ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

trenchant

T R EH1 N CH AH0 N T   
8 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -trenchant-, *trenchant*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
trenchant[ADJ] อย่างตรงไปตรงมา, See also: อย่างชัดเจน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
trenchant(เทรน'เชินทฺ) adj. แหลมคม,คมกริบ,หลักแหลม,ชัดเจน,เด็ดขาด,ชัดแจ้ง,แข็งขัน., See also: trenchancy n. trenchantly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
trenchant(adj) คม,เด็ดเดี่ยว,แข็งขัน,แหลม,หลักแหลม

CMU English Pronouncing Dictionary
TRENCHANT    T R EH1 N CH AH0 N T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
trenchant    (j) trˈɛntʃənt (t r e1 n ch @ n t)
trenchantly    (a) trˈɛntʃəntliː (t r e1 n ch @ n t l ii)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Trenchant \Trench"ant\, a. [OF. trenchant, F. tranchant, p. pr.
   See {Trench}, v. t.]
   1. Fitted to trench or cut; gutting; sharp. " Trenchant was
    the blade." --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
   2. Fig.: Keen; biting; severe; as, trenchant wit.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 trenchant
   adj 1: having keenness and forcefulness and penetration in
       thought, expression, or intellect; "searching insights";
       "trenchant criticism" [syn: {searching}, {trenchant}]
   2: characterized by or full of force and vigor; "a hard-hitting
     expose"; "a trenchant argument" [syn: {hard-hitting},
     {trenchant}]
   3: clearly or sharply defined to the mind; "clear-cut evidence
     of tampering"; "Claudius was the first to invade Britain with
     distinct...intentions of conquest"; "trenchant distinctions
     between right and wrong" [syn: {clear-cut}, {distinct},
     {trenchant}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top