ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

terrorize

T EH1 R AH0 R AY2 Z   
29 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -terrorize-, *terrorize*
Possible hiragana form: てっろりぜ
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
terrorize[VT] ทำให้น่ากลัวมาก, Syn. coerce, browbeat, threaten, intimidate

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
terrorize(เท'เรอไรซ) vt. ทำให้น่ากลัวมาก,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ., See also: terrorisation n. terrorization n.

English-Thai: Nontri Dictionary
terrorize(vt) ทำให้ตกใจกลัว,ทำให้สยองขวัญ,คุกคาม,ข่มขวัญ

ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
- They terrorized me for seven days.- พวกเขา terrorized ฉันสำหรับเจ็ดวัน In the Name of the Father (1993)
Now, they may be foolish... petty thieves, even drug abusers... but they are not the ruthless bombers who have terrorized Britain for months.ตอนนี้พวกเขาอาจจะโง่ ... ขโมยอนุ ... แม้กระทั่งติดยาเสพติด แต่พวกเขาจะไม่ทิ้งระเบิดหิน ที่มี terrorized สหราชอาณาจักร? In the Name of the Father (1993)
This afternoon, a neighborhood was terrorized by a bank holdup gone wrong.บ่ายวันนี้การปล้นธนาคารเกิดผิดพลาด Heat (1995)
- You think you can terrorize my lawn?- แกคิดว่าแกจะทำสนามหญ้าข้าด่างพร้อยได้รึ Monster House (2006)
By the time we found them... the Harrison's roosters were terrorized.สักพัก เราก็หามันเจอ... ไก่ที่เลี้ยงไว้บ้าน แฮริสัน ตกอกตกใจกันหมด.. Letters from Iwo Jima (2006)
The guy who terrorizes me in high school is now going to terrorize the entire world with my super-bomber.ชายที่คุกคามผมตอนมัธยม ตอนนี้เขากำลังคุกคามโลก ด้วยระเบิดพลังมหาศาลของผม Chuck Versus the Cougars (2008)
And they will kill, and they will terrorize, and they will conspire, and they will cause unimaginable destruction to the world.พวกมันฆ่า พวกมันทำให้กลัว พวกมันรวมหัวกัน และไม่มีใครคาดคิดได้เลยว่ามันจะสร้างความเสียหาย Chapter Two 'The Butterfly Effect' (2008)
You terrorized my daughter.แกทำให้ลูกสาวฉันกลัว Chapter Five 'Angels and Monsters' (2008)
They thought you guys were terrorizers.พวกเขาคิดว่าพวกนาย เป็นผู้ก่อการร้ายเหรอ Harold & Kumar Escape from Guantanamo Bay (2008)
- arthur's terrorized them into maintaining his cover.อาร์เธอ ใช้พวกเขา เพื่อปิดบังสถานะ Hungry Man (2009)
- how dare you terrorize a class by threatening their grades.คุณกล้าดียังไงมาขู่เรื่องเกรดกับคนทั้งห้อง Advanced Criminal Law (2009)
He terrorized a tunnel full of commuters with automatic weapon fire.เขาก่อการร้ายในช่องอุโมงค์ ที่เต็มไปคนคุ้มกัน ที่ถืออาวุธยิงอัตโนมัติ Day 8: 1:00 p.m.-2:00 p.m. (2010)

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ก่อการร้าย[V] terrorize, See also: cause terrorism, cause violence, Example: ชาวซิกพยายามใช้ปากีสถานเป็นฐานที่มั่น ลอบเข้าไปก่อการร้ายในรัฐปัญจาบของอินเดีย
แสยงขน[V] terrify, See also: terrorize, frighten, Example: กลิ่นนี้ทำให้ผมรู้สึกครั่นเนื้อครั่นตัว แสยงขนขึ้นมาทันที, Thai definition: ขนลุกด้วยความกลัวหรือเกลียด

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ข่มขู่[v.] (khomkhū) EN: threaten ; bully ; intimidate ; terrorize ; menace   FR: menacer ; intimider
ขู่[v.] (khū) EN: browbeat ; bully ; threaten ; intimidate ; menace ; terrorize   FR: intimider ; menacer
ขู่เข็ญ[v.] (khūkhen) EN: coerce ; intimidate ; threaten ; bluff ; terrorize ; force ; compel   FR: terroriser ; contraindre
ก่อการร้าย[v. exp.] (køkān rāi) EN: terrorize ; cause terrorism ; cause violence   FR: causer des violences

CMU English Pronouncing Dictionary
TERRORIZE    T EH1 R AH0 R AY2 Z
TERRORIZED    T EH1 R AH0 R AY2 Z D
TERRORIZES    T EH1 R AH0 R AY2 Z IH0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
terrorize    (v) tˈɛrəraɪz (t e1 r @ r ai z)
terrorized    (v) tˈɛrəraɪzd (t e1 r @ r ai z d)
terrorizes    (v) tˈɛrəraɪzɪz (t e1 r @ r ai z i z)

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Terrorize \Ter"ror*ize\, v. t. [Cf. F. terroriser.]
   To impress with terror; to coerce by intimidation.
   [1913 Webster]
 
      Humiliated by the tyranny of foreign despotism, and
      terrorized by ecclesiastical authority. --J. A.
                          Symonds.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 terrorize
   v 1: coerce by violence or with threats [syn: {terrorize},
      {terrorise}]
   2: fill with terror; frighten greatly [syn: {terrify},
     {terrorize}, {terrorise}]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top