Search result for

tolerates

(88 entries)
(0.1049 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tolerates-, *tolerates*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tolerates มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tolerates*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tolerate    [VT] ยอมให้เกิดขึ้น, Syn. permit
tolerate    [VT] อดทนต่อความยากลำบาก, Syn. bear, undergo
tolerate    [VT] ยอมรับฟังความคิดเห็นของผู้อื่น, Syn. accept, approve, Ant. disapprove
tolerate    [VT] สามารถต้านฤทธิ์ยาได้
toleration    [N] เสรีภาพในการนับถือศาสนา
toleration    [N] ความอดทน, Syn. tolerance, susceptibility
tolerative    [ADJ] ซึ่งยอมอดทน

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tolerance; tolerationความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tolerateยอมให้, ยอมทน [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
toleration; toleranceความทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tolerationความอดกลั้น [TU Subject Heading]
Concentration, Maximal Toleratedความเข้มข้นสูงสุด [การแพทย์]
Dose, Highest Toleratedขนาดที่มากที่สุดที่ผู้ป่วยทนได้โดยไม่มีปฏิกิริยา [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
toleratI can't tolerate this noise any longer.
toleratThe hostess couldn't possibly tolerate his arrogance.
toleratMy artisan pride cannot tolerate such sloppiness.
toleratCan you tolerate such a deed why?
toleratHow can you tolerate that rude fellow?
toleratWe will not tolerate anyone who engages in terrorism.
toleratI cannot tolerate noisy children.
toleratThe bright child can tolerate failure.
toleratShe didn't tolerate his selfishness.
toleratThe lady tolerated the man.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tolerate(ทอล'เลอเรท) vt. อดทน,ทนทาน,อดกลั้น,ทนต่อ,ต้านฤทธิ์ยา., See also: tolerative adj. tolerably adv., Syn. permit,put up with
toleration(ทอล'เลอเร'เชิน) n. ความอดทน,ความทนทาน,การมีรัฐบาลยอมให้มีการนับถือศาสนาอื่นที่ไม่ใช่ศาสนาประจำชาติ., See also: tolerationism n. tolerationist n., Syn. tolerance

English-Thai: Nontri Dictionary
tolerate(vt) ยอมให้,อดทน,อดกลั้น,ทนต่อ
toleration(n) ความอดกลั้น,ความอดทน,ความทนทาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
อด    [V] bear, See also: endure, tolerate, stand, Syn. กลั้น, Example: ย่าเคี้ยวหมากอยู่เต็มปากแต่ก็อดจะพูดออกมาไม่ได้, Thai definition: กลั้นเอาไว้
ขันติธรรม    [N] toleration, Syn. ความอดกลั้น, ขันติ, Example: ผู้ที่มีขันติธรรมในการดำเนินชีวิตจะประสบผลสำเร็จได้เป็นอย่างดี, Thai definition: หลักธรรมที่ว่าด้วยความอดทนอดกลั้นต่อสิ่งรอบตัว
ฝืนทน    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, Example: บางทีผมต้องฝืนทนและคุยไปเรื่อยเปื่อย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
อดทน    [V] endure, See also: bear, stand, be patient, put up with, tolerate, Syn. อึด, Example: กรรมกรคนนี้อดทนทำงานกับเถ้าแก่อยู่หลายปี, Thai definition: เผชิญความยากลำบากได้นาน
อดกลั้น    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. อดทน, อดทนอดกลั้น, Example: ผมอดกลั้นไม่ให้โกรธทุกครั้งที่มีใครว่าผม, Thai definition: บังคับความรู้สึก
อึด    [V] endure, See also: bear, tolerate, Syn. ทรหด, อดทน, Example: ทหารในกองทัพค่อนข้างอึดอยู่พอสมควร
ทน    [V] endure, See also: stand, tolerate, bear, put up with, withstand, Syn. อดกลั้น, อั้นไว้, ทานไว้, Example: คนเราต้องทนต่อสภาพสังคมที่เกิดขึ้น, Thai definition: ทานอยู่ได้
ทรหด    [V] tolerate, See also: resolute, determine, be doughty, tough, be able to take, be able to stand up to, endure, r, Syn. อดทน, บึกบึน, ทระหด, Ant. ท้อถอย, ระย่อ, ย่อท้อ, Example: นักเขียนไทยทำงานกันค่อนข้างหนักและทรหด
กรำ    [V] tolerate, See also: suffer, drudge, endure, Syn. ตรำ, ตรากตรำ, Example: แม่กรำแดดกรำฝนมาทั้งวันจนไม่สบาย
การให้อภัย    [N] forgiveness, See also: pardon, excusing, toleration, Syn. การยกโทษ, Example: การให้อภัยผู้อื่นเป็นการให้โอกาสให้ผู้นั้นปรับตัวใหม่ถือเป็นการทำบุญที่ยิ่งใหญ่
กล้ำกลืน    [V] tolerate, See also: be patient, suppress, endure, bear, Syn. ทน, ฝืนใจ, อดกลั้น, ฝืนทน, Example: เด็กหญิงหัวเราะเสียงใส ส่วนเขากล้ำกลืนฝืนทนยิ้มให้ทุกคนตลอดบ่าย, Thai definition: อดกลั้นไม่แสดงให้เห็น
สู้ทน    [V] endure, See also: put up with, be patient, tolerate, bear, Syn. อดทน, บากบั่น, พากเพียร, Example: เขาสู้ทนความลำบาก ทำงานที่ต่างแดน เพื่อให้พ่อแม่ได้อยู่สบาย, Thai definition: มุ่งทำไม่ท้อถอย
เหลือทน [V] be unbearable, See also: be beyond toleration, be intolerable, be beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาทำร้ายผมจนผมเหลือทนแล้ว คราวนี้ต้องตอบโต้กลับไปบ้าง, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้
เหลือทน [ADV] intolerably, See also: unbearably, beyond toleration, beyond endurance, Syn. เหลืออด, เหลืออดเหลือทน, Example: เขาโพล่งออกมาอย่างเหลือทน จนเพื่อนๆ ในห้องเงียบกริบ, Thai definition: สุดที่จะทนได้, เกินกว่าที่จะทนได้

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อึด[v. exp.] (eut) EN: endure ; bear ; tolerate ; have endurance ; have stamina ; have grits ; persevere ; persist ; remain passive   FR: endurer ; supporter ; être impassible ; persévérer
ฝืนทน[v.] (feūnthon) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure; bear   FR: endurer ; supporter ; tolérer
จำทน[v.] (jamthon) EN: tolerate   FR: tolérer
การให้อภัย[n. exp.] (kān hai aphai) EN: forgiveness ; pardon ; excusing ; toleration   FR: pardon [m]
ขันติธรรม[n.] (khantītham) EN: toleration ; tolerance   
เหลือทน[v.] (leūathon) EN: be unbearable ; be beyond toleration ; be intolerable ; be beyond endurance   FR: être intolérable ; être insupportable
เหลือทน[adv.] (leūathon) EN: intolerably ; unbearably ; beyond toleration ; beyond endurance   
อดกลั้น[v.] (otklan) EN: tolerate ; be patient ; suppress ; endure ; bear   FR: maîtriser ; contenir ; supporter ; tolérer ; endurer
อดทน[v.] (otthon) EN: endure ; bear ; stand ; be patient ; put up with ; tolerate   FR: endurer ; supporter ; tolérer ; faire avec (fam.)
ทน[v.] (thon) EN: bear ; endure ; abide ; tolerate ; put up with ; stand ; withstand   FR: endurer ; souffrir ; tolérer ; supporter

CMU English Pronouncing Dictionary
TOLERATE    T AA1 L ER0 EY2 T
TOLERATED    T AA1 L ER0 EY2 T AH0 D
TOLERATES    T AO1 L ER0 EY2 T S
TOLERATING    T AA1 L ER0 EY2 T IH0 NG
TOLERATION    T AA2 L ER0 EY1 SH AH0 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tolerate    (v) (t o1 l @ r ei t)
tolerated    (v) (t o1 l @ r ei t i d)
tolerates    (v) (t o1 l @ r ei t s)
tolerating    (v) (t o1 l @ r ei t i ng)
toleration    (n) (t o2 l @ r ei1 sh @ n)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verbatrefused to tolerate [Add to Longdo]
verbetendrefusing to tolerate [Add to Longdo]
verbittento refuse to tolerate [Add to Longdo]
verbittetrefuses to tolerate [Add to Longdo]
vertragento tolerate [Add to Longdo]
Duldung {f}toleration; tolerance [Add to Longdo]
dulden; zulassen; tolerieren | duldend; zulassend; tolerierend | geduldet; zugelassen; toleriert | duldet | duldeteto tolerate | tolerating | tolerated | tolerates | tolerated [Add to Longdo]
duldsamtolerative [Add to Longdo]
geduldig; zulassendtolerating [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
大目に見る[おおめにみる, oomenimiru] (exp,v1) to tolerate; to condone; to overlook; to let pass [Add to Longdo]
包容[ほうよう, houyou] (n,vs) implication; toleration; magnanimity; comprehension [Add to Longdo]
黙認[もくにん, mokunin] (n,vs,adj-no) connivance; tacit consent; toleration; (P) [Add to Longdo]
了見;料簡;了簡[りょうけん, ryouken] (n,vs) (1) idea; thought; intention; design; inclination; decision; motive; (2) discretion; (3) forgiveness; toleration [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不容[bù róng, ㄅㄨˋ ㄖㄨㄥˊ, ] not tolerate; not allow; not brook; not admit [Add to Longdo]
包容[bāo róng, ㄅㄠ ㄖㄨㄥˊ, ] tolerant; forgiving; to pardon; to forgive; can contain; can hold; to tolerate; to show tolerance [Add to Longdo]
厌气[yàn qì, ㄧㄢˋ ㄑㄧˋ, / ] anaerobic (unable to tolerate oxygen); fed up with; sick of life [Add to Longdo]
姑息遗患[gū xī yí huàn, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] to tolerate is to abet [Add to Longdo]
姑息养奸[gū xī yǎng jiān, ㄍㄨ ㄒㄧ ㄧㄤˇ ㄐㄧㄢ, / ] to tolerate is to nurture an evildoer (成语 saw); spare the rod and spoil the child [Add to Longdo]
容不得[róng bu dé, ㄖㄨㄥˊ ㄅㄨ˙ ㄉㄜˊ, ] unable to tolerate; intolerant; unable to bear sth [Add to Longdo]
容忍[róng rěn, ㄖㄨㄥˊ ㄖㄣˇ, ] to put up with; to tolerate [Add to Longdo]
[rěn, ㄖㄣˇ, ] to beat; to endure; to tolerate [Add to Longdo]
[nài, ㄋㄞˋ, ] capable of enduring; able to tolerate; patient; durable; hardy; resistant [Add to Longdo]
耐受[nài shòu, ㄋㄞˋ ㄕㄡˋ, ] to tolerate; endurance [Add to Longdo]
养痈贻患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom [Add to Longdo]
养痈遗患[yǎng yōng yí huàn, ㄧㄤˇ ㄩㄥ ㄧˊ ㄏㄨㄢˋ, / ] lit. to foster an ulcer and bequeath a calamity (成语 saw); tolerating budding evil can only lead to disaster; to cherish a viper in one's bosom [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top