ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tranquilize

T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tranquilize-, *tranquilize*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tranquilize(vt) ทำให้สงบ, See also: ระงับประสาท
tranquilizer(n) ยาระงับประสาท, See also: ยากล่อมประสาท

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tranquilize(แทรง'ควิไลซ) vt., vi. ทำให้สงบ, กลายเป็นสงบ, กล่อมประสาท., See also: tranquilization n., Syn. tranquillize, tranquillise
tranquilizer(แทรง'ควิไลเซอะ) n. ยากล่อมประสาท, สิ่งที่ทำให้สงบ, Syn. tranquillizer, tranquilliser

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tranquilizer, major; tranquiliser, majorยาสงบประสาทหลัก [ มีความหมายเหมือนกับ antipsychotic ๑ และ drug, neuroleptic ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tranquilizer, minor; agent, antianxiety; drug, anxiolytic; tranquiliser, minorยาสงบประสาทรอง, ยาคลายกังวล [ มีความหมายเหมือนกับ anxiolytic ๑ ] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
I just had to tranquilize to keep her from scratching my eyes out.ผมให้ยากล่อมประสาทเธอ ให้เธอไม่เป้นปัญหากับผม Beauty and the Beast (2010)
You know, I could tranquilize him, just knock him cold out.คุณรู้ไหม ผมจัดการให้เขาเงียบได้ แค่อัดเขาสักที The Hot Potato Job (2011)
It's a sedative used to tranquilize horses.เป็นยาสลบของม้า Kame'e (2011)
It's enough to tranquilize a horse.มันเยอะพอจะทำให้ ม้าสงบได้เลย If You're Just an Evil Bitch Then Get Over It (2012)
What, did you tranquilize him?อะไรกัน คุณวางยากล่อมประสาทเขาหรอ? Lacey (2013)
That's the compound we used to tranquilize Andrew.นี่คือสารเคมีที่ใช้กล่อมประสาทแอนดรูว์ Many Heads, One Tale (2015)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ยาระงับประสาท(n) sedative, See also: tranquilizer, downer, barbiturate, Example: อะไรอาการวิตกกังวลเฉียบพลันนี้ บางครั้งรุนแรงถึงขนาดต้องใช้ยาระงับประสาทเข้าช่วย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
สำรวมใจ[samrūamjai] (v) EN: calm ; still ; quiet ; appease ; allay ; pacify ; tranquilize ; soothe ; compose ; assuage
ยานอนหลับ[yā nønlap] (n, exp) EN: sleeping pill ; hypnotics ; hypnotic drug ; sedative ; tranquilizer ; antidepressant  FR: somnifère [ m ]

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TRANQUILIZE T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z
TRANQUILIZER T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0
TRANQUILIZERS T R AE1 NG K W AH0 L AY2 Z ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tranquilize (v) trˈænkwɪlaɪz (t r a1 n k w i l ai z)
tranquilized (v) trˈænkwɪlaɪzd (t r a1 n k w i l ai z d)
tranquilizes (v) trˈænkwɪlaɪzɪz (t r a1 n k w i l ai z i z)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
镇静剂[zhèn jìng jì, ㄓㄣˋ ㄐㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer, #48,655 [Add to Longdo]
镇定剂[zhèn dìng jì, ㄓㄣˋ ㄉㄧㄥˋ ㄐㄧˋ, / ] tranquilizer; depressant; sedative [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
トランキライザー[torankiraiza-] (n) tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
精神安定剤[せいしんあんていざい, seishin'anteizai] (n) tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
鎮静剤[ちんせいざい, chinseizai] (n) painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser [Add to Longdo]
鎮痛剤[ちんつうざい, chintsuuzai] (n) analgesic; painkiller; sedative; tranquilizer; tranquiliser; (P) [Add to Longdo]
麻酔銃[ますいじゅう, masuijuu] (n) tranquilizer gun; tranquiliser gun [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tranquilize \Tran"quil*ize\, Tranquillize \Tran"quil*lize\, v.
   t. [imp. & p. p. {Tranquilized}or {Tranquilliized}; p. pr. &
   vb. n. {Tranquilizing}or {Tranquillizing}.] [Cf. F.
   tranquilliser.]
   To render tranquil; to allay when agitated; to compose; to
   make calm and peaceful; as, to tranquilize a state disturbed
   by factions or civil commotions; to tranquilize the mind.
   [1913 Webster]
 
   Syn: To quiet; compose; still; soothe; appease; calm; pacify.
     [1913 Webster] Tranquilizer

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tranquilize
   v 1: make calm or still; "quiet the dragons of worry and fear"
      [syn: {calm}, {calm down}, {quiet}, {tranquilize},
      {tranquillize}, {tranquillise}, {quieten}, {lull}, {still}]
      [ant: {agitate}, {charge}, {charge up}, {commove},
      {excite}, {rouse}, {turn on}]
   2: cause to be calm or quiet as by administering a sedative to;
     "The patient must be sedated before the operation" [syn:
     {sedate}, {calm}, {tranquilize}, {tranquillize},
     {tranquillise}] [ant: {arouse}, {brace}, {energise},
     {energize}, {perk up}, {stimulate}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top