ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tribesman

T R AY1 B Z M AE0 N   
9 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tribesman-, *tribesman*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tribesman[N] ชาวเขา, See also: ชาวดอย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tribesman(ไทรบซ'เมิน) n., (pl. tribesmen) สมาชิกของเผ่า,ชนเผ่า

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Tribesman. Nasty. They steal cattle, food, children.พวกชนเผ่า เลวมาก มาขโมยแพะ อาหาร เด็กๆ The Constant Gardener (2005)
Oh, I give a fuck some tribesman gets cancer. Cry me a fucking river.ฉันสนตายห่าล่ะ คนเผ่าเป็นมะเร็งก็ช่างแม่งสิ Horrible Bosses (2011)
Oh, they made me an honorary tribesman.อ้อ พวกเขาตั้งให้ชั้นเป็นชนเผ่าผู้ทรงเีกียรติด้วยนะ American Reunion (2012)

CMU English Pronouncing Dictionary
TRIBESMAN    T R AY1 B Z M AE0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tribesman    (n) trˈaɪbzmən (t r ai1 b z m @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Stammesangehörige {m} | Stammesangehörigen {pl}tribesman | tribesmen [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

  tribesman
      n 1: someone who lives in a tribe

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top