ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

thatch

TH AE1 CH   
52 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -thatch-, *thatch*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
thatch[SL] ขนที่อวัยวะเพศ
thatch[N] หลังคาใบจาก, Syn. roof covering, straw roofing, thatching
thatch[N] สิ่งที่ใช้มุงหลังคา
thatch[N] ผมที่หยาบและรุงรังเหมือนฟางมุงหลังคา
thatch[VT] มุงหลังคาด้วยจาก

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
thatch(แธชฺ) n. สิ่งที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ) vt. มุงหลังคา., See also: thatcher n.
thatching(แธท'ซิง) n. วัสดุที่ใช้มุงหลังคา,หลังคาใบจาก (ฟาง,หญ้า,ใบปาล์มหรืออื่น ๆ

English-Thai: Nontri Dictionary
thatch(n) จาก,ฟาง
thatch(vt) มุงจาก,มุงหลังคา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จาก[n.] (jāk) EN: thatch   FR: chaume [m]
หลังคาจาก[n. exp.] (langkhā jāk) EN: thatched roof ; atap roof   FR: toit de chaume [m]
มาร์กาเร็ต แธตเชอร์[n. prop.] (Mākāret Thaētchoē) EN: Margaret Thatcher   FR: Margaret Thatcher
มุง[v.] (mung) EN: roof ; cover with roofing ; thatch   FR: couvrir un toit
นกไต่ไม้[n.] (nok taimāi) EN: nuthatch   FR: sittelle [f]
นกไต่ไม้หน้าผากกำมะหยี่[n. exp.] (nok taimāi nāphāk kammayī) EN: Velvet-fronted Nuthatch   FR: Sittelle veloutée [f] ; Sittelle à front noir [f] ; Sittelle à front velouté [f]
นกไต่ไม้สีน้ำเงิน[n. exp.] (nok taimāi sī nāmngoen) EN: Blue Nuthatch   FR: Sittelle bleue [f] ; Sittelle à dos azuré [f]
นกไต่ไม้สีสวย[n. exp.] (nok taimāi sī sūay) EN: Beautiful Nuthatch   FR: Sittelle superbe [f] ; Sittelle magnifique [f]
นกไต่ไม้(ใต้)โคนหางสีน้ำตาล[n. exp.] (nok taimāi (tāi) khōn hāng sī nām-tān) EN: Chestnut-vented Nuthatch   FR: Sittelle des Naga [f] ; Sittelle à flancs marron [f]
นกไต่ไม้ท้องสีเม็ดมะขาม[n. exp.] (nok taimāi thøng sī met makhām) EN: Chestnut-bellied Nuthatch   FR: Sittelle à ventre marron [m] ; Sittelle de l’Inde [f] ; Sittelle à ventre brun [f]

CMU English Pronouncing Dictionary
THATCH TH AE1 CH
THATCHED TH AE1 CH T
THATCHER TH AE1 CH ER0
THATCHES TH AE1 CH IH0 Z
THATCHERS TH AE1 CH ER0 Z
THATCHER'S TH AE1 CH ER0 Z
THATCHERISM TH AE1 CH ER0 IH2 Z AH0 M
THATCHERITE TH AE1 CH ER0 AY2 T

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
thatch (v) θˈætʃ (th a1 ch)
Thatcham (n) θˈætʃəm (th a1 ch @ m)
thatched (v) θˈætʃt (th a1 ch t)
thatcher (n) θˈætʃər (th a1 ch @ r)
thatches (v) θˈætʃɪz (th a1 ch i z)
thatchers (n) θˈætʃəz (th a1 ch @ z)
thatching (v) θˈætʃɪŋ (th a1 ch i ng)

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
茅庐[máo lú, ㄇㄠˊ ㄌㄨˊ, / ] thatched cottage, #100,039 [Add to Longdo]
东茅草盖[dōng máo cǎo gài, ㄉㄨㄥ ㄇㄠˊ ㄘㄠˇ ㄍㄞˋ, / ] thatched roof [Add to Longdo]
茅屋顶[máo wū dǐng, ㄇㄠˊ ㄨ ㄉㄧㄥˇ, / ] thatch roof [Add to Longdo]
蓬户[péng hù, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ, / ] thatched house; poor person's house; humble home [Add to Longdo]
蓬户瓮牖[péng hù wèng yǒu, ㄆㄥˊ ㄏㄨˋ ㄨㄥˋ ㄧㄡˇ, / ] thatched house, broken urn windows (成语 saw); poor person's house; humble home [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
屋根屋[やねや, yaneya] (n) roofer; thatcher [Add to Longdo]
茅;萱(oK)[かや, kaya] (n) hay; various gramineous grasses (e.g. eularies); plants used for thatching [Add to Longdo]
茅屋[ぼうおく;かやや, bouoku ; kayaya] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅舎[ぼうしゃ, bousha] (n) thatched cottage; hovel; my humble cottage [Add to Longdo]
茅葺き;かや葺;茅ぶき;茅葺;萱ぶき(oK);萱葺(oK)[かやぶき, kayabuki] (n,adj-no) thatch roof; thatching a roof with grass [Add to Longdo]
茅門;萱門[かやもん;ぼうもん(茅門), kayamon ; boumon ( me mon )] (n) (1) thatched-roof gate (used as the entrance to a garden, esp. of a tea ceremony house); (2) (ぼうもん only) (hum) my home [Add to Longdo]
刈り葺く[かりふく, karifuku] (v5k,vt) to thatch (a roof) [Add to Longdo]
五十雀[ごじゅうから;ゴジュウカラ, gojuukara ; gojuukara] (n) (uk) Eurasian nuthatch (Sitta europaea) [Add to Longdo]
合掌[がっしょう, gasshou] (n,vs) (1) pressing one's hands together in prayer; (n) (2) triangular frame of a thatched roof; (3) (at the end of Buddhist correspondence) (See 敬具) Yours sincerely; Yours truly; Sincerely yours; (P) [Add to Longdo]
合掌組;合掌組み[がっしょうぐみ, gasshougumi] (n) (See 合掌・がっしょう・2) triangular frame of a thatched roof [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatch \Thatch\, v. t. [imp. & p. p. {Thatched}; p. pr. & vb. n.
   {Thatching}.] [From {Thatch}, n.: cf. OE. thecchen, AS.
   ?eccean to cover.]
   To cover with, or with a roof of, straw, reeds, or some
   similar substance; as, to thatch a roof, a stable, or a stack
   of grain.
   [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Thatch \Thatch\, n. [OE. thak, AS. [thorn][ae]c a roof; akin to
   [thorn]eccean to cover, D. dak a roof, dekken to cover, G.
   dach a roof, decken 8cover, Icel. [thorn]ak a roof, Sw. tak,
   Dan. tag, Lith. st[=o]gas, Ir. teagh a house, Gael. teach,
   tigh, W. ty, L. tegere to cover, toga a toga, Gr. ?, ?, a
   roof, ? to cover, Skr. sthag. Cf. {Deck}, {Integument},
   {Tile}, {Toga}.]
   1. Straw, rushes, or the like, used for making or covering
    the roofs of buildings, or of stacks of hay or grain.
    [1913 Webster]
 
   2. (Bot.) A name in the West Indies for several kinds of
    palm, the leaves of which are used for thatching.
    [1913 Webster]
 
   {Thatch sparrow}, the house sparrow. [Prov. Eng.]
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 thatch
   n 1: hair resembling thatched roofing material
   2: plant stalks used as roofing material
   3: an English pirate who operated in the Caribbean and off the
     Atlantic coast of North America (died in 1718) [syn: {Teach},
     {Edward Teach}, {Thatch}, {Edward Thatch}, {Blackbeard}]
   4: a house roof made with a plant material (as straw) [syn:
     {thatch}, {thatched roof}]
   v 1: cover with thatch; "thatch the roofs"

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top