ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

twofold

T UW1 F OW1 L D   
13 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -twofold-, *twofold*, twofol
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
twofold[ADJ] ที่มีสองชั้น
twofold[ADJ] ที่เป็นสองเท่า, See also: เท่าตัว

English-Thai: Nontri Dictionary
twofold(adj,adv) สองเท่า,สองหน,สองต่อ,ทวีคูณ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ทวี[v.] (thawī) EN: double ; increase twofold   FR: doubler

CMU English Pronouncing Dictionary
TWOFOLD    T UW1 F OW1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
twofold    (j) tˈuːfould (t uu1 f ou l d)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
双倍[shuāng bèi, ㄕㄨㄤ ㄅㄟˋ, / ] twofold; double, #19,861 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
二重三重[にじゅうさんじゅう, nijuusanjuu] (n) twofold and threefold; doubled and redoubled [Add to Longdo]
二通り[ふたとおり, futatoori] (n) duplicate pair; two kinds; two ways; twofold [Add to Longdo]
二倍;2倍[にばい, nibai] (n) double; twice; twofold [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twofold \Two"fold`\, a. [Cf. {Twifold}.]
   Double; duplicate; multiplied by two; as, a twofold nature; a
   twofold sense; a twofold argument.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Twofold \Two"fold`\, adv.
   In a double degree; doubly.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 twofold
   adv 1: by a factor of two; "the price increased twofold last
       year" [syn: {twofold}, {two times}]
   adj 1: having more than one decidedly dissimilar aspects or
       qualities; "a double (or dual) role for an actor"; "the
       office of a clergyman is twofold; public preaching and
       private influence"- R.W.Emerson; "every episode has its
       double and treble meaning"-Frederick Harrison [syn:
       {double}, {dual}, {twofold}, {two-fold}, {treble},
       {threefold}, {three-fold}]
   2: twice as great or many; "ate a double portion"; "the dose is
     doubled"; "a twofold increase" [syn: {double}, {doubled},
     {twofold}, {two-fold}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top