ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thief!

   
15 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thief!-, *thief!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Stop, thief!หยุดก่อน หัวโขมย! Aladdin (1992)
Stop, thief!เจ้าป่าเถื่อน! Aladdin (1992)
Thief! Please, if you let me go to the palace, I can get some from the Sultan.ได้โปรด ถ้าท่านปล่อยข้ากลับไปที่พระราชวัง ข้าจะเอาเงินจากสุลต่านมาให้ท่าน Aladdin (1992)
Why, you hairy little thief!ทำไม เจ้าขโมยขนดก Aladdin (1992)
Stop thief!จับขโมย Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
I'll never live as a thief!-ฉันจะไม่ยอมใช้ชีวิตเยี่ยงโจร Crouching Tiger, Hidden Dragon (2000)
You will scream in five different languages, horse thief!เจ้าจะร้องโหยหวน 5 ภาษาต่างหาก - โจรขโมยม้า The Scorpion King (2002)
That numb-skull Fogg doesn't even realize he's transporting the bank thief!เจ้าฟ็อกก์โง่ไม่รู้ตัวว่ากำลังพาโจรหนี Around the World in 80 Days (2004)
Thief!ขโมย! Windstruck (2004)
Thief!ขโมย! Windstruck (2004)
Thief!ขโมย! Windstruck (2004)
Come on, he's not a thief!โธ่เอ๊ย... เขาไม่ใช่โจรซักหน่อย! Everybody Has a Little Secret (2004)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thief!A policeman and afraid of a thief!

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thief \Thief\ (th[=e]f), n.; pl. {Thieves} (th[=e]vz). [OE.
   thef, theef, AS. [thorn]e['o]f; akin to OFries. thiaf, OS.
   theof, thiof, D. dief, G. dieb, OHG. diob, Icel.
   [thorn]j[=o]fr, Sw. tjuf, Dan. tyv, Goth. [thorn]iufs,
   [thorn]iubs, and perhaps to Lith. tupeti to squat or crouch
   down. Cf. {Theft}.]
   1. One who steals; one who commits theft or larceny. See
    {Theft}.
    [1913 Webster]
 
       There came a privy thief, men clepeth death.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Where thieves break through and steal. --Matt. vi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. A waster in the snuff of a candle. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Thief catcher}. Same as {Thief taker}.
 
   {Thief leader}, one who leads or takes away a thief.
    --L'Estrange.
 
   {Thief taker}, one whose business is to find and capture
    thieves and bring them to justice.
 
   {Thief tube}, a tube for withdrawing a sample of a liquid
    from a cask.
 
   {Thieves' vinegar}, a kind of aromatic vinegar for the sick
    room, taking its name from the story that thieves, by
    using it, were enabled to plunder, with impunity to
    health, in the great plague at London. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Robber; pilferer.
 
   Usage: {Thief}, {Robber}. A thief takes our property by
      stealth; a robber attacks us openly, and strips us by
      main force.
      [1913 Webster]
 
         Take heed, have open eye, for thieves do foot by
         night.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Some roving robber calling to his fellows.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Waster \Wast"er\, n. [OE. wastour, OF. wasteor, gasteor. See
   {Waste}, v. t.]
   [1913 Webster]
   1. One who, or that which, wastes; one who squanders; one who
    consumes or expends extravagantly; a spendthrift; a
    prodigal.
    [1913 Webster]
 
       He also that is slothful in his work is brother to
       him that is a great waster.      --Prov. xviii.
                          9.
    [1913 Webster]
 
       Sconces are great wasters of candles. --Swift.
    [1913 Webster]
 
   2. An imperfection in the wick of a candle, causing it to
    waste; -- called also a {thief}. --Halliwell.
    [1913 Webster]
 
   3. A kind of cudgel; also, a blunt-edged sword used as a
    foil.
    [1913 Webster]
 
       Half a dozen of veneys at wasters with a good fellow
       for a broken head.          --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
       Being unable to wield the intellectual arms of
       reason, they are fain to betake them unto wasters.
                          --Sir T.
                          Browne.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top