Search result for

telles

(715 entries)
(0.0774 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -telles-, *telles*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา telles มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *telles*)
English-Thai: Longdo Dictionary
tell the truthพูดความจริง, กล่าวถึงสิ่งที่เกิดขึ้นจริงๆ เช่น I wasn't sure if Bobby was telling the truth.
retell(vt) รื้อฟื้น, บอกเล่าอีกครั้ง

English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
ATM (automated teller machine) (n ) เครื่อง เอ ที เอ็ม
intellectual (adj ) เกี่ยวกับปัญญา
Intellectual Property Rights (IPR) (n) ทรัพย์สินทางปัญญา
tell me (phrase) ฉันก็ว่างั้น
See also: S. tell me about it, I agree,
tell me about it (phrase) ฉันก็ว่างั้น
See also: S. I know, I agree with you,

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tell    [VT] บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell    [VI] บอก, See also: พูด, แจ้ง, Syn. explain, inform, state
tell    [VT] เล่า, See also: เล่าเรื่อง, บรรยาย, สาธยาย, Syn. narrate, recount, relate
tell    [VT] เปิดเผย, Syn. disclose, reveal
tell    [VI] เปิดเผยความลับ, Syn. reveal secrets
tell    [VT] จำแนกความแตกต่าง, See also: แยกแยะ, บอกความแตกต่าง, Syn. distinguish, separate
tell    [VT] รู้, Syn. know
tell    [VT] สั่ง, See also: ขอร้องให้ทำ, บอกให้ทำ, Syn. direct
tell    [VT] รับประกันว่าเป็นจริง (ตามที่กล่าวไว้), See also: รับรอง, ทำให้มั่นใจ, Syn. assure
tell    [VI] มีผลกระทบ, See also: กระทบกระเทือน, Syn. be effective
tell    [VT] ทำนาย
telly    [SL] ทีวี, See also: โทรทัศน์
telly    [N] โทรทัศน์ (คำไม่เป็นทางการ), See also: เครื่องรับโทรทัศน์
retell    [VT] เล่าใหม่, Syn. recite
teller    [N] พนักงานรับฝาก-ถอนเงินในธนาคาร, Syn. cashier, clerk, counting clerk
teller    [N] เครื่องฝาก-ถอนเงิน
teller    [N] ผู้นับคะแนนเสียงในสภา
teller    [N] ผู้เล่านิทาน เรื่องราว ฯลฯ
patella    [N] กระดูกสะบ้า
stellar    [ADJ] เหมือนดาว, Syn. celestial, heavenly, spherical
tell by    [PHRV] บอกเวลาได้จาก, See also: ดูเวลาจาก
tell of    [PHRV] เล่าให้ (บางคน) ฟังเกี่ยวกับ, Syn. tell about
tell of    [PHRV] ดุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ต่อว่า, Syn. inform against
tell on    [PHRV] มีผลร้ายต่อ
tell on    [PHRV] ดุ (คำไม่เป็นทางการ), See also: ฟ้องเกี่ยวกับ, Syn. inform against
tell to    [PHRV] เล่าให้ฟัง, Syn. recount to
telling    [ADJ] ที่สื่อข้อมูล
telling    [ADJ] ที่เกิดผล, See also: มีผล, ได้ผล, Syn. effective, important, crucial
vitelli    [N] คำนามพหูพจน์ของ vitellus
foretell    [VT] ทำนาย (ทางวรรณคดี), See also: คาดการณ์, เห็นล่วงหน้า, คาดการณ์ล่วงหน้า, Syn. forebode, prophesy, vaticinate
stellate    [ADJ] ซึ่งเป็นรูปดาว
tell off    [PHRV] ดุด่า, See also: ดุว่า, Syn. bawl out, be down on
tell off    [PHRV] นับ, See also: นับจำนวนของ
telltale    [ADJ] ที่บ่งชี้ว่ามีอยู่จริง, See also: ซึ่งเปิดเผยความลับ, Syn. significant, tattletale, revealing
telltale    [N] คนเปิดโปงความลับหรือความผิดของผู้อื่น
vitellus    [N] ไข่แดง
bagatelle    [N] เกมคล้ายเกมบิลเลียด
intellect    [N] ปัญญา, See also: จิตใจ, ความคิด, Syn. brain, mentality, mind
intellect    [N] ผู้รอบรู้, See also: ผู้เฉลียวฉลาด, คนหลักแหลม, Syn. genius, egghead, sage, Ant. idiot
intellect    [N] สติปัญญา, See also: ความฉลาด, Syn. intelligence, Ant. ignorance
satellite    [N] ดาวเทียม, See also: ดาวเทียมสื่อสาร, Syn. space satellite, orbital rocket
satellite    [N] ดาวบริวาร, See also: ดวงจันทร์, Syn. moon, minor planet, asteroid
satellite    [N] ประเทศบริวาร, Syn. protectorate, buffer state
satellite    [N] บริวาร, See also: ลูกน้อง, ผู้ติดตาม, Syn. follower
satellite    [ADJ] เกี่ยวกับดาวเทียม
satellite    [VT] ส่งสัญญาณผ่านดาวเทียม
tell from    [PHRV] บอกจาก, See also: เล่าจาก, Syn. tell by
tell from    [PHRV] แยกแยะความแตกต่างจาก, Syn. differentiate from, discriminate from
tell over    [PHRV] นับซ้ำๆ, See also: เล่าซ้ำๆ
tell time    [IDM] บอกเวลาได้, See also: ดูเวลา

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
property, intellectualทรัพย์สินทางปัญญา [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
patella; cap, kneeสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellar-สะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellar reflexรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, knee jerk] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patellectomyการตัดสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform-รูปคล้ายสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
perivitelline-รอบไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
patelliform; disciform-รูปจาน [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
reflex, patellarรีเฟล็กซ์เอ็นสะบ้า [มีความหมายเหมือนกับ jerk, knee และ reflex, knee jerk] [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
rostellateมีจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
rostellumจะงอยเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
retinitis stellata; retinopathy, stellateโรคจอตามีรูปดาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
retinopathy, stellate; retinitis stellataโรคจอตามีรูปดาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scutelliform-รูปโล่รี [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
scutellumใบเลี้ยงธัญพืช [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
satelliteบริวาร [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
satelliteดาวบริวาร [ธรณีวิทยา๑๔ ม.ค. ๒๕๔๖]
satellite cityเมืองบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite communityชุมชนบริวาร [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]
satellite master antenna television (SMATV)โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม (เอสเอ็มเอทีวี) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
satellite phoneโทรศัพท์ผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
state, satellite; satellite stateรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite solar power stationดาวเทียมผลิตกำลังด้วยรังสีอาทิตย์ [พลังงาน ๒๖ ม.ค. ๒๕๔๕]
satellite state; state, satelliteรัฐบริวาร [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
satellite townเมืองบริวาร [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
subpatellar; infrapatellarใต้สะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
SMATV (satellite master antenna television)เอสเอ็มเอทีวี (โทรทัศน์สายอากาศรวมรับจากดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
suprapatellarเหนือสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stellate-รูปดาว, -รูปแฉก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stellate๑. -รูปดาว๒. คล้ายดาว [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
stellate fractureกระดูกแตกรูปดาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
stellate retinopathy; retinitis stellataโรคจอตามีรูปดาว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
ATM (automatic teller machine)เอทีเอ็ม (เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
artificial intelligence (AI)ปัญญาประดิษฐ์ (เอไอ) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
automatic teller machine (ATM)เครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ (เอทีเอ็ม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
aphasia, intellectual; aphasia, trueภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
AI (artificial intelligence)เอไอ (ปัญญาประดิษฐ์) [คอมพิวเตอร์ ๑๙ มิ.ย. ๒๕๔๔]
aphasia, true; aphasia, intellectualภาวะเสียการสื่อความเหตุศูนย์พูด [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
broadcasting-satellite serviceบริการแพร่สัญญาณผ่านดาวเทียม [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
MSS (mobile satellite service)เอ็มเอสเอส (บริการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
mobile satellite service (MSS)บริการเคลื่อนที่ผ่านดาวเทียม (เอ็มเอสเอส) [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
yolk; vitellusไข่แดง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cap, knee; patellaสะบ้า [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
capitellumกระจุกเล็ก [พฤกษศาสตร์ ๑๘ ก.พ. ๒๕๔๕]
communication satelliteดาวเทียมสื่อสาร [เทคโนโลยีสารสนเทศ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [เทคโนโลยีการศึกษา]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [เทคโนโลยีการศึกษา]
Artificial Intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [บรรณารักษ์และสารสนเทศศาสตร์]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Artificial intelligence ปัญญาประดิษฐ์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Satelliteดาวบริวาร [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [เศรษฐศาสตร์]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์
วิชาการที่เกี่ยวกับการทำให้คอมพิวเตอร์ทำงานหรือคิดได้เหมือนมนุษย์ คำว่า ปัญญาประดิษฐ์ ไม่ตรงกับคำภาษาอังกฤษเสียทีเดียว คือ artificial นั้นแปลว่า เทียม ส่วน intelligence นั้นแปลว่า ฉลาด หรือ ปัญญา วิชาการปัญญาเทียม หรือปัญญาประดิษฐ์นี้เกี่ยวข้องกับงานวิจัยอีกหลายเรื่อง อาทิ Expert system (ระบบผู้เชี่ยวชาญ), Knowledge base (ฐานความรู้),Machine learning (การเรียนรู้ของเครื่องจักร), Natural language processing (การประมวลภาษาธรรมชาติ), Pattern recognition (การรู้จำรูปแบบ), Robotics (วิชาการหุ่นยนต์) [คอมพิวเตอร์]
Story tellingการเล่าเรื่อง
การเล่าเรื่อง หรือ Storytelling เป็นวิธีการหรือเครื่องมือประเภทหนึ่งของการจัดการความรู้ ในการดึงเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่อยู่ภายในของผู้เล่าออกมาเล่าให้บุคคลอื่นฟัง ผู้ฟังสามารถนำเอาประสบการณ์ หรือความรู้ที่ได้ไปประยุกต์ใช้กับการทำงานของตนเองได้ โดยไม่ต้องเสียเวลาเริ่มต้นในการศึกษาเรื่องนั้นๆ ใหม่

การเล่าเรื่อง ควรมีขั้นตอน ดังนี้

1. ตั้งหัวข้อหรือความรู้ที่ต้องการแลกเปลี่ยนประสบการณ์ หรือแบ่งปันให้กับผู้ฟังในองค์กร

2. หาบุคคลที่เหมาะสมกับหังข้อนั้นๆ ซึ่งต้องเป็นผู้ที่มีประสบการณ์มากและสามารถร้องขอให้มาเล่าเรื่องได้ ความกระตือรือร้นและความสามารถในการพูดดี คล่องแคล่วจะเป็นสิ่งที่ส่งผลให้ผู้เล่าเรื่องประสบผลสำเร็จในการเล่าเรื่อง ดังนั้น หัวข้อและผู้พูดจะต้องสัมพันธ์กัน

3. กลุ่มเป้าหมายในการเล่าเรื่องเพื่อจะได้เชิญชวนผู้ที่มาร่วมฟัง

4. ดำเนินการเล่าเรื่อง บรรยากาศไม่ต้องมีพิธีการมาก อาจมีการเปลี่ยนฉาก บริการของว่าง เป็นต้น ผู้เล่าเรื่องต้องจับกลุ่มผู้ฟังกลุ่มเล็กๆ ที่เกิดขึ้นหลังจากจบการเล่าเรื่องแล้วเพื่อก่อให้เกิดเป็นสังคมเครือข่าย ระหว่างผู้เล่าเรื่องและผู้เข้าฟัง

5. ผลลัพธ์ของการเล่าเรื่อง อาจมีการนำการเล่าเรื่องออกเผยแพร่ทางวิดีโอหรือโพสต์ขึ้นเผยแพร่ทางอินทรา เน็ตเพื่อแบ่งปันให้กับพนักงานทั้งหมด จัดกลุ่มผู้ฟังที่มีความสนใจในหัวข้อนั้นเป็นพิเศษ โดยมีผู้เล่าเรื่องเป็นผู้นำกลุ่ม

การเล่าเรื่องนั้น อาจจะกระตุ้นและเปิดโอกาสให้พนักงานมีส่วนร่วมในการเล่าเรื่องหรือในการ สนทนาด้วย การตั้งคำถามที่ดีจะช่วยเป็นการดึงประสบการณ์ของผู้เล่าออกมาได้มาก และได้ดีตรงกับประสบการณ์ของผู้เล่าอย่างแท้จริง ผู้ที่ทำหน้าที่เป็นประธาน อาจจะสรุปเป็นระยะๆ และผู้ฟังสามารถช่วยกันกรั่นกรองเรื่องเล่าที่เป็น tacit ให้เป็น explicit บันทึก และสามารถนำความรู้นั้นไปประยุกต์ใช้ต่อไป [การจัดการความรู้]

Intellectual Capitalทุนทางปัญญา [การจัดการความรู้]
Intelligent tutoring systemคอมพิวเตอร์ช่วยการสอนแบบอัจฉริยะ [คอมพิวเตอร์]
intelligent islandวิสัยทัศน์ของประเทศสิงคโปร์ตามแผน Vision 2000 ที่จะมีการนำระบบคอมพิวเตอร์มาใช้ในทุกระบบทั้งที่เกี่ยวข้องกับการบริหาร การปกครอง ภาคธุรกิจ การสาธารณสุข การศึกษา และอื่นๆ ของประเทศสิงคโปร์ [วิทยาศาสตร์และเทคโนโลยี]
Intellectual Property ทรัพย์สินทางปัญญา
ที่โดยทั่วไปหมายถึงทรัพย์สินที่จับต้องไม่ได้ เกิดขึ้นจากความพากเพียรในสติปัญญา/การรอบรู้ ส่วนใหญ่หมายถึง สิทธิบัตร เครื่องหมายการค้า การออกแบบ และลิขสิทธิ์ [ทรัพย์สินทางปัญญา]
PR, Intellectual Property Rights การมีสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญา [ทรัพย์สินทางปัญญา]
World Intellectual Property Organization Performances and Phonograms Treaty (1996)สนธิสัญญาว่าด้วยการแสดงและสิ่งบันทึกเสียงขององค์การทรัพย์สินทางปัญญาโลก (ค.ศ. 1996) [TU Subject Heading]
Age and intelligenceอายุกับสติปัญญา [TU Subject Heading]
Agreement on Trade-Related Aspect of Intellectural Property Rights (1994)ความตกลงว่าด้วยสิทธิในทรัพย์สินทางปัญญาที่เกี่ยวกับการค้า (ค.ศ. 1994) [TU Subject Heading]
Artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ [TU Subject Heading]
Artificial satellitesดาวเทียม [TU Subject Heading]
Artificial satellites in agricultureดาวเทียมในงานเกษตรกรรม [TU Subject Heading]
Artificial satellites in educationดาวเทียมในการศึกษา [TU Subject Heading]
Artificial satellites in remote sensingดาวเทียมในการวิเคราะห์ข้อมูลระยะไกล [TU Subject Heading]
Artificial satellites in surveyingดาวเทียมในการสำรวจ [TU Subject Heading]
Artificial satellites in telecommunicationดาวเทียมในโทรคมนาคม [TU Subject Heading]
Artificial satellites in water resources developmentดาวเทียมในการพัฒนาแหล่งน้ำ [TU Subject Heading]
Artificial satellites, Americanดาวเทียมอเมริกัน [TU Subject Heading]
Automated tellersเครื่องฝาก-ถอนเงินอัตโนมัติ [TU Subject Heading]
Back propagation (Artificial intelligence)แบ็ค พรอพาเกชั่น (ปัญญาประดิษฐ์) [TU Subject Heading]
Business intelligenceข่าวกรองทางธุรกิจ [TU Subject Heading]
Direct broadcast satellite televisionโทรทัศน์ผ่านดาวเทียม [TU Subject Heading]
Earth stations (Satellite telecommunication)สถานีดาวเทียมภาคพื้นดิน [TU Subject Heading]
Emotional intelligenceความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Emotional intelligence testsแบบทดสอบความฉลาดทางอารมณ์ [TU Subject Heading]
Fortune-tellersหมอดู [TU Subject Heading]
Fortune-tellingการทำนายโชคชะตา [TU Subject Heading]
Fortune-telling by birthdaysการทำนายโชคชะตาจากวันเกิด [TU Subject Heading]
Fortune-telling by cardsการทำนายโชคชะตาจากไพ่ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by dreamsการทำนายโชคชะตาจากฝัน [TU Subject Heading]
Fortune-telling by molesการทำนายโชคชะตาจากไฝ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by namesการทำนายโชคชะตาจากชื่อ [TU Subject Heading]
Fortune-telling by numbersการทำนายโชคชะตาจากตัวเลข [TU Subject Heading]
Fortune-telling by precious stonesการทำนายโชคชะตาจากหินมีค่า [TU Subject Heading]
Intellectเชาวน์ [TU Subject Heading]
Intellectual capitalทุนทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual lifeภูมิปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual propertyทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectual property (International law)ทรัพย์สินทางปัญญา (กฎหมายระหว่างประเทศ) [TU Subject Heading]
Intellectual property infringementการละเมิดลิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา [TU Subject Heading]
Intellectualsปัญญาชน [TU Subject Heading]
Intellectuals in literatureปัญญาชนในวรรณกรรม [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tellWhat various meanings can you find for the word "satellite"?
tell"To tell you the truth I am scared of heights." "You are a coward!"
tellThere is no telling how far science may have progressed by the end of the twentieth century.
tellNever tell me a lie again.
tellMy seven-year-old niece said to her brother, I'll tell on you.
tellAI stands for artificial intelligence.
tellCould you tell me where I can find the baggage for flight JL 123?
tellDon't tell him. He's got a loose tongue.
tellThat fellow can't tell right from wrong.
tellHe's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
tellI can tell by his accent that he is German.
tellThere is no telling what will happen tomorrow.
tellI will tell you the rest tomorrow.
tellI will do whatever you tell me to do.
tellPlease tell me what you saw then.
tellYou must remember to tell him all that you know.
tellYou can tell him for all I care.
tellI would like to tell you something.
tellI have something good to tell you.
tellI have no intention of telling you the result.
tellI have something to tell you.
tellI tell you this.
tellI will tell you the history of my life.
tellI'll tell you about my father.
tellI'm about to tell you the answer.
tellThe time has come when I must tell you the truth.
tellYour wife ought to tell you all about it.
tellCould you tell me something about your school?
tellPlease tell me your present address.
tellCould you tell me your present address?
tellPlease tell me what you think.
tellPlease tell me about your hobbies.
tellPlease tell me how to spell your name.
tellCan you tell the difference between an American and a Canadian?
tellYou should always tell the truth.
tellCan you tell Tom from his twin brother?
tellDid you really expect him to tell you the truth?
tellYou are equal to him in intelligence.
tellAll you had to do was to tell him the truth.
tellCan you tell green from blue?
tellPlease tell me about you and your family.
tellPlease tell me why you don't eat meat.
tellIt is impossible to tell what will happen in that country.
tellThat fortune-teller is no better than a liar.
tellI have to tell him off for his bad attitude.
tellWe cannot tell how much that great statesman has done for his country.
tellDo whatever he tells you.
tellSomebody should tell off that rude man.
tellCan you tell a duck from a goose?
tellDon't get your dander up, but I have bad news to tell you.

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
anti-intellectual(แอนทีอินเทลเลค' ซวล) adj. , n. ซึ่งต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน, ผู้ที่ต่อต้านหรือไม่ชอบปัญญาชน
artificial intelligenceปัญญาประดิษฐ์ใช้ตัวย่อว่า AI หมายถึง แขนงการศึกษาทางวิทยาการคอมพิวเตอร์แขนงหนึ่งที่พยายามจะทำให้คอมพิวเตอร์สามารถคิดหาเหตุผลได้ เรียนรู้ได้ ทำงานได้เหมือนสมองมนุษย์
automatic teller machineเครื่องรับจ่ายเงินอัตโนมัติ <คำแปล>นิยมใช้ตัวย่อว่า ATM หมายถึง เครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ของธนาคารที่ลูกค้าสามารถกดรหัสติดต่อกับธนาคารเพื่อใช้บริการบางอย่าง เช่น ฝากหรือถอนเงินได้ ในกรุงเทพ เครื่องเอทีเอ็ม นี้จะเห็นได้อยู่ทั่วไป เพราะได้รับความนิยมมาก ในปัจจุบัน เนื่องจากสะดวกและรวดเร็วกว่าการเดินทางไปธนาคาร แล้วยังต้องรอรับบริการจากพนักงาน การสื่อสารข้อมูลระหว่างเครื่องเอทีเอ็ม และคอมพิวเตอร์ของธนาคาร จะใช้ผ่านทางสายโทรศัพท์เป็นส่วนใหญ่
brocatellen. ผ้าปักดอกลายนูน,หินอ่อนที่สลับ
castellan(แคส'ทะลัน,เคสเทล'ลัน) n. เจ้าปราสาท
castellated(แคส'ทะเลทิด) adj. สร้างคล้ายปราสาท,มีหลายปราสาท
constellatevi.,vt. รวมตัวจับรวมกัน
constellationn. กลุ่มดาว, See also: constellatory adj.
foretell(ฟอร์เทล') {foretold,foretold,foretelling, foretells} v. ทำนาย,คาดคะเน,คาดการณ์,เป็นลางบอก., See also: foreteller n., Syn. foresee
fortuneteller(ฟอร์'เชินเทลเลอะ) n. ผู้ทำนายโชคชะตา,หมอดู,โหร, Syn. seer,prophet
intellect(อิน'ทะเลคทฺ) n. ปัญญา,สติปัญญา,อำนาจในการคิดและหาความรู้,อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,ผู้มีปัญญาสูง., See also: intellective adj., Syn. mind,reason
intellection(อินทะเลค'เชิน) n. การเข้าใจ,การคิดและหาความรู้,การกระทำของผู้มีปัญญาสูง
intellectual(อินทะเลค'ชวล) adj. เกี่ยวกับปัญญา,ซึ่งมีปัญญาสูง,ใช้สติปัญญา n. ผู้มีปัญญาสูง,ผู้ที่มีเหตุผลสูง,ผู้ที่ใช้สติปัญญา (แทนการใช้อารมณ์) ,intellectuals อำนาจในการเข้าใจเหตุผล,สิ่งที่เกี่ยวกับปัญญา., See also: intellectuality n. คำที่มีความหมายเหมือ
intelligence(อินเทล'ลิเจินซฺ) n. สติปัญญา,อำนาจในการเข้าใจ,เชาวน์,ความเฉลียวฉลาด,ไหวพริบ,ความรู้จักคิด, Syn. brains,intellect,wit
intelligence quotient(IQ,I.Q.) ระดับสติปัญญา
intelligence testการทดสอบระดับสติปัญญา
intelligent(อินเทล'ลิเจินทฺ) adj. มีสติปัญญา,ฉลาด,มีไหวพริบดี,มีความเข้าใจหรือความรู้ดี. adv., Syn. clever
intelligent terminalเครื่องปลายทางฉลาดเครื่องปลายทางเชิงปัญญาหมายถึง เครื่องปลายทางที่เชื่อมต่ออยู่กับเครือข่าย (network) แต่ในบางครั้งสามารถทำงานอย่างอิสระได้ เครื่องปลายทางประเภทนี้ จะต้องมีคุณสมบัติของคอมพิวเตอร์อยู่ด้วย กล่าวคือ ต้องมีหน่วยความจำ หน่วยประมวลผล ฯ เครื่องปลายทางอีกแบบหนึ่ง จะเป็นแบบที่เรียกว่า เครื่องปลายทางธรรมดา (dumb terminal) กล่าวคือ จะทำได้เพียงรับหรือแสดงผลเท่านั้นมีความหมายเหมือน smart terminal ดู dumb terminal เปรียบเทียบ
intelligible(อินเทล'ลิจิเบิล) adj. สามารถเข้าใจได้ดี,เข้าใจง่าย,เข้าใจได้., See also: intelligibleness n. intelligibly adv.
interstellar(อิสเทอสเทล'ละ) adj. ระหว่างดวงดาว,ท่ามกลางดวงดาว
panetella(แพนนะเทล'ละ) n. บุหรี่ซิก้ายาวเรียวชนิดหนึ่ง, Syn. panetela,panatella,panatele
pastellistn. นักวาดภาพด้วยpastel
patella(พะเทล'ละ) n. กระดูกสะบ้าหัวเข่า, See also: patellate adj.
patelliformadj. คล้ายจานกลม
satellite(แซท'ทะไลทฺ) n. ดาวเทียม,ดาวบริวาร,ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์,ดวงจันทร์,ประเทศบริวาร,ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม adj. เกี่ยวกับดาวเทียม (ดาวบริวาร,ดวงจันทร์...)
satellite computerคอมพิวเตอร์บริวารหมายถึงคอมพิวเตอร์เครื่องเล็ก ที่ใช้สนับสนุนเครื่องใหญ่เฉพาะด้านใดด้านหนึ่ง เป็นต้นว่า กำหนดให้ตรวจสอบข้อมูลที่ส่งผ่านทางสถานีปลายทาง (terminal) ให้ถูกต้องก่อนที่จะส่งเข้าไปประมวลผลในเครื่องใหญ่ต่อไป
stellar(สเทล'ละ) adj. เกี่ยวกับดาว,คล้ายดาวแจ่มจรัส,เป็นดารา,เป็นตัวเอก., Syn. celestial
storytelling(สทอรีเทล'ลิง) n. การเล่า (หรือเขียน) นิยายหรือนิทาน,การโกหก
tell(เทล) vt.,vi. บอก,แจ้ง,เล่า,พูด,บรรยาย,เปิดเผย,จำแนกความแตกต่าง,แสดงผล. นับคะแนน,ทำนาย,ทำให้เกิดผลชัดเจนหรือรุนแรง,tell off กล่าวหาอย่างรุนแรง ประณาม ด่า,-Phr. (tell on พูดมาก พูดไม่เป็นสาระ), See also: tellable adj. -S...
teller(เทล'เลอะ) n. ผู้บอก,ผู้เล่า,พนักงานธนาคารที่มีหน้าที่รับหรือจ่ายเงิน,ผู้นับ คะแนนเสียง, See also: tellership n., Syn. raconteur
teller machineเครื่องฝากถอนเงินเป็นเครื่องปลายทาง (terminal) ของคอมพิวเตอร์ ซึ่งผู้ใช้สามารถกดรหัสเพื่อฝากหรือถอน ฯ หรือติดต่อกับธนาคารเพื่อสั่งใช้บริการบางอย่างของธนาคารได้ เป็นต้นว่า ถามยอดเงินคงเหลือ โอนข้ามบัญชี ฯ เป็นระบบการทำงานแบบที่เรียกว่า ระบบทำงานแบบทันที (real time pro- cessing) โดยปกติ การสื่อสารข้อมูลจะผ่านทางสายโทรศัพท์ เครื่องฝากถอนเงินนี้กำลังเป็นที่นิยมมากในปัจจุบัน เพราะสะดวกและรวดเร็วกว่ารอรับบริการจากพนักงานบางทีเรียก ATM หรือ automatic teller machine
telling(เทล'ลิง) adj. มีแรง,มีผล,ได้ผล,ชะงัด,เล่าเรื่อง,บอกเล่า.
telltale(เทล'เทล) n. ผู้เปิดเผยความลับ,คนส่อเสียด,คนเล่านิทาน,สิ่งที่เปิดเผย,เครื่องบันทึกเวลาเริ่มทำงานและเลิกงาน adj. ซึ่งเปิดเผยความลับ,เปิดโปงความหลัง,ปากมาก
unintelligent(-เทล'ลิเจินทฺ) adj. โง่,เง่า,ทื่อ,ปัญญาอ่อน,ไม่มีจิตใจ., See also: unintelligence n. unintelligently adv., Syn. stupid
unintelligible(อันอินเทล'ลิจิเบิล) adj. ไม่ฉลาด,ไม่สามารถเข้าใจได้.

English-Thai: Nontri Dictionary
constellation(n) หมู่ดาว,ดาวฤกษ์,ดารากร
foretell(vt) ทาย,พยากรณ์,ทำนาย,คาดการณ์,บอกล่วงหน้า
intellect(n) ความฉลาด,ปัญญา,ไหวพริบ,เชาวน์
intellectual(adj) มีเชาวน์,มีความรู้
intellectual(n) คนมีความรู้,ผู้มีปัญญา
intelligence(n) เชาวน์,สติปัญญา,ความรู้,ไหวพริบ,ความเฉลียวฉลาด,ข่าว
intelligent(adj) มีเชาวน์,มีไหวพริบ,รู้จักคิด,ฉลาด
intelligible(adj) เข้าใจได้,เป็นภาษา,เข้าใจง่าย
satellite(n) ลูกน้อง,บริวาร,ผู้ติดตาม,ดาวนพเคราะห์,ดาวเทียม
stellar(adj) เป็นดารา,เกี่ยวกับดวงดาว,เป็นตัวเอก,แจ่มจรัส
tell(vt) บอก,แจ้ง,เล่า,นับ,เปิดเผย,บรรยาย
teller(n) ผู้บอกเล่า,ผู้นับคะแนนเสียง,พนักงานรับจ่ายเงินของธนาคาร
telling(adj) อย่างแรง,ชะงัด,ได้ผล
telling(n) การเล่า,การบอก,การบรรยาย
telltale(adj) ปากโป้ง,ปากมาก,ปากสว่าง
telltale(n) คนปากโป้ง,คนปากสว่าง,คนเล่านิทาน
unintelligible(adj) ไม่สามารถจะเข้าใจได้,ไม่ฉลาด

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตู้เอทีเอ็ม    [N] Automatic Teller Machine, See also: ATM booth, ATM outlet, Example: มีผู้ร้ายบุกทุบตู้เอทีเอ็มเพื่อหวังขโมยเงินสด, Thai definition: ตู้กดเงินอัตโนมัติ
นักปรัชญา [N] philosopher, See also: intellectual, Example: นักปรัชญาหลายคนเชื่อว่าความฉลาดของมนุษย์เป็นสิ่งยากที่คอมพิวเตอร์จะเลียนแบบได้, Thai definition: ผู้รู้, ผู้มีปัญญา
ผู้เล่าเรื่อง    [N] narrator, See also: storyteller, Syn. คนเล่าเรื่อง, ผู้เล่า, คนเล่า, Ant. ผู้ฟัง, คนฟัง, Example: เพื่อนๆ ลงคะแนนเสียงเป็นเอกฉันท์ให้ผมเป็นผู้เล่าเรื่องทั้งหมดให้ครูทราบ, Count unit: คน
ขี้จุ๊    [V] lie, See also: tell a lie, Syn. โกหก, พูดปด, พูดเท็จ, Example: ฉันอยากรู้อยากฟังว่ามันจะขี้จุ๊ ยกตัวของมันเองสักแค่ไหน, Thai definition: จงใจกล่าวคำที่ไม่จริง, Notes: (ถิ่นเหนือ)
ซีไอเอ    [N] CIA, See also: Central Intelligence Agency, Syn. หน่วยสืบราชการลับของสหรัฐอเมริกา
สขช. [N] National Intelligence Agency, See also: NIA, Syn. สำนักข่าวกรองแห่งชาติ
อีคิว    [N] Emotional Intelligence, See also: EQ, Syn. ความฉลาดทางอารมณ์
ไอคิว [N] Intelligence Quotient, See also: IQ, Syn. ผลหารแสดงสติปัญญา
จานดาวเทียม    [N] dish, See also: dish aerial, satellite dish, Example: อุปกรณ์มาตรฐานประกอบด้วยจานดาวเทียม ขนาด 75 ซม.ตัวรับสัญญาณและการ์ด, Thai definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
จานดาวเทียม    [N] dish, See also: dish arial, satellite dish, Thai definition: สายอากาศรูปจานสำหรับรับคลื่นจากเครื่องส่งวิทยุผ่านดาวเทียม
สติปัญญา    [N] intelligence, See also: intellect, Syn. เชาวน์, ปัญญา
ส่งข่าวสาร    [V] send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. ส่งสาร, Ant. รับข่าวสาร, Example: การใช้ดาวเทียมในการสื่อสาร ทำให้เราสามารถส่งข่าวสารได้รวดเร็วขึ้น, Thai definition: ส่งข้อมูลข่าวสารจากที่หนึ่งไปยังอีกที่หนึ่ง
เอทีเอ็ม [N] ATM, See also: automated teller machine, cash machine, Syn. เครื่องรับฝากถอนเงินอัตโนมัติ
ตาแหลม    [V] smartly choose, See also: intelligently choose, Example: ลูกตาแหลมมากที่เลือกผู้หญิงคนนี้มาเป็นคู่ครอง, Thai definition: เข้าใจเลือก, ฉลาดเลือก
แถลงการณ์ [V] state, See also: make a statement, announce, express, declare, proclaim, tell, Syn. แถลง, อธิบาย, ชี้แจง, Example: อัยการได้แถลงการณ์ด้วยวาจาโดยสรุปคำฟ้องคำให้การและคำเบิกความของพยานปากต่างๆ, Thai definition: อธิบายเหตุการณ์เป็นทางการ
วุฒิ    [N] prosperity, See also: growth, adulthood, seniority, intelligence, Syn. ความเจริญ, ความงอกงาม, ความเป็นผู้ใหญ่, Example: บุคคลที่อายุยังไม่ถึง 20 ปี ยังไม่มีวุฒิภาวะพอที่จะครอบครองเป็นเจ้าของทรัพย์สินต่างๆ, Notes: (บาลี/สันสกฤต)
เล่าเรื่อง [V] relate, See also: tell, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่า, Example: คุณย่าชอบเล่าเรื่องสมัยที่ยังเป็นสาวให้หลานๆ ฟังอยู่เสมอ, Thai definition: พูดหรือบอกกล่าวเนื้อความต่างๆ ให้ผู้อื่นฟัง
เล่า [V] tell, See also: relate, recount, narrate, describe, recite, Syn. เล่าเรื่อง, Example: ท่านนายพลเคยเล่าว่าบ้านเดิมอยู่ในวัดสะตือ จึงมีความผูกพันกับวัดนี้เป็นพิเศษ, Thai definition: พูดหรือบอกเรื่องราวให้ผู้อื่นฟัง
ส่งข่าว    [V] send word, See also: send a message, go and tell, report, Syn. บอกข่าว, Example: หัวหน้าจัดเครื่องอำนวยความสะดวกไว้ให้พร้อมเพื่อเขียนข่าวหรือส่งข่าว, Thai definition: ติดต่อบอกข่าว
ส่งสาร    [V] send a message, See also: send words, go and tell, Syn. ส่งข่าวสาร, Ant. รับสาร, Example: ท่านต้องส่งสารไปยังสัมพันธมิตรให้ระมัดระวังในการทิ้งระเบิด
สั่งย้ำ    [V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, Example: ก่อนออกจากห้องเรียน ครูสั่งย้ำเรื่องการบ้าน
หมอดู    [N] fortune teller, See also: astrologer, forecaster, Syn. โหร, ผู้พยากรณ์, ผู้ทำนาย, Example: เป็นที่น่าแปลกใจว่าผู้หญิงสาวๆ ที่ฉลาดปราดเปรื่องหลายคนนิยมไปปรึกษาหมอดู หรือพวกคนทรงเป็นประจำ, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ทำนายโชคชะตาราศี
ภูริ    [N] wisdom, See also: intellect, intelligence, Syn. ความฉลาด, ปัญญา, ภูรี, Notes: (บาลี)
เอ็ด [V] tell another, Syn. แพร่งพราย, Example: ถ้าเธอรู้เรื่องนี้แล้วอย่าเอ็ดไปนะ มันเป็นความลับ
ทวนกลับ    [V] repeat, See also: reiterate, restate, replay, retell, Syn. ย้อนกลับ, Example: เขาทวนกลับคำสั่งของเขาสามครั้ง, Thai definition: กลับมาตั้งต้นใหม่, กลับซ้ำใหม่
ดูดวง    [V] foretell, See also: prophesy, Syn. ดูชะตา, Example: หมอดูที่นี่ดูดวงแม่นมากเหมือนตาเห็น, Thai definition: ทำนายหรือบอกเหตุการณ์ความเป็นไปที่จะเกิดในเบื้องหน้า
แจ้งเหตุ [V] inform, See also: notify, tell, Syn. บอกเหตุ, Example: เขามาแจ้งเหตุด้วยตัวเองและเป็นผู้ที่อยู่ในเหตุการณ์ขณะนั้น, Thai definition: บอกให้รู้ถึงเหตุการณ์หรือเรื่องราวสำคัญ
เต่า [N] name of a constellation, Syn. ดาวเต่า, Example: เขารู้จักแต่ดาวเต่ากับดาวลูกไก่เท่านั้นแหละ, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อดาวกลุ่มหนึ่ง
ถ่ายความหมาย    [V] convey, See also: communicate, disclose, tell, reveal, Example: ฉันว่าเขาถ่ายความหมายคำพูดของตัวละครได้ดีทีเดียว, Thai definition: ทำให้เข้าใจความหมายจากภาษาหนึ่งมาเป็นอีกภาษาหนึ่ง
โกหกพกลม [V] lie, See also: tell a lie, fib, Syn. โกหก, โป้ปดมดเท็จ, พูดปด, พูดเท็จ, Example: เราจะโกหกพกลมให้เขาเชื่อตลอดไปไม่ได้, Thai definition: การจงใจกล่าวคำที่ไม่จริง
กราบทูล    [V] inform (a prince), See also: tell, Syn. บอก, กล่าว, Example: กระผมได้กราบทูลเสด็จในกรมแล้วถึงเรื่องราชการด่วน
จอแก้ว    [N] small screen, See also: TV, telly, the box, television, the tube, Syn. ทีวี, โทรทัศน์, Example: เธอเป็นนางเอกละครจอแก้วที่มีชื่อเสียงเมื่อ 20 ปีก่อน, Count unit: เครื่อง, Thai definition: เครื่องรับโทรทัศน์, ทางโทรทัศน์
คาดการณ์ล่วงหน้า    [V] predict, See also: foresee, forecast, foretell, Example: เขาสามารถคาดการณ์ล่วงหน้าเกี่ยวกับผลที่จะได้รับจากข้อมูลที่มีอยู่ในมือ, Thai definition: นึกหรือคิดถึงสถานการณ์เอาไว้ก่อนกำหนด
มันสมอง    [N] wisdom, See also: intelligence, intellect, brains, Syn. หัวสมอง, Example: เราไม่เคยได้พึ่งมันสมองของเพื่อนคนนี้เลย, Thai definition: สติปัญญาหรือความนึกคิด
รอบรู้    [V] be omniscient, See also: be well-read, be well-informed, be intelligent, be erudite, be proficient in, be well vers, Syn. รู้มาก, มีความรู้, Ant. รู้น้อย, Example: ท่านรอบรู้ในเรื่องกฎหมาย, Thai definition: รู้หลายอย่าง, รู้กว้างขวาง
แยกแยะ [V] distinguish, See also: differentiate, tell the difference, determine, Example: ้ยิ่งโตขึ้น เด็กยิ่งสามารถแยกแยะและเพิ่มความซับซ้อนได้, Thai definition: แบ่งแยกออกเป็นจำพวก
ภูมิปัญญา    [N] intellect, See also: knowledge, ability, attainment, learning, Syn. ความคิด, Example: นักวิจัยต่างชาติเข้ามาเอาภูมิปัญญาดั้งเดิมของไทยไปใช้ประโยชน์ได้มากมาย, Thai definition: พื้นความรู้ความสามารถที่มีอยู่
ผู้รอบรู้    [N] scholar, See also: learned man, savant, intellectual, Syn. ผู้รู้, นักปราชญ์, Example: แพทย์ประจำตัวของเขาเป็นผู้รอบรู้เรื่องโรคทุกชนิด, Count unit: คน, Thai definition: บุคคลที่มีความรู้หลายอย่าง, บุคคลที่รู้กว้างขวางในเรื่องต่างๆ
กึ๋น    [N] intelligence, See also: smarts, common sense, Example: การจะรู้พฤติกรรมตัวละครและประเด็นของเรื่องราวจะต้องอาศัยกึ๋นของคนอ่านด้วย, Thai definition: ความสามารถ, สติปัญญา
ขี้เท่อ    [ADJ] dull, See also: stupid, foolish, blunt, dim-witted, thick, unintelligent, dozy, Syn. โง่, เซ่อ, Example: ฉันไม่เอาคนหัวขี้เท่อมาร่วมทำงานด้วยหรอก, Thai definition: ที่ไม่ฉลาด, ที่รู้ไม่เท่าทัน
ข่าวกรอง    [N] intelligence, See also: information, Example: เรื่องนี้เชื่อถือได้เพราะเป็นข่าวกรองที่ผ่านการตรวจสอบแล้ว, Count unit: ข่าว, เรื่อง, Thai definition: ข่าวที่ได้ตรวจสอบหลักฐานแล้วว่าเป็นข่าวที่เชื่อถือได้
คนเก่ง    [N] intellect, Example: คนเก่งของประเทศมักจะสอบเข้าเรียนต่อในคณะวิศวกรรมศาสตร์ หรือคณะแพทย์ศาสตร์, Count unit: คน, Thai definition: ผู้ที่มีความรู้ความสามารถเป็นอย่างดีในเรื่องนั้นๆ
คาย    [V] reveal, See also: disclose, tell, inform, uncover, Syn. เปิดเผย, แสดงออก, Example: เขาถูกทรมานอย่างสาหัสเพื่อให้คายความลับของทางรัฐบาล
คาบ    [V] inform, See also: tell, communicate the news, pass on the information, Example: เขาคาบรายละเอียดมารายงานเจ้าพ่ออย่างเรียบร้อยหมดเปลือก, Thai definition: แจ้งข่าวให้คนอื่นรู้, Notes: (สแลง)
คาดการณ์    [V] anticipate, See also: predict, foretell, foresee, forecast, guess, Syn. เดา, คาดหมาย, คาดคะเน, Example: ข้าพเจ้าจึงรู้ว่าตนเองคาดการณ์ผิดในเรื่องความยากลำบากของการเดินทาง, Thai definition: คาดคะเนเหตุการณ์ไว้ล่วงหน้า
คำทำนาย    [N] prediction, See also: prophecy, augury, divination, forecast, foretelling, Syn. คำพยากรณ์, Example: เขาเขียนคำทำนายของเขาลงเป็นลายลักษณ์อักษร, Count unit: ข้อ, Thai definition: ข้อความที่แสดงเหตุการณ์ในอนาคต, ข้อความแสดงความคาดหมาย
คำพยากรณ์    [N] forecast, See also: prediction, prophecy, augury, divination, foretelling, Syn. คำทำนาย, Example: โหรในสมัยโบราณนั้นเป็นผู้ที่มีหน้าที่ถวายคำพยากรณ์แด่องค์พระมหากษัตริย์เท่านั้น
ความสุขุม    [N] intelligence, See also: intellect, wisdom, Syn. ความเฉียบแหลม, Example: ไม่ว่าเจ้าพ่อชิคาโกจะโหดเหี้ยมปานใดแต่ความสุขุมรอบคอบก็มีติดตัวเช่นกัน, Thai definition: การมีปัญญารอบคอบ
ย้ำ    [V] repeat, See also: reiterate, restate, retell, reaffirm, reassert, Example: จากข้อเท็จจริงที่กล่าวมาข้างบนนี้ ก็เพื่อจะย้ำถึงความสำคัญของงานจิตเวชชุมชน, Thai definition: พูดซ้ำๆ เพื่อเน้น หรือเน้นให้เห็นความสำคัญ
งอนไถ    [N] a name of a plough-like constellation, See also: a name of a star, Example: เด็กสมัยนี้ไม่ค่อยมีใครรู้จักดาวงอนไถ, Count unit: ดวง, Thai definition: ชื่อหนึ่งของดาวฤกษ์มฆามี 5 ดวง, ดาวงูผู้ ดาวโคมูตร ดาววานร ดาวเมฆ หรือดาวมาฆะ ก็เรียก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ไอคิว[n.] (aikhiu) EN: IQ (intelligence quotient,)   FR: QI (quotient intellectuel) [m]
อัจฉริยะ[adj.] (atchariya) EN: ingeniuos ; intelligent ; genius ; bright ; exceptional ; outstanding ; gifted   FR: génial ; intelligent ; ingénieux ; talentueux ; surdoué
บังเอิญ[adv.] (bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; fortunately   FR: accidentellement ; par hasard ; fortuitement
บานไม่รู้โรย[n.] (bānmairūrōi) EN: Globe amaranth ; Pearly everlasting ; Bachelor's button ; Button agaga   FR: immortelle [f]
บ่อยมาก[adv.] (bǿi māk) EN: so often   FR: si souvent ; tellement souvent ; très souvent
บอก[v.] (bøk) EN: tell ; say ; inform ; describe ; narrate; refer to ; advise ; suggest ; recommend ; teach   FR: dire ; exprimer ; raconter ; indiquer ; informer ; confesser ; énoncer
บอกกล่าว[v.] (bøkklāo) EN: let on ; give notice ; tell ; notify ; apprise ; inform ; announce to   FR: informer ; aviser
บอกเล่า[v.] (bøklāo) EN: tell   FR: dire
บริวาร[n.] (børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ฉลาด[adj.] (chalāt) EN: clever ; intelligent ; ingenious ; bright ; sagacious ; smart ; shrewd   FR: intelligent ; ingénieux ; brillant ; malin ; rusé ; perspicace ; astucieux
ฉลาดสุด ๆ[adj.] (chalāt sut-sut) EN: mega clever   FR: super intelligent
เฉลียวฉลาด[adj.] (chalīochalāt) EN: perceptive ; discerning ; clever ; cute   FR: perspicace ; sagace ; intelligent
ชาญฉลาด[adj.] (chānchalāt ) EN: clever ; wise ; smart ; sharp ; bright ; dexterous ; cunning   FR: ingénieux ; inventif ; intelligent
ชาญฉลาด[adv.] (chānchalāt ) EN: cleverly ; smartly ; sharply ; wisely ; prudently ; intelligently ; astutely ; shrewdly   FR: intelligemment ; ingénieusement
เชาวน์ = เชาว์[n.] (chao) EN: wit ; acumen ; sharpness of intellect ; intelligence ; flair ; mental agility ; quickness of mind   
เชาวน์ปัญญา[n. exp.] (chāo panyā) EN: intelligence ; judgement ; judgment (Am.)   
ดาวบริวาร[n.] (dāo børiwān) EN: satellite   FR: satellite [m]
ดาวดวงดอกไม้[n. exp.] (dāo dūang døkmāi) EN: name of zodiacal constellation   
ดาวเทียม[n.] (dāothīem) EN: artificial satellite   FR: satellite artificiel [m] ; satellite [m]
ดาวเทียมสำรวจ[n. exp.] (dāothīem samrūat) EN: observation satellite   FR: satellite d'observation [m]
ดาวเทียมสำรวจทรัพยากร[n. exp.] (dāothīem samrūat sapphayākøn) EN: Earth Observation Satellite ; Remote Sensing Satellite   
ดาวเทียมสื่อสาร[n. exp.] (dāothīem seūsān) EN: communication satellite   FR: satellite de télécommunications [m] ; satellite-relais [m]
เดียงสา[v.] (dīengsā) EN: be sensible ; know the way of the world ; be intelligent ; be responsible ; be mature ; be of age ; reach the age of discretion ; know what is right or wrong   FR: être raisonnable ; être sensé ; être avisé ; faire preuve de maturité
โดยบังเอิญ[adv.] (dōi bang-oēn) EN: accidentally ; by chance ; unexpectedly   FR: par hasard ; accidentellement ; par accident
โดนาเตลโล[n. exp.] (Dōnātēllō) EN: Donatello   FR: Donatello
ดูดวง[v. exp.] (dū dūang) EN: foretell   
ฟังไม่ได้ศัพท์[adj.] (fang mai dāi sap) EN: unintelligible   
เฝือก[n.] (feūak) EN: splint   FR: attelle [f] ; plâtre [m] ; gouttière [f] ; éclisse [f] (vx)
หัวดี[adj.] (hūadī) EN: wise ; smart ; intelligent   
แจ้ง[v.] (jaēng) EN: tell ; inform ; report ; indicate ; reveal ; advise ; express ; announce ; notify ; let know ; intimate; declare   FR: annoncer ; aviser ; informer ; notifier ; rapporter ; révéler ; dire ; déclarer ; communiquer ; faire connaître ; prévenir ; alerter
แจ้งเหตุ[v.] (jaēng hēt) EN: inform ; notify ; tell   
จักรราศี[n.] (jakka rāsī) EN: constellation   FR: consellation [f]
จานดาวเทียม[n. exp.] (jān dāothīem) EN: satellite dish   FR: antenne parabolique [f] ; parabole [f]
จัง[adv.] (jang) EN: greatly ; squarely ; quite ; extremely ; really ; truly ; indeed   FR: vraiment ; totalement ; tout à fait ; tellement ; terriblement ; très
จารชน[n.] (jārachon) EN: spy ; secret agent ; intelligence men   FR: espion [m] ; agent secret [m]
การบอกกล่าว[n.] (kān bøkklāo) EN: giving information ; notification ; telling ; advising ; informing   FR: information [f] ; allégation [f] ; énonciation [f]
การเล่าเรื่อง[n.] (kān lao reūang) EN: storytelling   
การปฏิวัติทางภูมิปัญญา[n. exp.] (kān patiwat thāng phūmpanyā) EN: Intellectual Revolution   
เก่ง[adj.] (keng) EN: gifted ; able ; proficient ; adept ; expert ; apt ; capable ; good at ; smart (Am.)   FR: doué ; capable ; compétent ; expert ; intelligent
กึ๋น[n.] (keun) EN: intelligence ; smarts ; common sense ; brains   
ข่าวกรอง[n.] (khāokrøng) EN: intelligence ; information   FR: information [f] ; renseignement [m] ; indication [f]
คาดการณ์[v.] (khātkān) EN: anticipate ; predict ; foretell ; foresee ; forecast ; guess ; speculate   FR: prévoir ; anticiper ; prédire ; spéculer
คาดการณ์ล่วงหน้า[v. exp.] (khātkān lūangnā) EN: predict ; foresee ; forecast ; foretell   FR: prédire ; prévoir
ขี้จุ๊[v.] (khīju) EN: lie ; tell a lie   
คม[adj.] (khom) EN: keen ; clever ; bright ; intelligent ; witty ; sagacious ; acute   FR: spirituel ; astucieux ; perspicace
คนเก่ง[n. exp.] (khon keng) EN: intellect   FR: intellect [m]
ข้อสอบวัดไอคิว[n. exp.] (khøsøp wat aikhiu) EN: intelligence test   FR: test d'intelligence [m]
ความฉลาด[n.] (khwām chalāt) EN: cleverness ; intelligence   FR: intelligence [f] ; habileté [f]
ความฉลาดในการริเริ่มสร้างสรรค์[n. exp.] (khwām chalāt nai kān riroēm sāngsan) EN: creativity quotient ; CQ   FR: quotient d'intelligence créative [m] ; QIC
ความฉลาดทางสติปัญญา[n. exp.] (khwām chalāt thāng satipanyā) EN: intelligent quotient ; IQ   FR: quotient intellectuel [m] ; QI [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TELL    T EH1 L
TELLS    T EH1 L Z
STELL    S T EH1 L
TELLO    T EH1 L OW0
TELLY    T EH1 L IY0
RETELL    R IY0 T EH1 L
OTELLO    OW0 T EH1 L OW0
MATELL    M AH0 T EH1 L
STELLA    S T EH1 L AH0
STELLE    S T EH1 L
STELLO    S T EH1 L OW0
STELLY    S T EH1 L IY0
ESTELL    EH1 S T AH0 L
TELLEP    T EH1 L AH0 P
TELLER    T EH1 L ER0
AXTELL    AE0 K S T EH1 L
TELLIS    T EH1 L IH2 S
TELLEZ    T EY0 L EH1 Z
ANTELL    AE0 N T EH1 L
TELLES    T EH1 L Z
MORTELL    M AO0 R T EY1 L
PATELLA    P AH0 T EH1 L AH0
TELLERS    T EH1 L ER0 Z
VITELLI    V AH0 T EH1 L IY0
MARTELL    M AA1 R T EH2 L
VITELLO    V AH0 T EH1 L OW0
MANTELL    M AE0 N T EH1 L
LITTELL    L IH1 T AH0 L
LATELLA    L AA0 T EH1 L AH0
KITTELL    K IH1 T AH0 L
KETTELL    K EH1 T AH0 L
PORTELL    P AO0 R T EY1 L
POSTELL    P AA1 S T AH0 L
TELLABS    T EH1 L AE2 B Z
TEITELL    T AY1 T EH2 L
TELLIER    T EH1 L IY0 ER0
STELLER    S T EH1 L ER0
TELLIN'    T EH1 L AH0 N
STELLAR    S T EH1 L ER0
TELLING    T EH1 L IH0 NG
SOTELLO    S OW0 T EH1 L OW0
SENTELL    S EH1 N T AH0 L
SAWTELL    S AO1 T EH2 L
ROTELLA    R OW0 T EH1 L AH0
PURTELL    P ER1 T AH0 L
HARTELL    HH AA1 R T AH0 L
BOUTELL    B UW0 T EH1 L
COTELLE    K OW2 T EH1 L
CASTELL    K EY1 S T AH0 L
CATELLI    K AH0 T EH1 L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tell    (v) (t e1 l)
tells    (v) (t e1 l z)
telly    (n) (t e1 l ii)
Stella    (n) (s t e1 l @)
retell    (v) (r ii2 t e1 l)
teller    (n) (t e1 l @ r)
patella    (n) (p @1 t e1 l @)
retells    (v) (r ii2 t e1 l z)
stellar    (j) (s t e1 l @ r)
tellers    (n) (t e1 l @ z)
tellies    (n) (t e1 l i z)
telling    (v) (t e1 l i ng)
Costello    (n) (k o s t e1 l ou1)
foretell    (v) (f oo1 t e1 l)
patellas    (n) (p @1 t e1 l @ z)
telltale    (n) (t e1 l t ei l)
bagatelle    (n) (b a2 g @ t e1 l)
foretells    (v) (f oo1 t e1 l z)
hosteller    (n) (h o1 s t @ l @ r)
intellect    (n) (i1 n t @ l e k t)
panatella    (n) (p a2 n @ t e1 l @)
retelling    (v) (r ii2 t e1 l i ng)
satellite    (n) (s a1 t @ l ai t)
tellingly    (a) (t e1 l i ng l ii)
telltales    (n) (t e1 l t ei l z)
St Austell    (n) - (s n t - o1 s t l)
bagatelles    (n) (b a2 g @ t e1 l z)
hostellers    (n) (h o1 s t @ l @ z)
intellects    (n) (i1 n t @ l e k t s)
panatellas    (n) (p a2 n @ t e1 l @ z)
satellites    (n) (s a1 t @ l ai t s)
tarantella    (n) (t a2 r @ n t e1 l @)
tarantelle    (n) (t a2 r @ n t e1 l)
castellated    (j) (k a1 s t @ l ei t i d)
foretelling    (v) (f oo1 t e1 l i ng)
intelligent    (j) (i1 n t e1 l i jh @ n t)
storyteller    (n) (s t oo1 r i t e l @ r)
tale-teller    (n) - (t ei1 l - t e l @ r)
tarantellas    (n) (t a2 r @ n t e1 l @ z)
tarantelles    (n) (t a2 r @ n t e1 l z)
intellectual    (n) (i2 n t @ l e1 k ch u@ l)
intelligence    (n) (i1 n t e1 l i jh @ n s)
intelligible    (j) (i1 n t e1 l i jh @ b l)
intelligibly    (a) (i1 n t e1 l i jh @ b l ii)
interstellar    (j) (i2 n t @ s t e1 l @ r)
storytellers    (n) (s t oo1 r i t e l @ z)
tale-tellers    (n) - (t ei1 l - t e l @ z)
constellation    (n) (k o2 n s t @ l ei1 sh @ n)
intellectuals    (n) (i2 n t @ l e1 k ch u@ l z)
intelligently    (a) (i1 n t e1 l i jh @ n t l ii)

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
頭脳[ずのう, zunou] Thai: สติปัญญา English: intellect
物語る[ものがたる, monogataru] Thai: เล่าเรื่อง English: to tell
語る[かたる, kataru] Thai: บอก English: to tell

German-Thai: Longdo Dictionary
Ausstellung(n) |die, pl. Ausstellungen| งานแสดง, นิทรรศการ
Stelle(n) |die, pl. Stellen| ตำแหน่ง
Stelle(n) |die, pl. Stellen| สถานการณ์
Stellen(n) |pl.|, See also: die Stelle
Teller(n) |der, pl. Teller| จาน
stellen(vt) |stellte etw., hat etw. gestellt| จัดตั้งวางสิ่งใดสิ่งหนึ่ง
Stellung nehmenแสดงความคิดเห็น
Haltestelle(n) |die, pl. Haltestellen| ป้ายรถประจำทาง, See also: die Station
in Frage stellenทำให้เป็นที่สงสัยเคลือบแคลง
anstellen(vt) |stellte an, hat angestellt| แต่งตั้ง, จ้าง (งาน)
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง, วาง(ซึ่งมักหมายถึง วางในลักษณะแนวตั้ง) เช่น einen Topf auf den Tisch stellen วางหม้อบนโต๊ะ, See also: Related: legen, stehen
stellen(vt) |stellte, hat gestellt| ตั้ง(เครื่องมือหรืออุปกรณ์เทคนิค) เช่น das Signal stellen ตั้งสัญญาณให้ถูก
eine Uhr stellenตั้งเวลาหรือปรับเปลี่ยนเวลาของนาฬิกา
den Wecker stellenตั้งนาฬิกาปลุก เช่น Hast du den Wecker schon auf sieben Uhr gestellt? เธอตั้งนาฬิกาให้ปลุกตอนเจ็ดโมงหรือยังจ๊ะ
jmdm. Fragen stellenตั้งคำถาม
einen Antrag auf etw. stellenยื่นคำร้องขอสิ่งใดสิ่งหนึ่ง , See also: S. etw. beantragen,
vorstellbar(adj) ที่จินตนาการได้, ที่เห็นภาพได้, ที่พอนึกออก เช่น Es ist vorstellbar, daß er sich nur ein einziges Mal gemeldet hat. , See also: A. unvorstellbar,
häufig gestellte Fragen(n) คำถามที่ถูกถามบ่อยๆ (ย่อด้วย FAQ:frequently asked questions)
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| การสัมภาษณ์
Vorstellung(n) |die, pl. Vorstellungen| มโนภาพ, จินตนาการ เช่น Man soll eine konkrete Vorstellung für die Zukunft haben. มนุษย์เราควรมีมโนภาพที่เด่นชัดสำหรับอนาคต
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| สำนักงานทะเบียนราษฎร์(ทั่วไปตั้งอยู่ที่ทำการเมือง)
Meldestelle(n) |die, pl. Meldestellen| จุดส่งคลื่นวิทยุกระจายเสียง
Satellit(n) |der, pl. Satelliten| บริวาร, ดาวเทียม, ดาวบริวารของดาวนพเคราะห์
Image:

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
*tationierung {f}; Aufstellung {f}; Einsatz {m} [mi* (n) การเคลื่อนพลทหาร
Stelle {f}; Ziffer {f}ziffer

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
verdrehen; entstellen; verzerren (Tatsache)to warp [Add to Longdo]
verdreht werden; entstellt werdento warp [Add to Longdo]
verformen; entstellen | verformend; entstellend | verformt; entstellt | verformt; entstelltto deform | deforming | deformed | deforms [Add to Longdo]
sich vergegenwärtigen; sich vorstellento realize; to realise [Br.] [Add to Longdo]
(Medizin) verordnen; verabreichen; verschreiben; ein Rezept ausstellen | verordnend; verabreichend; verschreibend; ein Rezept ausstellend | verordnet; verabreicht; verschriebento prescribe | prescribing | prescribed [Add to Longdo]
verräterischtelltale [Add to Longdo]
verschieben; aufschieben; verlegen; zurück stellen (hinter) | verschiebend; aufschiebend; verlegend; zurück stellend | verschoben; aufgeschoben; verlegt; zurück gestellt | verschiebt | verschobto postpone (to) | postponing | postponed | postpones | postponed [Add to Longdo]
nur eine ziemlich verschwommene (vage) Vorstellung haben vonto be rather hazy about [Add to Longdo]
verständlichintelligible [Add to Longdo]
verständlich {adv}intelligibly [Add to Longdo]
verstellen | verstellend | verstellt | verstellt | verstellteto misplace | misplacing | misplaced | misplaces | misplaced [Add to Longdo]
so tun als ob; sich verstellento feign [Add to Longdo]
verstelltdisguised [Add to Longdo]
verstellt {adj}misaligned [Add to Longdo]
verwenden; bereitstellen; bewilligen (Geld) (für) | verwendend; bereitstellend; bewilligend | verwendet; bereitgestellt; bewilligt | verwendet | verwendeteto appropriate (for) | appropriating | appropriated | appropriates | appropriated [Add to Longdo]
vierstellig {adj} | vierstelliger Dezimalbruch [math.]four-digit; four-figure | number with four decimal places [Add to Longdo]
voll stopfen; voll stellen; voll pfropfen; überladento lumber (up) [Add to Longdo]
vollziehen; bewerkstelligen | vollziehend; bewerkstelligend | vollzogen; bewerkstelligtto carry out | carrying out | carried out [Add to Longdo]
voranstellen | voranstellend | vorangestelltto prefix | prefixing | prefixed [Add to Longdo]
vorausbestellen | vorausbestelltto order in advance | ordered in advance [Add to Longdo]
voraussagen | vorausgesagtto foretell | foretold [Add to Longdo]
voreingestellt {adj}; Standard...default [Add to Longdo]
voreinstellento preset [Add to Longdo]
vorgestelltvisualized [Add to Longdo]
vorhergesagtforetelled [Add to Longdo]
vorhersagen | vorhersagendto foretell | foretelling [Add to Longdo]
vorlügento tell a person lies [Add to Longdo]
voranstellen; vorneanstellento prepend [Add to Longdo]
vorstellbar {adv}conceivably [Add to Longdo]
sich vorstellen | sich vorstellend | sich vorgestellt | er/sie stellt sich vorto envisage | envisaging | envisaged | he/she envisages [Add to Longdo]
vorstellento suggest [Add to Longdo]
vorstellen | vorstellendto imagine | imagining [Add to Longdo]
vorstellento introduce [Add to Longdo]
vorstellen; präsentieren | präsentierend | präsentiert | präsentiertto present | presenting | presents | presented [Add to Longdo]
sich etw. vorstellento conceive of [Add to Longdo]
sich vorstellen; sich ausmalento prefigure [Add to Longdo]
sich vorstellen; sich ausmalento picture to oneself [Add to Longdo]
vorstellendvisualizing [Add to Longdo]
jdm. wahrsagento tell someone's fortune [Add to Longdo]
weissagendforetelling [Add to Longdo]
wenden | wendend | gewendet | er/sie/es wendet | ich/er/sie/es wendete | er/sie hat/hatte gewendet | auf der Stelle wendento turn (over; round) | turning | turned | he/she/it turns | I/he/she/it turned | he/she has/had turned | to spot turn [Add to Longdo]
wieder anstellen; wiederanstellen | wieder anstellend; wiederanstellendto reappoint | reappointing [Add to Longdo]
wieder anstellendto re-engaging [Add to Longdo]
wieder anstellendrecommissioning [Add to Longdo]
wieder darstellendredisplaying [Add to Longdo]
wieder erzählen; wiedererzählento retell {retold; retold} [Add to Longdo]
wieder herstellento recover [Add to Longdo]
den vorherigen Zustand wiederherstellen | den vorherigen Zustand wiederherstellendto undo | undoing [Add to Longdo]
wiederanstellento re-engage [Add to Longdo]
wiederanstellento recommission [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
intellectuel(n) |m| ปัญญาชน
intelligence(n) |f| การมีสติปัญญา, ไหวพริบ, ความฉลาด เช่น test d'intelligence การทดสอบไอคิว

French-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
intelligence (n) (แอ็งแตร์ค-ลิชอง) สติปัญญา ความเฉลียวฉลาด ไหวพริบ

Japanese-English: EDICT Dictionary
[てい, tei] (n) (1) Di (ancient Chinese ethnic group); (2) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
氐宿;とも星[ともぼし, tomoboshi] (n) (See 二十八宿) Chinese "root" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
AI[エーアイ, e-ai] (n) (See 人工知能) artificial intelligence; AI [Add to Longdo]
ATM[エーティーエム, e-tei-emu] (n) (1) automatic teller machine; ATM; automated teller machine; (2) asynchronous transfer mode; ATM; (3) anti-tank missile; ATM; (P) [Add to Longdo]
CIA[シーアイエー, shi-aie-] (n) (See アメリカ中央情報局) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
KGB[カーゲーベー;ケージービー, ka-ge-be-; ke-ji-bi-] (n) KGB (former Soviet Union intelligency agency) (rus [Add to Longdo]
いっかくじゅう座;一角獣座[いっかくじゅうざ, ikkakujuuza] (n) (constellation) Monoceros [Add to Longdo]
うるき星;女宿[うるきぼし, urukiboshi] (n) (See 女・じょ) Chinese "Girl" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
おつむ[, otsumu] (n) (1) (abbr) (from おつむり) (See つむり) face (used mostly with children); head; (2) brains; intelligence [Add to Longdo]
かみのけ座[かみのけざ, kaminokeza] (n) (constellation) Coma Berenices [Add to Longdo]
がつんと言う[がつんという, gatsuntoiu] (exp,v5u) to tell a person (something) emphatically; to let a person have it [Add to Longdo]
きょしちょう座;巨嘴鳥座[きょしちょうざ, kyoshichouza] (n) Tucana (constellation); the Toucan [Add to Longdo]
くっちゃべる[, kucchaberu] (v5r) to talk; to chatter; to tell (e.g. secrets) [Add to Longdo]
ごにょごにょ[, gonyogonyo] (adv) (speak) mumblingly; unintelligibly [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちちり星;井宿[ちちりぼし, chichiriboshi] (n) (See 井・せい) Chinese "Well" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ちりこ星;張星;張宿[ちりこぼし, chirikoboshi] (n) (See 張) Chinese "Extended Net" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
とみて星;虚宿[とみてぼし, tomiteboshi] (n) (See 虚・きょ・3) Chinese "Emptiness" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
なまめ星;壁宿[なまめぼし, namameboshi] (n) (See 壁) Chinese "Wall" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
ぬりこ星;柳宿[ぬりこぼし, nurikoboshi] (n) (See 柳・りゅう) Chinese "Willow" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
のに[, noni] (prt) (1) although; when; and yet; despite this; in spite of; even though; but even so; but even then; however; nevertheless; for all that; notwithstanding that; (2) while; (3) if only; I wish; (4) I tell you; you should do; (5) in order to; (P) [Add to Longdo]
はつい星;室宿[はついぼし, hatsuiboshi] (n) (See 室・しつ) Chinese "Encampment" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
まだまだこれから[, madamadakorekara] (exp) it's not over yet; you haven't seen anything yet; it's not over until the fat lady sings; it's too soon to tell; we're not out of the woods; (P) [Add to Longdo]
ように言う[ようにいう, youniiu] (exp,v5u) to tell (somebody) to (do something) [Add to Longdo]
アーティフィシャルインテリジェンス[, a-teifisharuinterijiensu] (n) artificial intelligence [Add to Longdo]
アイキュー[, aikyu-] (n) IQ; intelligence quotient [Add to Longdo]
アステリズム[, asuterizumu] (n) asterism (pattern of stars which do not form a constellation) [Add to Longdo]
アメリカ国防情報局[アメリカこくぼうじょうほうきょく, amerika kokuboujouhoukyoku] (n) Defense Intelligence Agency (USA) [Add to Longdo]
アメリカ中央情報局[アメリカちゅうおうじょうほうきょく, amerika chuuoujouhoukyoku] (n) (See シーアイエー) Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
アルクトゥルス;アルクトゥールス[, arukutourusu ; arukutou-rusu] (n) Arcturus (star in the constellation Bootes) [Add to Longdo]
アルタイル[, arutairu] (n) Altair (star in the constellation Aquila) [Add to Longdo]
アルデバラン[, arudebaran] (n) Aldebaran (star in the constellation Taurus) [Add to Longdo]
アンドロメダ座[アンドロメダざ, andoromeda za] (n) (constellation) Andromeda [Add to Longdo]
イエローテールスターリー・ラビットフィッシュ;イエローテールスターリーラビットフィッシュ;ブラウンスポッティドスパインフィッシュ[, iero-te-rusuta-ri-. rabittofisshu ; iero-te-rusuta-ri-rabittofisshu ; buraunsupotte] (n) brown-spotted spinefoot (Siganus stellatus, species of rabbitfish from the Indian Ocean); starspotted spinefoot; tellate rabbitfish [Add to Longdo]
インテリ[, interi] (n,adj-no) (abbr) (See インテリゲンチャ) egghead; intelligentsia; (P) [Add to Longdo]
インテリやくざ[, interi yakuza] (n) intellectual-type gangster [Add to Longdo]
インテリゲンチャ;インテリゲンチア[, interigencha ; interigenchia] (n) intelligentsia (rus [Add to Longdo]
インテリジェンス[, interijiensu] (n) intelligence; (P) [Add to Longdo]
インテリジェンスサービス[, interijiensusa-bisu] (n) intelligence service [Add to Longdo]
インテリジェンステスト[, interijiensutesuto] (n) intelligence test [Add to Longdo]
インテリジェント[, interijiento] (adj-na,n) intelligent; (P) [Add to Longdo]
インテリジェントIMフィルタ[インテリジェントアイエムフィルタ, interijientoaiemufiruta] (n) {comp} intelligent IM filter [Add to Longdo]
インテリジェントケーブル[, interijientoke-buru] (n) {comp} intelligent cable [Add to Longdo]
インテリジェントシティー[, interijientoshitei-] (n) intelligent city [Add to Longdo]
インテリジェントステーション[, interijientosute-shon] (n) {comp} intelligent station [Add to Longdo]
インテリジェントターミナル[, interijientota-minaru] (n) {comp} intelligent terminal [Add to Longdo]
インテリジェントデータベース[, interijientode-tabe-su] (n) {comp} intelligent database [Add to Longdo]
インテリジェントデザイン[, interijientodezain] (n) intelligent design (theory that life or the universe must have been designed by an intelligent being) [Add to Longdo]
インテリジェントネットワーク[, interijientonettowa-ku] (n) {comp} intelligent network [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[, interijientohabu] (n) {comp} intelligent hub [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
三侠五义[Sān xiá wǔ yì, ㄙㄢ ㄒㄧㄚˊ ˇ ㄧˋ, / ] Sanxia wuyi (lit. Three knight-errants and five righteous one), novel edited from stories of late Qing pinghua 評話|评话 master storyteller Shi Yukun [Add to Longdo]
三角座[sān jiǎo zuò, ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Triangulum (constellation) [Add to Longdo]
三魂[sān hún, ㄙㄢ ㄏㄨㄣˊ, ] three immortal souls in Daoism, representing spirit and intellect; contrasted with 三魂 七魄 seven mortal forms [Add to Longdo]
上山下乡[shàng shān xià xiāng, ㄕㄤˋ ㄕㄢ ㄒㄧㄚˋ ㄒㄧㄤ, / ] to work in the fields (esp. young school-leavers); forced agricultural experience for city intellectuals [Add to Longdo]
不知凡几[bù zhī fán jǐ, ㄅㄨˋ ㄓ ㄈㄢˊ ㄐㄧˇ, / ] one can't tell how many; numerous similar cases [Add to Longdo]
不知所云[bù zhī suǒ yún, ㄅㄨˋ ㄓ ㄙㄨㄛˇ ㄩㄣˊ, ] to not know what sb is driving at; to be unintelligible [Add to Longdo]
不识好歹[bù shí hǎo dǎi, ㄅㄨˋ ㄕˊ ㄏㄠˇ ㄉㄞˇ, / ] unable to tell good from bad; undiscriminating [Add to Longdo]
不辨菽麦[bù biàn shū mài, ㄅㄨˋ ㄅㄧㄢˋ ㄕㄨ ㄇㄞˋ, / ] lit. cannot tell beans from wheat (成语 saw); fig. ignorant of practical matters [Add to Longdo]
世界知识产权组织[Shì jiè Zhī shí Chǎn quán Zǔ zhī, ㄕˋ ㄐㄧㄝˋ ㄓ ㄕˊ ㄔㄢˇ ㄑㄩㄢˊ ㄗㄨˇ ㄓ, / ] World Intellectual Property Organization [Add to Longdo]
中央情报局[Zhōng yāng Qíng bào jú, ㄓㄨㄥ ㄧㄤ ㄑㄧㄥˊ ㄅㄠˋ ㄐㄩˊ, / ] Central Intelligence Agency; CIA [Add to Longdo]
中情局[Zhōng Qíng Jú, ㄓㄨㄥ ㄑㄧㄥˊ ㄐㄩˊ, ] Central Intelligence Agency (abbr.) [Add to Longdo]
二十八宿[èr shí bā xiù, ㄦˋ ㄕˊ ㄅㄚ ㄒㄧㄡˋ, 宿] the twenty-eight constellations [Add to Longdo]
[kàng, ㄎㄤˋ, ] overbearing; surname Kang; one of 28 constellations [Add to Longdo]
人工智能[rén gōng zhì néng, ㄖㄣˊ ㄍㄨㄥ ㄓˋ ㄋㄥˊ, ] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人造天体[rén zào tiān tǐ, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄊㄧㄢ ㄊㄧˇ, / ] artificial satellite [Add to Longdo]
人造卫星[rén zào wèi xīng, ㄖㄣˊ ㄗㄠˋ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ, / ] artificial satellite [Add to Longdo]
人马座[Rén mǎ zuò, ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sagittarius (constellation and sign of the zodiac) [Add to Longdo]
仙后座[xiān hòu zuò, ㄒㄧㄢ ㄏㄡˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Cassiopeia (constellation) [Add to Longdo]
仙女座[xiān nǚ zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Andromeda (constellation) [Add to Longdo]
仙女星座[xiān nǚ xīng zuò, ㄒㄧㄢ ㄋㄩˇ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] Andromeda constellation (galaxy) M31 [Add to Longdo]
仙王座[xiān wáng zuò, ㄒㄧㄢ ㄨㄤˊ ㄗㄨㄛˋ, ] Cepheus (constellation) [Add to Longdo]
分子[fèn zǐ, ㄈㄣˋ ㄗˇ, / ] members of a class or group; political elements (such as intellectuals or extremists); part [Add to Longdo]
伊索[Yī suǒ, ㄧ ㄙㄨㄛˇ, ] Aesop (trad. 620-560 BC), Greek slave and story-teller, reported author of Aesop's fables [Add to Longdo]
伶俐[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
伶悧[líng lì, ㄌㄧㄥˊ ㄌㄧˋ, ] variant of 伶俐, clever; witty; intelligent [Add to Longdo]
传述[chuán shù, ㄔㄨㄢˊ ㄕㄨˋ, / ] to relay; to retell [Add to Longdo]
全球卫星导航系统[quán qiú wèi xīng dǎo háng xì tǒng, ㄑㄩㄢˊ ㄑㄧㄡˊ ㄨㄟˋ ㄒㄧㄥ ㄉㄠˇ ㄏㄤˊ ㄒㄧˋ ㄊㄨㄥˇ, / ] Globalnaya Navigatsionaya Satelinaya Sistema or Global Navigation Satellite System (GLONASS), the Russian equivalent of GPS; abbr. to 格洛納斯|格洛纳斯 [Add to Longdo]
八哥[bā gē, ㄅㄚ ㄍㄜ, ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus) [Add to Longdo]
八哥儿[bā gē r, ㄅㄚ ㄍㄜ ㄖ˙, / ] crested mynah bird (Acridotheres cristatellus) [Add to Longdo]
六分仪座[liù fēn yí zuò, ㄌㄧㄡˋ ㄈㄣ ㄧˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Sextans (constellation) [Add to Longdo]
出纳员[chū nà yuán, ㄔㄨ ㄋㄚˋ ㄩㄢˊ, / ] cashier; teller; treasurer [Add to Longdo]
刺激群[cì jī qún, ㄘˋ ㄐㄧ ㄑㄩㄣˊ, ] stimulus constellation [Add to Longdo]
剑鱼座[jiàn yú zuò, ㄐㄧㄢˋ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Dorado (constellation) [Add to Longdo]
北冕座[běi miǎn zuò, ㄅㄟˇ ㄇㄧㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Corona Borealis (constellation) [Add to Longdo]
十二宫[shí èr gōng, ㄕˊ ㄦˋ ㄍㄨㄥ, / ] the twelve equatorial constellations or signs of the zodiac in Western astronomy and astrology, namely Aries 白羊, Taurus 金牛, Gemeni 雙子|双子, Cancer 巨蟹, Leo 狮子, Virgo 室女, Libra 天秤, Scorpio 天蝎, Sagittarius 人馬|人马, Capricorn 摩羯, Aquarius 寶瓶|宝瓶, Pisces 雙魚|双鱼 [Add to Longdo]
十二星座[shí èr xīng zuò, ㄕˊ ㄦˋ ㄒㄧㄥ ㄗㄨㄛˋ, ] the twelve constellations on the ecliptic plane; the signs of the zodiac [Add to Longdo]
半人马座[Bàn rén mǎ zuò, ㄅㄢˋ ㄖㄣˊ ㄇㄚˇ ㄗㄨㄛˋ, / ] Centaurus (constellation) [Add to Longdo]
南三角座[nán sān jiǎo zuò, ㄋㄢˊ ㄙㄢ ㄐㄧㄠˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Triangulum Australe (constellation) [Add to Longdo]
南冕座[nán miǎn zuò, ㄋㄢˊ ㄇㄧㄢˇ ㄗㄨㄛˋ, ] Corona Australis (constellation) [Add to Longdo]
南十字座[nán shí zì zuò, ㄋㄢˊ ㄕˊ ㄗˋ ㄗㄨㄛˋ, ] Crux (constellation); Southern Cross [Add to Longdo]
南极座[nán jí zuò, ㄋㄢˊ ㄐㄧˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Octans (constellation) [Add to Longdo]
南鱼座[nán yú zuò, ㄋㄢˊ ㄩˊ ㄗㄨㄛˋ, / ] Piscis Austrinus (constellation) [Add to Longdo]
[bǔ, ㄅㄨˇ, ] to divine; foretell; surname Bu [Add to Longdo]
卜占[bǔ zhān, ㄅㄨˇ ㄓㄢ, ] to divine; to prophecy; to foretell the future [Add to Longdo]
卜卦[bǔ guà, ㄅㄨˇ ㄍㄨㄚˋ, ] to divine using the trigrams; fortune telling [Add to Longdo]
卜课[bǔ kè, ㄅㄨˇ ㄎㄜˋ, / ] divination; fortune telling [Add to Longdo]
卡斯特利翁[Kǎ sī tè lì wēng, ㄎㄚˇ ㄙ ㄊㄜˋ ㄌㄧˋ , ] Castellón [Add to Longdo]
印第安座[Yìn dì ān zuò, ˋ ㄉㄧˋ ㄢ ㄗㄨㄛˋ, ] Indus (constellation) [Add to Longdo]
参宿[shēn xiù, ㄕㄣ ㄒㄧㄡˋ, 宿 / 宿] the constellation Shen or Orion in traditional Chinese astronomy [Add to Longdo]
反知识[fǎn zhī shi, ㄈㄢˇ ㄓ ㄕ˙, / ] anti-intellectual [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インテリジェンス[いんてりじえんす, interijiensu] intelligence [Add to Longdo]
インテリジェントハブ[いんてりじえんとはぶ, interijientohabu] intelligent hub [Add to Longdo]
インテリジェントマルチプレクサ[いんてりじえんとまるちぷれくさ, interijientomaruchipurekusa] intelligent mux, intelligent multiplexer [Add to Longdo]
インテリジェント装置[インテリジェントそうち, interijiento souchi] intelligent device [Add to Longdo]
インテリジェント端末[インテリジェントたんまつ, interijiento tanmatsu] intelligent (as opposed to dumb) terminal [Add to Longdo]
キャッシュコーナ[きゃっしゅこーな, kyasshuko-na] automatic teller machine [Add to Longdo]
キャッシュサービスコーナー[きゃっしゅさーびすこーなー, kyasshusa-bisuko-na-] flexi-teller, ATM [Add to Longdo]
サテライトコンピューター[さてらいとこんぴゅーたー, sateraitokonpyu-ta-] satellite computer [Add to Longdo]
データ群[データぐん, de-ta gun] data aggregate, data constellation [Add to Longdo]
衛星リンク[えいせいリンク, eisei rinku] satellite link [Add to Longdo]
衛星系[えいせいけい, eiseikei] satellite link [Add to Longdo]
衛星地球局[えいせいちきゅうきょく, eiseichikyuukyoku] (satellite) earth station [Add to Longdo]
衛星放送[えいせいほうそう, eiseihousou] satellite broadcasting [Add to Longdo]
現金自動取引装置[げんきんじどうとりひきそうち, genkinjidoutorihikisouchi] ATM, Automatic Teller Machine [Add to Longdo]
自動預金支払機[じどうよきんしはらいき, jidouyokinshiharaiki] Automated Teller Machine, ATM [Add to Longdo]
人間の思考[にんげんのしこう, ningennoshikou] artificial intelligence (AI) [Add to Longdo]
人工知能[じんこうちのう, jinkouchinou] AI, artificial intelligence [Add to Longdo]
知識情報処理[ちしきじょうほうしょり, chishikijouhoushori] intelligent information processing [Add to Longdo]
知的[ちてき, chiteki] intelligent [Add to Longdo]
知能[ちのう, chinou] intelligence [Add to Longdo]
地球局[ちきゅうきょく, chikyuukyoku] earth station (for a satellite) [Add to Longdo]
通信衛星[つうしんえいせい, tsuushin'eisei] communication satellite, Broadcast Satellite, BS [Add to Longdo]
放送用人工衛星[ほうそうようじんこうえいせい, housouyoujinkoueisei] CS, Communication Satellite [Add to Longdo]
高度交通システム[こうどこうつうしすてむ, koudokoutsuushisutemu] ITS, intelligent transportation systems [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
サラダ一皿[さらだひとさら, saradahitosara] ein_Teller_mit_Salat [Add to Longdo]
万博[ばんぱく, banpaku] Weltausstellung, Abk.f.bankoku hakurankai [Add to Longdo]
上演[じょうえん, jouen] Auffuehrung, Vorstellung, Spiel [Add to Longdo]
二けた[ふたけた, futaketa] zweistellig [Add to Longdo]
仕手[して, shite] Hauptdarsteller (im No usw.) [Add to Longdo]
[くらい, kurai] Rang, Stellung [Add to Longdo]
位取り[くらいどり, kuraidori] Stelle (vor-hinter dem Komma) [Add to Longdo]
位置[いち, ichi] -Lage, Stelle, Stellung [Add to Longdo]
低能[ていのう, teinou] niedrige_Intelligenz, Geistesschwaeche [Add to Longdo]
何枚[なんまい, nanmai] wieviele? (Blatt,Teller,Kleider) [Add to Longdo]
作家[さっか, sakka] Schriftsteller, Dichter [Add to Longdo]
供述[きょうじゅつ, kyoujutsu] Aussage, Darstellung [Add to Longdo]
停止[ていし, teishi] Einstellung, (voelliger) Stillstand [Add to Longdo]
停留所[ていりゅうじょ, teiryuujo] Haltestelle [Add to Longdo]
偽る[いつわる, itsuwaru] -luegen, faelschen, verfaelschen, heucheln, sich_verstellen, betruegen [Add to Longdo]
働き口[はたらきぐち, hatarakiguchi] Stelle (Arbeit), Position [Add to Longdo]
出店[でみせ, demise] Zweiggeschaeft, Filiale, Zweigstelle [Add to Longdo]
出演[しゅつえん, shutsuen] "Die_Personen_und_ihre_Darsteller" [Add to Longdo]
分室[ぶんしつ, bunshitsu] Zweigstelle, Zweigbuero [Add to Longdo]
切り替え[きりかえ, kirikae] Erneuerung, Umstellung, Wechsel [Add to Longdo]
判明[はんめい, hanmei] klar_werden, sich_herausstellen [Add to Longdo]
副社長[ふくしゃちょう, fukushachou] stellvertretender_Direktor [Add to Longdo]
募集[ぼしゅう, boshuu] Personaleinstellung, Anwerbung, Einladung [Add to Longdo]
勤める[つとめる, tsutomeru] angestellt_sein [Add to Longdo]
勤め先[つとめさき, tsutomesaki] Buero, Geschaeft, Arbeitsstelle [Add to Longdo]
博覧会[はくらんかい, hakurankai] Ausstellung [Add to Longdo]
[そく, soku] SOFORT, (EINE STELLE) ANTRETEN, NAEMLICH, d.h. [Add to Longdo]
即時[そくじ, sokuji] sofort, sogleich, auf_der_Stelle [Add to Longdo]
叙述[じょじゅつ, jojutsu] Darstellung, Schilderung [Add to Longdo]
[だい, dai] GESTELL, STAENDER, SOCKEL, BASIS, PLATEAU [Add to Longdo]
回復[かいふく, kaifuku] Wiederherstellung, Genesung [Add to Longdo]
図表[ずひょう, zuhyou] Diagramm, Tafel, graphische Darstellung [Add to Longdo]
地位[ちい, chii] Stellung, Rang [Add to Longdo]
[ば, ba] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]
場所[ばしょ, basho] Platz, Stelle, Ort [Add to Longdo]
声色[こわいろ, kowairo] verstellte_Stimme, imitierte_Stimme [Add to Longdo]
大皿[おおざら, oozara] grosser_Teller, grosse_Schuessel [Add to Longdo]
失脚[しっきゃく, shikkyaku] seine_Stellung_verlieren [Add to Longdo]
妄想[もうそう, mousou] -Wahn, Wahnidee, Wahnvorstellung [Add to Longdo]
姿勢[しせい, shisei] Koerperhaltung, Einstellung [Add to Longdo]
完成[かんせい, kansei] Fertigstellung, Vollendung, Vollbringung, Vervollkommnung [Add to Longdo]
対立[たいりつ, tairitsu] Gegensatz, Gegenueberstellung [Add to Longdo]
小皿[こざら, kozara] kleiner_Teller, kleine_Schuessel [Add to Longdo]
就く[つく, tsuku] (einen Platz) einnehmen;, (eine Stelle) antreten [Add to Longdo]
就ける[つける, tsukeru] einstellen, anstellen [Add to Longdo]
展示[てんじ, tenji] Ausstellung [Add to Longdo]
展示会[てんじかい, tenjikai] Ausstellung [Add to Longdo]
展覧会[てんらんかい, tenrankai] Ausstellung [Add to Longdo]
平癒[へいゆ, heiyu] Genesung, Wiederherstellung [Add to Longdo]
店員[てんいん, ten'in] Verkaeufer, Angestellter [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top