Search result for

tischer

(115 entries)
(0.0127 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tischer-, *tischer*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tischer มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tischer*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
That's one of ours.Ein britischer Flieger. Galactica Discovers Earth: Part 3 (1980)
She'd feel more optimistic in the morning:Morgen wird sie optimistischer sein. The Return of Starbuck (1980)
- [IN ENGLISH ACCENT] Don't you like it?(BRITISCHER AKZENT) Es gefällt Ihnen nicht? The Idol (1980)
They have rooms and rooms full of magnificent artworks some very new and some hundreds of years old.Da gibt es endlose Räume voller fantastischer Kunstwerke, von denen manche neu und andere mehrere Hundert Jahre alt sind. The Idol (1980)
It might be hard fora Political Advisorto understand this, but I am merely a Civil Servant,Offenbar kann ein politischer Berater das nur sehr schwer verstehen. Big Brother (1980)
It's not the bank's faultif some idiot Minister gets into bed with a kid,who runs with the money.Die Bank kann doch nichts dafür, wenn ein idiotischer Minister sich zu einem Finanzjongleur ins Bett legt, der dann mit dem Kies verschwindet. Jobs for the Boys (1980)
Itwould be a very popularpolitical move.Aber das wäre ein sehr populärer, politischer Schritt. Jobs for the Boys (1980)
It's a public scandal,a disaster.Ein politischer Skandal. Eine Katastrophe. Jobs for the Boys (1980)
Quite so. The principle of democraticaccountability requires the occasional human sacrifice.- Das mag sein, aber das Prinzip demokratischer Verantwortlichkeit fordert hin und wieder ein Menschenopfer. Jobs for the Boys (1980)
Annie, he's my political adviser.Annie, manchmal verstehe ich dich nicht. Er ist mein politischer Berater. Open Government (1980)
On the otherhand, this department's been a bit of a political graveyard recently.Auf der anderen Seite war dieses Ministerium in letzter Zeit eher ein politischer Friedhof. Open Government (1980)
This is my political adviser...Das ist mein politischer Berater. Open Government (1980)
- I'm Jim Hacker's adviser.Ich bin Jim Hackers politischer Berater. Open Government (1980)
So it would be rather an embarrassment to the PM, wouldn't it? if a hypothetical Minister were to rock the Anglo American boat?Es wäre also bestimmt überaus peinlich für den Premier, wenn ein hypothetischer Minister das amerikanisch-englische Schiff ins Schlingern brächte. Open Government (1980)
There appears to be a development could precipitate a reappraisal of our position.Ja. Es gibt eine Entwicklung, die eine andere optimistischere Beurteilung des Problems möglich macht. - Ach? Open Government (1980)
Because I'm yourpolitical advisor.Weil ich Ihr politischer Berater bin. The Economy Drive (1980)
And I must say Hamphrey These facts are a frightening indictment of bureaucratic sloppiness and self indulgence.Ich muss sagen, Humphrey, diese Fakten sind eine erschreckende Anklage bürokratischer Nachlässigkeit und Maßlosigkeit. The Economy Drive (1980)
We too had to fight to break free from the chains of British colonialism". Bristish colonialism?Auch wir mussten kämpfen, um uns zu befreien von den Ketten des britischen Kolonialismus." Britischer Kolonialismus... The Official Visit (1980)
Scotch egg, presumably.In keltischer, vermute ich. The Official Visit (1980)
Hayward's Spinney isa vital part of ourheritage.- Aber Hayward's Spinney ist der lebende Beweis britischer Urlandschaft. The Right to Know (1980)
If a fewbadgersdie forthe sake of a masterplan thatwill saveBritain's natural heritage, tough.Wenn für ein übergeordnetes Programm zur Erhaltung britischer Urlandschaft ein paar Dachse geopfert werden müssen, schade... The Right to Know (1980)
Put in crude journalistic terms,this makes it a big story. Front page: with photograph.In boulevard-journalistischer Syntax heißt das: "Gibt 'ne Superstory, kommt mit Fotos auf die erste Seite." The Right to Know (1980)
I have to confessthat the badgers may be a somewhat biggerstorythan we thought.- Ich gestehe, dass das Dachsproblem in Hayward's Spinney sich möglicherweise entpuppt als problematischer als wir dachten. - Ach du meine Güte. The Right to Know (1980)
Well, suppose a Minister, a purely hypothetical Minister, were to be unhappy with a department draft of evidence to a committee. And suppose that Minister were planning to replace it with his own draftworked out with his political adviser - and his party...Angenommen ein Minister, ein absolut hypothetischer Minister, wäre nicht zufrieden mit einem ministerialen Berichtsentwurf für einen Ausschuss und angenommen dieser Minister hätte die Absicht, diesen Berichtsentwurf zu ersetzen, durch einen, den er selbst, sein politischer Berater und die Partei speziell... The Writing on the Wall (1980)
That should find favour with the PM policy-wise.Das dürfte aus politischer Sicht beim Premier Anklag finden. The Writing on the Wall (1980)
- Political suicide!- Politischer Selbstmord. The Writing on the Wall (1980)
Thank you. A hypothetical backbencher.Ein hypothetischer Hinterbänkler. The Writing on the Wall (1980)
Now, if a hypothetical Minister were to get to hear of this hypothetical question in advance, what should he do?Tja, und angenommen, ein hypothetischer Minister würde vorher von dieser hypothetischen Anfrage erfahren, was sollte er tun? The Writing on the Wall (1980)
I nag like a starchy nanny, or a despotic husband.Wie 'ne langweilige Kinderwärterin, wie ein despotischer Ehemann. The Conductor (1980)
Listen, Dr Rumack says the sick people are in critical condition.Dr Rumack sagt, dass die Kranken in kritischer Verfassung sind. Airplane! (1980)
Go ahead, get yourself killed, you selfish lunkhead.Nur zu, lass dich umbringen, du egoistischer Dummkopf. Any Which Way You Can (1980)
I'm no damn Nazi fanatic like you.Ich bin kein fanatischer Nazi wie du. The Big Red One (1980)
Al Pacino: shabby, light-footed.Meergrüne Augen, elastischer Gang. The Umbrella Coup (1980)
If he was here, I would tell him our real struggle is socialistic... anti-capitalistic... that we too, are men of the Left... but we go further:Ich würde ihm gerne sagen, dass unser Kampf sozialistischer Natur ist. Wir sind gegen den Kapitalismus und politisch links orientiert. Nur wollen wir weitergehen. The Last Metro (1980)
Bwythan could speak 14 VUE languages and interpret successfully in nine of them at a diplomatic level.Bwythan konnte 14 GUE-Sprachen sprechen und neun von ihnen erfolgreich auf diplomatischer Ebene dolmetschen. The Falls (1980)
"A lover of crowds, an anti-vivisectionist, a speaker of Glendower and an eclectic opportunist who elusively remodels his personality on an ever-changing succession of heroes.""der die Menge liebt, ein Tierversuchs-Gegner, Glendower-Sprecher und eklektischer Opportunist, der seine Persönlichkeit wahllos einer wechselnden Folge von Helden nachbildet." The Falls (1980)
After seeing The Birds one wet afternoon in a Leeds cinema, Obsian left his job as a designer of artificial horizons and joined a film laboratory as an optical engineer to examine closely the technical expertise needed to produce cinematic illusion.Als er an einem regnerischen Nachmittag in Leeds Die Vögel sah, gab Obsian seinen Job als Panoramamaler auf und ging als optischer Ingenieur zu einem Filmlabor, um die technischen Tricks zu studieren, die man braucht, um Kinoillusion zu schaffen. The Falls (1980)
It's a joy to me now that I'm going to be an Earl. I can't become a Democrat or become president.Schade ist, dass ich als Earl nicht demokratischer Präsident sein kann. Little Lord Fauntleroy (1980)
All legal bullshit.Juristischer Unfug! Stir Crazy (1980)
Going ashore is more of a problem.An Land zu gehen, ist problematischerThe Last Ten Days (1981)
Finalize the agreement, if that is more euphemistic.Um das Geschäft abzuschließen, um es euphemistischer auszudrücken. The Tempest (1981)
Then Mr Lanford dramatically produced a paper.Dann zog James Landford mit dramatischer Geste ein Papier aus der Tasche. The Compassionate Society (1981)
Our diplomatic correspondent says the US is pressuring the UK to take Cuban refugees.Aber unser diplomatischer Korrespondent berichtet, dass die Vereinigten Staaten jetzt beträchtlichen Druck auf die britische Regierung ausüben mehr kubanische Flüchtlinge aufzunehmen. The Compassionate Society (1981)
- First law of political indiscretion:- Oberstes Gesetz politischer Indiskretion: The Death List (1981)
There's a more dangerous threat to the Soviet premier at Chequers.Der MI5 spricht von realistischerer Gefährdung des sowjetischen Staatsoberhauptes während der Gespräche in Chequers. The Death List (1981)
Quite. But what you need is for Hacker to have a big success in the next few days.Ganz recht, aber jetzt muss Ihnen in den nächsten ein, zwei Tagen ein politischer Erfolg Hackers gelingen. The Devil You Know (1981)
- A big success?- Ein politischer Erfolg! Ja. The Devil You Know (1981)
Minister, to be on the safe side, you need a big success.Minister, darf ich einen Vorschlag machen, Garant, um sicherzugehen, ist ein politischer Erfolg... The Devil You Know (1981)
Unhygienic and a danger to public health.Unhygienisch, ein gesundheitspolitischer Skandal! The Quality of Life (1981)
Uh, a computer is an automatic electronic apparatus... for making calculations. Or controlling operations... that are expressible... in numerical or logical terms.Ein Computer ist ein automatischer, elektronischer Apparat, um Berechnungen anzustellen... oder Operationen durchzuführen, die ausdrücklich in numerischen oder logischen Begriffen definiert werden. Time Bandits (1981)

CMU English Pronouncing Dictionary
TISCHER    T IH1 SH ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Abrufbetrieb {m} | automatischer Abrufbetriebpolling | automatic polling [Add to Longdo]
automatischer Antwortbetriebauto answer mode [Add to Longdo]
Aroma {n}; Würze {f}; aromatischer Geschmackstoff; Würzessenz | Aromen {pl}flavor [Am.]; flavour [Br.] | flavor [Am.]; flavours [Br.] [Add to Longdo]
kritischer Augenblick | in diesem Augenblick; zu diesem Zeitpunktjuncture | at this juncture [Add to Longdo]
Bereich {m}; Region {f} | kritischer Bereichregion | critical region [Add to Longdo]
Betriebszustand {m} | Betriebszustände {pl} | automatischer Betriebszustandoperating state; operating condition | operating states; operating conditions | automatic operation [Add to Longdo]
Bias {n}; systematischer Fehlerbias [Add to Longdo]
Ceilidh (schottischer Volkstanz)Ceilidh [Add to Longdo]
Code {m}; Kode {m} | Codes {pl}; Kodes {pl} | alphabetischer Codecode | codes | alphabetic code [Add to Longdo]
Durchschnitt {m} | Durchschnitte {pl} | im Durchschnitt | über dem Durchschnitt | den Durchschnitt ermitteln | guter Durchschnitt | arithmetischer Durchschnittaverage | averages | averaged | above average | to average out | fair average | arithmetic average [Add to Longdo]
Elastomer {n}; elastischer Kunststoff [chem.]elastomer [Add to Longdo]
Entscheidungsträger {m} | politischer Entscheidungsträgerdecision maker | policy-maker [Add to Longdo]
Faktor {m} | Faktoren {pl} | bestimmender Faktor | kritischer Faktorfactor | factors | determining factor | critical factor [Add to Longdo]
Fehler {m} | einen Fehler machen | Fehler über Fehler machen | auf einen Fehler hinweisen | absoluter Fehler | additiver Fehler | aktiver Fehler | behebbarer Fehler | gefährlicher Fehler | nicht zu behebender Fehler | passiver Fehler | relativer Fehler [math.] | sprachlicher Fehler | systematischer Fehler | ungefährlicher Fehler | vorübergehender Fehler | zufälliger Fehlermistake; error; fault | to make a mistake | to make mistake after mistake | to point out a mistake | absolute error | accumulated error | active fault | correctable error | dangerous fault | unrecoverable error | passive fault | relative error | language mistake | systematic error | harmless fault | transient error | random error [Add to Longdo]
Fehlverhalten {n}; ungünstige Eigenschaft {f}; systematischer Fehlermisfeature [Add to Longdo]
britischer Standard für Gewinde [techn.]British Standard Pipe thread (BSP) [Add to Longdo]
Imageberater {m}; Imageberaterin {f}; politischer Medienberater {m}spin doctor [Add to Longdo]
Isolierkörper {m}; Formstoffkörper {m} | einteiliger Isolierkörper | elastischer Isolierkörperinsulator | one-piece insulator | resilient insulator [Add to Longdo]
automatischer Kennungsgeberauto answerback unit [Add to Longdo]
Kolbenverdichter {m} [techn.] | halbhermetischer Kolbenverdichterpiston compressor | semi-hermetic piston compressor [Add to Longdo]
Messfühler {m}; Sensor {m} | Messfühler {pl}; Sensoren {pl} | interferometrischer Sensor | faseroptischer Sensorsensor | sensors | interferometrical sensor | fibre sensor [Add to Longdo]
Rechenzeichen {n}; arithmetischer Operatorarithmetic operator [Add to Longdo]
Reinraum {m} | modularer Reinraum | Reinraum {m} für die Herstellung pharmazeutischer und ähnlicher Produkteclean room; cleanroom | modular cleanroom | health care cleanroom [Add to Longdo]
Scharfsinn {m}; Klugheit {f} | politischer Scharfsinn; politische Klugheitacumen | political acumen [Add to Longdo]
Schlussfolgerung {f}; Schluss {m}; Folgerung {f} | Schlussfolgerungen {pl}; Schlüsse {pl}; Folgerungen {pl} | statistischer Schlussinference | inferences | statistical inference [Add to Longdo]
Seitenumbruch {m} | Seitenumbrüche {pl} | automatischer Seitenumbruchpagebreak; pagination | pagebreaks | automatic pagination [Add to Longdo]
Seminar {n} | Seminare {pl} | Seminar {n} mit praktischer Arbeitseminar | seminars | hands-on seminar [Add to Longdo]
automatischer Sendeabrufauto polling [Add to Longdo]
Spannung {f}; Belastung {f}; Spannungszustand | hydrostatischer Spannungszustandstress | hydrostatic (state of) stress [Add to Longdo]
Stabilisator {m} | Stabilisatoren {pl} | automatischer Stabilisatorstabilizer | stabilizers | automatic stabilizer [Add to Longdo]
Stopp {m}; Stop {m} [alt] | ohne Stopp | automatischer Stoppstop | without stopping | autostop [Add to Longdo]
Stoß {m} [phys.] | Stöße {pl} | elastischer Stoß | plastischer Stoß | schiefer Stoßimpact | impacts | elastic impact | inelastic impact | oblique impact [Add to Longdo]
automatischer Suchlaufautomatic library lookup [Add to Longdo]
juristiger Terminus; juristischer Fachausdrucklegal term [Add to Longdo]
Verbindungsaufbau {m} | automatischer Verbindungsaufbaudial-up; calling | auto calling [Add to Longdo]
Verdienstorden {m} | Britischer Verdienstordenorder of merit | Officer of the Order of the British Empire (OBE) [Add to Longdo]
Vorschub {m} | automatischer Vorschubfeed rate | automatic feed [Add to Longdo]
automatischer Wählvorgangautomatic calling [Add to Longdo]
automatischer Zeilenumbruchautomatic word wrap [Add to Longdo]
Zentner {m} | britischer Zentner (ca. 50,8 kg) | amerikanischer Zentner (ca. 45,36 kg)metric hundredweight | (long) hundredweight [Br.] | (short) hundredweight [Am.] [Add to Longdo]
akustischer Speicheracoustic memory [Add to Longdo]
alphabetischer Katalogalphabetical catalogue [Add to Longdo]
analytischer Beweisanalytic proof [Add to Longdo]
analytischer Satzanalytic proposition [Add to Longdo]
arithmetisch {adj} | arithmetische Anweisung {f} | arithmetische Funktion {f} | arithmetische Gleichung {f}; Ausdruck {m} | arithmetische Prüfung {f} | arithmetische Reihe {f} | arithmetischer Befehl | arithmetischer Block | arithmetischer Elementarausdruck; Rechenwerk {n} | arithmetischer Überlauf | arithmetisches Mittel | arithmetisches Unterprogrammarithmetic; arithmetical | arithmetic statement | arithmetic function | arithmetic expression | arithmetic check | arithmetic series | arithmetical instruction | arithmetic block | arithmetic element | arithmetic overflow | arithmetic mean | arithmetic subroutine [Add to Longdo]
aromatisch {adj} | aromatischer | am aromatischstenaromatic | more aromatic | most aromatic [Add to Longdo]
aseptisch {adj} | aseptischer Kernaseptic | aseptic core [Add to Longdo]
athletisch {adj} | athletischer | am athletischstenathletic | more athletic | most athletic [Add to Longdo]
authentisch {adj} | authentischer Text | authentische Interpretationauthentic | authentic text | authentic interpretation [Add to Longdo]
autokratisch {adj} | autokratische Führung {f} | autokratischer Führungsstilautocratic | autocratic management | autocratic managerial style [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
[そう, sou] BUDDHISTISCHER PRIESTER, BUDDHISTISCHER MOENCH [Add to Longdo]
僧正[そうじょう, soujou] hoher_buddistischer_Priester, Bischof [Add to Longdo]
[く, ku] STAEDTISCHER VERWALTUNGSBEZIRK, DISTRIKT, GEBIET [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
[く, ku] staedtischer_Verwaltungsbezirk, Distrikt, Gebiet [Add to Longdo]
和尚[おしょう, oshou] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
実用[じつよう, jitsuyou] praktischer_Gebrauch, praktischer_Nutzen [Add to Longdo]
桑門[そうもん, soumon] buddhistischer_Priester, buddhistischer_Moench [Add to Longdo]
法師[ほうし, houshi] buddhistischer_Priester [Add to Longdo]
漫才[まんざい, manzai] humoristischer_Dialog (auf der Buehne) [Add to Longdo]
瀬戸際[せとぎわ, setogiwa] kritischer_Moment, entscheidender_Moment [Add to Longdo]
証拠[しょうこ, shouko] (juristischer) Beweis [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top