Search result for

tikis

(55 entries)
(0.0417 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tikis-, *tikis*, tiki
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tikis มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tikis*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Hey, Tiki, it's all wobbly.เฮ้ ทิกี้ มันโอนเอนไปหมดเลย Friday Night Bites (2009)
Could someone please help Tiki?ใครก็ได้มาช่วยทิกี้ที Friday Night Bites (2009)
Tiki. this one's yours.ติกกี้ คันนี้ของเธอ You're Undead to Me (2009)
No, tiki, do not do the one-piece, ok?ไม่ ติ๊กกี้ อย่าใส่ชุดวันพีซ โอเค? You're Undead to Me (2009)
You got any idea how expensive Tiki's inhalers are, huh?คุณไม่รู้หรอกว่าเครื่องช่วยหายใจ ของทิกิมันแพงเเค่ไหน Oiled (2010)
- And you bought a tiki torch.- คุณซื้อคบเพลิงทิกิ Back to Summer (2011)
We deserve this tiki torch. It is time to get our summer on.เราควรได้คบเพลิงนี้ เริ่มหน้าร้อนของเราได้ Back to Summer (2011)
- You know the old saying, - "Never buy a tiki torch before its time"?คุณก็รู้สุภาษิต อย่าซื้อคบไฟทิกิก่อนเวลาอันควร Back to Summer (2011)
We got three days to tiki torch and you are getting it done.ก่อนคบเพลิงทิกิ ลูกจะทำให้สำเร็จ Back to Summer (2011)
This is your fault. I bought a tiki torch. I was this close.นี่ความผิดลูก แม่ซื้อคบเพลิงทิกิ แม่เกือบแล้ว Back to Summer (2011)
You had to buy the tiki torch.ใช่ คุณซื้อคบเพลิงทิกิ Back to Summer (2011)
We're so close to the end. I have a tiki torch.แต่เราเป็นคนดี มันใกล้จบแล้ว ฉันมีคบเพลิงทิกิ Back to Summer (2011)
Oh, you know that tiki barโอ้ คุณรู้จักบาร์ทิกิที่ผมพาคุณไป Kame'e (2011)
My mom bought, like, a zillion tiki torches for my dad's 40th, so they've got to be up here somewhere.โคมไฟให้พ่อฉันตอนอายุ 40 แล้วพวกเขาก็เก็บไว้ที่ไหนซักที่บนนี้แหละ A Hot Piece of A (2012)
I'm going to the Tiki Bar later if you wanna come.ฉันจะไปต่อที่ทิกิบาร์ ถ้าอยากมาก็มานะ Frank & Lola (2016)
Okay, how would you like some Tiki Death Punch?โอเค ลองกินพั้นซ์ทีกกี้เดดดูมั้ย The One with George Stephanopoulos (1994)
Uh, it´s OK for an after-schooI job, but... ´"Hi, I´m Rob and I run the Tiki Post´"?เป็นแค่งานพิเศษหลังเลิกเรียนยังพอทน ฉันชื่อร๊อบ ฉันเป็นคนส่งไปรษณีย์ Never Been Kissed (1999)
Back to the Tiki Post.Back to the Tiki Post. Never Been Kissed (1999)
This is a cement hole. Uh... I have some tiki torches in the garage.แต่นี่มันรูปูนซีเมนต์ ชั้นมีโคมไฟเล็กสำหรับสวนด้วยนะคะ เงียบนะ เงียบนะ นังคนอ่อนแอ American Beauty (1999)
That travel layout you did with the tiki torches, wow, that was-- that was really gorgeous.ภาพถ่ายท่องเที่ยวที่คุณถ่ายกับคบเพลิงไม้นั่น ว้าว มันช่าง สวยมากจริงๆค่ะ Pilot (2006)
Lived the pineapple princess, Tiki# มีเจ้าหญิงสัปปะรดชื่อทิกิ High School Musical 2 (2007)
Aloha, everybody, my name is Tiki.# อโลฮา ทุกคน ฉันชื่อทิกิ High School Musical 2 (2007)
Tiki, Tiki Want to speaky, speaky, speaky# ท-ท-ท ทิกิๆ อยากจะพูดๆ High School Musical 2 (2007)
Tiki, Tiki Want to speaky, speaky, speaky# ท-ท-ท ทิกิๆ อยากจะพูดๆ High School Musical 2 (2007)
What am I supposed to do with my Tiki Warrior outfit?แล้วชุดนักรบทิกิ ที่ฉันอุตส่าห์เตรียมไว้หละ High School Musical 2 (2007)
What? Oh, put some fresh batteries in your Tiki Warrior costumeทำไมหละ ไปใส่แบตในชุด นักรบทิกิเธอ High School Musical 2 (2007)
These are your mama-sans, Tiki and Maria.Das hier sind deine neuen Mütter, Tiki und Maria. An Officer and a Gentleman (1982)
Tiki, say hello.Tiki, sag Hallo. An Officer and a Gentleman (1982)
- Tiki and Maria.- Tiki und Maria. An Officer and a Gentleman (1982)
Anybody who was interested in journalism.- Jeder Journalistikinteressierte. Steele in the News (1983)
- Tiki Motel.- Tiki-Motel. The Terminator (1984)
So long, dottie-Kins.(LACHEN) - Bis dann, Dottikins. Something's Wrong with Me (1987)
Cosmetic company, by any chance?Zufällig in der Kosmetikindustrie? Wall Street (1987)
It's not like I'm not political or nothin'. You know, I mean...- Nein, es ist nicht so, dass ich nicht politikinteressiert wäre... Talk Radio (1988)
Lots of poi, pineapple, tiki torches, Don Ho music.Haufenweise Poi, Ananas, Tiki-Fackeln, Musik von Don Ho. It's My Party (1989)
I'm not interested in statistics, Walter.Die Statistikistmir egal,Walter. Voyager (1991)
- Playing cards, notepad... aspirin, sewing kit, pilot's wing pin... propeller-shaped swizzle stick, sleeping mask...SpieIkarten, NotizbIock, Aspirin, Nähzeug, PiIotenabzeichen... einen PIastikIöffeI, eine SchIafmaske... Mr. Lisa Goes to Washington (1991)
Vicky, Benny, someone pick up, I need something urgently, come on!Viki! Tiki! Benny! Life According to Agfa (1992)
He knows he has a father in the show business/cosmetics industry.Er weiß, dass sein Vater in der Showbranche/Kosmetikindustrie arbeitet. The Adventures of Priscilla, Queen of the Desert (1994)
He's making a model of the Kon-Tiki.Er baut an einem Kon-Tiki-Modell. Le parfum d'Yvonne (1994)
Health and genetic quality index are a whopping 8.6!Gesundheits- und Genetikindex liegen bei 8.6! Playtime (1994)
"I put a plastic Indian in the cupboard and he came alive."Ich steckte einen Plastikindianer hinein und er wurde lebendig. The Indian in the Cupboard (1995)
- This is the plastic Indian?- Das ist der Plastikindianer? The Indian in the Cupboard (1995)
- The tiki lounge gets real busy.Da ist in der Tiki-Lounge die Hölle los. Beautiful Girls (1996)
I could clear out my Tiki room.Ich könnte mein Tiki-Zimmer freiräumen. The Niece (1997)
The Tiki room. That is a great room.Das Tiki-Zimmer ist ein tolles Zimmer. The Niece (1997)
A multikinetic neutronic mine-- five million isoton yield.Eine multikinetische Neutronenmine. Scorpion: Part II (1997)
Well, it's happy hour at The Tiki Hut.Im Tiki Hut ist Happy Hour. Futile Attraction (1998)
Take her to the Tiki Hut.Nimm sie mit ins Tiki Hut. Futile Attraction (1998)
Oh, it's The Tiki Hut Cookbook!Oh, Das Tiki-Hut-Kochbuch! Futile Attraction (1998)

CMU English Pronouncing Dictionary
IDENTIKIT    AY0 D EH1 N T IH0 K IH2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
identikit    (n) (ai1 d e1 n t i k i t)
identikits    (n) (ai1 d e1 n t i k i t s)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Phantombild {n}identikit picture; Photofit; videofit [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
対立王[たいりつおう, tairitsuou] (n) antiking; would-be king [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top