ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tractable

T R AE1 K T AH0 B AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tractable-, *tractable*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tractable(adj) ดัดแปลงได้ง่าย
tractable(adj) ควบคุมได้ง่าย, See also: หัวอ่อน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tractable(แทรค'ทะเบิล) adj. จัดการได้ง่าย,สอนง่าย,ยอมง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,แปรรูปได้ง่าย., See also: tractability n. tractableness n. tractably adv., Syn. docile, amenable
intractable(อินแทรค'ทะเบิล) adj. ไม่เชื่อง,ดื้อ,หัวแข็ง,ว่ายาก,ควบคุมยาก,รักษาได้ยาก., See also: intractability n. intractably adv., Syn. stubborn, Ant. docile, compliant

English-Thai: Nontri Dictionary
tractable(adj) ว่าง่าย,อ่อนโยน,หัวอ่อน,สอนง่าย
intractable(adj) ดื้อดึง,ว่ายาก,หัวแข็ง,ไม่เชื่อง,รักษายาก

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เวไนย(n) teachable person, See also: tractable person, Example: สมเด็จพระสัมมาสัมพุทธเจ้าผู้ทรงตรัสรู้อริยสัจจธรรมเสด็จสั่งสอนเวไนยสัตว์ทั้งปวง, Thai Definition: ผู้ควรแนะนำสั่งสอน, ผู้พึงดัดได้สอนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวอ่อน[hūa-øn] (adj) EN: obedient ; docile ; mild ; complaisant ; tractable ; pliable ; submissive  FR: docile ; complaisant
เกกมะเหรก[kēkmarēk] (v) EN: be insolent ; be delinquent ; misbehave ; be quarrelsome ; be intractable  FR: être un bon à rien
เกเร[kērē] (adj) EN: delinquent ; unruly ; offensive ; wayward ; intractable ; refractory ; recalcitrant ; naughty ; roguish ; good-for-nothing  FR: coquin ; espiègle ; fripon
เหลือขอ[leūakhø] (adj) EN: incorrigible ; intractable ; unruly ; refractory ; recalcitrant  FR: incorrigible ; irréductible ; réfractaire ; récalcitrant
สอนยาก[søn yāk] (v, exp) EN: intractable
ว่าง่าย[wā-ngāi] (adj) EN: tractable ; docile  FR: docile ; obéissant

CMU English Pronouncing Dictionary
TRACTABLE T R AE1 K T AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tractable (j) trˈæktəbl (t r a1 k t @ b l)

Japanese-English: EDICT Dictionary
リトラクタブル[ritorakutaburu] (n) retractable [Add to Longdo]
リトラクタブルヘッドランプ[ritorakutaburuheddoranpu] (n) retractable headlamp [Add to Longdo]
角角しい;角々しい[かどかどしい, kadokadoshii] (adj-i) intractable; angular [Add to Longdo]
御しやすい;御し易い[ぎょしやすい, gyoshiyasui] (adj-i) tractable; docile; biddable [Add to Longdo]
伸縮自在[しんしくじざい;しんしゅくじざい, shinshikujizai ; shinshukujizai] (adj-na,adj-no) elastic; flexible; telescoping; expandable; retractable; extensible [Add to Longdo]
難治[なんじ;なんち, nanji ; nanchi] (n,adj-no) (1) intractable (diseases); hard to cure; (2) rebellious; insurgent; refractory; obstinate [Add to Longdo]
与し易い[くみしやすい, kumishiyasui] (adj-i) easy to deal with; tractable; manageable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tractable \Tract"a*ble\, a. [L. tractabilis, fr, tractare to
   draw violently, to handle, treat. See {Treat}, v. t.]
   1. Capable of being easily led, taught, or managed; docile;
    manageable; governable; as, tractable children; a
    tractable learner.
    [1913 Webster]
 
       I shall find them tractable enough.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Capable of being handled; palpable; practicable; feasible;
    as, tractable measures. [Obs.] --Holder.
    [1913 Webster] --{Tract"a*ble*ness}, n. -- {Tract"a/bly},
    adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tractable
   adj 1: easily managed (controlled or taught or molded);
       "tractable young minds"; "the natives...being...of an
       intelligent tractable disposition"- Samuel Butler [syn:
       {tractable}, {manipulable}] [ant: {intractable}]
   2: readily reacting to suggestions and influences; "a responsive
     student" [syn: {amenable}, {tractable}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top