Search result for

taunts

(59 entries)
(0.1089 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -taunts-, *taunts*.
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา taunts มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *taunts*)
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
taunt    [N] คำพูดเสียดสี, Syn. insult, mockery, gibe
taunt    [VT] พูดส่อเสียด, See also: เหน็บแนม, ดูถูก, Syn. insult, jeer, mock, tease
greataunt    [N] พี่หรือน้องสาวของปู่ / ตา / ย่า / ยาย
taunt with    [PHRV] เยาะเย้ย

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
greatauntดูgrandaunt
taunt(ทอนทฺ',ทานทฺ) vt.,n. (การ) เหน็บแนม,หัวเราะเยาะ,สบประมาท,ยั่วยุ,เยาะเย้ย., See also: taunter n. tauntingly adv.

English-Thai: Nontri Dictionary
taunt(n) การเยาะเย้ย,การเหน็บแนม,การสบประมาท,การยั่วยุ
taunt(vt) เหน็บแนม,เยาะเย้ย,สบประมาท,ยั่วยุ

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ค่อนว่า    [V] reproach intentionally, See also: taunt, upbraid, Syn. กระแนะกระแหน, Example: มีคนเคยค่อนว่าว่าเราตามใจลูกเกินไป, Thai definition: แกล้งว่าให้เจ็บใจ
เย้า [V] tease, See also: pull someone's leg, taunt, banter, joke, kid, jest, rib, Syn. หยอก, สัพยอก, เย้าหยอก, Example: นิรมลเย้าขึ้นมาจนยงยุทธ์ชะงัก, Thai definition: พูดเป็นนัยโดยตั้งใจจะล้อ
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ยั่วยวน    [V] enrage, See also: irritate, infuriate, tease, taunt, stir up, provoke, Syn. ยั่ว, กวนโทสะ, Example: เขายั่วยวนกวนโทสะผม จนผมสุดจะทน, Thai definition: ทำให้เกิดอารมณ์โมโห
ตลก    [V] fun, See also: joke, jest, ridicule, amuse, jeer, mock, sneer, taunt, Syn. ขบขัน, ขำขัน, โปกฮา, Ant. เศร้า, Example: แนวคิดบางอย่างตลกเสียจนแทบไม่น่าเชื่อว่าเป็นแนวคิดของรัฐมนตรี, Thai definition: ทำให้คนอื่นขบขันด้วยคำพูดหรือกิริยาท่าทาง
น่าขัน    [V] ridicule, See also: mock, deride, taunt, Syn. น่าหัวเราะเยาะ, Ant. น่าชื่นชม, Example: ความคิดอ่านของเขาน่าขันที่สุด
น่าหัวเราะเยาะ    [V] ridicule, See also: make fun of, deride, taunt, Syn. น่าชวนหัว, น่าขัน, น่าเยาะเย้ย, น่าตลก, น่าขบขัน, Ant. น่าชื่นชม, น่ายินดี, Example: การแสดงของคู่แข่งน่าหัวเราะเยาะเป็นที่สุด
ยั่วเย้า    [V] tease, See also: taunt, tantalize, harass, kid, Syn. เย้า, เย้าแหย่, Example: บิดามารดาเด็กบางคนมีเหตุผลในการเลี้ยงดู ไม่ชอบยั่วเย้าให้เด็กอารมณ์เสียเสียก่อนจึงสนองตอบความต้องการของเด็ก, Thai definition: พูดหยอกล้อให้โกรธ

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ตลก[v.] (talok) EN: fun ; joke ; jest ; ridicule ; amuse ; jeer ; mock ; sneer ; taunt ; play the fool   FR: plaisanter
เย้า[v.] (yao) EN: tease ; pull someone's leg ; taunt ; banter ; joke ; kid ; jest ; rib   FR: taquiner ; faire marcher
ยั่วเย้า[v.] (yūayao) EN: tease ; taunt ; tantalize ; harass ; kid ; make fun of ; rag   FR: taquiner ; asticoter (fam.)

CMU English Pronouncing Dictionary
TAUNT    T AO1 N T
TAUNTS    T AO1 N T S
TAUNTED    T AO1 N T AH0 D
TAUNTON    T AO1 N T AH0 N
STAUNTON    S T AO1 N T AH0 N
TAUNTING    T AO1 N T IH0 NG

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
taunt    (v) (t oo1 n t)
taunts    (v) (t oo1 n t s)
Taunton    (n) (t oo1 n t @ n)
taunted    (v) (t oo1 n t i d)
taunting    (v) (t oo1 n t i ng)
tauntingly    (a) (t oo1 n t i ng l ii)

German-Thai: Longdo Dictionary
erstaunt(adj adv) รู้สึกทึ่ง, รู้สึกประหลาดใจ(ทางบวก) เช่น Sie ist über die Nachricht so erstaunt. เธอรู้สึกทึ่งเกี่ยวกับข่าวนี้

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Hohn {m}; Spott {m}scoff; taunt [Add to Longdo]
angaffen; gaffen; bestaunen | angaffend; gaffend; bestaunend | angegafft; gegafft; bestaunt | gafft an; bestaunt | gaffte an; bestaunteto gape (at) | gaping | gaped | gapes | gaped [Add to Longdo]
erstaunen; erstaunt seinto be astonished [Add to Longdo]
erstaunen; in Erstaunen setzen; überraschen; verwundern | erstaunend; in Erstaunen setzend; überraschend; verwundernd | erstaunt; in Erstaunen gesetzt; überrascht; verwundertto astonish | astonishing | astonished [Add to Longdo]
erstaunt; überraschtastonished [Add to Longdo]
erstaunt; verblüfft {adj} | erstaunter; verblüffter | am erstauntesten; am verblüfftestenamazed | more amazed | most amazed [Add to Longdo]
erstaunt; verwundert; staunend {adj}wondering [Add to Longdo]
erstaunt; überrascht; verblüfft; bestürzt; betroffen; sprachlos {adj} | erstaunt sein; überrascht sein; betroffen seintaken aback | to be taken aback [Add to Longdo]
höchst erstauntwonderstruck [Add to Longdo]
erstaunt {adv}amazedly [Add to Longdo]
erstaunt {adv}wonderingly [Add to Longdo]
gestauntwere astonished [Add to Longdo]
sticheln; necken | stichelnd; neckend | sticheltto taunt | taunting | taunts [Add to Longdo]
verblüffen; erstaunen; verwundern | verblüffend; erstaunend; verwundernd | verblüfft; erstaunt; verwundertto amaze | amazing | amazed [Add to Longdo]
jdm. etw. vorwerfento taunt someone with sth. [Add to Longdo]
vorwurfsvoll; höhnischtaunting [Add to Longdo]
sich wundern; erstaunt sein (über)to be surprised (at) [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
食う(P);喰う;啖う(oK)[くう, kuu] (v5u,vt) (1) (male) (vulg) to eat; (2) to live; to make a living; to survive; (3) to bite; to sting (as insects do); (4) to tease; to torment; to taunt; to make light of; to make fun of; (5) to encroach on; to eat into; to consume; (6) to defeat a superior; to threaten a position; (7) to consume time and-or resources; (8) (col) to receive something (usu. an unfavourable event); (9) (male) (vulg) to have sexual relations with a woman, esp. for the first time; (P) [Add to Longdo]
痛め付ける;痛めつける[いためつける, itametsukeru] (v1,vt) to rebuke; to taunt; to give a good shaking; to knock about; to torment; to punish [Add to Longdo]
嘲罵[ちょうば, chouba] (n,vs) taunt; insult; abuse [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
嘲讽[cháo fèng, ㄔㄠˊ ㄈㄥˋ, / ] to sneer at; to ridicule; to taunt [Add to Longdo]
奚落[xī luò, ㄒㄧ ㄌㄨㄛˋ, ] to taunt; to ridicule; to jeer at; to treat coldly; to abandon [Add to Longdo]
[wán, ㄨㄢˊ, ] Metaplexis stauntoni [Add to Longdo]
[mó, ㄇㄛˊ, ] Metaplexis stauntoni [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
驚く[おどろく, odoroku] erstaunt_sein, sich_wundern, ueberrascht_sein, bestuerzt_sein, verwirrt_sein [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?

Go to Top