ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

This is the m [...] ulated launch

   
0 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -This is the m [...] ulated launch-, *This is the m [...] ulated launch*

ติดโพย (PopThai)
 วางเมาส์ที่คำศัพท์เพื่อแสดงป๊อปอัป

 

This ( DH IH1 S) is ( IH1 Z) the ( DH AH0) maximum ( M AE1 K S AH0 M AH0 M) distance ( D IH1 S T AH0 N S) from ( F R AH1 M) Greendale we ( W IY1) can ( K AE1 N) drive to ( D R AY1 V T UW1) haul ( HH AO1 L) them ( DH EH1 M) back up ( B AE1 K AH1 P) here ( HH IY1 R) in time ( IH0 N T AY1 M) for ( F AO1 R) the ( DH AH0) simulated ( S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D) launch ( L AO1 N CH)

 


  

 
This
 • (คน, สิ่ง) นี้[Lex2]
 • นี้ (ใช้แทนคำนามที่กล่าวถึงหรือทราบกันดีอยู่แล้ว)[Lex2]
 • ขนาดนี้: ถึงเพียงนี้, เท่านี้ [Lex2]
 • (ธิส) นี่, ที่นี่ [Hope]
 • (adj) นี้,อย่างนี้,เช่นนี้,แค่นี้,นี่ [Nontri]
 • (n) สิ่งนี้,อย่างนี้,ที่นี้,ในเวลานี้ [Nontri]
 • /DH IH1 S/ [CMU]
 • /DH IH0 S/ [CMU]
 • (j) /ðɪs/ [OALD]
is
 • เป็น / อยู่ / คือ (กริยาช่วยที่ใช้กับประธานเอกพจน์)[Lex2]
 • (อิซ) v. เอกพจน์บุรุษที่ 3 ของbe [Hope]
 • (vi,vt) เป็น, อยู่, คือ [Nontri]
 • /IH1 Z/ [CMU]
 • /IH0 Z/ [CMU]
 • (v) /ɪz/ [OALD]
  [be]
 • อยู่: เป็น, คือ [Lex2]
 • ใกล้: แสดงตำแหน่ง [Lex2]
 • (บี) (am/are/is/,was/were,been) vi. เป็น,อยู่,คือ,ใช่ ###S. live abbr. both eye,below elbow [Hope]
 • (vi,vt) เป็น,อยู่,คือ [Nontri]
 • /B IY1/ [CMU]
 • /B IY0/ [CMU]
 • (v) /biː/ [OALD]
the
 • คำนำหน้านามชี้เฉพาะ[Lex2]
 • พระเจ้า[Lex2]
 • n. วันอาทิตย์ [Hope]
 • (adv) ถึงเพียงนั้น,ในกรณีนั้น,ที่เข้าใจกันแล้ว [Nontri]
 • /DH AH0/ [CMU]
 • /DH AH1/ [CMU]
 • (a) /ðə/ [OALD]
maximum
 • จำนวนสูงสุด: จำนวนมากที่สุด, จุดที่สูงสุด, ค่าสูงสุด, ค่ามากที่สุด [Lex2]
 • สูงสุด: มากที่สุด, ใหญ่สุด [Lex2]
 • (แมค'ซะมัม) n.จำนวนที่มากที่สุด,ค่าสูงสุด,ค่ามากที่สุด. adj. มากสุด,สูงสุด,ใหญ่สุด,เกี่ยวกับจำนวนหรือค่าที่สูดสุด. pl. maximums,maxima [Hope]
 • (adj) มากที่สุด,ขั้นสูง,สูงสุด,ใหญ่สุด [Nontri]
 • (n) จำนวนมากที่สุด,ค่าสูงสุด [Nontri]
 • /M AE1 K S AH0 M AH0 M/ [CMU]
 • (n) /m'æksɪməm/ [OALD]
distance
 • ความห่างไกล: ความห่างเหิน [Lex2]
 • ระยะห่าง: ระยะทาง [Lex2]
 • (ดิส'เทินซฺ) n.ระยะทาง,ระยะทางไกล,ช่วงเวลา,จุดหรือบริเวณที่อยู่ไกล,ทางไกล. vt. ทิ้งระยะไกล ###S. length,space,remove [Hope]
 • (n) ระยะทาง,หนทาง,ช่วงเวลา [Nontri]
 • /D IH1 S T AH0 N S/ [CMU]
 • (v) /d'ɪstəns/ [OALD]
from
 • จาก[Lex2]
 • (ฟรอม) prep. จาก,นับจาก,ห่างจาก,เนื่องจาก,มาจาก,ตั้งแต่,เนื่องด้วย,เนื่องแต่,โดยอาศัย [Hope]
 • (pre) จาก,ตั้งแต่,ห่างจาก,เนื่องจาก,นับตั้งแต่,นับจาก,เนื่องด้วย [Nontri]
 • /F R AH1 M/ [CMU]
 • (in) /frɒm/ [OALD]
we
 • เรา: คนเรา, พวกเรา [Lex2]
 • (วี) pron. เรา,พวกเรา,คนเรา,บุคคล, (เสียดสี) ท่าน [Hope]
 • (pro) เรา,พวกเรา [Nontri]
 • /W IY1/ [CMU]
 • (prp) /wiː/ [OALD]
can
 • กระป๋อง[Lex2]
 • คุก (คำสแลง)[Lex2]
 • บรรจุกระป๋อง[Lex2]
 • ปริมาณหนึ่งกระป๋อง[Lex2]
 • ห้องน้ำ (คำสแลง)[Lex2]
 • สามารถ: สามารถที่จะ [Lex2]
 • (แคน) auxv. สามารถ,อนุญาต,ยินยอม,อยากจะ -Phr. (cannot but จำเป็นต้อง จักต้อง,ไม่มีทางที่จะไม่) n. กระป๋อง,ภาชนะโลหะที่ปิดมิดชิด,ถังใส่ขยะ,ภาชนะใส่ขี้เถ้า,ถัง,ถ้วยดื่ม,ห้องน้ำ,คุก,ตะโพก,ก้น -Id. (carry the can รับผิดแทน) vt. ใส่กระป๋องแล้วปิดมิดชิด,ไล่ออก, [Hope]
 • (n) กระป๋อง,ถัง [Nontri]
 • (vi) สามารถ,ทำได้ [Nontri]
 • (vt) อัดกระป๋อง,บรรจุกระป๋อง [Nontri]
 • /K AE1 N/ [CMU]
 • /K AH0 N/ [CMU]
 • (v) /kæn/ [OALD]
drive to
 • ขับไปยัง: ขับไปส่งยัง [Lex2]
 • ทำให้มีนิสัย: ทำให้อยู่ในสภาพ [Lex2]
haul
 • ของที่ถูกขโมยไป[Lex2]
 • ลาก: ดึง, ฉุด [Lex2]
 • ลำเลียง: ขนส่ง [Lex2]
 • (ฮอล) vt.,vi. ดึง,ลาก,ฉุด,ชัก,ทำให้ต่ำลง n. การดึง,การลาก,สิ่งที่ถูกดึง,สิ่งที่จับได้,ปริมาณการลำเลียง ###S. pull,tow [Hope]
 • (n) การลาก,การเข็น,การชักลาก,การสาว,การดึง,การลำเลียง [Nontri]
 • (vt) ลาก,เข็น,ชัก,สาว,ดึง,ฉุด [Nontri]
 • /HH AO1 L/ [CMU]
 • (v) /h'ɔːl/ [OALD]
them
 • พวกเขา (รูปกรรมของ they)[Lex2]
 • (เธม) pron. กรรมของthey [Hope]
 • (pro) เขาทั้งหลาย [Nontri]
 • /DH EH1 M/ [CMU]
 • /DH AH0 M/ [CMU]
 • (prp) /ðɛm/ [OALD]
back up
 • สนับสนุน: ช่วยเหลือ [Lex2]
 • กั้นขวาง: กีดขวาง [Lex2]
here
 • ที่นี่: ตรงนี้, ในที่นี้, ณ ที่นี้, ที่ตรงนี้ [Lex2]
 • (เฮียร์) adv. ที่นี่,ตรงนี้,ขณะนี้,ซึ่งกำลังพิจารณาอยู่ ###SW. here below ในโลกนี้,ในชีวิตนี้. -Phr. (neither here nor their ไม่สำคัญ,ไร้สาระ) n. ที่นี้,โลกนี้,ชีวิตนี้,ปัจจุบันนี้. interj. ขณะนี้!. เดี๋ยวนี้!,เอาละ คำที่มีความหมายเหมือนกั [Hope]
 • (adv) คราวนี้,ที่นี่,จุดนี้,ณ ที่นี้,ขณะนี้ [Nontri]
 • /HH IY1 R/ [CMU]
 • (a) /h'ɪəʳr/ [OALD]
in time
 • ทันเวลา: ภายในเวลา (ที่กำหนด) [Lex2]
 • ทัน: ทันเวลา, ทันท่วงที [Lex2]
 • ไม่ช้าก็เร็ว: ในที่สุด [Lex2]
for
 • สำหรับ: ในส่วน [Lex2]
 • เพื่อ: แก่, ให้แก่, ให้กับ [Lex2]
 • แทน[Lex2]
 • สนับสนุน: เห็นด้วย [Lex2]
 • เป็นระยะ: เป็นเวลา, เป็นจำนวนเงิน [Lex2]
 • ในฐานะของ[Lex2]
 • ไปยัง[Lex2]
 • ด้วยเหตุที่[Lex2]
 • เพราะว่า: เนื่องจาก [Lex2]
 • แลกกับ[Lex2]
 • (ฟอร์) prep. สำหรับ,เพื่อ,conj. เนื่องจาก,เพราะว่า [Hope]
 • (con) เพราะว่า,เพราะเหตุว่า,เนื่องจาก,เนื่องจากว่า [Nontri]
 • (pre) สำหรับ,เพื่อ,แทนที่,เนื่องจาก,เพื่อเป็นเกียรติแก่ [Nontri]
 • /F AO1 R/ [CMU]
 • /F ER0/ [CMU]
 • (in) /fɔːr/ [OALD]
simulated
 • /S IH1 M Y AH0 L EY2 T IH0 D/ [CMU]
 • (v) /s'ɪmjulɛɪtɪd/ [OALD]
  [simulate]
 • เลียนแบบ: ลอกเลียน, ปลอมแปลง [Lex2]
 • ซึ่งเลียนแบบ[Lex2]
 • (ซิม'มิวเลท) vt.,adj. ลอกเลียน,เลียนแบบ,เล่นเป็นตัว ###SW. simulative adj. simulatory adj. ###S. dissemble,pretend [Hope]
 • (vt) ปลอม,เสแสร้ง,เล่นเป็นตัว,ลอกเลียน [Nontri]
 • /S IH1 M Y AH0 L AH0 T/ [CMU]
 • /S IH1 M Y AH0 L EY2 T/ [CMU]
 • (v) /s'ɪmjulɛɪt/ [OALD]
launch
 • การปล่อย (เรือ เครื่องบินฯลฯ)[Lex2]
 • การเริ่มปฏิบัติการ: การออกตัวของสินค้า [Lex2]
 • ปล่อย (จรวด, ขีปนาวุธ, ดาวเทียม, ฯลฯ): ยิง [Lex2]
 • ปล่อยเรือลงน้ำ[Lex2]
 • เริ่มดำเนินการ: เริ่ม, เริ่มต้น, ริเริ่ม, เริ่มทำงาน [Lex2]
 • เรือบด: เรือยนต์ [Lex2]
 • (ลอนชฺ) {launched,launching,launches} vt. ปล่อย (เรือ) ลงน้ำปล่อย (ดาวเทียม,ทุ่นระเบิด) ,เหวี่ยง,ยิง,ทำให้เริ่มปฏิบัติการ,เริ่ม,ยื่น (คำคัดค้าน) ,ออกคำสั่ง. vi. เริ่ม,เข้าร่วม,ลงมือ. n. การปล่อย,การเริ่มปฏิบัติการ,การเข้าร่วม,เรือบด,เรือยนต์ คำที่มีความหม [Hope]
 • (n) เรือ [Nontri]
 • (vi) ลงมือทำ,เริ่มงาน,เริ่มดำเนินการ,เข้าร่วม [Nontri]
 • (vt) ปล่อยลงน้ำ,ปล่อย(จรวด),ส่งหมัด,ประกาศ,กล่าว,ยิง [Nontri]
 • /L AO1 N CH/ [CMU]
 • (v) /l'ɔːntʃ/ [OALD]
 


Search other online dictionaries

English/Thai Dictionary
Thai Dictionary and related
English/Thai Dictionary Software Application
English/English Dictionary
 

Japanese Dictionary
German and German/English Dictionaries
Other translation and dictionary websites
Other interesting resources

Do you know the meaning of this word?

You can...

 • Suggest your own translation to Longdo

  Discussions

 • ว่าด้วยโฆษณา
  เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
  Go to Top