Search result for

tailed

(44 entries)
(0.0328 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tailed-, *tailed*, tail, taile
English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
detailed(ดีเทลดฺ') adj. ซึ่งมีรายละเอียดมาก, Syn. thorough
detailed flowchartผังงานละเอียดหมายถึงผังงานที่แสดงลำดับขั้นตอนการทำงานอย่างละเอียด จนแทบจะนำแต่ละขั้นตอนมาถอดโยงกันเป็นชุดคำสั่งหรือโปรแกรมได้เลยดู program flowchart ประกอบ

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
- I thought for a minute I was being tailed.-ฉันรู้สึกเหมือนกำลังถูกติดตาม Duplicity (2009)
You know the nine tailed fox?คุณรู้จักจิ้งจอกเก้าหางไหม? Hello Ghost (2010)
the nine tailed fox?จิ้งจอกเก้าหางน่ะ? Hello Ghost (2010)
You're not being tailed. Don't worry.คุณไม่ได้ถูกสะกดรอย ไม่ต้องห่วงหรอก Free (2011)
Why would I be tailed?ทำไมผมถึงต้องถูกสะกดรอย? Free (2011)
You googled me, tailed me, I don't know...คุณตรวจสอบ สืบประวัติฉัน ไม่รู้สิน่ะ... A Tale of Two Audreys (2011)
When I first joined the agency, my brother tailed me, he checked emails, eavesdropped on phone calls.ตอนผมเข้าทำงานครั้งแรก พี่ชายผมแอบสะกดรอยผมเหมือนกัน เขาตรวจอีเมลล์ แอบฟังโทรศัพท์ Sad Professor (2011)
We tailed him all afternoon.เราตามเขามาตลอดช่วงบ่าย . Semper I (2011)
We tailed you to a meeting with our prime suspect.ตามนายไปจนเจอผู้ต้องสงสัย อันดับ1 BeeWare (2011)
Well, I tailed him for a week.มันไหม้เหมือนอันอื่น ถ้าคุณหาคนที่ซ่อมมันได้ Bylaw (2011)
- We tailed Rebecca. - Moz?เราตามรีเบ็คก้าอยู่ มอซเหรอ? Neighborhood Watch (2012)
Unis tailed him all day.คนของเราตามติดเขาตลอดวัน Argentina (2012)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tailedWe tailed over the plan with him.

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ด้วน[adj.] (dūan) EN: amputated ; maimed ; short ; cut-off ; curtailed ; truncated   FR: amputé ; tronqué
จิ้งโก่ง[n. exp.] (jingkōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดหัวโต[n. exp.] (jingrīt hūa tō) EN: Short-tailed Cricket   
จิ้งหรีดโก่ง[n. exp.] (jingrīt kōng) EN: Short-tailed Cricket   
จิโปม[n. exp.] (jipōm) EN: Short-tailed Cricket   
ไก่ฟ้าหางยาว [n. exp.] (kaifā hāng yāo) EN: Long-tailed Pheasant   
กัง[n.] (kang) EN: pig-tailed monkey   FR: macaque [m]
ค่าง[n.] (khāng) EN: langur ; leaf monkey ; long-tailed monkey   
กิหล่อ[n. exp.] (kilø) EN: Short-tailed Cricket   
กระจิบ[n.] (krajip) EN: Long-tailed Tailorbird   

CMU English Pronouncing Dictionary
TAILED    T EY1 L D

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tailed    (v) (t ei1 l d)

Japanese-English: EDICT Dictionary
きめ細か;木目細か;肌理細か[きめこまか, kimekomaka] (adj-na) (1) smooth; (2) meticulous; painstaking; detailed [Add to Longdo]
アケボノヒメオオトカゲ[, akebonohimeootokage] (n) northern ridge-tailed monitor (Varanus primordius, species of carnivorous monitor lizard native to the Northern Territory of Australia); blunt-spined goanna [Add to Longdo]
アミメチョウチョウウオ[, amimechouchouuo] (n) pearlscale butterflyfish (Chaetodon xanthurus, Western Pacific species found from Indonesia and the Philippines north to the Ryukyu Islands); Philippines chevron butterflyfish; orange butterflyfish; netted butterflyfish; yellow-tailed butterflyfish [Add to Longdo]
インドリ[, indori] (n) indri (short-tailed lemur) (Indri indri) [Add to Longdo]
オコジョ;おこじょ[, okojo ; okojo] (n) stoat; ermine; short-tailed weasel (Mustela erminea) [Add to Longdo]
オルリオオトカゲ[, oruriootokage] (n) blue-tailed monitor (Varanus doreanus, species of carnivorous monitor lizard found in Australia, New Guinea, and the Bismarck Archipelago); Kalabeck's monitor [Add to Longdo]
カコミスル[, kakomisuru] (n) cacomistle (Bassariscus astutus); ring-tailed cat; ringtail; civet [Add to Longdo]
スジメヒメオオトカゲ[, sujimehimeootokage] (n) stripe-tailed goanna (Varanus caudolineatus, species of carnivorous monitor lizard native to the forests of Western Australian) [Add to Longdo]
マルガヒメオオトカゲ[, marugahimeootokage] (n) stripe-tailed Goanna (Varanus gilleni, species of carnivorous monitor lizard native to northwestern and central Australia) [Add to Longdo]
リッジテールモニター;リッジテール・モニター[, rijjite-rumonita-; rijjite-ru . monita-] (n) ridge-tailed monitor (Varanus acanthurus, species of monitor lizard found throughout the arid northern regions of Australia); spiny-tailed monitor [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
尾蚴[wěi yòu, ㄨㄟˇ ㄧㄡˋ, ] tailed larva; Cercaria (microscopic larva of parasitic Miracidium flatworm) [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
詳細課金データ[しょうさいかきんデータ, shousaikakin de-ta] detailed billing data [Add to Longdo]
詳細情報[しょうさいじょうほう, shousaijouhou] detailed information [Add to Longdo]
詳細設計[しょうさいせっけい, shousaisekkei] detailed design [Add to Longdo]
詳細説明[しょうさいせつめい, shousaisetsumei] detailed explanation [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tailed \Tailed\, a.
   Having a tail; having (such) a tail or (so many) tails; --
   chiefly used in composition; as, bobtailed, longtailed, etc.
   [1913 Webster]
 
      Snouted and tailed like a boar.     --Grew.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tailed
   adj 1: having a tail of a specified kind; often used in
       combination

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top