Search result for

ticks

(35 entries)
(0.0153 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -ticks-, *ticks*, tick
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
clock ticksสัญญาณนาฬิกาหมายถึง จังหวะช่วงเวลาที่นาฬิกาเดิน (ติ๊ก) ซึ่งจะเป็นช่วงที่แน่นอนสม่ำเสมอ ในแต่ละช่วงเดินของนาฬิกาที่เรียกว่า "ติ๊ก" นั้น คอมพิวเตอร์จะทำงานตามคำสั่ง และจะหยุดทำงานในช่วงว่างระหว่างติ๊ก ยิ่งช่วงติ๊กนี้ถี่เท่าใด ก็ยิ่งแปลว่าคอมพิวเตอร์ทำงานเร็วเท่านั้น สัญญาณนาฬิกานี้ จึงถือเป็นเครื่องบ่งชี้ถึงความเร็วของการทำงานของเครื่องคอมพิวเตอร์ ความ เร็วของการเดินของนาฬิกา หรือความถี่นี้วัดกันเป็นเมกะเฮิรตช์ (megahertz) 1 เมกะเฮิรตซ์ จะเท่ากับ 1 ล้านติ๊กของนาฬิกาต่อ 1 วินาที คอมพิวเตอร์ส่วนบุคคลหรือพีซีในยุคปัจจุบันนั้นมีหน่วยความจำที่ทำงานด้วยความเร็ว ถึงประมาณ 33-66 เมกะเฮิร์ตซ์

English-Thai: Nontri Dictionary
chopsticks(n) ตะเกียบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
So he ticks all the jihadist boxes except he's innocent.เขาจุดชนวนระเบิด โดยเชื่อว่าตัวเองบริสุทธิ์ Body of Lies (2008)
The life clock ticks at the same speed for everyone.นาฬิกาชีวิตของคนเรา เดินช้าเร็วเหมือนๆกัน Dead Like Me: Life After Death (2009)
See, that really ticks me off.นี่ มันทำให้ฉันฉุนขาด Hard-Hearted Hannah (2009)
Somehow the different ticks, different timing.ด้วยเหตุใดก็ตาม มันดังติ๊กต่างกัน เวลาต่างกัน อันหนึ่งเร็วกว่า เร็วกว่ามาก Chapter Four 'Hysterical Blindness' (2009)
alright don't hurt him promise moose, this is the ticks good luckเอาล่ะ ก็ได้ อย่าทำร้ายเขาแล้วกัน สัญญาเลย มูส นี่คือ เดอะติกส์ โชคดี Step Up 3D (2010)
I go with ticks.ผมมีมุกน่า Everything Is Broken (2010)
So, the ticks are causing the hallucinations?แล้ว เจ้าเห็บทำให้เห็นภาพหลอนเหรอ Pain (2010)
They seem similar to earth ticks.พวกมันดูคล้ายเห็บบนโลก Pain (2010)
All the ticks have been accounted for.เห็บก็ถูกพบเท่ากับคนในทีมแล้ว Pain (2010)
CLOCK TICKSCLOCK TICKS The Eleventh Hour (2010)
Measuring the nuclear vibrations of atoms, this clock ticks at 9 billion times per second.วัดแรงสั่นสะเทือน นิวเคลียร์ของอะตอม นาฬิกานี้เห็บที่ 9 พันล้านครั้งต่อวินาที Is Time Travel Possible? (2010)
So if I pick this clock up and move it up by a foot, it's further from the center of the Earth, the gravitational force goes down a little bit, and the clock ticks a little bit faster.ดังนั้นถ้าผมเลือกนาฬิกานี้ ขึ้นและเลื่อนขึ้นโดยการเดินเท้า, มันห่างไกลจากจุดศูนย์ กลางของโลก, แรงโน้มถ่วงลง ไปนิด ๆ หน่อย ๆ Is Time Travel Possible? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กินตะเกียบ[v. exp.] (kin takīep) EN: take meal with chopsticks ; dine with chopsticks   
มวน[n.] (mūan) EN: [classifier : cigarettes sticks, cigars]   FR: [classificateur : cigarettes, cigares]
พุ้ย[v.] (phui = phūi) EN: push rice into mouth by using chopsticks ; scoop rice into one's mouth by using chopsticks   FR: pousser dans la bouche avec des baguettes en toute hâte
เสียมซี[n. exp.] (sīem sī) EN: fortune sticks ; written oracle   FR: oracle écrit [m] ; bonne aventure [f]
เสียมซี[v. exp.] (sīem sī) EN: tell one's fortune ( by shaking numbered sticks)   FR: dire la bonne aventure (à l'aide de bâtonnets numérotés)
ตะเกียบ[n.] (takīep) EN: chopsticks   FR: baguettes [fpl]
ติ้ว[n.] (tiu) EN: one of several sticks in a bamboo cylinder,used in consulting an oracle   FR: baguettes de prédiction [fpl]

CMU English Pronouncing Dictionary
TICKS    T IH1 K S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
ticks    (v) (t i1 k s)

German-Thai: Longdo Dictionary
Stickstoff(techn.) |der, nur Sg.| ธาตุไนโตรเจน (เคมี)

Japanese-English: EDICT Dictionary
お手許;お手元;御手許;御手元[おてもと, otemoto] (n) (uk) chopsticks (often written on the paper wrapper) [Add to Longdo]
ずぼら箸[ずぼらばし, zuborabashi] (n) (obsc) picking up a bowl with one's right hand which is already holding one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
せせり箸;挵り箸(oK)[せせりばし, seseribashi] (n) poking one's food around using one's chopsticks; playing with one's food with one's chopsticks (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
ど田舎;超田舎(iK);度田舎(iK);怒田舎(iK)[どいなか, doinaka] (n) (See ど) remote countryside; boondocks; the sticks [Add to Longdo]
マイ箸[マイばし;マイはし, mai bashi ; mai hashi] (n) washable chopsticks carried in a case (to be used in place of disposable chopsticks) [Add to Longdo]
握り箸[にぎりばし, nigiribashi] (n) grasping one's chopsticks the same way one might hold a walking stick (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
移り箸[うつりばし, utsuribashi] (n) (See 渡り箸) using one's chopsticks to jump from side dish to side dish without pausing to eat rice in between (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
違い箸[ちがいばし, chigaibashi] (n) using two different chopsticks together (a breach of etiquette) [Add to Longdo]
一膳[いちぜん, ichizen] (n) (1) bowl (of rice); (2) pair (of chopsticks) [Add to Longdo]
一丁[いっちょう, icchou] (n) (1) one sheet; one page; one leaf; (2) one block of tofu; one serving (in a restaurant); (3) (also written as 一挺, 一梃) one long and narrow thing (e.g. guns, scissors, spades, hoes, inksticks, palanquins, candles, jinrikishas, shamisen, oars, etc.); (4) one cho (unit of distance, 109.09 m); (5) one game; one task; (n-adv) (6) well then; come then; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Ticks [tiks] (n) , pl.
     tics
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top