ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thereupon

DH EH2 R AH0 P AA1 N   
17 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thereupon-, *thereupon*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thereupon[ADV] เพราะฉะนั้น, See also: เหตุฉะนั้น, Syn. thereafter
thereupon[ADV] เกี่ยวกับเรื่องนั้น
thereupon[ADV] หลังจากนั้นทันที, Syn. suddenly, at once, afterward

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thereuponadv. หลังจากนั้นทันที,ทันทีทันใดที่,เกี่ยวกับสิ่งนั้น,พอเช่นนั้น,ครั้นแล้ว,ดังนั้น,เหตุฉะนั้น., Syn. promptly

English-Thai: Nontri Dictionary
thereupon(adv) บนสิ่งนั้น,ถัดมา,ฉะนั้น,ครั้นแล้ว,พอเช่นนั้น

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ดังนั้น[X] (dangnan) EN: therefore ; in consequence ; as a result ; thereby ; from there ; hence ; thus ; as ; so ; such ; in this way ; like that ; thereupon ; thence   FR: donc ; ainsi ; en conséquence ; de cette façon ; alors

CMU English Pronouncing Dictionary
THEREUPON DH EH2 R AH0 P AA1 N

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thereupon (a) ðˌɛəʳrəpˈɒn (dh e@2 r @ p o1 n)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
于是[yú shì, ㄩˊ ㄕˋ, / ] thereupon; as a result; consequently; thus; hence, #877 [Add to Longdo]
[nǎi, ㄋㄞˇ, ] thereupon, #123,224 [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
すると[, suruto] (conj) thereupon; hereupon; (P) [Add to Longdo]
そんで[, sonde] (conj) (col) (See 其れで) and; thereupon; because of that [Add to Longdo]
だもんで;だもので[, damonde ; damonode] (exp) thereupon; therefore; because of that [Add to Longdo]
所へ[ところへ, tokorohe] (exp) (uk) thereupon; shortly thereafter [Add to Longdo]
其れで[それで, sorede] (conj) (uk) and; thereupon; because of that; (P) [Add to Longdo]
其処で[そこで, sokode] (conj) (uk) so; accordingly; now; then; thereupon; therefore; (P) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thereupon \There`up*on"\, adv.
   1. Upon that or this; thereon. "They shall feed thereupon."
    --Zeph. ii. 7.
    [1913 Webster]
 
   2. On account, or in consequence, of that; therefore.
    [1913 Webster]
 
       [He] hopes to find you forward, . . .
       And thereupon he sends you this good news. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   3. Immediately; at once; without delay.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top