Search result for

tillie

(61 entries)
(0.058 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tillie-, *tillie*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tillie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tillie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
A recipe machine.Eine Destillieranlage. The Hot Rod (1981)
Just think, sister every generation of Baldwins has had its recipe machine.Denk nur, Schwester, jede Generation von Baldwins hatte ihre eigene Destillieranlage. The Hot Rod (1981)
That's the destillation tub.Das ist der Destillierbottich. Red Sorghum (1987)
So he came down here to get the still running again.Er wollte also den Destillierapparat wieder in Schwung bringen. The Secret of Parker House (1988)
Water distilled by the sun.Von der Sonne destilliertes Wasser. My Mother's Castle (1990)
Refluxing the elixer in the alembic had proven the way."Das Elixir im Destillierkolben zurückfließen zu lassen hat sich als richtiger Weg herausgestellt. The Resurrected (1991)
Now, I have distilled their wisdom into three key phrases.Ich hab aus deren Weisheit drei wichtige Phrasen destilliert. Top of the Heap (1991)
His system for distilling mint from the marsh...Und dann sein Destillierapparat, um Pfefferminze aus Sumpf zu gewinnen... Le mirage (1992)
- The guy distilled the ANFO himself.Der Typ hat den Brennstoff selbst destilliert. Blown Away (1994)
It is the hour of the poet, who distilled the life in his heart. to extract the secret essence, embalmed, poisonous."Die Stunde des Dichters, der in seinem Herzen das Leben destillierte, um die geheimen Essenzen zu extrahieren. JLG/JLG: Self-Portrait in December (1994)
I got the idea from Professor Ulrich in gastrosurgery.Äthylalkohol und destilliertes Wasser, das reinste Getränk, das man kriegen kann. Alliancen kalder (1994)
Harmson told me you traded them for a still.- Netter Versuch, Krieg. Laut Harmson tauschten Sie sie gegen einen Destillierer ein. Whale Song (1994)
Finally, he distilled two drugs, tested them...Er destillierte zwei Drogen, führte Tests durch... Mary Reilly (1996)
Your Aunt Tillie said that I had to send it back.Deine Tante Tillie meinte, ich soll es zurückschicken. Capital P (1997)
Well, this blistering academic schedule shouldn't get in your way. You should be happy about that.Dieser destillierte Stundenplan dürfte dir keine Umstände machen. Bring It On (2000)
Methedrine was first distilled by a Japanese scientist before WWII.Methedrin wurde von einem Japaner schon vor dem 2. Weltkrieg destilliert. The Salton Sea (2002)
The coolant is just distilled water.Gekühlt wird mit destilliertem Wasser. K-19: The Widowmaker (2002)
He must have been gravely ill to be able to distill this kind of potion.Er muss ernsthaft krank gewesen sein .um in der Lage zu sein diesen Trank zu destillieren Double Vision (2002)
He must be gravely ill to be able to distill a potion like this.Er muss schon ernsthaft krank sein .um einen solchen Trank zu destillieren Double Vision (2002)
Distilled from the urine of sacred cows fed only on mango leaves.Destilliert aus dem Urin heiliger Kühe, gefüttert nur mit Mangoblättern? Girl with a Pearl Earring (2003)
You know what I think? I think it's you don't want any people looking at your still.Ich glaube, du willst nur nicht, dass man dein Destilliergerät findet. Beethoven's 5th (2003)
- What still?- Destilliergerät? Beethoven's 5th (2003)
Is it a pot still or a column still?Ein kontinuierliches Destilliergerät? Beethoven's 5th (2003)
I can't confirm or deny that I have a still.Ich kann nicht bestätigen, dass ich ein Destilliergerät habe. Beethoven's 5th (2003)
Do you single- or double-distil?Destillieren Sie einfach oder doppelt? Beethoven's 5th (2003)
I don't distil, since I don't have a still.Ich destilliere nicht. Beethoven's 5th (2003)
But if I did have a still, I'd triple-distil for smoothness.Aber ich würde dreifach destillieren, damit er besonders weich wird. Beethoven's 5th (2003)
- If you had a theoretical still...- Bei einem theoretischen Destillier... Beethoven's 5th (2003)
(Sara) What's a still?Was ist ein Destilliergerät? Beethoven's 5th (2003)
The studio sought him out after Tillie's Punctured Romance, a huge hit the first feature-length comedy. lt had a huge stage star, Marie Dressler and had incredible distribution.Das Studio wählte ihn nach seinem Hit Tillies Romanze auf Raten, der 1. Komödie in Spielfilmlänge mit Marie Dressler und einer unglaublichen Verbreitung. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
Tillie's Punctured Romance isn't a Chaplin film.Tillies Romanze auf Raten ist kein Chaplin-Film. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
The public had begun to notice Chaplin even before Tillie.Dem Publikum war Chaplin schon vor Tillie aufgefallen. Charlie: The Life and Art of Charles Chaplin (2003)
The most heavily advertised foods are consumed the most. No surprise."Tomatenkonzentrat, destillierter Essig fruchtzuckerhaltiges Mais-Sirup..." Super Size Me (2004)
Now in this next series of pictures... Mr. Emoto printed out words, taped them to bottles of distilled water... and left them out overnight.Jetzt, in der nächsten Fotoserie... hat Mr. Emoto Wörter ausgedruckt und klebte sie auf Flaschen mit destilliertem Wasser und hat sie eine Nacht stehen lassen. What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
This first photograph is the picture of the pure distilled water... just the essence of itself.Diese erste Fotografie zeigt das Bild des puren, destillierten Wassers... nur die Essenz ihrerselbst... What the #$*! Do We (K)now!? (2004)
They planted a still in our barn.Sie haben 'nen Destillierapparat in der Scheune aufgestellt. The Dukes of Hazzard (2005)
They planted a still?Sie haben einen Destillierapparat aufgestellt? The Dukes of Hazzard (2005)
"Distilled the old-fashioned way.""Destilliert... auf die altmodische Art." They Asked Me Why I Believe in You (2005)
Hi. Um, we go to Stars Hollow middle school.- Mr. Danes, ich bin Megan, das ist TillieLet Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
Oh! That was poor little Tilly.- Das war die arme kleine TillieLet Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
Way to go, Tilly. Dominate.- Weiter so, TillieLet Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
Tilly is an expert at knowing when the ref is watching and when he isn't.Tillie weiß immer ganz genau, wann der Schiri guckt, und wann nicht. Let Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
- Those little girls- - Megan, Tilly.- All diese kleinen Mädchen, Megan, TillieLet Me Hear Your Balalaikas Ringing Out (2005)
Find the rug cleaner, then find a scouring pad, then find some distilled water, Julie.Such den Teppich- reiniger und einen Schwamm. Und außerdem destilliertes Wasser. Mr. Monk and the Kid (2005)
Now why is distillation an important step?Und wieso ist das Destillieren so wichtig? Instinct (2005)
You were trying to distil the smell of copper?Du hast versucht, den Geruch von Kupfer zu destillieren? Perfume: The Story of a Murderer (2006)
Is there... any other way... to preserve smell besides distil it?Gibt es... einen anderen Weg, wie man Düfte festhalten kann, außer destillieren? Perfume: The Story of a Murderer (2006)
- It's on the south side of the distilled water tower.Auf der Südseite des Destillierwasser-Turms. Dr. Nobel (2006)
Okay, I've got a triple-shot, mocha, cirillium latte, an extra hot, chromium kona macchiato and a double-distilled Peruvian slow roast.Okay, ich habe eine "Trouble Shop Mocka Sirillium Latte", und einen extraheißen "Chromium ConA Macchiato" und einen doppelt destillierten "Peruvian Slow Roast". Blink (2006)
After we do a visual and microscopic examination of each human bone in the silver skeleton, we'll take samples and do an in-depth auxiological breakdown.Nachdem wir die visuelle und mikroskopische Untersuchung jedes menschlichen Knochens im silbernen Skelett gemacht haben, werden wir Proben nehmen und einen deatillierte axiologische Analyse vornehmen. The Widow's Son in the Windshield (2007)

CMU English Pronouncing Dictionary
TILLIE    T IH1 L IY0

German-Thai: Longdo Dictionary
destillieren(vt) |destillierte, hat destilliert| กลั่น

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Destillierapparat {m}still [Add to Longdo]
Pastillierung {f}pastillation [Add to Longdo]
Retorte {f}; Destillierkolben {m} [chem.]alembic [Add to Longdo]
Wasser {n} | über Wasser | hartes Wasser | weiches Wasser | destilliertes Wasser; Aqua purificata | gebundenes Wasser | dystrophes Wasser | drückendes Wasser | schweres Wasser; Schwerwasser {n}; Deuterium {n} [phys.] | auf dem Wasser; zu Wasser | jdm. das Wasser nicht reichen könnenwater | afloat | hard water | soft water | purified water; distilled water; aqua purificata | combined water | dystrophic water | pressing water | deuterium; heavy hydrogen; heavy water | waterborne | can't hold a candle to someone [Add to Longdo]
destillieren | destillierend | destilliertto distil; to distill [Am.] | distilling | distilled [Add to Longdo]
stilliegen | stilliegend | stillgelegento lie quiet | lying still | lain still [Add to Longdo]
undestilliertundistilled [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top