ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

teasing

T IY1 Z IH0 NG   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -teasing-, *teasing*, teas
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: Longdo Dictionary
teasing(adj) ที่ล้อเลียน, อย่างยั่วยวน, เย้าแหย่, สัพยอก

ตัวอย่างประโยค จาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
You kids, stop teasing that dog!ไอ้หนู เลิกยั่วหมาได้แล้ว! Stand by Me (1986)
Stop teasing him!เลิกยั่วมันได้แล้ว! Stand by Me (1986)
Sonny, I'm gonna beat your ass, teasing my dog like that!ไอ้หนู ฉัยจะตีก้นพวกแก ที่มายั่วหมาฉันอย่างงั้น! Stand by Me (1986)
She's just teasing this half-wit.เธอไม่ชอบไอ้ทึ่มนี่หรอก The Lawnmower Man (1992)
Mem sha, Louis is teasing me.Mem sha, Louis is teasing me. Anna and the King (1999)
I'd hidden because Olive Hornby was teasing me about my glasses.ฉันมาซ่อน เพราะโอลีฟ ฮอร์นบี้ล้อฉันเรี่องแว่นตา Harry Potter and the Chamber of Secrets (2002)
It's alright, they're just teasing usมันก็แค่ยุเราเท่านั่นแหล่ะ Rice Rhapsody (2004)
Stop teasing himเลิกล้อเขาได้แล้ว Spygirl (2004)
Still upset at me teasing you for not having a girlfriend? I do! She's right next to meยังน้อยใจที่ฉันล้อแกเรื่อง หาแฟนไม่ได้อยู่อีกเหรอ Spygirl (2004)
Hitting and teasing each other.หาเรื่องแกล้งหนูตลอด My Little Bride (2004)
when you do it, I feel like you're teasing meแล้วทำไมฉันถึงเรียกเธออย่างนั้นไม่ได้ล่ะ Crying Out Love in the Center of the World (2004)
He's just teasing me because of my mistake at the Palace!องค์ชายแค่ล้อข้าเล่นเพราะ ความผิดของข้าที่วัง Episode #1.8 (2006)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
teasingHe took delight in teasing the kitten.
teasingI looked to see if he was teasing me.
teasingIs the name 'Shinosuke' a target for teasing?
teasingIt is easy to get the cranky man's goat by teasing him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ขี้ล้อ[khīlø] (adj) EN: geaven to teasing  FR: taquin
สตอร์เบอรี[satøboērī] (v) EN: exagggerate in a funny and teasing way ; exaggerate without being serious ; criticize jokingly  FR: faire le matamore

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TEASING T IY1 Z IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
teasing (v) tˈiːzɪŋ (t ii1 z i ng)
teasingly (a) tˈiːzɪŋliː (t ii1 z i ng l ii)

Japanese-English: EDICT Dictionary
ちゃらける[charakeru] (v1) (col) (See チャラチャラ) speak jokingly, teasingly, messing around; speak nonsense [Add to Longdo]
苛め(P);虐め[いじめ, ijime] (n) bullying; teasing; (P) [Add to Longdo]
向きになる;向きに成る[むきになる, mukininaru] (exp, v5r) (uk) to become serious; to take something (joke, teasing) seriously; to become irritated or angry (usually at something trivial) [Add to Longdo]
思し召し[おぼしめし, oboshimeshi] (n) (1) (hon) thoughts; opinion; (one's) discretion; (2) however much money you wish to give (as alms, a fee at a museum, etc.); (3) fondness (for a significant other, etc.; often used teasingly); love; fancy; liking [Add to Longdo]
揶揄い[からかい, karakai] (n) (uk) (See 揶揄う) banter; teasing; persiflage [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tease \Tease\ (t[=e]z), v. t. [imp. & p. p. {Teased} (t[=e]zd);
   p. pr. & vb. n. {Teasing}.] [AS. t?san to pluck, tease; akin
   to OD. teesen, MHG. zeisen, Dan. t[ae]se, t[ae]sse. [root]58.
   Cf. {Touse}.]
   1. To comb or card, as wool or flax. "Teasing matted wool."
    --Wordsworth.
    [1913 Webster]
 
   2. To stratch, as cloth, for the purpose of raising a nap;
    teasel.
    [1913 Webster]
 
   3. (Anat.) To tear or separate into minute shreds, as with
    needles or similar instruments.
    [1913 Webster]
 
   4. To vex with importunity or impertinence; to harass, annoy,
    disturb, or irritate by petty requests, or by jests and
    raillery; to plague. --Cowper.
    [1913 Webster]
 
       He . . . suffered them to tease him into acts
       directly opposed to his strongest inclinations.
                          --Macaulay.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To vex; harass: annoy; disturb; irritate; plague;
     torment; mortify; tantalize; chagrin.
 
   Usage: {Tease}, {Vex}. To tease is literally to pull or
      scratch, and implies a prolonged annoyance in respect
      to little things, which is often more irritating, and
      harder to bear, than severe pain. Vex meant originally
      to seize and bear away hither and thither, and hence,
      to disturb; as, to vex the ocean with storms. This
      sense of the term now rarely occurs; but vex is still
      a stronger word than tease, denoting the disturbance
      or anger created by minor provocations, losses,
      disappointments, etc. We are teased by the buzzing of
      a fly in our eyes; we are vexed by the carelessness or
      stupidity of our servants.
      [1913 Webster]
 
         Not by the force of carnal reason,
         But indefatigable teasing.    --Hudibras.
      [1913 Webster]
 
         In disappointments, where the affections have
         been strongly placed, and the expectations
         sanguine, particularly where the agency of
         others is concerned, sorrow may degenerate into
         vexation and chagrin.       --Cogan.
      [1913 Webster]
 
   {Tease tenon} (Joinery), a long tenon at the top of a post to
    receive two beams crossing each other one above the other.
    [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 teasing
   adj 1: playfully vexing (especially by ridicule); "his face wore
       a somewhat quizzical almost impertinent air"- Lawrence
       Durrell [syn: {mocking}, {teasing}, {quizzical}]
   2: arousing sexual desire without intending to satisfy it; "her
     lazy teasing smile"
   3: causing irritation or annoyance; "tapping an annoying rhythm
     on his glass with his fork"; "aircraft noise is particularly
     bothersome near the airport"; "found it galling to have to
     ask permission"; "an irritating delay"; "nettlesome
     paperwork"; "a pesky mosquito"; "swarms of pestering gnats";
     "a plaguey newfangled safety catch"; "a teasing and
     persistent thought annoyed him"; "a vexatious child"; "it is
     vexing to have to admit you are wrong" [syn: {annoying},
     {bothersome}, {galling}, {irritating}, {nettlesome}, {pesky},
     {pestering}, {pestiferous}, {plaguy}, {plaguey}, {teasing},
     {vexatious}, {vexing}]
   n 1: the act of harassing someone playfully or maliciously
      (especially by ridicule); provoking someone with persistent
      annoyances; "he ignored their teases"; "his ribbing was
      gentle but persistent" [syn: {tease}, {teasing}, {ribbing},
      {tantalization}]
   2: playful vexation; "the parody was just a form of teasing"
   3: the act of removing tangles from you hair with a comb [syn:
     {comb-out}, {teasing}]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top