Search result for

tannie

(65 entries)
(0.0279 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tannie-, *tannie*
Possible hiragana form: たんにえ
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tannie มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tannie*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
This printout says U.S.Customs has no record of John Leslie Stevenson coming here.British Customs has no record of a man by that name leaving.Aber laut Computer hat weder die US-Zollbehörde einen J.L.Stevenson als eingereist registriert... noch registriert die britische Behörde jemand dieses Namens als aus Großbritannien ausgereist. Time After Time (1979)
Britain, Lord.Aus Britannien. Caligula (1979)
Britain.- Aus Britannien, was sagst du jetzt? Caligula (1979)
We sail for Britain.Wir machen einen Feldzug gegen Britannien. Caligula (1979)
Where is Britain?Wo ist Britannien? Caligula (1979)
After all, we must have some proof that I have conquered Britain.Außerdem bedenke, wir müssen beweisen, dass wir Britannien erobert haben. Caligula (1979)
I've heard rumors that the Senate... doesn't believe that I ever went to Britain.Ich hörte, der Senat glaubt nicht, dass ich überhaupt in Britannien war. Caligula (1979)
No, lord.- Trotzdem habe ich Britannien erobert! Caligula (1979)
I don't know what else to do to revolt them. Great victory. In Britain.Ich weiß nicht, wie ich sie noch provozieren soll. - ...um Cäsars überwältigendem Sieg über Britannien zu feiern. Caligula (1979)
From the blue seas and silver rivers of Britain.Aus den blauen Seen und silber-glänzenden Flüssen Britanniens. Caligula (1979)
Gained from the green forests and golden holms of Britain swell pheasants, lovesome geese.Wildbret aus den grünen Wäldern und aus den goldenen Fischteichen Britanniens. Und hier: Wildfasan. Caligula (1979)
But it was also a struggle between various political philosophies, with United States, Great Britain and her Commonwealth,Aber auch einer um verschiedene politische Philosophien, mit den Vereinigten Staaten, Großbritannien und Commonwealth, Galactica Discovers Earth: Part 2 (1980)
In fact, tonight I can say that from Septemberthe first, every citizen of the U.K. Will have the absolute right to inspect his personal file and check any information that he has eversupplied to the Government.Heute kann ich sagen, vom 1. September an hat jeder Bürger Großbritanniens das absolute Recht auf Einsicht in seine Personendaten. Und er kann jede Information überprüfen, die die Regierung je von ihm bekommen hat. Big Brother (1980)
We've shownthat if we can work together we can forge a new Britain.Jedenfalls im Grundsätzlichen. Aber die eindeutige Erkenntnis... - Wir haben bewiesen, wir können gemeinsam diese Idee in ein neues Großbritannien integrieren. Jobs for the Boys (1980)
Her Majesty does like the business of government to continue even when there are no politicians around.Wissen Sie, Ihre Majestät sieht es gern, dass in Großbritannien weiter regiert wird auch wenn keine Politiker greifbar sind. Open Government (1980)
The government just stops just because the whole country's been destroyed.Aber mit dem Regieren hören wir doch nicht auf, bloß weil Großbritannien zerstört worden ist. The Economy Drive (1980)
"Economy begins at home" said Jim Hacker today, as he set an example to Britain's pampered army of bowler hatted bureaucrats".Zuhaus beginnt das Sparen, sagte Jim Hacker heute, als er ein Beispiel gab, für Großbritanniens Gourmandarmee Melone tragender Bürokraten. The Economy Drive (1980)
If the unions were to get to hear of this all hell would be let loose.Wenn die Gewerkschaften davon erfahren würden, dann wäre in Großbritannien der Teufel los. The Economy Drive (1980)
It is not known what's happened to President Alam, who was due to pay an official visit to Britain next week.Es ist nicht bekannt, was mit dem früheren Präsidenten Alam geschehen ist, der in der nächsten Woche Großbritannien einen offiziellen Besuch abstatten sollte. The Official Visit (1980)
It's made Britainwhat she is today.Es hat Großbritannien zu dem gemacht, was es heute ist. The Right to Know (1980)
Every strike in Great Britain will be myfault.Ab sofort ist jeder Streik in Großbritannien meine Schuld. The Writing on the Wall (1980)
Minister, Britain has had the same foreign policy objective forat least the last 500 years:- Minister, Großbritannien verfolgt immer dasselbe außenpolitische Ziel, seit mindestens 500 Jahren: The Writing on the Wall (1980)
As an American citizen on a visitor's visa to Britain, he is obliged to seek a permit from the American Embassy before realising a flying project at Dover where he hopes, he says, to further discredit Blériot who could only fly the English Channel with the help of an engine.Als amerikanischer Bürger mit Visum für Großbritannien braucht Armeror eine Erlaubnis der amerikanischen Botschaft, bevor er ein Vorhaben in Dover verwirklichen kann, wo er, wie er sagt, Blériot noch weiter zu diskreditieren hofft, dem die Kanalüberquerung nur mit Hilfe eines Motors gelang. The Falls (1980)
I am telling you how to save the lives of 600 men and incidentally, the economic life of Great Britain.Sie sollen das Leben von 600 Menschen retten. Und die Wirtschaft Großbritanniens. ffolkes (1980)
"Aworthwhile experiment, now abandoned, but it had provided much valuable data and employment".Ein der Mühe wertes Experiment, das wir abbrechen, aber erst, nachdem es Großbritannien überaus wertvolle Daten und viele Arbeitsplätze brachte. A Question of Loyalty (1981)
Sir Maurice says he'll be satisfied only if the UK will house 1,000 refugees.Um das Maß voll zu machen, Sir Morris Williams gibt sich erst zufrieden, wenn Großbritannien bereit ist, die 1.000 Flüchtlinge aufzunehmen und unterzubringen. The Compassionate Society (1981)
- Better than your country, Minister.Zur Vermeidung einer Invasion Großbritanniens, Minister. The Death List (1981)
"'Britain can make it,' says Jim.""Großbritannien kann es schaffen!", sagt Jim. The Devil You Know (1981)
That, Bernard, would strike at the very heart of the system that has made Britain what she is today.Das, Bernard, träfe genau mitten ins Herz des Systems, das Großbritannien zu dem machte, was es heute ist. The Devil You Know (1981)
When it comes down to it, one's own country must come first.Aber wenn es um alles geht, Minister, dann stellt man Großbritannien über alles. The Devil You Know (1981)
It's Britain's only chance of survival.Großbritanniens einzige Chance, zu überleben. The Quality of Life (1981)
The whole of Brítaín wíll be watchíng you.Ganz Großbritannien wird auf Sie schauen. Chariots of Fire (1981)
We're here for Brítaín and we know ít.Wir sind für Großbritannien hier und wissen es. Chariots of Fire (1981)
He's gonna offer me the post of ambassador to Great Britain.Er wird mir den Posten des Botschafters in Großbritannien anbieten. The Final Conflict (1981)
You said you were gonna be offered the post of ambassador to Great Britain. What about our present ambassador?Wenn man Sie zum Botschafter in Großbritannien machen wird, was wird aus dem derzeitigen Botschafter? The Final Conflict (1981)
If I were ambassador to Great Britain, I'd have to relinquish my control over Thorn.Als Botschafter in Großbritannien müsste ich meine Kontrolle über Thorn abgeben. The Final Conflict (1981)
Whatever you are, whoever you are, welcome to Great Britain.Wer oder was ihr auch seid, willkommen in Großbritannien. The Great Muppet Caper (1981)
Great Britain? We're actually in Great Britain!Wir sind in Großbritannien. The Great Muppet Caper (1981)
Instead of being run by a lot of young, able, energetic men, this country's being run by tired, cynical 55-year-olds who just want a quiet life!Anstatt von begabten, energischen, dynamischen jungen Männern wird Großbritannien von schlaffen, zynischen 55-Jährigen, die nur ihre Ruhe haben wollen, verwaltet. Equal Opportunities (1982)
You're not saying the government is unimportant? No, it's very important.- Sie wollen doch nicht behaupten, das Regieren Großbritanniens sei unwichtig? Equal Opportunities (1982)
If by 搘e? you mean Britain, that's quite true. But if by 搘e?Meinen Sie mit "wir" Großbritannien, dann stimme ich Ihnen zu, aber meinen Sie mit "wir" sich und mich in diesem Hause, brauchen wir eine Verkehrspolitik ebenso, wie Julius Cäsar Brutus brauchte. The Bed of Nails (1982)
With so many other boroughs threatened, there'd be a national outcry.Das betrifft Gemeinden im ganzen Land. Großbritannien würde aufschreien. The Bed of Nails (1982)
I just confirm that you are chief bureaucrat.Wenn ich das richtig interpretiere, dann sind Sie jetzt Großbritanniens Chefbürokrat. The Challenge (1982)
the policies for which the people voted, are the policies which, finally, when the national cake has been divided up... we, as a nation, don't have unlimited wealth?Die Politik, der der Mitbürger seine Stimme gab, ist und bleibt die Politik, welche letzen Endes, wenn der nationale Kuchen Großbritanniens verteilt wurde, und ich möchte nochmal daran erinnern, das unser Reichtum nicht unbegrenzt ist, und wir können uns nicht mehr zahlen, als wir uns verdient haben, diese Politik ist... The Challenge (1982)
I'm not swanning down from Whitehall. I'm asking you why you've done less than any other borough to protect the people who elected you?Ich bin zwar nicht eingeschwebt, trotzdem möchte ich wissen, warum Sie weniger getan haben als andere Gemeinden Großbritanniens, zum Schutz der Bürger, die Sie gewählt haben. The Challenge (1982)
The Guardian phoned the kumrani Embassy for their comments. The kumran angry at the suggestion they insulted Britain by giving you a worthless gift.Der "Guardian" hat die kumranische Botschaft um Stellungnahme gebeten und das kumranische Kabinett ist entsetzt wegen der Unterstellung, sie hätten Großbritannien mit einem wertlosen Geschenk beleidigt. The Moral Dimension (1982)
I'm saying that South Derbyshire is the most efficient local authority in the UK.- Aber was soll das heißen? Ich meine damit, dass South Derbyshire trotzdem die effizienteste Gemeinde Großbritanniens ist. The Skeleton in the Cupboard (1982)
They've got the smallest establishment of social workers in the UK.Ah ja, und sie haben von allen Gemeinden Großbritanniens die wenigsten Sozialarbeiter. The Skeleton in the Cupboard (1982)
And if they don't, Britain carries on.Auch wenn sie es nicht tun, lebt man in Großbritannien weiter. The Skeleton in the Cupboard (1982)
Being roasted by the press for disciplining the most efficient council in Great Britain.Dass mich die gesamte Presse in die Pfanne haut, weil ich Großbritanniens effizienteste Gemeinde maßregele. Ah ja... The Skeleton in the Cupboard (1982)

CMU English Pronouncing Dictionary
STANNIE    S T AE1 N IY0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Akademie {f}; Hochschule {f}; höhere Lehranstalt {f} | Akademien {pl} | Akademie der Künste (in Großbritannien)academy | academies | Royal Academy of Arts [Br.] [Add to Longdo]
Neubritannienkauz {m} [ornith.]New Britain Hawk Owl [Add to Longdo]
das Vereinigte Königreich von Großbritannien und Nordirland [geogr.]United Kingdom of Great Britain and Northern Ireland (uk) [Add to Longdo]
Großbritannien [geogr.]Great Britain (gb) [Add to Longdo]
London (Hauptstadt von Großbritannien und Nordirland)London (capital of Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Birmingham (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Birmingham (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Manchester (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Manchester (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Leeds (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Leeds (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Glasgow (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Glasgow (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Liverpool (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Liverpool (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Sheffield (Stadt in Großbritannien und Nordirland)Sheffield (city in Great Britain and Northern Ireland) [Add to Longdo]
Newcastle upon Tyne (Stadt in Großbritannien)Newcastle upon Tyne (city in Great Britain) [Add to Longdo]
Eisenbahn in GroßbritannienBR : British Rail [Add to Longdo]
GB : GroßbritannienGB : Great Britain [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top