ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terms

T ER1 M Z   
77 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terms-, *terms*, term
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
Terms of Reference (n phrase ) ขอบเขตของงาน, รายละเอียด เงื่อนไขหรือข้อกำหนด, ข้อกำหนดการศึกษา

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terms[N] ข้อตกลง, See also: ข้อสัญญา, Syn. agreement, conclusion, treaty, understanding

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
terms of agreementข้อความในข้อตกลง, ข้อตกลง [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
terms of contractข้อความในสัญญา, ข้อสัญญา [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
terms and conditionsข้อกำหนดและเงื่อนไข [การทูต]
terms and modalitiesข้อกำหนดและแบบวิธี [การทูต]
Terms and phrasesการบัญญัติศัพท์ [TU Subject Heading]
Terms and phrasesคำและวลี [TU Subject Heading]
terms of referenceขอบเขตอำนาจหน้าที่ [การทูต]
Terms of ReferenceTerms of Reference, ขอบเขตของงาน [เทคนิคด้านการชลประทานและการระบายน้ำ]
Terms of Trade อัตราการค้า
อัตราส่วนของดัชนีราคาสินค้าส่งออกกับราคา สินค้านำเข้า อัตราการค้าของประเทศหนึ่งจะดีขึ้น หากราคาสินค้าออก เพิ่มขึ้นเร็วกว่าราคาสินค้านำเข้า ความแตกต่างของดัชนีราคาสินค้าออก และสินค้าเข้าจะมีผลต่อดุลการค้าและดุลการชำระเงินของประเทศ ปัญหาของประเทศด้อยพัฒนาคือ จะส่งออกสินค้าประเภทวัตถุดิบและนำเข้าสินค้าสำเร็จรูปแล้ว ซึ่งแนวโน้มอัตราการค้าของสินค้าวัตถุดิบจะมีแนวโน้มต่ำลงเมื่อเทียบกับ สินค้าสำเร็จรูป เนื่องจากราคาสินค้าวัตถุดิบในตลาดโลกมักจะเป็นไปค่อนข้างเสรีตามสภาพอุป สงค์และอุปทานในขณะที่ราคาสินค้าผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปเป็นราคาที่ถูกกำหนดขึ้น โดยบรรษัทข้ามชาติขนาดใหญ่ ซึ่งอยู่ในตลาดที่มีลักษณะกึ่งผูกขาด [สิ่งแวดล้อม]

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
terms (n ) คำศัพท์
Terms and conditions (n) ข้อตกลงและเงื่อนไข

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It would be blasphemy to suggest that we could describe the Creator in human terms.จะเป็นการลบหลู่ที่จะเล่าถึง ผู้สร้างเราว่าอยู่ในรูปมนุษย์ Oh, God! (1977)
Is Aunty Guo not on good terms with my father?ท่านป้าอึ้งย้งไม่ถูกกับพ่อข้าเหรอ? Return of the Condor Heroes (1983)
You must come to terms with that fact.คุณต้องทำใจกับความจริงที่ว่า Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
What in his terms is a magnificent achievement... you see as your failure, so you call it his.อะไรในแง่ของเขาเป็นความสำเร็จที่งดงาม ... คุณเห็นเป็นความล้มเหลวของคุณ เพื่อให้คุณเรียกว่าของเขา Greystoke: The Legend of Tarzan, Lord of the Apes (1984)
Formulas, equations, a lot of fancy terms that don't mean a thing.มีแต่สูตร สมการ คำศัพท์พิลึกๆไม่รู้เรื่อง Day of the Dead (1985)
It happened in the summer of 1959, a long time ago, but only if you measure in terms of years.มันเกิดขึ้นในช่วงฤดูร้อนของปี 1959 มันนานมาแล้ว แต่ถ้าจะนับกันจริงๆ ก็หลายปี Stand by Me (1986)
Your own is gonna be tearing away with yourself, until you come to terms with what you are!นายกำลังจะหนีความเป็นตัวของตัวเอง จนกระทั่งนายกลับมาสู่สิ่งที่เป็นนายเป็น Rambo III (1988)
He's simply speaking in generic terms.เขาพูดได้ไม่มากน่ะ Ghost in the Shell (1995)
Right, well, using layman's terms, we use a rotating magnetic field to focus a narrow beam of gravitons.ก็ได้ ใช้ภาษาชาวบ้านก็คือ เราใช้เครื่องปั่นแรงดึงดูดปั่นสนามพลังแม่เหล็กให้รวมศูนย์ Event Horizon (1997)
Layman's terms. Fuck layman's terms. Do you speak English?คุณพูดภาษาคนรึเปล่าเนี้ย Event Horizon (1997)
And you wouldn't know about sleepin' sittin' up in a hospital room... for two months, holding her hand, because the doctors could see in your eyes... that the terms "visiting hours" don't apply to you.เธอไม่รู้หรอกว่าไอ้การนั่งหลับ ในห้องผู้ป่วย 2 เดือน กุมมือเธอไว้ เพื่อหมอจะได้เห็นตาเธอ เหมือนเป็นการสัญญาว่า เธอจะอยู่ในโรงพยาบาล Good Will Hunting (1997)
- It's how you group the terms, Alexander.มันพิสูจน์ยังไงก็ได้นี่ อเล็กซานเดอร์ Good Will Hunting (1997)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
termsAbove all, scientific terms call for precise definitions.
termsAccording to the terms of the contract, your payment was due on May 31st.
termsAfter all they came to terms with each other.
termsAfter considerable argument, the buyer and the seller finally came to terms.
termsAfter their argument they weren't on speaking terms.
termsA great many people were opposed to gene therapy in terms of ethics.
termsAll were imprisoned by the Allies after the war and later sentenced to death or given long prison terms for war crimes.
termsAlso, please inform us of your terms of payment.
termsAn idea is expressed in terms of action.
termsAs far as possible one should try to become on as close terms as possible with any sort of man.
termsAt one time we were enemies, but we've buried the hatchet and we are now on friendly terms with each other.
termsA woman thinks of everything in terms of money.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อโหสิกรรม[v.] (ahōsikam) EN: be at peace ; be reconciled ; come to terms ; forgive   
อัตราส่วนซึ่งมากกว่า 2 พจน์[n. exp.] (attrāsuan seung māk kwā søng phot) EN: ratios with more than two terms   
ดีกัน[v.] (dīkan) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ; être en bons termes (avec qqn)
คำขาด[n.] (khamkhāt) EN: ultimatum ; final terms ; final demand   FR: ultimatum [m]
คำศัพท์เฉพาะ[n. exp.] (khamsap chaphǿ) EN: technical terms   
คำศัพท์กฎหมาย[n. exp.] (khamsap kotmāi) EN: legal terms   FR: termes juridiques [mpl]
เข้าข่ายข้อกำหนดของข้อตกลง[v. exp.] (khao khāi khøkamnot khøng khøtoklong) EN: be within the terms of the agreement   
คืนดี[v.] (kheūndī) EN: reconcile ; conciliate ; restore good relation ; get back on good terms ; patch up ; become reconciled   FR: se réconcilier ;
ข้อกำหนดของข้อตกลง[n. exp.] (khøkamnot khøng khøtoklong) EN: terms of the agreement   
ข้อกำหนดและเงื่อนไข[n. exp.] (khøkamnot lae ngeūoenkhai) EN: terms and conditions ; terms & conditions   

CMU English Pronouncing Dictionary
TERMS    T ER1 M Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terms    (v) tˈɜːʴmz (t @@1 m z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
情话[qíng huà, ㄑㄧㄥˊ ㄏㄨㄚˋ, / ] terms of endearment; words of love, #28,147 [Add to Longdo]
规约[guī yuē, ㄍㄨㄟ ㄩㄝ, / ] terms (of an agreement), #63,405 [Add to Longdo]

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Arbeitsbedingungen {pl}terms of service [Add to Longdo]
Aufgabenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Aufnahmebedingungen {pl}terms of admission [Add to Longdo]
Bedingungen {pl} | zu günstigen Bedingungen | zu den genannten Bedingungenterms | on easy terms | on the terms indicated [Add to Longdo]
Benutzungsbedingungen {pl}terms of usage [Add to Longdo]
Frankatur {f}terms of delivery; delivery terms [Add to Longdo]
Kaufbedingungen {pl}terms of purchase [Add to Longdo]
Mietbedingungen {pl}terms of hire [Add to Longdo]
Themenbereich {m}terms of reference [Add to Longdo]
Vertragsbedingungen {pl} | Vertragsbedingungen aushandeln | Allgemeine Vertragsbedingungen | allgemeine technische Vertragsbedingungenterms of contract; conditions of a contract | to negotiate the conditions of a contract | contractual general conditions | standard terms and conditions [Add to Longdo]
Zahlungsbedingungen {pl}terms of payment [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
・;中ぽち[なかぽち, nakapochi] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
・;中ぽつ;中ポツ[なかぽつ(・;中ぽつ);なかポツ(・;中ポツ), nakapotsu ( . ; naka potsu ); naka potsu ( . ; naka potsu )] (n) (See 中黒,中点) middle dot (typographical symbol used between parallel terms, names in katakana, etc.); full-stop mark at mid-character height; interpoint (interword separation) [Add to Longdo]
お安くない[おやすくない, oyasukunai] (exp) on very good terms with each other; romantically attached [Add to Longdo]
ツーカーの仲[ツーカーのなか, tsu-ka-nonaka] (exp) (id) (apparently from 通過の仲) on such good terms as to know what each other is thinking [Add to Longdo]
ポツダム宣言[ポツダムせんげん, potsudamu sengen] (n) Potsdam Declaration (July 26, 1945 statement establishing the terms of a Japanese surrender) [Add to Longdo]
一般取引条件契約書[いっぱんとりひきじょうけんけいやくしょ, ippantorihikijoukenkeiyakusho] (n) memorandum of agreement on general trade terms and conditions [Add to Longdo]
期差選任[きさせんにん, kisasennin] (n) staggered terms (applied to corporate directors as a defensive measure against hostile takeovers) [Add to Longdo]
交易条件[こうえきじょうけん, kouekijouken] (n) terms of trade [Add to Longdo]
好条件[こうじょうけん, koujouken] (n) favourable terms; favorable terms; favourable conditions; favorable conditions; place in the sun [Add to Longdo]
講和条件[こうわじょうけん, kouwajouken] (n) peace terms; conditions of peace [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
索引用語の付与[さくいんようごのふよ, sakuinyougonofuyo] allocation of indexing terms [Add to Longdo]
優先使用語をもたないシソーラス[ゆうせんしようごをもたないシソーラス, yuusenshiyougowomotanai shiso-rasu] thesaurus without preferred terms [Add to Longdo]
優先使用語をもつシソーラス[ゆうせんしようごをもつシソーラス, yuusenshiyougowomotsu shiso-rasu] thesaurus with preferred terms [Add to Longdo]
用語の抽出[ようごのちゅうしゅつ, yougonochuushutsu] extraction of terms [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terms
   n 1: status with respect to the relations between people or
      groups; "on good terms with her in-laws"; "on a friendly
      footing" [syn: {footing}, {terms}]
   2: the amount of money needed to purchase something; "the price
     of gasoline"; "he got his new car on excellent terms"; "how
     much is the damage?" [syn: {price}, {terms}, {damage}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top