Search result for

topps

(326 entries)
(0.2472 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topps-, *topps*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา topps มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *topps*)
English-Thai: Longdo Dictionary
estoppel(n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก เช่น That decision was based on the legal concept of estoppel.

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
doorstopper (n ) กันชนประตู

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topple    [VI] โค่น, See also: ล้มลง, Syn. tumble, plunge, overthrow
topple    [VT] ทำให้โค่น, See also: ทำให้ล้มลง, Syn. tumble, plunge, overthrow
topple    [VI] ง่อนแง่น, See also: ไม่มั่นคง
topple    [VT] โค่นล้มอำนาจ
stopper    [N] ผู้หยุด, See also: ผู้ยุติ, ผู้เลิก
stopper    [VT] ปิด, See also: อุด, จุก, Syn. cork, plug
stopple    [N] จุก, See also: ที่อุด, ที่ปิด, Syn. cork, plug, stopple
topping    [N] สิ่งที่ใช้แต่งหน้าอาหาร, Syn. icing, overlooking
stoppage    [N] การหยุด, See also: การยุติ, การเลิก, Syn. halt, pause, standstil
stoppage    [N] การกีดขวาง, See also: สิ่งกีดขวาง, การถูกขัดขวาง, Syn. blockage, obstruction
gobstopper    [N] ขนมกรอบกลมอันใหญ่, Syn. jawbreaker
unstoppable    [ADJ] ซึ่งไม่ท้อถอยง่าย, See also: ซึ่งขจัดอุปสรรคออก, Syn. unyeilding, unconquerable, indomitable
unstoppably    [ADV] อย่างไม่ท้อถอยง่าย
flopper-stopper    [SL] เสื้อยกทรง, See also: บราเซียร์

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
legal estoppelการถูกตัดบทโดยเอกสาร, กฎหมายปิดปากโดยเอกสาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
silence, estoppel byการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping-off agentสารกันติด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
stoppage๑. การทดแทน, การชดเชย๒. การหักกลบลบกัน, การหักกลบลบหนี้ [ดู set-off] [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stoppage in transituการระงับการส่งของกลางคัน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping distanceระยะหยุด [ยานยนต์ ๑๒ มี.ค. ๒๕๔๕]
stopping timeเวลาการหยุด [การเชื่อม ๒๐ ก.ย. ๒๕๔๔]
collateral estoppel doctrineหลักกฎหมายปิดปาก (ป. วิ. แพ่ง) [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppelการถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by negligenceการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
estoppel by silenceการถูกกฎหมายปิดปากเพราะการนิ่งเสีย [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
end-stopped lineบาทจบความ [วรรณกรรม ๖ มี.ค. ๒๕๔๕]
negligence, estoppel byการถูกตัดบทเพราะความประมาทเลินเล่อ [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Estoppelกฎหมายปิดปาก [TU Subject Heading]
Overtopped or Suppressed Tree ต้นถูกเบียดบัง
ต้นที่มีเรือนยอดอยู่ภายใต้เรือนยอดของไม้ต้น อื่นๆ ในหมู่ไม้นั้น ไม่ได้รับแสงโดยตรงจากทางด้นบนหรือด้านข้าง เป็นต้นไม้ขนาดเล็ก ไม่สมบูรณ์ และไม่แข็งแรง [สิ่งแวดล้อม]
Containers, Glass-Stoppedภาชนะที่เป็นจุกแก้ว [การแพทย์]
Flasks, Glass-Stoppedขวดจุกแก้ว [การแพทย์]
stopping potential differenceความต่างศักย์หยุดยั้ง, ความต่างศักย์ไฟฟ้าที่พอดีทำให้โฟโตอิเล็กตรอนในหลอดสุญญากาศหยุดเคลื่อนที่ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
topp"I'm hungry," said the small white rabbit, so they stopped and ate the flower from a large hyacinth.
toppAfter walking for an hour, we stopped to take a rest.
toppIt's about time you stopped watching television.
toppThe company stopped losing money.
toppOnce she starts talking, there is no stopping her.
toppThere's no stopping now.
toppAIDS can be stopped only if every person decides to take action against it.
toppEriko worked so long and so hard, without stopping to eat, that I feared she would faint.
toppCathy stopped picking flowers.
toppIt was not until Kay received the doll that she stopped crying.
toppKentaro was tired and moreover his car's engine had got hot so he stopped driving.
toppKen stopped talking and began to eat.
toppThis stopper does not fit the bottle.
toppThis bookstore stopped selling JUMP.
toppAfter a while the little black rabbit stopped eating and sat down, and looked very sad.
toppJack stopped talking all of a sudden when Mary went into the room.
toppJohn put his foot on the brake and we stopped suddenly.
toppWell, I just asked him if he knew the time, because my watch has stopped, and he simply bolted.
toppThe driver cannot have stopped at the signal.
toppAs soon as the child saw his mother, he stopped crying.
toppAs soon as the child saw his mother, he stopped crying.
toppThe accident stopped the traffic.
toppThe clock has stopped.
toppIt was not until the baby was fed that he stopped crying.
toppThe ship stopped a little way off the shore.
toppThe horse stopped and wouldn't move.
toppThe minute I entered the room, they stopped talking.
toppThe traveler stopped at the soldier's challenge.
toppThe old man stopped suddenly and looked back.
toppIt was a very slow train. It stopped at every little station.
toppWe will start at two o'clock if it has stopped raining by that time.
toppThus, when I saw Little Red running across my land, I stopped her and asked what she was doing.
toppNo taxi stopped.
toppThe taxi stopped dead at the traffic signal.
toppJust then, the bus stopped.
toppHow about me stopping by?
toppAt last he stopped before an old house, and caught another glimpse of the town.
toppIt's time you stopped watching television.
toppTony heard her voice and stopped playing the piano.
toppTom stopped to take a close look at the car.
toppWe stopped over in Los Angeles for two nights on the way to New Zealand.
toppThe bus stopped and we got on.
toppThe bus stopped in every village.
toppThe bus stopped sharply.
toppThe bus stopped to take up passengers.
toppThe bus stopped suddenly in the middle of the street.
toppWe stopped over in Athens on our way to Paris.
toppBill stopped smoking.
toppIt's time that you stopped wasting your youth on idle pastimes.
toppThe brake stopped working.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
stoppage(สทอพ'พิจฺ) n. การหยุด,การยุติ,การเลิก,การห้าม,การอุด,การกีดขวาง,สิ่งกีดขวาง,การถูกหยุด,การถูกห้าม, Syn. impediment
stopper(สทอพ'เพอะ) n. ผู้หยุด,ผู้ห้าม,สิ่งกีดขวาง,สิ่งที่ทำให้อุดตัน,จุก. vt. ปิด,อุด,จุก., Syn. plug
topper(ทอพ'เพอะ) n. บุคคลหรือสิ่งที่อยู่ชั้นยอด,ผู้ตัดยอด (ต้นไม้) ออก,เครื่องตัดยอดต้นไม้ออก,บุคคลชั้นยอด. =top hat (ดู) ,เสื้อคลุมหลวม ๆ ของผู้หญิง
topple(ทอพ'เพิล) vt. ทำให้คว่ำ,ทำให้ล้มลง,โค่นล้ม vi. ล้มลง,คว่ำลง,โอนเอนทำท่าจะล้ม

English-Thai: Nontri Dictionary
stoppage(n) เครื่องกีดขวาง,การหยุด,การยุติ,การห้าม,การเลิก,การอุด
stopper(n) สิ่งกีดขวาง,จุก,ผู้หยุด,ผู้ห้าม
topple(vi) ล้มลง,คะมำ,หกคะเมน,คว่ำ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ล้ม    [V] overthrow, See also: overturn, bring down, destroy, depose, unseat, topple, Syn. โค่น, ทำลาย, Ant. จัดตั้ง, Example: พวกเขาทำเช่นนี้ก็เพื่อจะล้มโครงการ
ล้ม    [V] fall, See also: tumble, drop, plummet, stumble, topple, flop, Syn. หกล้ม, Example: เด็กที่อยู่ในวัยหัดเดินมักล้มบ่อย เนื่องจากการทรงตัวยังไม่ดี, Thai definition: กิริยาที่ตั้งอยู่แล้วเอนลงหรือทอดลงถึงพื้นหรือทลายลง, ตั้งอยู่ไม่ได้
ขนมตะโก้    [N] Thai pudding with coconut topping, Example: ขนมไทยปรุงมาจากแป้งน้ำตาลกะทิเป็นส่วนใหญ่เช่นขนมเปียกปูนขนมตะโก้ ลอดช่องขนมปลากริมไข่เต่า เป็นต้น, Count unit: ชิ้น, อัน, Thai definition: ชื่อขนมชนิดหนึ่ง ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
ขุดโค่น    [V] overthrow, See also: bring down, oust, overcome, overpower, topple, Syn. ขุดโค่นถอนโคน, ขุดรากถอนโคน, Example: ประชาชนยกย่องเขาราวกับพระเอกขี่ม้าขาวมาขุดโค่นถอนโคนอำนาจของผู้นำเผด็จการทิ้ง
คะมำ    [V] fall, See also: tumble, topple, Syn. ล้มคว่ำ, Example: เขาคะมำลงไปในถังขยะที่วางอยู่ใกล้, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
ล้มคว่ำ    [V] fall, See also: tumble, topple, plummet, stumble, Syn. ล้มคะมำ, Example: เขากระโดดเตะไอ้นักเลงสามสี่คนที่เดินปรี่เข้ามาล้มคว่ำไปคนละทาง, Thai definition: อาการที่หน้าคว่ำหัวปักลง
หน้า    [N] topping, Thai definition: เครื่องปรุงที่แต่ง หรือโรยบนอาหารบางอย่าง
หกโล่    [V] tumble, See also: topple, Syn. หกกลิ้ง, Example: เขาชอบหกโล่ หกคะเมนหรือเล่นอะไรที่หวาดเสียว, Notes: (ตะเลง)
ตะพึด    [ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, without a letup, wi, Syn. ตะพึดตะพือ, ร่ำไป, เรื่อยไป, Ant. หยุดพัก, ชะงัก, Example: เขาเดินตะพึดไม่ว่าจะไปไหนๆ ใกล้หรือไกล, Thai definition: ตะบึงไป, ไม่หยุดหย่อน
ตะพัด    [ADV] spreading out rapidly and endlessly, See also: without stopping, Syn. สะพัด, Thai definition: ร่ำไปเรื่อยไปโดยเร็วอย่างกระแสน้ำไหล
ตะโก้    [N] form of pudding, See also: in layers, Thai sweetmeat, coconut jelly in a banana cup, gelatin topped with coconut-crea, Syn. ขนมตะโก้, Example: ฉันชอบกินตะโก้ไส้ข้าวโพดมาก, Count unit: ชิ้น, Thai definition: ขนมที่ทำด้วยแป้งข้าวเจ้าหรือแป้งเท้ายายม่อมกวนเข้ากับน้ำตาล ใส่แห้วหรือข้าวโพดเป็นต้นก็ได้ หยอดหน้าด้วยกะทิกวนกับแป้ง
ตะบึง    [ADV] without stopping, See also: persistently, incessantly, deliberately, directly, Syn. รีบเร่ง, เร่ง, Example: เขาขับรถสิบล้อตะบึงไปถึงเชียงใหม่, Thai definition: รีบเร่งไปไม่หยุด
ตะพึดตะพือ    [ADV] persistently, See also: unremittingly, continually, constantly, incessantly, without stopping, continuously, delib, Syn. ร่ำไป, เรื่อยไป, ตะพึด, Example: มีเงินเมื่อใดเธอเป็นต้องซื้อข้าวของตะพึดตะพือไป, Thai definition: ดึงดันทำเรื่อยไป
จุก    [N] stopper, See also: cork, stopper, Syn. ฝาจุก, Example: ชลนทีพาลูกชายตัวอ้วนผิวขาวน่ารักน่าชัง ไว้จุกมาให้ดวงดอมดูหน้าดูตา, Count unit: จุก, Thai definition: สิ่งที่ใช้อุดปากขวด
ตะบัน    [ADV] persistently, See also: without stopping, constantly, continuously, repeatedly, Syn. ต่อเนื่อง, ไม่หยุด, ตะบี้ตะบัน, Example: ชายหนุ่มพากันตะบันดื่มอย่างไม่คิดถึงสังขาร, Thai definition: คำประกอบกริยาหมายความว่า ไม่มียับยั้ง, เรื่อยไป
นอนวัน    [V] spin accurately, See also: revolve smoothly as if stopping still, Thai definition: หมุนเร็วและเที่ยงตรงสนิทอยู่กับที่

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชะงัก[v.] (cha-ngak) EN: come to a sudden stop ; stop short ; balk ; be halted ; interrupt ; stop ; halte ; pause ; break off   FR: s'arrêter brutalement ; s'interrompre ; stopper ; s'arrêter ; être enrayé
ชุน[v.] (chun) EN: darn ; mend ; repair ; make embroidery   FR: raccommoder ; repriser ; stopper
จุก[n.] (juk) EN: plug ; stopper ; cork   FR: bouchon [m] ; bonde [f]
ขนมตะโก้[n. exp.] (khanom takō) EN: Thai pudding with coconut topping   
ข้าวราด[n. exp.] (khāo rāt) EN: topped rice   FR: riz garni [m]
โค่น[v.] (khōn) EN: fall ; be overthrown ; come down ; fell ; overturn ; overthrow ; topple   FR: abattre
ขุดโค่น[v. exp.] (khut khōn) EN: overthrow ; bring down ; oust ; overcome ; overpower ; topple   
กฎหมายปิดปาก[n. exp.] (kotmāi pit pāk) EN: estoppel   FR: effet d'estoppel [m]
ล้ม[v.] (lom) EN: fall ; tumble ; drop ; plummet ; stumble ; topple ; flop   FR: tomber ; chuter ; trébucher ; s'étaler (fam.) ; s'aplatir
มุงหลังคาทรงไทย[v. exp.] (mung langkhā song Thai) EN: be topped with a Thai-style roof ; be surmounted with a Thai-style roof   
ผ่าน[v.] (phān) EN: stop at   FR: s'arrêter ; stopper
แรงต้าน[n. exp.] (raēng tān) EN: stopping power ; resistance   
ระงับ[v.] (ra-ngap) EN: stop ; halt ; discontinue ; suspend ; put an end to ; restrain ; abate   FR: arrêter ; stopper ; interrompre ; supprimer ; réprimer
ระยะหยุด[n. exp.] (rayayut) EN: stopping distance   FR: étape [f] ; escale [f]
เรี่ยม[adj.] (rīem) EN: mint-new ; spick-and-span ; topping ; first-rate   FR: pur ; propre ; parfait
ตะโก้[n.] (takō) EN: coconut jelly in a banana cup ; gelatin topped with coconut-cream ; sweetmeat made of rice-flour with a layer of coconut-milk on the top   FR: gelée à la crème de coco [f]
ตัน[adj.] (tan) EN: blocked; stopped up ; blind ; without a future   FR: bouché ; bloqué ; sans issue
วิเศษ[adj.] (wisēt) EN: superb ; splendid ; topping ; fine ; magic ; magical ; highly skilled ; marvelous ; excellent ; magnificent ; wonderful   FR: merveilleux ; magique ; superbe ; magnifique
ยอด[adj.] (yøt) EN: superb ; excellent ; supreme ; perfect ; top-notch ; leading ; champion ; top ; foremost ; best ; topping ; ripping ; awfully good   FR: superbe ; excellent ; suprême ; super
หยุด[v.] (yut) EN: stop ; halt ; pause ; lay off ; drop ; cease ; keep from ; break ; let up ; suspend ; discontinue ; terminate   FR: arrêter ; s'arrêter ; stopper ; interrompre ; cesser (de) ; abandonner
หยุดกึก[v. exp.] (yut keuk) EN: stop suddenly ; stop abruptly ; come to a sudden stop   FR: stopper soudainement
หยุดเครื่อง[v. exp.] (yut khreūang) FR: arrêter une machine ; stopper une machine

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPP    T AA1 P
TOPPS    T AA1 P S
TOPPIN    T AA1 P IH2 N
TOPPER    T AA1 P ER0
TOPPED    T AA1 P T
TOPPLE    T AA1 P AH0 L
TOPPINS    T AA1 P IH2 N Z
TOPPLED    T AA1 P AH0 L D
TOPPING    T AA1 P IH0 NG
TOPPLES    T AA1 P AH0 L Z
TOPPERS    T AA1 P ER0 Z
STOPPED    S T AA1 P T
STOPPEL    S T AA1 P AH0 L
STOPPER    S T AA1 P ER0
TOPPLING    T AA1 P AH0 L IH0 NG
TOPPLING    T AA1 P L IH0 NG
TOPPINGS    T AA1 P IH0 NG Z
STOPPAGE    S T AA1 P IH0 JH
STOPPING    S T AA1 P IH0 NG
STOPPERS    S T AA1 P ER0 Z
STOPPAGES    S T AA1 P IH0 JH AH0 Z
UNSTOPPABLE    AH0 N S T AA1 P AH0 B AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topped    (v) (t o1 p t)
topper    (n) (t o1 p @ r)
topple    (v) (t o1 p l)
stopped    (v) (s t o1 p t)
stopper    (n) (s t o1 p @ r)
toppers    (n) (t o1 p @ z)
topping    (v) (t o1 p i ng)
toppled    (v) (t o1 p l d)
topples    (v) (t o1 p l z)
stoppage    (n) (s t o1 p i jh)
stoppers    (n) (s t o1 p @ z)
stopping    (v) (s t o1 p i ng)
toppling    (v) (t o1 p l i ng)
stoppages    (n) (s t o1 p i jh i z)
stoppings    (n) (s t o1 p i ng z)
toppingly    (a) (t o1 p i ng l ii)
overtopped    (v) (ou2 v @ t o1 p t)
doorstopper    (n) (d oo1 s t o p @ r)
overtopping    (v) (ou2 v @ t o1 p i ng)
unstoppable    (j) (uh1 n s t o1 p @ b l)
doorstoppers    (n) (d oo1 s t o p @ z)
screw-topped    (j) - (s k r uu1 - t o p t)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] (n) การพิมพ์โดยการกดด้วยตัวนูน

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
estoppel (n ) การถูกตัดบท (โดยกฎหมาย), กฎหมายปิดปาก

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abbruch {m} [sport]break-off; stop; stopping [Add to Longdo]
Aktie {f} | Aktien {pl} | eigene Aktien; Vorratsaktien {pl} | Aktien und Anleihen kaufen und verkaufen | Aktien umsetzen | eine Aktie sperren | Aktien aufteilen | gesperrte Aktien | Aktien auf dem Markt abstoßen | sichere Aktien mit hoher Dividende | stark schwankende Aktien | stimmberechtigte Aktie | noch nicht emittierte Aktienshare [Br.]; stock [Am.] | shares; stocks | own shares [Br.]; treasury stock | to trade in stocks and bonds | to trade stocks | to stop a stock | to split stocks; to split shares | stopped stock | to unload stocks on the market | widow-and-orphan stock | yo-yo stock | voting stock | unissued stock [Am.]; unissued shares 1 [Add to Longdo]
Anhalteweg {m}stopping distance [Add to Longdo]
Boxenstopp {m}pit stop [Add to Longdo]
Deckschicht {f}; Oberschicht {f}top layer; topping; top stratum [Add to Longdo]
Dirk {f} [naut.]topping lift [Add to Longdo]
Duldungsvollmacht {f}agency by estoppel [Add to Longdo]
Eilzug {m}fast train; fast stopping train [Add to Longdo]
Garnierung {f} | Garnierungen {pl}topping | toppings [Add to Longdo]
Gummierung {f}topping [Add to Longdo]
Halteplatz {m} | Halteplätze {pl}stopping place | stopping places [Add to Longdo]
Halteverbot {n} | Halteverbote {pl}stopping restriction | stopping restrictions [Add to Longdo]
Hemmung {f}; Sperrung {f} | Hemmungen {pl}; Sperrungen {pl}stoppage | stoppages [Add to Longdo]
Kettenanschlagnuss {f} [techn.]chain stopper [Add to Longdo]
Leinenstopper {m} [naut.]linestopper [Add to Longdo]
Lötstopplack {m}solder resist [Add to Longdo]
Lötstoppmaske {f}solder resist mask [Add to Longdo]
Marssegel {n}; Toppsegel {n} [naut.]topsail [Add to Longdo]
Masttop {m}; Masttopp {m} [naut.]masthead [Add to Longdo]
Molchstopper {m}pig trap station [Add to Longdo]
Moratorium {n}; Stillhalteabkommen {n}; Stopp {m}moratorium [Add to Longdo]
Pendelzug {m}; Nahverkehrszug {m}commuter train; shuttle train; stopping train [Br.] [Add to Longdo]
Pfropfen {m}stopper; cork; plug [Add to Longdo]
Richtfest {n} [constr.] | richten; Richtfest feierntopping-out ceremony | to top out [Add to Longdo]
Rüstungsstopp {m}arms freeze [Add to Longdo]
Schaustück {n} | Schaustücke {pl}topper | toppers [Add to Longdo]
Sperrknopf {m}stopping button [Add to Longdo]
Stöpsel {m}stopper [Add to Longdo]
Stopp {m}; Stop {m} [alt] | ohne Stopp | automatischer Stoppstop | without stopping | autostop [Add to Longdo]
Stopp {m}breakpoint [Add to Longdo]
Stopp-Zeichen {n}stop character; stop pattern [Add to Longdo]
Stoppel {m} | Stoppeln {pl}stubble | stubbles [Add to Longdo]
Stoppelbart {m}stubbly beard [Add to Longdo]
Stoppelfeder {f}pinfeather [Add to Longdo]
Stoppelfeld {n} | Stoppelfelder {pl}stubble field | stubble fields [Add to Longdo]
Stopper {m}; Stopperin {f} [sport]centre half; stopper [Add to Longdo]
Stopplicht {n} | Stopplichter {pl}stoplight | stoplights [Add to Longdo]
Stoppuhr {f} | Stoppuhren {pl}stop watch | stop watches [Add to Longdo]
Stoppschild {n}stop sign [Add to Longdo]
Stoppschritt {m}stop element [Add to Longdo]
Stopptaste {f}stop button [Add to Longdo]
Stoppweg {m}stop distance [Add to Longdo]
Stoppzeit {f}deceleration [Add to Longdo]
Strenge {f}; Topp {m}topmast [Add to Longdo]
Toppmast {m} [naut.] | Toppmaste {pl}topmast | topmasts [Add to Longdo]
Zwischenhalt {m}; Zwischenstopp {m}; Zwischenstation {f}; Stopover {m}; Unterbrechung {f}stopover [Add to Longdo]
Vorstopper {m}; vorstopperin {f} [sport]central defender [Add to Longdo]
Zahlung {f} | Zahlungen {pl}; Zahlungsverkehr {m} | alle Zahlungen eingestelltpayments | payments | stopped all payments; suspended all payments [Add to Longdo]
Zwischenstopp {m}stop-off; transit stop [Add to Longdo]
Zylinderhut {m}; Zylinder {m} | Zylinderhüte {pl}; Zylinder {pl}tophat; top hat; topper [coll.] | tophats [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うぐいす餅;鶯餅[うぐいすもち, uguisumochi] (n) (See 餅・もち,餡,青きな粉) mochi filled with red bean paste and topped with green soy flour [Add to Longdo]
えんこ[, enko] (n,vs) (1) squatting; sitting; (2) breaking down; stopping (e.g. of car engine) [Add to Longdo]
とっぷり[, toppuri] (adv,adv-to) (on-mim) completely; fully; entirely [Add to Longdo]
とっぽい[, toppoi] (adj-i) (col) pompous; affected; fresh [Add to Longdo]
とどまるところを知らない;止まるところを知らない;留まるところを知らない[とどまるところをしらない, todomarutokorowoshiranai] (exp) knowing no bounds; showing no signs of stopping or slowing down [Add to Longdo]
ねた(P);ネタ[, neta (P); neta] (n) (1) (from たね, kana reversed) (See 種・たね) material; joke material; contents; proof; (2) topping of nigiri sushi; (P) [Add to Longdo]
のべつ幕無し;のべつ幕なし[のべつまくなし, nobetsumakunashi] (adv) without a break; without stopping; incessantly; ceaselessly [Add to Longdo]
はっけよい[, hakkeyoi] (int) phrase shouted by a sumo referee when both rikishi have stopped moving [Add to Longdo]
ひとっ走り;一っ走り[ひとっぱしり, hitoppashiri] (n,vs) spin (as in 'take a car for a spin'); run [Add to Longdo]
ぴたっと[, pitatto] (adv,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴたり[, pitari] (adv-to,adv) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping) [Add to Longdo]
ぴったり[, pittari] (adv,adv-to,vs) (1) (on-mim) tightly; closely; (2) (on-mim) exactly; precisely; (3) (on-mim) suddenly (stopping); (adv,adv-to,vs,adj-na) (4) (on-mim) perfectly (suited); ideally; (P) [Add to Longdo]
ふっつり;ぷっつり;ぶっつり;ふつり[, futtsuri ; puttsuri ; buttsuri ; futsuri] (adv,adv-to) (1) (on-mim) breaking off; snapping off; (2) (ふっつり, ぷっつり, ふつり only) (on-mim) suddenly stopping [Add to Longdo]
ぺちゃんこ;ぺしゃんこ;ぺっちゃんこ;ぺったんこ;ペッタンコ;ぺたんこ[, pechanko ; peshanko ; pecchanko ; pettanko ; pettanko ; petanko] (adj-na,adj-no) (1) crushed flat; flattened; squashed; flat-topped; (n) (2) (col) (m-sl) flat-chested girl; (3) (on-mim) sound of a sticky rice cake sticking to something [Add to Longdo]
アイドリングストップ[, aidoringusutoppu] (n) turning off a vehicle engine when stopped (wasei [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[, akuteibudesukutoppu] (n) {comp} Active Desktop [Add to Longdo]
アップルデスクトップバス[, appurudesukutoppubasu] (n) {comp} Apple Desktop Bus [Add to Longdo]
インクデスクトップ[, inkudesukutoppu] (n) {comp} ink desktop [Add to Longdo]
インタートップ[, inta-toppu] (n) {comp} INTERTop [Add to Longdo]
エストッペル[, esutopperu] (n) estoppel [Add to Longdo]
エンジンストップ[, enjinsutoppu] (n) (See エンスト) engine stall (wasei [Add to Longdo]
オートストップ[, o-tosutoppu] (n) automatic stop [Add to Longdo]
オーバートップ[, o-ba-toppu] (n) overtop [Add to Longdo]
カウンターストップ[, kaunta-sutoppu] (n) (See カンスト) maximum value in games (e.g. 99, 255, etc.) (wasei [Add to Longdo]
カレー饂飩[カレーうどん, kare-udon] (n) Udon cooked with curry topping [Add to Longdo]
キートップ[, ki-toppu] (n) {comp} keytop [Add to Longdo]
ギルトトップ[, girutotoppu] (n) gilt-top [Add to Longdo]
コーナートップ[, ko-na-toppu] (n) corner top [Add to Longdo]
ゴーストップ[, go-sutoppu] (n) traffic light (wasei [Add to Longdo]
ショートストップ[, sho-tosutoppu] (n) shortstop [Add to Longdo]
ストッパー[, sutoppa-] (n) stopper; (P) [Add to Longdo]
ストップ[, sutoppu] (n,vs) stop; (P) [Add to Longdo]
ストップウォッチ(P);ストップウオッチ[, sutoppuuocchi (P); sutoppuuocchi] (n) stopwatch; (P) [Add to Longdo]
ストップオーバー[, sutoppuo-ba-] (n) stopover [Add to Longdo]
ストップバルブ[, sutoppubarubu] (n) stop valve [Add to Longdo]
ストップビット[, sutoppubitto] (n) {comp} stop bit [Add to Longdo]
ストップモーション[, sutoppumo-shon] (n) stop motion [Add to Longdo]
ストップライト[, sutoppuraito] (n) stoplight [Add to Longdo]
ストップ安[ストップやす, sutoppu yasu] (n) (See ストップ高) maximum allowable single-day loss (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ高[ストップだか, sutoppu daka] (n) (See ストップ安・ストップやす) maximum allowable single-day gain (stock exchange, etc.) [Add to Longdo]
ストップ信号[ストップしんごう, sutoppu shingou] (n) {comp} stop signal [Add to Longdo]
セットトップ[, settotoppu] (n) {comp} set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[, settotoppubokkusu] (n) set-top box [Add to Longdo]
セン[, sen] (n-suf) stopper; bottle cap; (P) [Add to Longdo]
タブストップ[, tabusutoppu] (n) {comp} tabulation stop; tab stop [Add to Longdo]
タンクトップ[, tankutoppu] (n) tank top [Add to Longdo]
チャーシュー麺;叉焼麺[チャーシューメン, cha-shu-men] (n) (See チャーシュー) ramen soup topped with slices of roasted pork (chi [Add to Longdo]
ツートップ[, tsu-toppu] (exp) two tops [Add to Longdo]
デスクトップ[, desukutoppu] (n) (1) {comp} desk-top computer; (2) desktop of a computer (the primary screen for most graphical-based computer operating systems) [Add to Longdo]
デスクトップPC[デスクトップピーシー, desukutoppupi-shi-] (n) {comp} desktop PC [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[dǎo, ㄉㄠˇ, ] to fall; to collapse; to topple; to fail; to go bankrupt; to change (trains or buses); to move around; to sell; to speculate (buying and selling, also 搗|捣); profiteer [Add to Longdo]
倒下[dǎo xià, ㄉㄠˇ ㄒㄧㄚˋ, ] to collapse; to topple over [Add to Longdo]
倒塌[dǎo tā, ㄉㄠˇ ㄊㄚ, ] collapse; topple [Add to Longdo]
倾倒[qīng dǎo, ㄑㄧㄥ ㄉㄠˇ, / ] to topple over; to greatly admire [Add to Longdo]
倾颓[qīng tuí, ㄑㄧㄥ ㄊㄨㄟˊ, / ] to collapse; to topple; to capsize [Add to Longdo]
刹把[shā bǎ, ㄕㄚ ㄅㄚˇ, / ] brake lever; crank handle for stopping or turning off machinery [Add to Longdo]
叨唠[dāo lao, ㄉㄠ ㄌㄠ˙, / ] to be chattersome; to talk on and on without stopping; to nag [Add to Longdo]
川流不息[chuān liú bù xī, ㄔㄨㄢ ㄌㄧㄡˊ ㄅㄨˋ ㄒㄧ, ] (saying) the stream flows without stopping; the flow of an endless stream [Add to Longdo]
复工[fù gōng, ㄈㄨˋ ㄍㄨㄥ, / ] to return to work (after stoppage) [Add to Longdo]
截止[jié zhǐ, ㄐㄧㄝˊ ㄓˇ, ] to close; to stop; to put a stop to sth; cut-off point; stopping point; deadline [Add to Longdo]
拔顶[bá dǐng, ㄅㄚˊ ㄉㄧㄥˇ, / ] topping [Add to Longdo]
时断时续[shí duàn shí xù, ㄕˊ ㄉㄨㄢˋ ㄕˊ ㄒㄩˋ, / ] stopping and starting; intermittent; sporadic; on and off [Add to Longdo]
畅销[chàng xiāo, ㄔㄤˋ ㄒㄧㄠ, / ] best seller; chart-topping [Add to Longdo]
暂搁[zàn gē, ㄗㄢˋ ㄍㄜ, / ] temporarily stopped; in abeyance [Add to Longdo]
[shuān, ㄕㄨㄢ, ] bottle stopper; wooden pin; plug [Add to Longdo]
树倒猢狲散[shù dǎo hú sūn sàn, ㄕㄨˋ ㄉㄠˇ ㄏㄨˊ ㄙㄨㄣ ㄙㄢˋ, / ] When the tree topples the monkeys scatter. (成语 saw); fig. an opportunist abandons an unfavorable cause; Rats leave a sinking ship. [Add to Longdo]
涉水靴[shè shuǐ xuē, ㄕㄜˋ ㄕㄨㄟˇ ㄒㄩㄝ, ] wading boots; high-topped waterproof boots [Add to Longdo]
滔滔不绝[tāo tāo bù jué, ㄊㄠ ㄊㄠ ㄅㄨˋ ㄐㄩㄝˊ, / ] unceasing torrent (成语 saw); talking non-stopping; gabbling forty to the dozen [Add to Longdo]
无所不为[wú suǒ bù wéi, ˊ ㄙㄨㄛˇ ㄅㄨˋ ㄨㄟˊ, / ] not stopping at anything; all manner of evil [Add to Longdo]
补牙[bǔ yá, ㄅㄨˇ ㄧㄚˊ, / ] fill a tooth; have a tooth stopped [Add to Longdo]
遏止[è zhǐ, ㄜˋ ㄓˇ, ] to hold back; to check (i.e. to stop sb's advance); to resist; esp. with negative, irresistible, unstoppable etc [Add to Longdo]
锐不可当[ruì bù kě dāng, ㄖㄨㄟˋ ㄅㄨˋ ㄎㄜˇ ㄉㄤ, / ] unstoppable; hard to hold back [Add to Longdo]
颠覆[diān fù, ㄉㄧㄢ ㄈㄨˋ, / ] to topple (i.e. knock over); to capsize; fig. to overturn (a regime, by plotting or subversion); to undermine; to subvert [Add to Longdo]
[nàng, ㄋㄤˋ, ] stoppage of the nose; to speak with a nasal twang; snuffling; snuffle (as in nose with a cold) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ストップビット[すとっぷびっと, sutoppubitto] stop bit [Add to Longdo]
ストップ信号[すとっぷしんごう, sutoppushingou] stop signal [Add to Longdo]
セットトップ[せっととっぷ, settotoppu] set-top (box, device) [Add to Longdo]
セットトップボックス[せっととっぷぼっくす, settotoppubokkusu] set-top box [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
デスクトップ[ですくとっぷ, desukutoppu] desktop [Add to Longdo]
デスクトップコンピュータ[ですくとっぷこんぴゅーた, desukutoppukonpyu-ta] desktop computer [Add to Longdo]
デスクトップパブリッシング[ですくとっぷぱぶりっしんぐ, desukutoppupaburisshingu] desktop publishing (DTP) [Add to Longdo]
デスクトップ会議[デスクトップかいぎ, desukutoppu kaigi] desktop conferencing [Add to Longdo]
デスクトップ環境[デスクトップかんきょう, desukutoppu kankyou] desktop environment [Add to Longdo]
デスクトップ出版[デスクトップしゅっぱん, desukutoppu shuppan] desktop publishing [Add to Longdo]
トップダウン[とっぷだうん, toppudaun] top-down [Add to Longdo]
トップダウン設計[トップダウンせっけい, toppudaun sekkei] top-down design [Add to Longdo]
パームトップ[ぱーむとっぷ, pa-mutoppu] palm top [Add to Longdo]
パームトップコンピュータ[ぱーむとっぷこんぴゅーた, pa-mutoppukonpyu-ta] palmtop computer [Add to Longdo]
ラップトップコンピュータ[らっぷとっぷこんぴゅーた, rapputoppukonpyu-ta] laptop computer [Add to Longdo]
機能停止[きのうていし, kinouteishi] stopping functioning, being out of service [Add to Longdo]
共通デスクトップ環境[きょうつうデスクトップかんきょう, kyoutsuu desukutoppu kankyou] CDE, Common Desktop Environment [Add to Longdo]
不通[ふつう, futsuu] cut off, suspension, interruption, stoppage, tie-up, cessation [Add to Longdo]
アクティブデスクトップ[あくていぶですくとっぷ, akuteibudesukutoppu] Active Desktop [Add to Longdo]
インタートップ[いんたーとっぷ, inta-toppu] INTERTop [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
凸版[とっぱん, toppan] Relief [Add to Longdo]
凸版印刷[とっぱんいんさつ, toppan'insatsu] Reliefdruck [Add to Longdo]
切株[きりかぶ, kirikabu] Baumstumpf, Getreidestoppeln [Add to Longdo]
太っ腹[ふとっぱら, futoppara] grossmuetig, grossherzig, kuehn [Add to Longdo]
突破[とっぱ, toppa] durchbrechen, ueberwinden [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top