Search result for

tax

(160 entries)
(0.0052 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tax-, *tax*.
English-Thai: Longdo Dictionary
tax credit(n) เงินลดหย่อนภาษี เช่น A tax credit can provide significant savings. It reduces the amount of income tax you have to pay.
withholding tax(n) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย; เป็นภาษีที่ผู้จ่ายต้องหักไว้จากยอดเงินที่เรียกเก็บ แล้วนำส่งให้กับกรมสรรพากร โดยต้องหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย ให้กับผู้รับเงิน; ข้อมูลเพิ่มเติม www.rd.go.th
personal income tax(n) ภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา เช่น Personal Income Tax is due on all income earned by residents of the state and all income earned by nonresidents from state sources., S. Individual Income Tax
payroll tax(n) เงิน (ภาษี) ส่วนหนึ่งที่หักได้จากเงินเดือนหรือค่าจ้าง และอีกส่วนจากนายจ้าง รัฐบาลหรือส่วนการปกครองท้องถิ่นเก็บเงิน (ภาษี) ส่วนนี้เพื่อเป็นค่าสวัสดิการสังคมสงเคราะห์ต่างๆ เช่น ค่ารักษาพยาบาล (เมื่ออายุมาก) ค่าชดเชยหรือใช้จ่ายขณะว่างงาน เป็นต้น

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tax    [N] ภาษี, See also: อากร, ภาษีอากร, เงินภาษี, Syn. levy
tax    [N] ค่าใช้จ่ายสำหรับสมาชิก
tax    [N] การที่ต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: การเรียกร้องให้ใช้ความพยายามอย่างมาก, Syn. burden, demand, task
tax    [VT] เก็บภาษี, See also: เรียกภาษีจาก, Syn. assess, impose
tax    [VT] จำเป็นต้องใช้ความพยายามอย่างมาก, See also: เรียกร้องให้ใช้ความอุตสาหะอย่างมาก, Syn. burden, encumber, overload
tax    [VT] กล่าวหา, See also: ตำหนิ, ประณาม, ด่า, Syn. accuse, blame on
taxi    [N] รถแท็กซี่, See also: รถรับจ้าง, Syn. cab, hack, taxicab
taxi    [VI] (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi    [VT] (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือลานน้ำ
taxi    [VT] โดยสารแท็กซี่

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก royin.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
taxภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
taxภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax assessmentการประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax assessorพนักงานประเมินภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax avoidanceการหลบเลี่ยงภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax avoidance; tax dodgingการหลบเลี่ยงภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax baseฐานภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax baseฐานภาษี [นิติศาสตร์ ๑๑ มี.ค. ๒๕๔๕]
tax certificateใบรับรองการซื้อทรัพย์สินที่ไม่ชำระภาษี [รัฐศาสตร์ ๑๗ ส.ค. ๒๕๔๔]
tax clauseข้อกำหนดภาษีเบี้ยประกันภัย [ประกันภัย ๒ มี.ค. ๒๕๔๕]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Tax accountingการบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax administration and procedureกระบวนการและการบริหารงานภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax assessmentการประเมินภาษี [TU Subject Heading]
Tax auditingการตรวจสอบภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax auditingการสอบบัญชีภาษีอากร [TU Subject Heading]
Tax avoidanceการวางแผนภาษีอากร [การบัญชี]
Tax collectionการจัดเก็บภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax collectionการจัดเก็บภาษี [TU Subject Heading]
Tax courtศาลภาษี [เศรษฐศาสตร์]
Tax courtsศาลภาษีอากร [TU Subject Heading]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taxA pair of gloves was left in the taxi.
taxYou have a personal tax exemption of 500,000 yen.
taxTheoretical physics was kid stuff to Einstein, but he couldn't figure out his income tax.
taxIt will make little difference whether you go there by taxi or on foot.
taxA 10% tax will be withheld from the payment to you.
taxAmericans pay both federal taxes and state taxes.
taxA heavy tax was imposed on whiskey.
taxThe income from this source is tax-free.
taxWe can make it from here by taxi in time.
taxAbout how much would a taxi be from here?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tax(แทคซฺ) n. ภาษี,เงินภาษี,ภาระหน้าที่. vt. จัดเก็บภาษี,ทำให้เกิดภาระหน้าที่,ประณาม,ด่า,ตำหนิ,ประเมินค่า., See also: taxer n. taxingly adv., Syn. duty,impost,levy
tax-exempt(แทคซฺ'อิกเซมทฺ') adj. ไม่ต้องเสียภาษี,ยกเว้นภาษี,ปลอดภาษี,n. พันธบัตรที่ไม่ต้องเสียภาษี
taxable(แทค'ซะเบิล) adj. ต้องเสียภาษี,พึงชำระภาษี. n. บุคคลหรือทรัพย์สินที่ต้องเสียภาษี.
taxation(แทคเซ'เชิน) n. การจัดเก็บภาษี,การเสียภาษี,ภาษีที่จัดเก็บ,รายได้จากภาษี., See also: taxational adj.
taxi(แทค'ซี) n. รถแท็กซี่. vt.,vi. เดินทางโดยรถแท็กซี่,ทำให้ (เครื่องบิน) เคลื่อนไปตามลานบินหรือบนน้ำ pl. taxis,taxies
taxi planen. เครื่องบินให้เช่า
taxicab(แทค'ซิแคบ) n. รถยนต์ให้เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(แทค'ซิเดอมี) n. ศิลปะหรือเทคนิคการทำให้สัตว์ที่ตายมีรูปกายเหมือนมีชีวิต., See also: taxidermal adj. taxidermic adj. taxidermist n.
taximeter(แทคซิม'มิเทอะ) n. เครื่องวัดระยะทางวิ่งของรถแท็กซี่และคำนวณราคาค่าโดยสารออกมา
taxonomy(แทคซอน'นะมี) n. วิทยาศาสตร์หรือเทคนิคเกี่ยวกับการแบ่งประเภท,การจัดแบ่งสิ่งมีชีวิตออกเป็นกลุ่มต่าง ๆ, See also: taxonomic adj. taxonomical adj. taxonomist n. taxonomer n.

English-Thai: Nontri Dictionary
tax(n) ภาษี,ภาระหน้าที่
tax(vt) ตำหนิ,ด่า,ประณาม,เก็บภาษี,ประเมินค่า
taxation(n) การเก็บภาษี,ภาษีอากร,การเสียภาษี,รายได้จากภาษี
taxi(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxicab(n) รถยนต์รับจ้าง,รถยนต์เช่า,รถแท็กซี่
taxidermy(n) ศิลปะการทำหุ่นสัตว์ให้เหมือนของจริง
taxpayer(n) ผู้เสียภาษีอากร
overtax(vt) เก็บภาษีเกินควร,ใช้เกินกำลัง
POLL poll tax(n) ภาษีรายหัว,ภาษีรัชชูปการ
surtax(n) ภาษีเพิ่ม

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ปลอดภาษี    [ADJ] duty-free, See also: tax-free, Example: เขาทำธุรกิจนำเข้าสินค้าปลอดภาษี เช่น เครื่องสำอางต่างประเทศ นาฬิกา, Thai definition: ไม่คิดภาษี
รถรับจ้าง    [N] taxi, See also: taxicab, Syn. รถแท็กซี่
แท็กซี่ [N] taxi, See also: cab, Example: คนที่มาทำงานในกรุงเทพฯ เช่น มาเป็นคนขายส้มตำ คนขับแท็กซี่ ล้วนมีบ้านเดิมอยู่ต่างจังหวัด, Count unit: คัน, Thai definition: รถยนต์รับจ้างสาธารณะ โดยสารได้ไม่เกิน 7 คน, Notes: (อังกฤษ)
ภาษี    [N] tax, See also: duty, toll, due, customs, levy, cess, gabelle, Syn. ค่าธรรมเนียม, ภาษีอากร, เงินภาษี, Example: รัฐบาลได้มีการประกาศเพิ่มภาษีจากร้อยละ 7 มาเป็นร้อยละ 10, Thai definition: เงินที่รัฐหรือท้องถิ่นเรียกเก็บจากบุคคล เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ภาษีอากร    [N] taxation, See also: tax, rate, duty, levy, toll, Syn. ภาษี, ค่าธรรมเนียม, เงินภาษี, Example: เหตุผลของการจัดตั้งกรรมการขึ้นมาก็เพื่อแบ่งแยกอำนาจจัดสรรภาษีอากรเสียใหม่, Thai definition: ค่าธรรมเนียมอย่างหนึ่งที่รัฐบาลเรียกเก็บ เพื่อใช้จ่ายในการบริหารประเทศหรือท้องถิ่น
ค่าภาษี    [N] tax, See also: duties, Example: รัฐบาลให้บริการรับฝากเงินจากกระทรวงการคลัง ซึ่งเป็นเงินที่ได้จากการชำระค่าภาษีและเงินกู้ยืมมาฝากเข้าบัญชีรอไว้สำหรับใช้จ่าย
ค่าภาษีอากร    [N] tax and rates, See also: tax and duties, Example: ผู้กู้ยืมเงินจากทางรัฐมีพันธะต้องปฏิบัติตามเงื่อนไขต่างๆ ของสัญญา รวมทั้งจะต้องชำระค่าภาษีอากร ค่าธรรมเนียม ค่าภาคหลวง และผลประโยชน์ตอบแทนพิเศษแก่ฝ่ายรัฐด้วย
ส่วย    [N] levy, See also: tax, duty, Syn. รัชชูปการ, Thai definition: เงินช่วยราชการตามที่กำหนดเรียกเก็บจากราษฎรชายที่มิได้รับราชการทหารเป็นรายบุคคล
ไพร่ส่วย [N] taxpayer for exemption from recruitment, Example: หน้าที่ของไพร่ส่วยจะต้องหาของมาส่งราชการทุกปีมิได้ขาด, Count unit: คน, กอง, Thai definition: พวกไพร่หลวงที่ไม่ต้องการเข้าประจำการ แต่ต้องหาสิ่งของใช้ในราชการส่งมาแทนทุกปี, Notes: (โบราณ)
เรือจ้าง [N] taxi-boat, See also: ferry, ferry boat, Example: ตลอดชีวิตของเขาอาศัยอยู่ริมแม่น้ำ และฝึกแจวเรือจ้างที่นี่, Count unit: ลำ, Thai definition: เรือสำหรับใช้รับส่งคนข้ามฟาก

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
อากร[n.] (ākøn) EN: rate ; tax ; duty ; fee ; revenue   FR: taxe [f]
อนุกรมวิธานสัตว์[n. exp.] (anukrom withān sat) EN: taxonomy   FR: taxinomie animale [m] ; taxonomie animale [f]
อัตราภาษี[n. exp.] (attrā phāsī) EN: tax rate ; rate of taxation ; tariff   
เบี้ยปรับ[n.] (bīaprap) EN: fine ; contractual penalty ; fee for tax evasion   FR: amende [f] ; contravention [f]
ชำระภาษี[v. exp.] (chamra phāsī) EN: pay up one's taxes   FR: payer la taxe
ได้รับการยกเว้นภาษี[v. exp.] (dāirap kān yokwen phāsī) FR: être exonéré de taxe
ได้รับยกเว้นไม่ต้องเสียภาษี[v. exp.] (dāirap yokwen mai tǿng sīa phāsī) EN: be exempted from tax   
ดิวตี้ฟรี[adj.] (diūtī-frī) EN: duty-free ; duty free ; tax-free ; exempted from duty/taxes   FR: hors taxes ; détaxé
เดินนา[v.] (doēnnā) EN: inspect a field for tax collection   
หักภาษีได้[X] (hak phāsī dāi ) EN: tax-deductible   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAX    T AE1 K S
TAXI    T AE1 K S IY0
TAXOL    T AE1 K S AA2 L
TAXER    T AE1 K S ER0
TAXED    T AE1 K S T
TAXES    T AE1 K S AH0 Z
TAXIS    T AE1 K S IY0 Z
TAX'S    T AE1 K S AH0 Z
TAXCUT    T AE1 K S K AH2 T
TAXI'S    T AE1 K S IY0 Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tax    (v) (t a1 k s)
taxi    (v) (t a1 k s ii)
taxed    (v) (t a1 k s t)
taxes    (v) (t a1 k s i z)
taxis    (v) (t a1 k s i z)
taxied    (v) (t a1 k s i d)
taxing    (v) (t a1 k s i ng)
taxable    (j) (t a1 k s @ b l)
taxicab    (n) (t a1 k s i k a b)
taxiing    (v) (t a1 k s i i ng)

German-Thai: Longdo Dictionary
Taxifahrer(n ) |der, pl. Taxifahrer| คนขับแท็กซี่ เช่น Kaum jemand weiß, dass Londons Taxifahrer ihre eigenen Mini-Kantinen haben.

German-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
Taxi (n ) แท็กซี่

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Steuerjahr {n}tax year [Add to Longdo]
Steueroase {f}tax haven [Add to Longdo]
Steuersatz {m}tax rate [Add to Longdo]
Steuertarif {m}tax rate [Add to Longdo]
Steuerabzug {m}tax deduction [Add to Longdo]
Steuerquote {f}tax ratio [Add to Longdo]
Steuerkarte {f}tax card [Add to Longdo]
Abgabenquote {f}tax and contribution ratio [Add to Longdo]
Steuerdelikt {n}tax offence; tax offense [Am.] [Add to Longdo]
Steueranreiz {f}tax incentive [Add to Longdo]
Steuernummer {f}tax identification code; tax number [Add to Longdo]
Steuerschuld {f}tax due; accrued taxes [Add to Longdo]
Steuerflucht {f}tax evasion [Add to Longdo]
Steuergesetz {n}tax law [Add to Longdo]
Steueraufwand {m}tax expenditure [Add to Longdo]
Steuerlasten {pl}tax loads [Add to Longdo]
Steuersenkung {f}tax reduction [Add to Longdo]
Quellensteuer {f}tax at source; withholding tax [Add to Longdo]
Steuergelder {pl}tax money; taxes [Add to Longdo]
Steuermittel {pl}tax money [Add to Longdo]

French-Thai: Longdo Dictionary
chauffeur de taxi(n) พนักงานขับรถแท็กซี่

Japanese-English: EDICT Dictionary
ALE[エイエルイー, eierui-] (n) (See 原子層エピタキシー) atomic layer epitaxy; ALE [Add to Longdo]
LPE[エルピーイー, erupi-i-] (n) (See 液相エピタキシー) liquid phase epitaxy; LPE [Add to Longdo]
MBE[エムビーイー, emubi-i-] (n) (See 分子線エピタキシー) molecular beam epitaxy; MBE [Add to Longdo]
VPE[ヴイピーイー, vuipi-i-] (n) (See 気相エピタキシー) vapor-phase epitaxy; VPE [Add to Longdo]
たばこ税;タバコ税[たばこぜい(たばこ税);タバコぜい(タバコ税), tabakozei ( tabako zei ); tabako zei ( tabako zei )] (n) tobacco tax; cigarette tax [Add to Longdo]
よいよい[, yoiyoi] (n) (col) (sens) locomotor ataxia; difficulty walking or speaking (due to alcoholism, a stroke, etc.); someone with this problem [Add to Longdo]
アカククリ[, akakukuri] (n) dusky batfish (Platax pinnatus, species of Western Pacific spadefish found from the Ryukyu Islands to Australia) [Add to Longdo]
アメリカ穴熊[アメリカあなぐま, amerika anaguma] (n) (uk) American badger (Taxidea taxus) [Add to Longdo]
アレロタクシス[, arerotakushisu] (n) allelotaxis; allelotaxy [Add to Longdo]
イチイ科[イチイか, ichii ka] (n) Taxaceae (plant family); yew [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
偷税[tōu shuì, ㄊㄡ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax evasion [Add to Longdo]
免税[miǎn shuì, ㄇㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax free; duty free (shop) [Add to Longdo]
出租汽车[chū zū qì chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄑㄧˋ ㄔㄜ, / ] taxi; cab (PRC); hire car (Taiwan) [Add to Longdo]
出租车[chū zū chē, ㄔㄨ ㄗㄨ ㄔㄜ, / ] taxi [Add to Longdo]
分类学[fēn lèi xué, ㄈㄣ ㄌㄟˋ ㄒㄩㄝˊ, / ] taxonomy; taxology; systematics [Add to Longdo]
动植物分类[dòng zhí wù fēn lèi, ㄉㄨㄥˋ ㄓˊ ˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, / ] taxonomy [Add to Longdo]
动物分类[dòng wù fēn lèi, ㄉㄨㄥˋ ˋ ㄈㄣ ㄌㄟˋ, / ] taxonomy; classification of animals [Add to Longdo]
捐税[juān shuì, ㄐㄩㄢ ㄕㄨㄟˋ, / ] taxes and levies [Add to Longdo]
减税[jiǎn shuì, ㄐㄧㄢˇ ㄕㄨㄟˋ, / ] tax cut [Add to Longdo]
滑行道[huá xíng dào, ㄏㄨㄚˊ ㄒㄧㄥˊ ㄉㄠˋ, ] taxiway (at airport) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
コマンドシンタックス[こまんどしんたっくす, komandoshintakkusu] command syntax [Add to Longdo]
シンタックス[しんたっくす, shintakkusu] syntax [Add to Longdo]
シンタックスエラー[しんたっくすえらー, shintakkusuera-] syntax error [Add to Longdo]
シンタックスチェッカ[しんたっくすちえっか, shintakkusuchiekka] syntax checker [Add to Longdo]
メタシンタックス[めたしんたっくす, metashintakkusu] metasyntax [Add to Longdo]
核具象構文[かくぐしょうこうぶん, kakugushoukoubun] core concrete syntax [Add to Longdo]
規格参照具象構文[きかくさんしょうぐしょうこうぶん, kikakusanshougushoukoubun] reference concrete syntax [Add to Longdo]
具象構文[ぐしょうこうぶん, gushoukoubun] concrete syntax (of SGML) [Add to Longdo]
具象構文引数[ぐしょうこうぶんひきすう, gushoukoubunhikisuu] concrete syntax parameter [Add to Longdo]
構文[こうぶん, koubun] syntax [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (3 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\ (t[a^]ks), v. t. [imp. & p. p. {Taxed}; p. pr. & vb.
   n. {Taxing}.] [Cf. F. taxer. See {Tax}, n.]
   1. To subject to the payment of a tax or taxes; to impose a
    tax upon; to lay a burden upon; especially, to exact money
    from for the support of government.
    [1913 Webster]
 
       We are more heavily taxed by our idleness, pride,
       and folly than we are taxed by government.
                          --Franklin.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To assess, fix, or determine judicially, the amount
    of; as, to tax the cost of an action in court.
    [1913 Webster]
 
   3. To charge; to accuse; also, to censure; -- often followed
    by with, rarely by of before an indirect object; as, to
    tax a man with pride.
    [1913 Webster]
 
       I tax you, you elements, with unkindness. --Shak.
    [1913 Webster]
 
       Men's virtues I have commended as freely as I have
       taxed their crimes.          --Dryden.
    [1913 Webster]
 
       Fear not now that men should tax thine honor. --M.
                          Arnold.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tax \Tax\, n. [F. taxe, fr. taxer to tax, L. taxare to touch,
   sharply, to feel, handle, to censure, value, estimate, fr.
   tangere, tactum, to touch. See {Tangent}, and cf. {Task},
   {Taste}.]
   1. A charge, especially a pecuniary burden which is imposed
    by authority. Specifically: 
    [1913 Webster]
    (a) A charge or burden laid upon persons or property for
      the support of a government.
      [1913 Webster]
 
         A farmer of taxes is, of all creditors,
         proverbially the most rapacious. --Macaulay.
      [1913 Webster]
    (b) Especially, the sum laid upon specific things, as upon
      polls, lands, houses, income, etc.; as, a land tax; a
      window tax; a tax on carriages, and the like.
 
   Note: Taxes are {annual} or {perpetual}, {direct} or
      {indirect}, etc.
      [1913 Webster]
    (c) A sum imposed or levied upon the members of a society
      to defray its expenses.
      [1913 Webster]
 
   2. A task exacted from one who is under control; a
    contribution or service, the rendering of which is imposed
    upon a subject.
    [1913 Webster]
 
   3. A disagreeable or burdensome duty or charge; as, a heavy
    tax on time or health.
    [1913 Webster]
 
   4. Charge; censure. [Obs.] --Clarendon.
    [1913 Webster]
 
   5. A lesson to be learned; a task. [Obs.] --Johnson.
    [1913 Webster]
 
   {Tax cart}, a spring cart subject to a low tax. [Eng.]
    [1913 Webster]
 
   Syn: Impost; tribute; contribution; duty; toll; rate;
     assessment; exaction; custom; demand.
     [1913 Webster]
     [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tax
   n 1: charge against a citizen's person or property or activity
      for the support of government [syn: {tax}, {taxation},
      {revenue enhancement}]
   v 1: levy a tax on; "The State taxes alcohol heavily"; "Clothing
      is not taxed in our state"
   2: set or determine the amount of (a payment such as a fine)
     [syn: {tax}, {assess}]
   3: use to the limit; "you are taxing my patience" [syn: {tax},
     {task}]
   4: make a charge against or accuse; "They taxed him failure to
     appear in court"

Are you satisfied with the result?

Go to Top