ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trencher

T R EH1 N CH ER0   
14 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trencher-, *trencher*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trencher[N] เขียง
trencher[N] ถาดหรือจานไม้
trencher[N] คนขุดคู
trencherman[N] คนกินจุ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trencher(เทรน'เชอะ) n. ผู้ขุดคู,ผู้ขุดสนามเพลาะ,จานไม้,ถาดไม้,เขียง,ถ้วยไม้

English-Thai: Nontri Dictionary
trencher(n) จานไม้,ถาดไม้,เขียง

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCHER    T R EH1 N CH ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trencher    (n) trˈɛntʃər (t r e1 n ch @ r)
trenchers    (n) trˈɛntʃəz (t r e1 n ch @ z)
trencherman    (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)
trenchermen    (n) trˈɛntʃəmən (t r e1 n ch @ m @ n)

Japanese-English: EDICT Dictionary
角帽[かくぼう, kakubou] (n) (1) mortarboard; trencher; (2) (square) academic cap formerly word by Japanese university students [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trencher \Trench"er\, n. [OE. trencheoir, F. tranchoir, fr.
   trancher to cut, carve. See {Trench}, v. t.]
   1. One who trenches; esp., one who cuts or digs ditches.
    [1913 Webster]
 
   2. A large wooden plate or platter, as for table use.
    [1913 Webster]
 
   3. The table; hence, the pleasures of the table; food.
    [1913 Webster]
 
       It could be no ordinary declension of nature that
       could bring some men, after an ingenuous education,
       to place their "summum bonum" upon their trenchers.
                          --South.
    [1913 Webster]
 
   {Trencher cap}, the cap worn by studens at Oxford and
    Cambridge Universities, having a stiff, flat, square
    appendage at top. A similar cap used in the United States
    is called {Oxford cap}, {mortar board}, etc.
 
   {Trencher fly}, a person who haunts the tables of others; a
    parasite. [R.] --L'Estrange.
 
   {Trencher friend}, one who frequents the tables of others; a
    sponger.
 
   {Trencher mate}, a table companion; a parasite; a trencher
    fly. --Hooker.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trencher
   n 1: someone who digs trenches
   2: a wooden board or platter on which food is served or carved

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top