Search result for

tara

(74 entries)
(0.1845 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tara-, *tara*
Possible hiragana form: たら
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tarantula[N] แมงมุมพิษตัวใหญ่ในตระกูล Theraphosidae
tarantella[N] การเต้นรำแบบหนึ่งของชาวอิตาเลียน

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tarantula(แทแรน'ทูละ) n. แมงมุมพิษตัวใหญ่ชนิดหนึ่ง
ataraxia(แอททะแรก'เซีย, -ซี) n. ภาวะสงบเงียบ, ภาวะไร้อารมณ์หรือความกังวล. -ataractic, ataxic adj. (tranquillity)
cataract(แคท'ทะแรคทฺ) n. น้ำตกขนาดใหญ่,การไหลเชี่ยวของน้ำ,ฝนที่เทกระหน่ำลงมา,น้ำป่า,แก่งในแม่น้ำ,ต้อกระจก

English-Thai: Nontri Dictionary
cataract(n) แก่ง,น้ำป่า,โรคต้อกระจก

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Tara?ทาร่า If It Bleeds, It Leads (2012)
Tara?ทาร่า Nanny Dearest (2013)
- Tara.-ทาร่า Dead Weight (2013)
Tara.ธาร่า Pilot (2008)
Go with Tara. I got something to do.ไปกับธาร่า ผมมีบางอย่างต้องทำ Pilot (2008)
Tara, sweetheart, it's time to go.ทาร่า ที่รัก ได้เวลาไปแล้ว Dead Like Me: Life After Death (2009)
Are you familiar with an escort named Tara?ท่าทางคุณก็ฉลาดเฉลียว ไม่ทราบ เอ่อ... The Girlfriend Experience (2009)
Some of the stuff that's been posted about this Taraคุณอาจอยากลอง... เช็ครีวิวพวกนี้ดูหน่อย The Girlfriend Experience (2009)
Well, let me tell you a little story about what happened to Tara.ปกติฉันไม่ชอบเช็คพวกรีวิวน่ะ ตกลงเอาอย่างนี้ The Girlfriend Experience (2009)
Tara is 20 years old, kind of came in here just falling off the turnip truck, doing her own thing.ผมจะเล่าเรื่องที่เกิดขึ้นกับทาร่าให้ฟัง ทาร่า อายุ 20 ปี The Girlfriend Experience (2009)
There's Tara right there.ตอนนี้เป็นที่นิยมสุด ๆ ใคร ๆ ก็สร้างหนังประเภทนั้นกันแน่นอน The Girlfriend Experience (2009)
Tara.ทาร่ามาโน่นแล้ว The Girlfriend Experience (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
taraThe tarantula seized its victim very quickly.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
จังหวัดอุตรดิตถ์[n. prop.] (Jangwat Uttaradit) EN: Uttaradit province   FR: province de Uttaradit [f]
แก่ง[n.] (kaeng) EN: cataract   FR: rapide [m] ; cataracte [f]
น้ำตก[n.] (nāmtok) EN: waterfall ; cascade ; falls ; cataract   FR: cascade [f] ; chute d'eau [f] ; chutes [fpl] ; cataracte [f] ; cascatelle [f] (litt.)
ต้อ[n.] (tø) EN: corneal ulcer ; cataract ; corneal opacity   FR: cataracte [f]
ต้อกระจก[n.] (tø krajok) EN: cataract   FR: cataracte [f]
อุตรดิตถ์[n. prop.] (Uttaradit) EN: Uttaradit (North)   FR: Uttaradit (Nord)

CMU English Pronouncing Dictionary
TARA    T EH1 R AH0
TARAS    T AA1 R AH0 Z
TARANTO    T ER0 AE1 N T OW0
TARANGO    T AA0 R AA1 NG G OW0
TARALLO    T ER0 AE1 L OW0
TARASOFF    T EH1 R AH0 S AO0 F
TARANTINO    T AA0 R AA0 N T IY1 N OW0
TARANTO'S    T ER0 AE1 N T OW0 Z
TARANTULA    T AH0 R AE1 N CH UW0 L AH0
TARANTULA    T AH0 R AE1 N CH AH0 L AH0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Taranto    (n) (t @1 t a1 n t ou)
Taranaki    (n) (t a2 r @ n aa1 k ii)
tarantula    (n) (t @1 r a1 n t y u l @)
taradiddle    (n) (t a1 r @ d i d l)
tarantella    (n) (t a2 r @ n t e1 l @)
tarantelle    (n) (t a2 r @ n t e1 l)
tarantulas    (n) (t @1 r a1 n t y u l @ z)
taradiddles    (n) (t a1 r @ d i d l z)
tarantellas    (n) (t a2 r @ n t e1 l @ z)
tarantelles    (n) (t a2 r @ n t e1 l z)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
タラップ[たらっぷ, tarappu] (n) a ramp

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tara {n}; Verpackungsgewicht {n}; Leergewicht {n}tare (weight) [Add to Longdo]
Tarantella [mus.]tarantella [Add to Longdo]
Tara {n} | mit großem Trararazzmatazz | with much fanfare [Add to Longdo]
Tarantapapagei {m} [ornith.]Black-winged Lovebird [Add to Longdo]
Tarantel {f} [zool.] | Taranteln {pl} | wie von der Tarantel gestochen [übtr.]tarantula | tarantulas | as if stung by an adder [fig.] [Add to Longdo]
Tarabulus; Tripolis (Hauptstadt von Libyen)Tarabulus; Tripoli (capital of Libya) [Add to Longdo]
Tarawa (Hauptstadt von Kiribati)Tarawa (capital of Kiribati) [Add to Longdo]
Tara {n}unladen weight [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
うんたら[, untara] (n) (See うんたらかんたら) mumble (used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
うんたらかんたら[, untarakantara] (n) (See うんたら) something-something (phrase used in place of meaningful words in a sentence) [Add to Longdo]
ぐうたら;グータラ[, guutara ; gu-tara] (n,adj-na,adj-no) lazybones; good-for-nothing; idler [Add to Longdo]
こつこつ働く;コツコツ働く[こつこつはたらく(こつこつ働く);コツコツはたらく(コツコツ働く), kotsukotsuhataraku ( kotsukotsu hataraku ); kotsukotsu hataraku ( kotsukotsu hatara] (exp,v5k) to work hard; to toil; to moil; to keep one's nose to the grindstone; to slug away [Add to Longdo]
そしたら[, soshitara] (exp) then; (P) [Add to Longdo]
たたら星;婁宿[たたらぼし, tataraboshi] (n) (See 婁) Chinese "Bond" constellation (one of the 28 mansions) [Add to Longdo]
たら(P);ったら(P)[, tara (P); ttara (P)] (conj,prt) (1) indicates supposition; if ... then; when; after; (prt) (2) (usu. ったら) (typically after someone's name) indicates exasperation; (P) [Add to Longdo]
たらい回し;盥回し[たらいまわし, taraimawashi] (n,vs) (1) acrobatic barrel-rolling (performed using the feet while lying on the back); (2) handing something around (within a fixed group of people in a pre-arranged order); (3) handing off a problem to someone else (in order to evade responsibility) [Add to Longdo]
たらしい;ったらしい[, tarashii ; ttarashii] (suf,adj-i) (after a noun or the stem of an adjective) seeming very... (usu. with a negative connotation) [Add to Longdo]
たらしめる[, tarashimeru] (v1) (arch) to make; to make something what it should be; to cause to be [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
塔拉瓦[tǎ lā wǎ, ㄊㄚˇ ㄌㄚ ㄨㄚˇ, ] Tarawa (capital of Kiribati) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
インジケータランプ[いんじけーたらんぷ, injike-taranpu] indicator light [Add to Longdo]
センタライン[せんたらいん, sentarain] center line [Add to Longdo]
ディジタライズ[でいじたらいず, deijitaraizu] digitize (vs) [Add to Longdo]
メタライズ[めたらいず, metaraizu] metalize (vs) [Add to Longdo]
働き[はたらき, hataraki] function [Add to Longdo]
働く[はたらく, hataraku] to act [Add to Longdo]
インタラクティブ[いんたらくていぶ, intarakuteibu] Interactive [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 Tara
   n 1: a village in eastern Ireland (northwest of Dublin); seat of
      Irish kings until 6th century

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tara [taːraː] (n) , s.(n )
   tare
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top