ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thinker

TH IH1 NG K ER0   
32 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thinker-, *thinker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thinker[N] นักคิด, See also: นักปรัชญา, Syn. sage, intellectual, savant, philosopher

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
freethinkern. ผู้มีความคิดอย่างอิสระ., See also: freethinking adj.,n.

English-Thai: Nontri Dictionary
freethinker(n) คนที่ถือศาสนาโดยอิสระ,คนนอกรีต,ผู้มีความคิดอิสระ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
the Venus of Today and the Thinker of Tomorrow.วีนัส ของวันนี้ และ ทิคเคอร์ ของวันพรุ่งนี้ The Great Dictator (1940)
He was the most important thinker of the 19th century.เขาเป็นนักคิดค้นสำคัญในศตวรรษที่ 19 The Day After Tomorrow (2004)
Why? I have a book by a French thinker named Caterine Vauban.ฉันมีหนังสือของนักคิดฝรั่งเศส ชื่อแคทเธอรีน วอบาน I Heart Huckabees (2004)
Well, all great thinkers were said to be madmen in their time...เอาละ นักคิดที่ยิ่งใหญ่มักถูกกล่าวหาว่าเป็นคนบ้าในเวลานั้น Chapter Nine 'Homecoming' (2006)
I'll put my thinker on about getting you all home.ฉันจะคิดหาวิธีส่งพวกเธอกลับบ้าน Snow Buddies (2008)
In the history of religious experience, many of the great religious thinkers have had electrical ability in the temporal lobe.โมเสส หมอพื้นเมืองอเมริกัน เกือบทุกผู้นำศาสนาและ คำแนะนำทางจิตวิญญาณ Is There a Creator? (2010)
A few bold thinkers are now making giant strides towards understanding what goes on inside black holes.นักคิดตัวหนาไม่กี่ตอนนี้ ทำให้ความก้าวหน้ายักษ์ ที่มีต่อความเข้าใจในสิ่งที่ เกิดขึ้นภายในหลุมดำ The Riddle of Black Holes (2010)
I'm a thinker and a mower.ผมเป็นทั้งนักคิดและก็คนตัดหญ้า The Sniffles (2010)
There are thinkers in this world and there are doers.มีนักคิดก็ต้องมีนักปฎิบัติ Green Lantern (2011)
Yeah, but the thinkers make what I do possible.ครับ แต่นักคิดก็ทำให้สิ่งที่ฉันทำเป็นไปได้ Green Lantern (2011)
Neil is the latest in a long line of thinkers to contemplate the size of the Universe.นีลเป็นล่าสุดในสายยาวของนักคิด จะพิจารณาขนาดของจักรวาล Is There an Edge to the Universe? (2011)
I don't think there are too many original thinkers in this room.ฉันไม่คิดว่าคนในห้องนี้จะมีความคิดสร้างสรรเท่าไรหรอก Silent Hill: Revelation (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thinkerBetween you and me, he's a shallow thinker.
thinkerHe is as great a thinker as ever lived.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
นักคิด[N] thinker, See also: mastermind, sage, savant, Syn. นักคิดค้น, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่ชอบคิดและวางแผนสิ่งต่างๆ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เจ้าความคิด[n. exp.] (jao khwāmkhit) EN: thinker ; originator of the idea ; resourceful person ; idea man   FR: homme d'idées [m] ; débrouillard [m] (fam.)
นักคิด[n.] (nakkhit) EN: thinker ; mastermind ; sage ; savant   FR: penseur [m] ; maître à penser [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THINKER TH IH1 NG K ER0
THINKERS TH IH1 NG K ER0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thinker (n) θˈɪŋkər (th i1 ng k @ r)
thinkers (n) θˈɪŋkəz (th i1 ng k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Denker {m} | Denker {pl}thinker | thinkers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
下手の考え休むに似たり[へたのかんがえやすむににたり, hetanokangaeyasumuninitari] (exp) (id) It's hard to tell a poor thinker from a sleeping one; Mickle fails that fools think [Add to Longdo]
思索家[しさくか, shisakuka] (n) thinker [Add to Longdo]
思想家[しそうか, shisouka] (n) thinker [Add to Longdo]
不覚者[ふかくもの, fukakumono] (n) shallow thinker; indecisive person [Add to Longdo]
不整合人[ふせいごうじん, fuseigoujin] (n) nonconformist; free-thinker [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thinker \Think"er\, n.
   One who thinks; especially and chiefly, one who thinks in a
   particular manner; as, a close thinker; a deep thinker; a
   coherent thinker.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thinker
   n 1: an important intellectual; "the great minds of the 17th
      century" [syn: {thinker}, {creative thinker}, {mind}]
   2: someone who exercises the mind (usually in an effort to reach
     a decision)

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top