Search result for

tho

(151 entries)
(0.0265 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tho-, *tho*.
Longdo Dictionary ภาษาศัพท์แพทย์ศาสตร์สำหรับคนไทย (MED) - ไทย (TH) (UNAPPROVED version -- use with care )
though (conj ) แต่ (ในกรณีที่นำไปใส่ไว้ท้ายประโยคนั้นๆจะเทียบเท่ากับมีคำว่า"แต่"อยู่หน้าประโยคนั้นๆ)

English-Thai: Longdo Dictionary
thong(n) กางเกงชั้นในประเภทหนึ่ง คล้ายแบบ tanga, tanga
marathon(n vt) การวิ่งแข่งมาราธอน (วิ่งนาน ต้องใช้ความอดทน)
The Metropolitan Electricity Authority; MEA(abbrev) กฟน., S. การไฟฟ้านครหลวง,
Provincial Electricity Authority; PEA(abbrev) กฟภ. (การไฟฟ้าส่วนภูมิภาค)
python(n.) งูขนาดใหญ่
Loi Krathong(n) เทศกาลลอยกระทงของไทยในเดือนพฤศจิกายน โดยจะลอยกระทง (banana-leaf cup) ไปตามน้ำ
food for thoughtสิ่งที่ทำให้คนเราระลึกถึงและใช้ความคิดใคร่ครวญ, อาหารสมอง
orthogonal(adj) ตั้งฉากกัน
mythology(n) เทวตำนาน เช่น a collection of sites related to mythology and sorted by origin, including Greek, Egyptian, and Celtic myths
research methodology(n) ระเบียบวิธีวิจัย

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tho[ธู] (pron. ) ผู้นั้น
Thongs (n ) รองเท้าแตะแบบหนีบ
thought-provoking (adj ) กระตุ้นความคิดหรือสิ่งที่สนใจ

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tho    [CONJ] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
tho    [ADV] ถึงแม้ว่า (คำย่อของ though), Syn. tho', though
thou    [N] หนึ่งพัน, See also: 1 พันปอนด์สเตอลิง, 1 พันดอลลาร์
thou    [N] คุณ, See also: ท่าน, เธอ (ใช้ในภาษาวรรณคดีโบราณ), Syn. thee, yourself, thyself
thole    [N] หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ
thong    [N] สายหนัง, Syn. string, strap, whip
thong    [VT] เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง
thorn    [N] หนาม, Syn. barb, spine
thorn    [N] พืชมีหนาม, See also: พืชไม้หนาม
thorn    [N] อุปสรรค, See also: ขวากหนาม, ความยุ่งเหยิง, สิ่งที่ทำให้ยุ่งยาก

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thorac(o)-ทรวงอก, อก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracal; thoracic-ทรวงอก, -อก [มีความหมายเหมือนกับ pectoral ๒] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracalgiaอาการเจ็บผนังอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracentesis; paracentesis thoracis; pleuracentesis; pleurocentesis; thoracocentesisการเจาะช่องอก, การเจาะโพรงเยื่อหุ้มปอด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic cavityช่องอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic empyemaหนองในทรวงอก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic girdle; girdle, pectoralกระดูกโอบอก [มีความหมายเหมือนกับ girdle, shoulder] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic medicine; medicine, chestอุรเวชศาสตร์, อุรเวชกรรม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
thoracic physician; physician, chestอุรแพทย์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thoracic diseasesโรคทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracic injuriesทรวงอกบาดเจ็บ [TU Subject Heading]
Thoracic surgeryศัลยกรรมทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoracotomyศัลยกรรมผนังทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoraxทรวงอก [TU Subject Heading]
Thoriumทอเรียม, ธาตุกัมมันตรังสีที่มีเลขเชิงอะตอมเท่ากับ 90 มีน้ำหนักเชิงอะตอมประมาณ 232 ไอโซโทปที่มีอยู่ในธรรมชาติ คือ ทอเรียม-232 แปรธาตุเป็นยูเรเนียม-233 ได้ด้วยการอาบนิวตรอน (ดู fertile material, fissile material, transmutation ประกอบ) [นิวเคลียร์]
Thoriumธอเรียม [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
thoriumทอเรียม, ธาตุแทรนซิชัน  มีเลขอะตอม 90 สัญลักษณ์ Th เป็นโลหะจุดหลอมเหลว 3,050 °C จุดเดือดประมาณ 4,440 °C ในธรรมชาติมีปนอยู่ในแร่หลายชนิด เช่น ทอไรต์ ทอเรียไนต์ และโมนาไซต์ [พจนานุกรมศัพท์ สสวท.]
Thorium oresสินแร่ทอเรียม [TU Subject Heading]
Thorium seriesอนุกรมทอเรียม, อนุกรมกัมมันตรังสีของนิวไคลด์ที่เริ่มต้นจากทอเรียม-232 และได้ผลผลิตสุดท้ายเป็น ตะกั่ว-208 นิวไคลด์ที่มนุษย์ผลิตได้หลายชนิดจะสลายตามแบบอนุกรมนี้เช่นกัน (ดู radioactive decay และ radioactive series ประกอบ) [นิวเคลียร์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thoHe was thought to have been killed in the Second World War.
thoHe is a thorough-going egoist.
thoI thought he would be angry but, to my surprise, he smiled.
thoHe seems to have been rich in those days.
thoHe has no less than two thousand yen with him.
thoI thought that he knew everything about Japan.
thoHe was tempted to retort, but thought better of it.
thoHe had great influence on those around him.
thoHe thought of them yearning for fame.
thoHe thought better of marrying her.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tho(โธ) conj.,adv. =though
tho'(โธ) conj.,adv. =though
thole(โธล) n. หลักหรือหมุดยึดกรรเชียงที่กราบเรือ. vt. ทนทุกข์ทรมาน,อดทน,ทนรับ,ยอมรับ, Syn. tholepin
thong(ธอง) n. สายหนัง,แส้หนัง,สาย. vt. เฆี่ยนหรือรัดด้วยสายหนัง., Syn. strap,strip
thorium(ธอ'เรียม) n. ธาตุโลหะชนิดหนึ่ง
thorn(ธอร์น) n. หนาม,พืชมีหนาม,ความยุ่งเหยิง,หอกข้างแคร่,สิ่งที่ทำให้ยุ่งยากหรือโมโห vt. ตำด้วยหนาม.
thorn applen. ต้นลำโพง
thorny(ธอร์น'นี) adj. มีหนามมาก,คล้ายหนาม,เจ็บปวด,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก,ยุ่งเหยิง,ซับซ้อน., See also: thornily adv. thorniness n., Syn. vexatious,painful
thoro(เธอ'โร) adj. =thorough (ดู)
thorough(เธอ'โร) adj. ถี่ถ้วน,ทั่วไปหมด,โดยตลอด,ตลอดทั่วถึง,ละเอียด,สมบูรณ์,เต็มที่,เต็มตัว. adv. ผ่าน., See also: thoroughly adv. thoroughness n., Syn. complete

English-Thai: Nontri Dictionary
thong(n) สายหนัง,แส้หนัง
thoracic(adj) เกี่ยวกับทรวงอก
thorax(n) หน้าอก,ทรวงอก
thorn(n) หนาม,ต้นไม้ที่มีหนาม,ความยุ่งยาก,หอกข้างแคร่
thorny(adj) มีหนาม,ยุ่งยาก,มีอุปสรรคมาก,ลำบากมาก
thorough(adj) เต็มที่,ทั่วถึง,ตลอด,สมบูรณ์,ถี่ถ้วน
thoroughbred(adj) มีตระกูลดี,มีเชื้อกษัตริย์,เป็นพันธุ์แท้
thoroughbred(n) ผู้มีตระกูลดี,ม้าพันธุ์ดี,สัตว์พันธุ์แท้
thoroughfare(n) ทางสัญจร,ทางผ่าน,ถนนหลวง
thoroughgoing(adj) ครบถ้วน,เต็มที่,ตลอด,ถ้วนทั่ว

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ร่ายยาว    [N] talk long in details, See also: thoroughly explain, Example: การแต่งร่ายยาวจะแต่งให้ยาวเท่าไรก็ได ้เป็นแต่ต้องเรียงคำให้คล้องจองกันตามข้อบังคับเท่านั้น, Thai definition: ชื่อคำประพันธ์ประเภทร้อยกรองแบบหนึ่ง
เต็มเปา [ADV] totally, See also: thoroughly, completely, Syn. เต็มที่, เต็มแรง, เต็มรัก, อย่างจัง, Example: ชายหนุ่มตกไปอยู่ในกับดักของความเป็นคนเมืองเข้าเต็มเปา, Notes: (ปาก)
แม้ [CONJ] though, See also: although, even though, if, Syn. ถ้าแม้, แม้ว่า, ถึงแม้
แม้กระทั่ง [CONJ] even if, See also: though, Syn. กระทั่ง
มิดชิด    [ADV] completely, See also: thoroughly, entirely, Example: ความมืดมักจะซ่อนเร้นสิ่งต่างๆ ได้อย่างมิดชิด, Thai definition: มองไม่เห็น
ยิบ    [ADV] thoroughly, See also: attentively, Syn. ยิ่ง, มาก, Example: ทนายเขียนเงื่อนไขของสัญญาไว้อย่างละเอียดยิบ, Thai definition: มักใช้ประกอบคำ ถี่ หรือ ละเอียด เป็น ถี่ยิบ ละเอียดยิบ
แม้น [CONJ] even, See also: though, even if, even though, although, Syn. แม้, Example: ถ้อยคำที่บอกกันยิ่งใหญ่เกินกว่าถ้อยคำธรรมดาจะสาธยายได้ แม้นจะพูดกันอีกทีก็คงพูดได้ไม่ครบ
หนาม    [N] thorn, See also: prickle, barb, prick, spine, sting, Example: เธอใช้เข็มบ่งหนามออกจากเท้าของเขา, Thai definition: ส่วนแหลมๆ ที่งอกออกจากกิ่งไม้เป็นต้น
หมดจดเรียบร้อย    [ADV] thoroughly, See also: neatly, Syn. สะอาดเรียบร้อย, Ant. สกปรก, Example: เขาทำงานของเขาหมดจดเรียบร้อย
ละเอียดละออ    [ADV] thoroughly, See also: meticulously, scrupulously, carefully, intensively, exhaustively, Syn. ละเอียด, Ant. สะเพร่า, Example: นักการศึกษาได้ศึกษาสภาวะจิตใจในยามสงครามอย่างละเอียดลออ, Thai definition: ไม่ละเลยเรื่องเล็กน้อย

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อาหารความคิด[n. exp.] (āhān khwāmkhit) EN: food for thought   
อักขระสมัย[n. exp.] (akkhara samai) EN: orthography rule   
อักขรวิธี[n.] (akkharawithī) EN: treatise on spelling and phonetics ; orthography   
อักษรกล้ำ[n. exp.] (aksøn klam) EN: diphthong   FR: diphtongue [f]
อำนาจ[n.] (amnāt) EN: power ; authority ; control ; jurisdiction ; influence ; domination ; command ; mastery   FR: pouvoir [m] ; autorité [m] ; influence [f]
อำนาจบังคับบัญชา[n. exp.] (amnāt bangkhapbanchā) EN: authority ; control ; leadership ; mastery ; sway   
อำนาจบริหาร[n. exp.] (amnāt børihān) EN: executive power ; administrative power ; executive authority   FR: pouvoir exécutif [m]
อำนาจในการสั่งการ[n. exp.] (amnāt nai kān sangkān) EN: authority ; power ; influence   
อำนาจหน้าที่[n. exp.] (amnāt nāthī) EN: authority and function ; authority ; powers   
อาณา[n.] (ānā) EN: authority ; power ; administration   FR: juridiction [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THO    DH OW1
THON    TH AA1 N
THOR    TH AO1 R
THOU    DH AW1
THOM    T AA1 M
THOMS    TH AA1 M Z
THODE    TH OW1 D
THORN    TH AO1 R N
THONG    TH AO1 NG
THOMP    TH AA1 M P

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Thom    (n) (t o1 m)
tho'    (a) (dh ou)
thou    (prp) (dh au)
thole    (n) (th ou1 l)
thong    (n) (th o1 ng)
thorn    (n) (th oo1 n)
those    (j) (dh ou z)
Thomas    (n) (t o1 m @ s)
Thorne    (n) (th oo1 n)
tholes    (n) (th ou1 l z)

German-Thai: Longdo Dictionary
Marathonlauf(n) |der, nur Sg.| การวิ่งมาราธอน
Methode(n) |die, pl. Methoden| วิธีการ , See also: Related: Verfahren

Japanese-English: EDICT Dictionary
[うつぼ;ウツボ, utsubo ; utsubo] (n) (uk) moray (eel) (Gymnothorax kidako); muraenid [Add to Longdo]
090金融[ゼロキューゼロきんゆう, zerokyu-zero kinyuu] (n) "090" financing; loan sharks operating from a cellphone (i.e. without a fixed phone number) [Add to Longdo]
18禁;十八禁[じゅうはちきん, juuhachikin] (n) 18 certificate; R-18; restricted to those 18 years or older [Add to Longdo]
CRT[シーアルティー, shi-arutei-] (n) cathode-ray tube; CRT [Add to Longdo]
IM[アイエム, aiemu] (n) (1) instant messaging (messenger, message); IM; (2) {comp} input method; IM [Add to Longdo]
JASRAC[ジャスラック, jasurakku] (n) Japanese Society for Rights of Authors, Composers and Publishers; JASRAC [Add to Longdo]
PCR法[ピーシーアールほう, pi-shi-a-ru hou] (n) (See ポリメラーゼ連鎖反応法) polymerase chain reaction (method) (PCR) [Add to Longdo]
Tバック[ティーバック, tei-bakku] (n) T-back; bikini thong; (P) [Add to Longdo]
web拍手;ウェブ拍手[ウェブはくしゅ, uebu hakushu] (n) (sometimes abbr. to 拍手) system for showing appreciation to the author of a web-site (lit [Add to Longdo]
あっけらかんと[, akkerakanto] (adv) quite indifferent; looking blank; looking as though one has nothing at all to do with what is going on [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
不注意[bù zhù yì, ㄅㄨˋ ㄓㄨˋ ㄧˋ, ] thoughtless; not pay attention to [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand (banker's anti-fraud numeral) [Add to Longdo]
全熟[quán shú, ㄑㄩㄢˊ ㄕㄨˊ, ] thoroughly cooked; well done (of steak) [Add to Longdo]
[cì, ㄘˋ, ] thorn; sting; prick; pierce; stab; thrust; assassinate; murder [Add to Longdo]
[qiān, ㄑㄧㄢ, ] thousand [Add to Longdo]
千篇一律[qiān piān yī lǜ, ㄑㄧㄢ ㄆㄧㄢ ㄧ ㄌㄩˋ, ] thousand articles, same rule (成语 saw); stereotyped and repetitive; once you've seen one, you've seen them all [Add to Longdo]
千金[qiān jīn, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄣ, ] thousand jin 斤 (pounds) of gold; money and riches; (honorific) invaluable (support); (honorific) your daughter [Add to Longdo]
千碱基对[qiān jiǎn jī duì, ㄑㄧㄢ ㄐㄧㄢˇ ㄐㄧ ㄉㄨㄟˋ, / ] thousand base pair (kbp) [Add to Longdo]
去台人员[qù Tái rén yuán, ㄑㄩˋ ㄊㄞˊ ㄖㄣˊ ㄩㄢˊ, / ] those who left China for Taiwan before the founding of PRC in 1949 [Add to Longdo]
受试者[shòu shì zhě, ㄕㄡˋ ㄕˋ ㄓㄜˇ, / ] those tested [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
アクセス権限[アクセスけんげん, akusesu kengen] access authorizations [Add to Longdo]
アクセス方式[アクセスほうしき, akusesu houshiki] access method [Add to Longdo]
アクセス法[アクセスほう, akusesu hou] access method [Add to Longdo]
アドレス指定可能な記憶域をもたない計算器[アドレスしていかのうなきおくいきをもたないけいさんき, adoresu shiteikanounakiokuikiwomotanaikeisanki] calculator without addressable storage [Add to Longdo]
アプリオリ法[あぷりおりほう, apuriorihou] gestalt method, a priori method [Add to Longdo]
エライザ法[エライザほう, eraiza hou] ELISA method (virus detection) [Add to Longdo]
オーサリングツール[おーさりんぐつーる, o-saringutsu-ru] authoring tool (WWW) [Add to Longdo]
オーサリングプラットフォーム[おーさりんぐぷらっとふぉーむ, o-saringupurattofo-mu] authoring platform [Add to Longdo]
オーサリングプログラム[おーさりんぐぷろぐらむ, o-saringupuroguramu] authoring program [Add to Longdo]
クレジットカード与信照会用端末[クレジットカードよしんしょうかいようたんまつ, kurejittoka-do yoshinshoukaiyoutanmatsu] CAT, Credit Authorization Terminal [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tho \Tho\ ([th][=o]), def. art.
   The. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tho \Tho\, pron. pl.
   Those. [Obs.]
   [1913 Webster]
 
      This knowen tho that be to wives bound. --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tho \Tho\, adv. [AS. [thorn][=a].]
   Then. [Obs.] --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      To do obsequies as was tho the guise.  --Chaucer.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tho \Tho\, conj.
   Though. [Reformed spelling.]
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tho
   n 1: a branch of the Tai languages

Are you satisfied with the result?

Go to Top