Search result for

therese

TH EH1 R IY0 S   
52 entries
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -therese-, *therese*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา therese มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *therese*)
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Her name was Marie-Therese Walter.เธอชื่อ มารีย เทเรส วอเทอร์ When in Rome (2010)
Of course, Picasso wasn't completely ready to settle down, and he left Marie-Therese for Dora Maar just like he left his wife Olga for Marie-Therese.แน่นอน ปีกัสโซ่ ไม่สามารถคุมปัญหารักสามเส้าได้ แล้วก็ทิ้ง มารีย์ เทเรส ไปหา ดอลาห์ มาร์ เหมือนที่เขาทิ้งภรรยาของเขาไปหามารีย์ เทเรส When in Rome (2010)
But Marie-Therese never stopped loving Picasso.แต่มารีย์ เทเรส ไม่เคยหยุดรัก ปีกัสโซ่ When in Rome (2010)
Aren'tthereseeekersout there?-ข้างนอกมี ผู้ค้นหา อยู่มากเกินไป เราสูญเสียไปมากกับความพยายามครั้งล่าสุด The Host (2013)
Her name is Therese, it's a female cat.Schwarze Therese hab ich sie genannt. Denn sie ist eine Katze. Madame (1961)
Therese is pregnant.Therese ist schwanger. Castle Keep (1969)
-Therese, I want you to--- Therese, ich will, dass du... Castle Keep (1969)
There's only Therese.Es gibt nur ThereseEugenie (1970)
Dear Therese, she delighted in her own suffering.Die gute Therese, sie wollte immer nur leiden. Eugenie (1970)
During the past six months, the Grand Duchess Teresa of Trent has come under the domination of a self-proclaimed mystic, Emile Vautrain.In den letzten Monaten geriet Herzogin Therese von Trent unter den Einfluss des selbst ernannten Hofmagiers Emile Vautrain. The Choice (1970)
Vautrain is a sadistic charlatan who plans to use his relationship with Teresa to make himself ruler of the duchy.Er ist ein Scharlatan, der seine Beziehungen zu Therese nutzen will, um sich zum Herrscher zu machen. The Choice (1970)
The lamp and the vase are exact duplicates of those in Teresa's study, behind the desk to her right, Paris.Die Lampe und die Vase sind Imitationen der Originale in Thereses Zimmer. The Choice (1970)
Teresa will name her own successor.Therese ernennt den Nachfolger. The Choice (1970)
Frightened of what, Teresa?Angst wovor, ThereseThe Choice (1970)
I want you to look at me, Teresa.Therese, ich will, dass du mich ansiehst. The Choice (1970)
Yes, Teresa, you're doing it.- Ja, Therese, du schaffst es. The Choice (1970)
Teresa.ThereseThe Choice (1970)
I'll be at Teresa's at exactly 6:30.Ich bin genau um halb sieben bei ThereseThe Choice (1970)
Teresa. That man is an actor.Therese, dieser Mann ist ein Scharlatan. The Choice (1970)
Teresa, surely you know.Therese, du kannst dich doch nicht täuschen lassen. The Choice (1970)
Teresa, I am not Turgot.Therese, ich bin nicht Turgot. The Choice (1970)
And now, I must make my goodbyes.Nun heißt es Abschied nehmen, ThereseThe Choice (1970)
Therese and Isabelle.Therese und Isabell. The Lickerish Quartet (1970)
My money's on Therese.Ich setze auf ThereseThe Lickerish Quartet (1970)
The return of Therese and Isabelle.Da sind ja wieder Therese und Isabell. The Lickerish Quartet (1970)
Sister Therese of the immaculate heart.Schwester Therese vom reinen Herzen. The Front Page (1974)
- I know her.- Und ThereseThe Story of O (1975)
Be quiet, Thérese.- Na, Therese, nicht übertreiben. The Story of O (1975)
But Thérese wasn't the only one who slept with Anne-Marie.Aber nicht nur Therese allein schlief mit Anne-Marie. Wie alles Übrige, so wurde auch dies durch das Los entschieden. The Story of O (1975)
Thérese.Diese ThereseThe Story of O (1975)
You invented her?Therese hast du doch erfunden, oder? - Ich habe gar nichts erfunden. The Story of O (1975)
- I've lost a bet. Thérese!ThereseThe Story of O (1975)
I'll be like Thérese.Glaubst du, ich könnte so sein wie ThereseThe Story of O (1975)
Thérese learnt it in Roissy, for the love of another.Therese hat es in Roissy gelernt. Aus Liebe zu jemandem. The Story of O (1975)
Theresa's yellow powder, added to the champagne at the right moment, will work a miracle.Das gelbe Pülverchen, das Therese in den Champagner geben wird, wird Wunder bewirken. Und ich, ich werde fotografieren. Private Vices, Public Pleasures (1976)
Where's Teresa?Therese fehlt. Private Vices, Public Pleasures (1976)
Teresa, won't you join us for the photograph?Therese, komm, du musst mit auf das Bild. Hörst du? Private Vices, Public Pleasures (1976)
Wait.Therese, warte. Private Vices, Public Pleasures (1976)
Theresa, honey, that's me, your daddy.Therese, ich bin's, dein Vater. Oslinaya shkura (1982)
Thérèse, our new apprentice.Du hast dir 'n Kuss verdient. - Das ist Therese, unsere Assistentin. The Party 2 (1982)
Come on, sister Thérèse.Kommen Sie, Schwester ThereseThe Troops & Troop-ettes (1982)
Danielle gave birth to a daughter, and called her Thérčse.Danielle gebar eine Tochter und nannte sie ThereseAntonia's Line (1995)
Antonia and Danielle took Thérčse on their visits to Crooked Finger.Antonia und Danielle nahmen Therese zu den Besuchen bei Krummfinger mit. Antonia's Line (1995)
It seemed Thérčse understood Crooked Finger better than Danielle ever did.Therese verstand Krummfinger besser, als Danielle es je getan hatte. Antonia's Line (1995)
And Finger and Thérčse enfolded each other in their hearts.Und Krummfinger und Therese schlossen sich gegenseitig ins Herz. Antonia's Line (1995)
Yes, that's my daughter Thérčse.Das ist Therese meine Tochter. Antonia's Line (1995)
Thérčse soon discovered that thought needed more than just brains.Therese entdeckte, dass Denken mehr als nur Hirn erforderte. Antonia's Line (1995)
And Thérčse, who was used to best, refused to put up with this.Und Therese, die gewohnt war, das Beste zu kriegen, konnte das nicht ertragen. Antonia's Line (1995)
Simon, Letta's eldest son, was not Thérčse's intellectual equal. But their childhood friendship ripened into love and this contented her.Obwohl Simon, Lettas ältester Sohn, ihr intellektuell nicht ebenbürtig war, entwickelte sich die Jugendfreundschaft zu Liebe, und Therese war zufrieden. Antonia's Line (1995)
I'm Mary Therese!I'm Mary ThereseThe One Where Chandler Can't Remember Which Sister (1997)

CMU English Pronouncing Dictionary
THERESE TH EH1 R IY0 S

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top