ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thieves

TH IY1 V Z   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thieves-, *thieves*, thieve
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Thievesขโมย [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
thievesA gang of thieves broke into the bank.
thievesAt the sight of the policemen the thieves ran away.
thievesHe was coerced into helping the thieves.
thievesIt's thieves' cant.
thievesThe dog is trained to watch for thieves.
thievesThere is honor among thieves.
thievesThere is honor even among thieves.
thievesThe thieves knocked off another bank today in a daytime robbery.
thievesThe thieves made off in a waiting car.
thievesThe thieves made off with the jewels.
thievesThe thieves pulled open all the drawers of the desk in search of money.
thievesThe thieves ran away after it got dark.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
หัวขโมย[hūakhamōi] (n) EN: thief ; bandit; burglar ; cheat ; robber ; king of thieves ; arch-criminal  FR: voleur [m] ; cambrioleur [m] ; roi des cambrioleurs [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
THIEVES TH IY1 V Z
THIEVES' TH IY1 V Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thieves (v) θˈiːvz (th ii1 v z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
強盗団[ごうとうだん, goutoudan] (n) band of robbers; gang of thieves [Add to Longdo]
窃盗団[せっとうだん, settoudan] (n) group of thieves [Add to Longdo]
忍び返し;忍返し[しのびがえし, shinobigaeshi] (n) bamboo wall-top spikes (or wood, iron); spikes placed at the top of a wall to repel thieves [Add to Longdo]
濃い[こい, koi] (adj-i) (1) deep (colour); dark; (2) strong (flavour, smell, etc.); (3) thick (consistency); dense; (4) strong (possibility, etc.); (5) thick (i.e. "as thick as thieves"); close; deep (love, etc.); (P) [Add to Longdo]
浜の真砂は尽きるとも世に盗人の種は尽きまじ[はまのまさごはつきるともよにぬすびとのたねはつきまじ, hamanomasagohatsukirutomoyoninusubitonotanehatsukimaji] (exp) the sand on the beach may disappear, but the makings of thieves never shall (Ishikawa Goemon) [Add to Longdo]
魔街[まがい, magai] (n) den of thieves; brothel; red-light district [Add to Longdo]
魔窟[まくつ, makutsu] (n) (1) den of thieves; (2) (See 売春宿) brothel; red-light district; (3) (col) cluttered room [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thief \Thief\ (th[=e]f), n.; pl. {Thieves} (th[=e]vz). [OE.
   thef, theef, AS. [thorn]e['o]f; akin to OFries. thiaf, OS.
   theof, thiof, D. dief, G. dieb, OHG. diob, Icel.
   [thorn]j[=o]fr, Sw. tjuf, Dan. tyv, Goth. [thorn]iufs,
   [thorn]iubs, and perhaps to Lith. tupeti to squat or crouch
   down. Cf. {Theft}.]
   1. One who steals; one who commits theft or larceny. See
    {Theft}.
    [1913 Webster]
 
       There came a privy thief, men clepeth death.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       Where thieves break through and steal. --Matt. vi.
                          19.
    [1913 Webster]
 
   2. A waster in the snuff of a candle. --Bp. Hall.
    [1913 Webster]
 
   {Thief catcher}. Same as {Thief taker}.
 
   {Thief leader}, one who leads or takes away a thief.
    --L'Estrange.
 
   {Thief taker}, one whose business is to find and capture
    thieves and bring them to justice.
 
   {Thief tube}, a tube for withdrawing a sample of a liquid
    from a cask.
 
   {Thieves' vinegar}, a kind of aromatic vinegar for the sick
    room, taking its name from the story that thieves, by
    using it, were enabled to plunder, with impunity to
    health, in the great plague at London. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Robber; pilferer.
 
   Usage: {Thief}, {Robber}. A thief takes our property by
      stealth; a robber attacks us openly, and strips us by
      main force.
      [1913 Webster]
 
         Take heed, have open eye, for thieves do foot by
         night.              --Shak.
      [1913 Webster]
 
         Some roving robber calling to his fellows.
                          --Milton.
      [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top