ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thumper

TH AH1 M P ER0   
58 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thumper-, *thumper*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา thumper มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *thumper*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- Back me up with the thumper, okay?แกตามด้วยเครื่องยิงลูกระเบิดนะ Casualties of War (1989)
Yeah, Thumper had a busy afternoon.Thumper had a busy afternoon. The Butterfly Effect (2004)
You're the girl that was with those assholes throwing popcorn at Thumper.What? You're the girl that was with those arseholes throwing popcorn at ThumperThe Butterfly Effect (2004)
Thumper, do you know what time it is, man?man? The Butterfly Effect (2004)
Ditch the Bible thumper.กลัวสำรอกออกมาเป็นไบเบิล The Haunting of Molly Hartley (2008)
I just thought he was some bible-thumper,ผมนึกว่าเขา เป็นพวกมาชวนเข้าศาสนา In the Beginning (2008)
Bible-Thumper on this ship?เผยแพร่ศาสนาบนเรือเหรอ Pirates of the Caribbean: On Stranger Tides (2011)
Yeah, but not a Koran thumper.ครับ แต่ก็ไม่ใช่พวกเคร่งศาสนา Semper I (2011)
So it was some Bible-thumper that complained.พวกคลั่งศาสนา มารายงาน งั้นสิ Heart (2012)
You know, I've never understood you Bible-thumpers and your hypocrisy towards sex.-รู้ไหม ฉันไม่เคยเข้าใจ พวกมือถือสากปากถือศีลเรื่องเซ็กซ์แบบเธอ The Replacements (2013)
Harold! It's Zoom.Hier Zoom, ein Freund von ThumperBack in the World (1985)
Get the hell down now!Thumper, auf den Boden! The Last Castle (2001)
- Thumper, get down!Thumper, runter! The Last Castle (2001)
Get down, Thumper! Get down! - Get down, Thumper!Thumper, auf den Boden, verdammt! The Last Castle (2001)
Hey, Thumper!He, ThumperThe Last Castle (2001)
How often... how often do you arm the thumper and just go, like the Fremen you used to be?Wie oft, Stilgar, aktivierst du noch den Thumper und reitest einfach los? Wie der Fremen, der du einmal warst? Episode #1.2 (2003)
I didn't know if it was, Paul or Thumper.Ich wusste nicht, ob das Paul oder Thumper war. Hung Out to Dry (2003)
- Thumper?-ThumperHung Out to Dry (2003)
- Thumper.-ThumperHung Out to Dry (2003)
I can't believe the way that Thumper died.Unglaublich, dass Thumper auf so eine Art starb. Hung Out to Dry (2003)
He was if he knew that Thumper was taking painkillers so he could jump.Ja, wenn er wusste, dass Thumper Schmerzmittel nahm, um zu springen. Hung Out to Dry (2003)
That was the log from Thumper's chute, wasn't it, sir?Das war der Verschluss von Thumpers Schirm? Hung Out to Dry (2003)
Corporal Ramsey, Brinkman, and Thumper, of course.Corporal Ramsey, Brinkman und natürlich ThumperHung Out to Dry (2003)
You all knew Thumper was using painkillers for that dinged collarbone.Alle wussten, dass Thumper wegen des Schlüsselbeins Schmerzmittel nahm. Hung Out to Dry (2003)
Captain Faul and Thumper, as senior rigger, both have keys.Captain Faul und Thumper hatten beide als Senior-Takler Schlüssel. Hung Out to Dry (2003)
The scuttlebutt is that Ramsey took a swing at Thumper for getting him suspended.Dem Wasserfass nach verpasste Ramsey Thumper einen, weil er ihn suspendieren ließ. Hung Out to Dry (2003)
Scuttlebutt has it that you and Thumper mixed it up in the paraloft.Dem Wasserfass nach hatten Sie und Thumper in der Halle einen Streit. Hung Out to Dry (2003)
But Thumper was on pain killers and didn't have time to pull his reserve.Aber Thumper nahm Schmerzmittel und konnte die Reserveleine nicht ziehen. Hung Out to Dry (2003)
I found this in Thumper's personal effects.Den fand ich bei Thumpers persönlicher Habe. Hung Out to Dry (2003)
He could have given Thumper a dirty chute.Er hätte Thumper einen schmutzigen Fallschirm geben können. Hung Out to Dry (2003)
Ramsey could have given Thumper a sabotaged chute.Ramsey konnte Thumper einen manipulierten Fallschirm geben. Hung Out to Dry (2003)
- Where's Thumper's reserve chute?-Wo ist Thumpers Reserveschirm? Hung Out to Dry (2003)
This is the reserve that Thumper jumped with.Das ist der Reserveschirm, mit dem Thumper sprang. Hung Out to Dry (2003)
Hard to believe Dave killed Thumper over a lousy two weeks' suspension, sir.Unfassbar, dass Dave Thumper wegen einer 14-Tage-Suspendierung tötete. Hung Out to Dry (2003)
- Thumper rode him, sir, but no more than the rest of us.-Thumper war hart zu ihm, Sir, aber nicht mehr als zu uns. Hung Out to Dry (2003)
Wouldn't have bothered Thumper, would it, guys?Hätte Thumper nicht gestört, oder, Leute? Hung Out to Dry (2003)
Thumper ride you, Corporal Dafelmair?Hat Thumper Sie hart angepackt, Corporal Dafelmair? Hung Out to Dry (2003)
First one to get to Thumper.Sie waren als Erster bei ThumperHung Out to Dry (2003)
When Thumper found out you soiled the uniform by dealing drugs, he wouldn't do it.Thumper entdeckte, dass Sie mit Drogen handelten, er gab ihnen keine mehr. Hung Out to Dry (2003)
- Later, Thumper. - Bye.-Bis später, ThumperThe Butterfly Effect (2004)
Yeah, Thumper had a busy afternoon.Ja, Thumper war heute sehr beschäftigt. The Butterfly Effect (2004)
You're the girl that was with those arseholes throwing popcorn at Thumper.Du gehörst zu diesen Arschlöchern, die Thumper mit Popcorn beworfen haben. The Butterfly Effect (2004)
Hey, Thumper, do you know what time it is, man?He, Thumper, weißt du, wie spät es ist? The Butterfly Effect (2004)
Whiplash, Thumper, get your optical gear ready.Whiplash, Thumper, machen Sie Ihre Ausrüstung bereit. Pegasus (2005)
They kill with a machete, a shotgun, a Kalash, a thumper.Mit der Machete, mit der Shotgun, mit der Kalasch, mit dem Thumper... Carnage (2011)
Thumper.ThumperCarnage (2011)
Thumper.ThumperCarnage (2011)
Thumper.ThumperCarnage (2011)
- Yeah, Thumper.Ja, ThumperCarnage (2011)
Thumpers?Von Thumpern? Carnage (2011)

CMU English Pronouncing Dictionary
THUMPER TH AH1 M P ER0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tub-thumper (n) tˈʌb-θʌmpər (t uh1 b - th uh m p @ r)
tub-thumpers (n) tˈʌb-θʌmpəz (t uh1 b - th uh m p @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Demagoge {m}; Demagogin {f}tub-thumper [Add to Longdo]
Mordsding {n}thumper [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

  Thumper \Thump"er\, n.
     One who, or that which, thumps.
     [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top