Search result for

tatort

(55 entries)
(0.0406 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tatort-, *tatort*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tatort มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tatort*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Found at the scene of the crime, clutching the weapon and with a strong motive!Man hat sie am Tatort mit der Mordwaffe gesehen. Sie haben kein Alibi, aber ein dickes Motiv. On a volé la cuisse de Jupiter (1980)
But they weren't on the scene.Aber sie war nicht am TatortBody Heat (1981)
Mr. Steele?- Der TatortIn the Steele of the Night (1982)
Dusting for prints.Der TatortIn the Steele of the Night (1982)
Got a minute?Die beste Quelle für schlüssige Beweise ist fast immer der TatortIn the Steele of the Night (1982)
Hey, Sandy, I need the light.Ich muss Ihnen nicht erklären, dass der Tatort meist die einzige Quelle schlüssiger Beweise ist. In the Steele of the Night (1982)
Detectives at the scene, however, were baffled by the brutality ofthe killings.Den Kriminalbeamten am Tatort war die Brutalität der Morde ein Rätsel. Friday the 13th Part III (1982)
The robberies were committed by a cat burglar with a very definite M.O. which included leaving a card like that behind on the scene each time. Devon, how'd you get this?Es ist stets ein Fassadenkletterer mit einer eindeutigen Methode, der unter anderem jedes Mal eine solche Karte am Tatort zurücklässt. K.I.T.T. the Cat (1983)
No body. Erratic, illogical evidence at the scene of the crime.Mysteriöse Spuren am TatortSteele Among the Living (1983)
And those same witnesses saw your car leave the murder scene this afternoon.Und diese Zeugen sahen heute Nachmittag Ihr Auto vom Tatort wegfahren. Steeling the Show (1983)
Tell him.Sehen Sie, sein Auto wurde am Tatort gesehen. White-Line Warriors (1984)
But I'm no burglar and I'm no killer.Die Polizei sagte, dein Wagen wurde am Tatort gesehen. White-Line Warriors (1984)
But then, upon leaving the scene of the crime... you encountered two singing telegram girls.Aber dann, als Sie den Tatort verließen... trafen Sie auf zwei singende Mädchen. Breath of Steele (1984)
- Returning to the scene of the crime?- Kommt er zum Tatort zurück? Molten Steele (1984)
You can put Pitt at the scene of a murder.Du bringst Pitt an den TatortCity Heat (1984)
These are the four sites of the murders.Das sind die vier Tatorte. The Element of Crime (1984)
When they've seen the site of the murder, they want something to take home with them.Wenn sie den Tatort gesehen haben, wollen sie etwas mit nach Haus nehmen. The Element of Crime (1984)
the Hotel Schatz, the site of the Lotto Murder... and Frau Gerda's whorehouse.Das Hotel Schatz... den Tatort des Lotteriemordes... und Gerdas Bordell. The Element of Crime (1984)
Something like a razor was the weapon, but nothing was found at the scene.- Die Mordwaffe war ein Rasiermesser. Aber am Tatort war nichts. A Nightmare on Elm Street (1984)
- They're getting closer.Ich weiß. Die Tatorte kommen näher. Tightrope (1984)
If he did, he would have been advised against violence.Wieso lässt man dann diese religiösen Symbole am Tatort zurück? Whatever Works (1985)
We need to start at the scene of the crime.Wir müssen am Tatort anfangen. Corn Fed Steele (1985)
You don't really think Fumar... would have left his own matchbook at the scene of the crime?Fumar lässt doch nicht seine Streichhölzer am TatortGourmet Steele (1985)
I ran a location check on those murders over the past six months. Cross-referenced it with your travel itinerary.Ich habe die Tatorte der letzten 6 Monate mit deinen Aufenthaltsorten verglichen. We're Off to See the Wizard (1985)
I guess when he was called to the scene, and saw that it was his own Joey all hacked to pieces...Schätze, als er zum Tatort gerufen wurde und sah, dass sein Joey da zerstückelt worden war... Friday the 13th: A New Beginning (1985)
It's a crime scene, buddy.Das ist ein TatortTo Live and Die in L.A. (1985)
Self-inflicted, to the roof of the mouth.Halten Sie mich für unfähig, einen Tatort zu analysieren? Baby Blues (1986)
Might wanna check with our pal Izzy. He was out hustling' last night. Some fat guy and two of Mack's goons.Ich war der einzige andere Polizist am Tatort, aber ich hatte keine Waffe gesehen. Better Living Through Chemistry (1986)
For one thing, I checked the murder scene.Erstmal habe ich den Tatort überprüft. Steele at Your Service (1986)
We'll have to give them some official oil about why we left the scene and about why we copped some evidence.Wir müssen ihnen eine offizielle Erklärung abgeben, warum wir den Tatort verlassen und Beweismittel geklaut haben. The Pharoah's Engineer (1986)
If your client was 5 miles away from the crime scene he'd tell you he was 10 miles away.War dein Klient zehn Kilometer vom Tatort entfernt, wird er sagen, es wären zwanzig gewesen. Legal Eagles (1986)
We'll call witnesses who'll testify under oath to seeing Chelsea Deardon flee the scene.Wir rufen Zeugen auf, die unter Eid erklären, dass sie sahen... wie Chelsea Deardon vom Tatort floh. Legal Eagles (1986)
We'll prove Chelsea Deardon was at the scene of the crime had the means to commit a crime and had every opportunity to do so.Wir beweisen, dass Chelsea Deardon am Tatort war, dass sie alles zur Tat Notwendige und auch Gelegenheit zur Tat hatte. Legal Eagles (1986)
Kill sites have been clustered all over Northeast Texas the last two years.Die Tatorte der letzten zwei Jahre waren über den Nordosten von Texas verstreut. The Texas Chainsaw Massacre 2 (1986)
Because they removed evidence from the scene of a crime.Sie haben Beweismaterial vom Tatort mitgenommen. Cupid's Quiver (1987)
I mean, it's a criminal offense to remove evidence from the scene of a crime.Schließlich ist es strafbar, Beweismaterial vom Tatort zu entfernen. Cupid's Quiver (1987)
They just called this in from the scene.Die Jungs vom Tatort haben sich gemeldet. Cuba Libre (1987)
He broke into last night's crime scene.Er wurde am Tatort geschnappt. Duty and Honor (1987)
But instead, you went to the crime scene.Stattdessen bist du zum Tatort gefahren. Duty and Honor (1987)
Yeah, some witnesses said they saw a woman leaving the scene that fit Esther's description.Zeugen sahen eine Frau am Tatort, deren Beschreibung auf Esther passt. The Big Thaw (1987)
The man was shot dead at the scene this morning by security guard Jack Stiles.Der Mann wurde heute Morgen am Tatort erschossen. Das ist ein Verdienst des Wachbeamten Jack Stiles. Beverly Hills Cop II (1987)
- Police, ambulance and fire department responded at what's believed to be unofficial at this present moment.Die Polizei kam zum Tatort, aber das ist derzeit ebenfalls inoffiziell. Good Morning, Vietnam (1987)
Stand aside a bit, don't crowd up here.Sichert den Tatort ab! City on Fire (1987)
Here is all the on-site evidence.Der Tatort muss nach Spuren abgesucht werden und von dir möchte ich einen Bericht. City on Fire (1987)
Your honour, let's cancel the case! He's so generousIch möchte wissen, wo der Tatort war. A Chinese Ghost Story (1987)
- Our young reporter has found a friend. Bates from The Star.Bates vom "Star", er war am TatortEpisode #1.1 (1988)
Do any of you know what citizen patrols are ? I do. Teacher's pet !Officer Griswald, wie oft, würden Sie sagen, kommen Täter an den Tatort zurück? Someone to Watch Over Me: Part 1 (1988)
The food ... is here. Excuse me.Bei mir ist 0fficer Izzy Griswald, der als erster Polizeibeamter am Tatort war. Someone to Watch Over Me: Part 2 (1988)
Excuse me, do you own this house ?Unglaublich, die Pizza ist schneller am Tatort als das SWAT-Team. Someone to Watch Over Me: Part 2 (1988)
Where do you think?Sie kann unmöglich alle sechs Tatorte richtig geraten haben. Badge of Dishonor (1988)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tatort {m} | Tatorte {pl}site of crime; scene of a crime | sites of crime [Add to Longdo]
Tatortwagen {m}crime scene unit [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

  Tatort [taːtɔrt] (n) , s.(m )
     site of crime
  

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top