich erbitte sofortige Evakuierung aus Sektor Z15. Das ist ein medizinischer Notfall. F. Emasculata (1995)
I repeat.Hier ist Dr. Robert Torrence. F. Emasculata (1995)
Yes, I'm trying to trace the origin of a package... that was sent to a Robert Torrence... at the Cumberland State Correctional Facility in Virginia.(Scully) Ich suche den Absender eines Briefes an Robert Torrence,... ..Cumberland State Vollzugsanstalt, Virginia. F. Emasculata (1995)
What Bobby Torrence had.Was Bobby Torrence hatte. F. Emasculata (1995)
Robert Torrence was patient zero, the first prisoner to contract the disease.(Mulder) Robert Torrence war der erste infizierte Häftling. F. Emasculata (1995)
- Torrente!- Hallo, Torrente. Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Midnight. One more?Genau Mitternacht Noch einen, Torrente? Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
We've got a tasty stewtoday.Hallo, Torrente! Es gibt leckeren Eintopf, nach dem Sie sich die Finger lecken werden! Hoffentlich! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Mr Torrente!Señor Torrente! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Watch it cans! Here's Torrente!Ich werd den Büchsen mal zeigen, wer Torrente ist! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Jose Luis Torrente.José Luis Torrente. Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
So theatrical!- Sie übertreiben, Señor Torrente! - Hör auf, Mama! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Torrente!Torrente! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Depends, ha, ha.Das hängt davon ab, Torrente... Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
Bad luck girls, Torrente's leaving.Ich werd euch noch alle beglücken! Freut euch auf Torrente! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)
- Torrente.- Torrente! Torrente, el brazo tonto de la ley (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
torrenDown came the rain in torrents.
torrenDown come the rain in torrents.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เชี่ยว[adj.] (chīo) EN: swift ; rapid ; turbulent ; torrential ; strong   FR: rapide ; courant ; turbulent ; fort
นกเขนหัวขาวท้ายแดง[n. exp.] (nok khēn hūa khāo thāi daēng) EN: River Chat ; White-capped Water-Redstart   FR: Torrentaire à calotte blanche ; Rougequeue à capuchon blanc [m] ; Rougequeue à cape blanche [m] ; Rougequeue à calotte blanche [m]
พายุฝน[n. exp.] (phāyū fon) EN: rainstorm   FR: pluie torrentielle [f] ; orage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TORRENS    T AO1 R AH0 N Z
TORRENT    T AO1 R AH0 N T
TORRENCE    T AO1 R AH0 N S
TORRENTS    T AO1 R AH0 N T S
TORRENTIAL    T AO0 R EH1 N CH AH0 L
TORRENTIAL    T AO0 R EH1 N SH AH0 L
TORRENZANO    T AO2 R EH0 N Z AA1 N OW0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
torrent    (n) (t o1 r @ n t)
torrents    (n) (t o1 r @ n t s)
torrential    (j) (t @1 r e1 n sh l)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Sturzbach {m}; Schwall {m} | Sturzbäche {pl}torrent | torrents [Add to Longdo]
Sturzflut {f}; reißender Strom | Sturzfluten {pl}flash flood; torrent | torrents [Add to Longdo]
Wassermasse {f}mass of water; torrent of water; body of water [Add to Longdo]
Wildbach {m}torrent [Add to Longdo]
Wortschwall {m}torrent of words [Add to Longdo]
sturzflutartig {adj}torrential [Add to Longdo]
sturzflutartig {adv}torrentially [Add to Longdo]
wolkenbruchartig; sintflutartig {adj}torrential [Add to Longdo]
wolkenbruchartig {adv}torrentially [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トレント[, torento] (n) {comp} (See ビットトレント) Torrent; file format used with BitTorrent peer-to-peer file-sharing applications [Add to Longdo]
ビットトレント[, bittotorento] (n) {comp} BitTorrent peer-to-peer file sharing protocol [Add to Longdo]
豪雨[ごうう, gouu] (n) torrential rain; heavy rain; cloudburst; downpour; (P) [Add to Longdo]
春の水[はるのみず, harunomizu] (exp,n) lakes and torrents of spring (overflowing with water) [Add to Longdo]
奔流[ほんりゅう, honryuu] (n) torrent; violently rushing stream; tumbling (water) [Add to Longdo]
沛然[はいぜん, haizen] (n,adj-t,adv-to) torrential; sprouting up [Add to Longdo]
迸り[ほとばしり, hotobashiri] (n) gusher; spout; outpouring; effusion; torrent [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
倾泄[qīng xiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to drop in torrents [Add to Longdo]
倾泻[qīng xiè, ㄑㄧㄥ ㄒㄧㄝˋ, / ] to pour down in torrents [Add to Longdo]
奔泻[bēn xiè, ㄅㄣ ㄒㄧㄝˋ, / ] (of torrents) rush down; pour down [Add to Longdo]
急流[jí liú, ㄐㄧˊ ㄌㄧㄡˊ, ] torrent [Add to Longdo]
暴雨[bào yǔ, ㄅㄠˋ ㄩˇ, ] torrential rain; rainstorm [Add to Longdo]
[yún, ㄩㄣˊ, ] rushing of a torrent [Add to Longdo]
泥石流[ní shí liú, ㄋㄧˊ ㄕˊ ㄌㄧㄡˊ, ] landslide; torrent of mud and stones; mudslide [Add to Longdo]
[xiōng, ㄒㄩㄥ, / ] torrential rush; tumultuous [Add to Longdo]
浩浩[hào hào, ㄏㄠˋ ㄏㄠˋ, ] vast; expansive (universe); torrential (floods) [Add to Longdo]
[tāo, ㄊㄠ, ] overflow; torrent-dash [Add to Longdo]
滔滔[tāo tāo, ㄊㄠ ㄊㄠ, ] torrential [Add to Longdo]
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen [Add to Longdo]
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, / ] to flow out swiftly; to flood; a torrent; diarrhea; laxative [Add to Longdo]
[lóng, ㄌㄨㄥˊ, / ] rapids; waterfall; torrential (rain) [Add to Longdo]
翻腾[fān téng, ㄈㄢ ㄊㄥˊ, / ] to turn over; to surge; to churn; to rummage; raging (torrent) [Add to Longdo]
万水千山[wàn shuǐ qiān shān, ㄨㄢˋ ㄕㄨㄟˇ ㄑㄧㄢ ㄕㄢ, / ] ten thousand crags and torrents (成语 saw); the trials and tribulations of a long journey; a long and difficult road [Add to Longdo]
[pèi, ㄆㄟˋ, ] torrent of rain [Add to Longdo]
点对点[diǎn duì diǎn, ㄉㄧㄢˇ ㄉㄨㄟˋ ㄉㄧㄢˇ, / ] p2p (peer to peer); Bittorrent (BT) [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top