ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thanks

TH AE1 NG K S   
64 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thanks-, *thanks*, thank
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thanks[N] การขอบคุณ, Syn. appreciation, thankfulness, gratitude
thanksgiving[N] การแสดงความขอบคุณ, See also: การขอบคุณ, การขอบใจ
Thanksgiving Day[N] วันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน
Thanksgiving bird[N] ไก่งวงที่ใช้ในวันขอบคุณพระเจ้า, See also: ตรงกับวันพฤหัสบดีที่สี่ของเดือนพฤศจิกายน, Syn. turkey

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thanksgiving(แธงคซฺ'กิฟวิง) n. การแสดงความขอบคุณ,การขอบคุณ
thanksgiving dayn. วันแสดงการขอบคุณพระเจ้า
thanksworthyadj. ควรได้รับการขอบคุณ

English-Thai: Nontri Dictionary
thanks(n) การขอบใจ,ความกตัญญู
thanksgiving(n) การขอบใจ,การสวดมนตร์ขอบคุณพระเจ้า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Thanks very much.- ขอบคุณมาก. The Ugly American (1963)
- Thanks so much, Emma.- ขอบคุณมาก, เอ็มม่า The Ugly American (1963)
Thanks for the lift, sailor!ขอบคุณสำหรับการยกกะลาสี Help! (1965)
There's been marvellous advances in surgery, thanks to war.มีความก้าวหน้าที่ยิ่งใหญ่ ในการผ่าตัดขอบคุณสงคราม How I Won the War (1967)
Thanks a lot, brother.ขอบใจมาก พวก Blazing Saddles (1974)
Our guide restored the divine character of monstrosity thanks to reiterated actions, that is to say: ritesไกด์ของเราที่ตั้งอยู่อีกครั้ง divine character ของความเป็นอสูรกาย... ...การขอบคุณที่จะการกระทำที่กล่าวซ้ำ,\ Nthat จะพูด: พิธีศาสนา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
Thanks to his exalted social status, enabling him to pay the price not a single one escaped himขอบคุณให้ Nenabling สถานะเกี่ยวกับสังคมสูงของเขา . ,\ที่เขาที่จะจ่ายราคา... ...ไม่มีเดี่ยวหนึ่งที่การหลบหนีที่เขา Salò, or the 120 Days of Sodom (1975)
- Anyway, thanks a lot.-เอาละ, ขอบคุณมาก. Suspiria (1977)
- And all thanks to professor Verdegast.- ต้องขอบคุณ ศาตราจารย์ เวอดากัสท? . Suspiria (1977)
Thanks a lot. - Sure. Ever been in a cockpit?- ไม่เป็นไร เคยเข้ามาในห้องนักบินมั้ย Airplane! (1980)
Thanks a lot.ขอบคุณ The Blues Brothers (1980)
Thanks for bringing your people out.ขอบคุณสำหรับการนำคนของคุณ First Blood (1982)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thanksA thousand thanks for your kindness.
thanksBob expressed words of thanks on behalf of his classmates.
thanksBut we do know many things about his character, thanks to letters and notebooks he left behind and other people's stories about him.
thanksDeeply moved, he tried to express his thanks.
thanksGet a note of thanks from him.
thanksGive my thanks to your son.
thanksHappy Thanksgiving Day.
thanksHave a nice Thanksgiving!
thanksHe didn't offered thanks for the good harvest.
thanksHe expressed his thanks to us all.
thanksHe got words of thanks from James.
thanksHe grunted his thanks.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จดหมายขอบคุณ[n. exp.] (jotmāi khøpkhun) EN: letter of thanks   FR: lettre de remerciement [f]
ขอบใจ[v.] (khøpjai) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks   FR: remercier
ขอบใจ[v. exp.] (khøpjai) EN: thanks   FR: merci
ขอบคุณ[v.] (khøpkhun) EN: thank ; be thankful for ; be grateful to ; give thanks for   FR: remercier ; dire merci ; être reconnaissant
ขอบคุณ[interj.] (khøpkhun) EN: thank you ; thanks ; with thanks   FR: merci
ขอบคุณล่วงหน้า[xp] (khøpkhun lūang-nā) EN: thanks in advance   FR: merci d'avance
แสดงความขอบคุณ[v. exp.] (sadaēng khwām khøpkhun) EN: express thanks ; acknowledge   

CMU English Pronouncing Dictionary
THANKS    TH AE1 NG K S
THANKSGIVING    TH AE2 NG K S G IH1 V IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thanks    (v) θˈæŋks (th a1 ng k s)
Thanksgiving    (n) θˈæŋksgɪvɪŋ (th a1 ng k s g i v i ng)
thanksgiving    (n) θˈænksgˈɪvɪŋ (th a1 n k s g i1 v i ng)
Thanksgivings    (n) θˈæŋksgɪvɪŋz (th a1 ng k s g i v i ng z)
thanksgivings    (n) θˈænksgˈɪvɪŋz (th a1 n k s g i1 v i ng z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
感恩[gǎn ēn, ㄍㄢˇ ㄣ, ] thanksgiving, #4,422 [Add to Longdo]
感恩节[Gǎn ēn jié, ㄍㄢˇ ㄣ ㄐㄧㄝˊ, / ] Thanksgiving Day, #9,357 [Add to Longdo]
多亏[duō kuī, ㄉㄨㄛ ㄎㄨㄟ, / ] thanks to; luckily, #19,860 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
dank {prp; +Dativ; +Genitiv} | dank deiner Hilfethanks to | thanks to your help [Add to Longdo]
Vielen Dank für Ihren Anruf!Thanks for calling! [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
お蔭;御蔭;お陰;御陰[おかげ, okage] (n) (your) backing; assistance; thanks or owing to [Add to Longdo]
お陰で;御陰で[おかげで, okagede] (exp) (uk) thanks to ... (can be used for non-people causes); owing to .... [Add to Longdo]
お世話さま;御世話様[おせわさま, osewasama] (exp) thanks for taking care of me; thanks for taking care of my loved one [Add to Longdo]
お疲れ様(P);お疲れさま(P);御疲れ様[おつかれさま, otsukaresama] (exp) (1) thank you; many thanks; much appreciated; (2) that's enough for today; (P) [Add to Longdo]
お礼参り;御礼参り[おれいまいり, oreimairi] (n) (1) visiting a shrine or temple to give thanks; (2) settling scores [Add to Longdo]
このおかげで[, konookagede] (exp) because of this; thanks to this; due to this [Add to Longdo]
どうも[, doumo] (int) (1) (abbr) (See どうも有難う) thanks; (adv) (2) much (thanks); very (sorry); quite (regret); (3) quite; really; (4) somehow; (5) (in positive sense, esp. どうも〜しまう) (See どうしても) in spite of oneself; no matter how hard one may try (one is unable to) (with negative verb); no matter how hard one may try not to (one ends up doing) (with positive verb, esp. -shimau); (int) (6) greetings; hello; goodbye; (P) [Add to Longdo]
サンクス[, sankusu] (n) thanks [Add to Longdo]
サンクスギビングデー[, sankusugibingude-] (n) Thanksgiving Day; (P) [Add to Longdo]
感謝[かんしゃ, kansha] (adj-na,n,vs) thanks; gratitude; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 thank \thank\ (th[a^][ng]k), n.; pl. {thanks} (th[a^][ng]ks).
   [AS. [thorn]anc, [thorn]onc, thanks, favor, thought; akin to
   OS. thank favor, pleasure, thanks, D. & G. dank thanks, Icel.
   [thorn]["o]kk, Dan. tak, Sw. tack, Goth. [thorn]agks thanks;
   -- originally, a thought, a thinking. See {Think}.]
   A expression of gratitude; an acknowledgment expressive of a
   sense of favor or kindness received; obligation, claim, or
   desert, or gratitude; -- now generally used in the plural.
   "This ceremonial thanks." --Massinger.
   [1913 Webster]
 
      If ye do good to them which do good to you, what thank
      have ye? for sinners also do even the same. --Luke vi.
                          33.
   [1913 Webster]
 
      What great thank, then, if any man, reputed wise and
      constant, will neither do, nor permit others under his
      charge to do, that which he approves not, especially in
      matter of sin?              --Milton.
   [1913 Webster]
 
      Thanks, thanks to thee, most worthy friend,
      For the lesson thou hast taught.     --Longfellow.
   [1913 Webster]
 
   {His thanks}, {Her thanks}, etc., of his or her own accord;
    with his or her good will; voluntary. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       Full sooth is said that love ne lordship,
       Will not, his thanks, have no fellowship. --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   {In thank}, with thanks or thankfulness. [Obs.]
 
   {Thank offering}, an offering made as an expression of
    thanks.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thanks
   n 1: an acknowledgment of appreciation
   2: with the help of or owing to; "thanks to hard work it was a
     great success"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top