Search result for

tobin

(23 entries)
(0.0147 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tobin-, *tobin*
Possible hiragana form: とびん
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You know, Danny and I are going to a party tonight at Eddie Tobin's house.ที่บ้านของ เอดดี้ กันคืนนี้ Pilot (2004)
Dr. Tobin is apparently the best marriage counselor in the city.หมอโทบิน เป็นที่ปรึกษาคุ่สมรสที่ดีที่สุดในเมือง Did You Hear About the Morgans? (2009)
But the one thing they do agree on is how much they love Dr. Tobin.แต่พวกเขาเห็นพ้องกันเรื่องที่พวกเขารักหมอโทบิน Did You Hear About the Morgans? (2009)
Look, I just think we should give Dr. Tobin a chance.ดูนะ ฉันแค่คิดว่าควรให้ โอกาศ กับ ดอคเตอ โทบิน Did You Hear About the Morgans? (2009)
It's not, by any chance, Dr. Tobin, is it?มันไม่ใช่ โอกาศ ของ ดอคเตอโทบิน หรือ Did You Hear About the Morgans? (2009)
Louis Tobin just got sentenced to house arrest, and we're being hounded to make a statement.หลุยส์ โทบิน เพิ่งถูกตัดสิน ให้จับกุมตัวอยู่ภายในบ้าน แล้วเราก็ไม่รู้ว่าเค้าให้การว่าอย่างไร Your Secrets Are Safe (2010)
Well, that's right, Pat, I'm standing outside of Louis Tobin's Fifth Avenue apartment building.ใช่แล้วค่ะ แพท ฉันกำลังยืนอยู่ด้านนอก ตึกอพาร์ตเมนต์ของ หลุยส์ โทบิน บนถนนสายที่ 5 Your Secrets Are Safe (2010)
Mr. Tobin has just been sentenced to house arrest.คุณหลุยส์ โทบิน นั้นเพิ่งถูกตัดสิน ให้จับกุมตัวอยู่ภายในบ้าน Your Secrets Are Safe (2010)
This follows Mr. Tobin's confession last month to operating the largest Ponzi scheme in Wall Street history... bankrupting thousands of victims.ตามที่โทบินได้สารภาพเมื่อเดือนที่แล้วจาก การทำแชร์ลูกโซ่ที่ใหญ่ที่สุดในประวัติศาสตร์ Wall Street ทำให้มีผู้รับเคราะห์ล้มลายเป็นพัน Your Secrets Are Safe (2010)
Now despite Louis Tobin's admission of guilt, the Tobin family has issued no public statement nor any words of remorse for his victims.ตอนนี้ นอกจาก Louis Tobin ยอมรับในความผิด ครอบครัว Tobin ยังไม่ได้แจ้งอะไรต่อสาธารณะชนเลย และก็ยังไม่มีการกล่าวอะไรจากผู้รับเคราะห์เหล่านั้น Your Secrets Are Safe (2010)
It's still unclear whether his son, Joseph Tobin, or the rest of the family, was involved in the scheme.ซึ่งยังไม่เป็นที่กระจ่างว่า ลูกชายของเขา โจเซฟ โทบิน หรือสมาชิกที่เหลือในครอบครัวนั้น มีส่วนเกี่ยวข้องในแผนการนี้หรือไม่ Your Secrets Are Safe (2010)
However, Leonard Winstone, the Tobin family attorney, claims each has rightfully maintained their innocence.อย่างไรก็ตาม ลีโอนาร์ด วินสโทน ทนายความประจำตระกูลโทบิน ได้อ้างว่าทุกคนในครอบครัว ยังถือว่าเป็นผู้บริสุทธิ์โดยชอบธรรม Your Secrets Are Safe (2010)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOBIN    T OW1 B IH2 N

Japanese-English: EDICT Dictionary
トービン税[トービンぜい, to-bin zei] (n) Tobin tax (on cross-border currency trading) [Add to Longdo]
一瓶[ひとびん, hitobin] (n,adj-no) a (one) bottle [Add to Longdo]
跳鼠[とびねずみ;トビネズミ, tobinezumi ; tobinezumi] (n) (uk) jerboa (any rodent of family Dipodidae) [Add to Longdo]
鳶に油揚げをさらわれる;鳶に油揚げを攫われる;鳶に油揚を攫われる[とびにあぶらあげをさらわれる, tobiniaburaagewosarawareru] (exp,v1) (See 鳶・1) to be robbed of one's due; to have one's fried tofu snatched by a black kite [Add to Longdo]
飛び乗る;跳び乗る[とびのる, tobinoru] (v5r,vi) to jump upon (a moving object) [Add to Longdo]
飛び退く;跳び退く[とびのく, tobinoku] (v5k,vi) to jump (out of the way); to jump back; to jump aside [Add to Longdo]
飛び抜ける[とびぬける, tobinukeru] (v1) to be preeminent or outstanding [Add to Longdo]
飛七節[とびななふし;トビナナフシ, tobinanafushi ; tobinanafushi] (n) (uk) Micadina phluctaenoides (species of stick insect) [Add to Longdo]
飛抜けて[とびぬけて, tobinukete] (exp) by far; far and away; by all odds [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  Tobin
      n 1: United States economist (1918-2002) [syn: {Tobin}, {James
           Tobin}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top