ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thunderous

TH AH1 N D ER0 AH0 S   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thunderous-, *thunderous*, thunderou
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thunderous(adj) ราวกับเสียงฟ้าร้อง

English-Thai: Nontri Dictionary
thunderous(adj) มีเสียงฟ้าร้อง,ดังสนั่น,มีเสียงกังวาน

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Moses, native American shamans -- almost all religious leaders and spiritual guides have attested that they were struck by vivid and thunderous messages from the creator himself.ไม่ใช่แค่ว่าประสบการณ์ทาง จิตวิญญาณสามารถเหนี่ยวนำให้เกิด แต่ที่บาง ที่รุนแรงที่สุดและ มีอิทธิพลวิสัยทัศน์ทางศาสนา Is There a Creator? (2010)

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
กรนครอก ๆ[kron khrøk-khrøk] (v, exp) EN: snore thunderously
ลั่น[lan] (v) EN: clap loudly ; rumble ; be loud ; be thunderous ; crack  FR: claquer

CMU English Pronouncing Dictionary
THUNDEROUS TH AH1 N D ER0 AH0 S

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thunderous (j) θˈʌndərəs (th uh1 n d @ r @ s)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
[xiè, ㄒㄧㄝˋ, ] thunderous beating of drums [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
割れ鐘のような声;破れ鐘のような声;われ鐘のような声[われがねのようなこえ, wareganenoyounakoe] (n) resounding voice; thunderous voice [Add to Longdo]
轟々;轟轟[ごうごう;とどろとどろ, gougou ; todorotodoro] (adj-na,n) (1) (ごうごう only) (uk) thunderous; rumbling; (adv-to) (2) thunderously; rumblingly [Add to Longdo]
轟音[ごうおん, gouon] (n) thunderous roar; roaring sound [Add to Longdo]
大喝[だいかつ, daikatsu] (n,vs) shouting in a thunderous voice [Add to Longdo]
大喝一声[だいかついっせい, daikatsuissei] (n,vs) shouting in a thunderous voice; blustering out [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thunderous \Thun"der*ous\, a. [Written also thundrous.]
   1. Producing thunder. [R.]
    [1913 Webster]
 
       How he before the thunderous throne doth lie.
                          --Milton.
    [1913 Webster]
 
   2. Making a noise like thunder; sounding loud and deep;
    sonorous.
    [1913 Webster] -- {Thun"der*ous*ly}, adv.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thunderous
   adj 1: loud enough to cause (temporary) hearing loss [syn:
       {deafening}, {earsplitting}, {thunderous}, {thundery}]
   2: extremely ominous; "world events of thunderous import"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top