Search result for

tope

(49 entries)
(0.0822 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tope-, *tope*. Possible hiragana form: とぺ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
topee    [N] หมวกน้ำหนักเบาใส่เพื่อกันความร้อนจากแสงอาทิตย์, Syn. turban, topi
toper    [N] คนที่ดื่มเหล้าอย่างหนัก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
topesthesia; topaesthesia; topognosisการรับรู้ตำแหน่งสัมผัส [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
topee(โทพี',โท'พี) n. หมวกเหล็กขนาดเบาหรือหมวกกันแดดในอินเดีย
isotope(ไอ'โซโทพฺ) n. ธาตุที่มีคุณสมบัติทางเคมีเหมือนกันแต่ต่างกันที่น้ำหนักอะตอมและประจุไฟฟ้าisotopeหลายชนิดที่มีกัมมันตภาพรังสี
pancytopeniaภาวะขาดเม็ดเลือดทุกชนิด
thrombocytopeniaภาวะเกล็ดเลือดน้อย

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ขี้เมา    [N] drunkard, See also: toper, sot, wine bibber, Syn. ขี้เหล้าเมายา, ขี้เหล้า, Example: วัดกลายเป็นที่อาศัยของสองขี้เมาบ้าๆ บอๆ ของหมู่บ้าน, Thai definition: ผู้ที่ดื่มเหล้ามากเป็นประจำจนเมามายครองสติไม่ได้
หมวกกะโล่    [N] sun helmet, See also: topee, Syn. หมวกกันแดด, Example: หมวกกะโล่ปลิวลอย เปิดให้เห็นหูตูบติดหนังหัวของสารถี, Count unit: ใบ, ลูก, Thai definition: หมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อก แล้วหุ้มผ้า หรือทำด้วยใบลาน
กะโล่    [N] sun helmet, See also: topee, Syn. หมวกกะโล่, Example: แม่ใส่กะโล่ออกไปนอกบ้าน, Count unit: ใบ, Thai definition: ชื่อหมวกกันแดดชนิดหนึ่ง ทรงคลุ่ม มีปีกแข็งโดยรอบ โครงทำด้วยไม้ฉำฉาหรือไม้ก๊อกเป็นต้นแล้วหุ้มผ้าหรือทำด้วยใบลาน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอโซโทป[n.] (aisōthōp) EN: isotope   FR: isotope [m]
ขี้เมา[n.] (khīmao = khīmāo) EN: drunkard ; toper ; sot ; wine bibber   FR: ivrogne [m, f] ; alcoolique [m, f] ; buveur [m] ; buveuse [f] ; poivrot [m] (fam.) ; poivrote [f] (fam.) ; soûlard [m] (fam.) ; soûlarde [f] (fam.) ; soûlaud [m] (fam.) ; soûlaude [f] (fam.) ; soûlot [m] (fam.) ; soûlote [f] (fam.) ; pochard [m] (fam.) ;
หมวกกะโล่[n.] (mūakkalō) EN: sun helmet ; topee   

CMU English Pronouncing Dictionary
TOPE    T OW1 P
TOPEL    T OW1 P AH0 L
TOPEKA    T AH0 P IY1 K AH0
TOPEKA    T OW0 P IY1 K AH0
TOPETE    T AA1 P IY0 T
TOPEKAN    T AH0 P IY1 K AH0 N
TOPEKA'S    T AH0 P IY1 K AH0 Z
TOPEKANS    T AH0 P IY1 K AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tope    (v) (t ou1 p)
toped    (v) (t ou1 p t)
toper    (n) (t ou1 p @ r)
topes    (v) (t ou1 p s)
topers    (n) (t ou1 p @ z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
アイソトープ[, aisoto-pu] (n) isotope [Add to Longdo]
アイソトープ検査[アイソトープけんさ, aisoto-pu kensa] (n) isotope examination [Add to Longdo]
アイソトープ治療[アイソトープちりょう, aisoto-pu chiryou] (n) isotope therapy [Add to Longdo]
イコクエイラクブカ[, ikokueirakubuka] (n) (See スープフィンシャーク) tope shark (Galeorhinus galeus); soupfin shark [Add to Longdo]
エイラクブカ[, eirakubuka] (n) Japanese topeshark (Hemitriakis japanica) [Add to Longdo]
エピトープ[, epito-pu] (n) epitope [Add to Longdo]
オノマトペ;オノマトペー;オノマトペア;オノマトピーア[, onomatope ; onomatope-; onomatopea ; onomatopi-a] (n) onomatopoeia (fre [Add to Longdo]
カット&ペースト[カットアンドペースト;カットペースト, kattoandope-suto ; kattope-suto] (n) {comp} cut and paste; cut & paste [Add to Longdo]
サロゲートペア[, saroge-topea] (n) surrogate pair (of characters); (P) [Add to Longdo]
シガレットペーパー[, shigarettope-pa-] (n) cigarette paper [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
ソフトページブレーク[そふとぺーじぶれーく, sofutope-jibure-ku] soft page break [Add to Longdo]
ツイストペア[ついすとぺあ, tsuisutopea] twisted pair [Add to Longdo]
バーストページ[ばーすとぺーじ, ba-sutope-ji] burst page [Add to Longdo]
ホワイトページ[ほわいとぺーじ, howaitope-ji] White Pages (telephone book) [Add to Longdo]
ライトペン[らいとぺん, raitopen] light-pen [Add to Longdo]
ライトペンヒット[らいとぺんひっと, raitopenhitto] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ライトペン検出[らいとぺんけんしゅつ, raitopenkenshutsu] light-pen detection, light-pen hit [Add to Longdo]
ポストペット[ぽすとぺっと, posutopetto] Postpet [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\ (t[=o]p), n. [Probably from Skr. st[=u]pa a tope, a
   stupa, through Prakrit th[=u]po.]
   A moundlike Buddhist sepulcher, or memorial monument, often
   erected over a Buddhist relic.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\, n. [Tamil t[=o]ppu.]
   A grove or clump of trees; as, a toddy tope. [India]
   --Whitworth.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\, n.
   1. (Zool.) A small shark or dogfish ({Galeorhinus galeus}
    syn. {Galeus galeus}), native of Europe, but found also on
    the coasts of California and Tasmania; -- called also
    {toper}, {oil shark}, {miller's dog}, and {penny dog}.
    [1913 Webster]
 
   2. (Zool.) The wren. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tope \Tope\, v. i. [imp. & p. p. {Toped} (t[=o]pt); p. pr. & vb.
   n. {Toping}.] [F. t[^o]per to cover a stake in playing at
   dice, to accept an offer, t[^o]pe agreed!; -- perhaps
   imitative of the sound of striking hands on concluding a
   bargain. From being used in English as a drinking term,
   probably at first in accepting a toast.]
   To drink hard or frequently; to drink strong or spiritous
   liquors to excess.
   [1913 Webster]
 
      If you tope in form, and treat.     --Dryden.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tope
   n 1: a dome-shaped shrine erected by Buddhists [syn: {stupa},
      {tope}]
   v 1: drink excessive amounts of alcohol; be an alcoholic; "The
      husband drinks and beats his wife" [syn: {drink}, {tope}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top