Search result for

tanker

(51 entries)
(0.0299 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tanker-, *tanker*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tanker[N] เรือบรรทุก, See also: เรือ, เครื่องบิน, หรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่นๆ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tanker(แทง'เคอะ) n. เรือ,เครื่องบินหรือรถสำหรับบรรทุกน้ำมันหรือของเหลวอื่น ๆ
cantankerous(แคนแทง'เคอเริส) adj. ชอบทะเลาะ,อารมณ์ร้าย,เจ้าอารมณ์, See also: cantankerousness n., Syn. quarrelsome ###A. serene

English-Thai: Nontri Dictionary
cantankerous(adj) พาล,เอาใจยาก,ดื้อดึง,ฉุนเฉียว,ชวนทะเลาะ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Shipyards churn out oil tankers, container ships and gas tankers to cater for the demands of globalized industrial production.อู่ต่อเรือผลิตถังน่ำมัน,เรือขนส่ง และถังก๊าซ เพื่อปรนเปรอความต้องการ ของอุตสาหกรรมการผลิตทั่วโลก Home (2009)
Our oil tankers are getting bigger and bigger.ถังเก็บน้ำมันของเราใหญ่ขึ้นเรื่อยๆ Home (2009)
The destroyers and two tankers.เรือตอปิโดหลายลำและเรือบรรทุกน้ำมัน 2 ลำ Shanghai (2010)
The destroyers protect the carriers, the tankers refuel them at the center you got a fleet of fighter planes, each carrying 800 kilogram torpedoes.เรือตอร์ปิโดคุ้มกันเรือบรรทุกเครี่องบิน เรือบรรทุกน้ำมันคอยเติมเชื้อเพลิง ..มีเครื่องบินรบเป็นฝูง\ แต่ละลำบรรทุกตอร์ปิโด 800 กิโล Shanghai (2010)
Frank Korver, Tanker Lutz, Tut Beemer, Tug Phelps, Vernon Freedom, moi.แฟรงค์ ครอเวอร์,แทงค์เกอร์ ลัทส์,ทัส บี เมอร์,ทัค ฟิลป์,เวอร์นอล ฟรีดอม,มอย MacGruber (2010)
Two tanker trucks, some sort of digger.รถบรรทุกแทงค์ 2 คัน บรรจุอะไรบางอย่างอยู่ The X in the File (2010)
It's a fact that Russian "businessmen" add blue dye to tankers of clear alcohol and import it as glass cleaner, thus avoiding the high tariff on booze.มันเป็นความจริง นักธุรกิจรัสเซียนั่นได้เติมสารย้อมสีน้ำเงิน ลงเรือบรรทุกแอลกอฮอล์และส่งออกมันเป็นน้ำยาทำความสะอาดกระจก The Predator in the Pool (2010)
Helios transport is in a rail yard, and I saw men putting something into a fuel tanker.บริษัทขนส่งเฮลิออส อยู่ในลานจอดรถไฟ และฉันเห็นคนกำลังเทอะไรใส่ลงไปในแท็งค์น้ำมัน A Busy Solitude (2012)
No mysterious tanker car full of hazardous materials.ไม่มีถังน้ำมันลึกลับ ที่เต็มไปด้วยวัตถุอันตราย Measure of a Man (2012)
Look for the tanker car Becca Winstone mentioned and the train she said her son was on.มองหารถน้ำมันที่ เบ็คก้า วินสโตน ระบุไว้ Promise (2012)
There is no blue-and-white tanker car on the train.ตอนที่รถไฟเข้าไปที่บราวิสโลว่า Promise (2012)
Tanker's gone. Which means another train picked it up.Promise (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tankerA huge tanker put off just now.
tankerA new oil tanker was launched.
tankerA ship which conveys oil is called an oil tanker.
tankerA tanker is a ship carrying oil.
tankerOil is transported by tanker.
tankerOil often spilled by tankers also adds to water pollution.
tankerThe tanker has a small crew.
tankerThe tanker has only a small crew on board.
tankerThe tanker was launched after the ceremony.
tankerThis is the largest tanker that has ever been constructed in our country.
tankerThis tanker is bound for Kuwait.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เรือบรรทุก [n. exp.] (reūa banthuk) EN: tanker   FR: tanker [m] (anglic.) ; bateau-citerne [m] ; navire-citerne [m]
เรือบรรทุกน้ำมัน[n. exp.] (reūa banthuk nāmman) EN: oil tanker ; tanker   FR: pétrolier [m] ; cargo pétrolier [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TANKER    T AE1 NG K ER0
TANKERS    T AE1 NG K ER0 Z
TANKERSLEY    T AE1 NG K ER0 S L IY0

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tanker    (n) (t a1 ng k @ r)
tankers    (n) (t a1 ng k @ z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Tanker {m} | Tanker {pl}tanker | tankers [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
オイルタンカー[, oirutanka-] (n) oiltanker [Add to Longdo]
シンクタンカー[, shinkutanka-] (n) think tanker [Add to Longdo]
スーパータンカー[, su-pa-tanka-] (n) supertanker [Add to Longdo]
タンカー[, tanka-] (n) tanker; (P) [Add to Longdo]
タンクローリ(P);タンクローリー[, tankuro-ri (P); tankuro-ri-] (n) tanker (wasei [Add to Longdo]
マンモスタンカー[, manmosutanka-] (n) mammoth tanker [Add to Longdo]
給油艦[きゅうゆかん, kyuuyukan] (n) tanker; military refueling vessel [Add to Longdo]
給油機[きゅうゆき, kyuuyuki] (n) aerial tanker; refueling aircraft [Add to Longdo]
給油船[きゅうゆせん, kyuuyusen] (n) (oil) tanker [Add to Longdo]
空中給油機[くうちゅうきゅうゆき, kuuchuukyuuyuki] (n) (See 空中給油) air tanker; aerial tanker; airborne refuelling craft [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
油轮[yóu lún, ㄧㄡˊ ㄌㄨㄣˊ, / ] tanker (ship) [Add to Longdo]
罐车[guàn chē, ㄍㄨㄢˋ ㄔㄜ, / ] tanker truck; tanker wagon [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tank ship \Tank ship\, Tank vessel \Tank vessel\ . (Naut.)
   A vessel fitted with tanks for the carrying of oil or other
   liquid in bulk; -- called also {tanker}. A tank ship of very
   large capacity is called a {supertanker}.
   [Webster 1913 Suppl. +PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tanker
   n 1: a cargo ship designed to carry crude oil in bulk [syn: {oil
      tanker}, {oiler}, {tanker}, {tank ship}]
   2: a soldier who drives a tank [syn: {tanker}, {tank driver}]

From English-Turkish FreeDict Dictionary [reverse index] [fd-tur-eng]:

 tanker
 
 1. tanker.
 
 

From German-English Freedict dictionary [fd-deu-eng]:

 Tanker [taŋkr] (n) , pl.
   tanker; tankers
 

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top