ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

topical

T AA1 P AH0 K AH0 L   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -topical-, *topical*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topical(adj) เกี่ยวกับเรื่องที่ได้รับความสนใจในขณะนั้น, Syn. thematic, nominal, subjective

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topical(ทอพ'พิเคิล) adj. (เกี่ยวกับ) เรื่องท้องถิ่น,เหตุการณ์ปัจจุบันที่น่าสนใจ,หัวข้อ,เรื่องสนทนาหรือปราศรัย,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่,ถูกกาลเทศะ, See also: topically adv., Syn. parochial, local, thematic, pertinent

English-Thai: Nontri Dictionary
topical(adj) เกี่ยวกับหัวข้อ,เฉพาะแห่ง,เฉพาะที่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topicalเฉพาะที่, เฉพาะแห่ง (พื้นผิว) [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
It was a topical ointment.มันคือ ขี้ผึ้งที่ได้รับความนิยม The Ten (2007)
Mr. Patmore, I'm just gonna draw somdbloo and, uh, place a topical decongestant before I take you to surgery.คุณแพทมอร์ครับ ฉันจะเจอะเลือดซักนิดนะครับ แล้วก็ใส่ topical decongestant ก่อนที่จะพาคุณเขาผ่าตัด Here Comes the Flood (2008)
I'll get you some topical cream for that rash.ฉันจะรักษาแบบปกติ\\\ ครีมสำหรับผื่นคัน Joy (2008)
Good. I'm just gonna apply a topical anesthetic.เดี๋ยวผมจะทายาชาให้นะครับ A Few Good Talismen (2013)

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPICAL T AA1 P AH0 K AH0 L
TOPICAL T AA1 P IH0 K AH0 L

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
topical (j) tˈɒpɪkl (t o1 p i k l)
topically (a) tˈɒpɪkliː (t o1 p i k l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
トピカル[topikaru] (n) topical [Add to Longdo]
紀事本末体[きじほんまつたい, kijihonmatsutai] (n) topical-annalistic style (of historical writing) [Add to Longdo]
局所[きょくしょ, kyokusho] (n,adj-no) (1) section; local; (2) (abbr) (See 局所麻酔) local anesthesia; (adj-no) (3) localized; topical [Add to Longdo]
話題になる[わだいになる, wadaininaru] (exp,v5r) to be in the news; to be talked about; to become a popular topic of conversation; to become the talk of the town; to become topical [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Topical \Top"ic*al\, a. [Cf. F. topique, LL. topicus, Gr. ?. See
   {Topic}, n.]
   1. Of or pertaining to a place; limited; logical application;
    as, a topical remedy; a topical claim or privilege.
    [1913 Webster]
 
   2. (Rhet. & logic) Pertaining to, or consisting of, a topic
    or topics; according to topics.
    [1913 Webster]
 
   3. Resembling a topic, or general maxim; hence, not
    demonstrative, but merely probable, as an argument.
    [1913 Webster]
 
       Evidences of fact can be no more than topical and
       probable. --Sir M. Hale.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 topical
   adj 1: pertaining to the surface of a body part; "a drug for
       topical (or local) application"; "a topical anesthesia"
   2: of or relating to or arranged by topics; "a detailed record
     on both a chronological and a topical basis"
   3: of interest at the present time; "a topical reference"; "a
     topical and timely study of civil liberty"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top