Search result for

tad

(88 entries)
(0.0095 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tad-, *tad*.
English-Thai: Longdo Dictionary (UNAPPROVED version -- use with care )
tad (n ) เด็กผู้ชาย เล็กน้อย หรือ นิดหน่อย

English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tadge    [SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. tadger
tadger    [SL] อวัยวะเพศชาย, Syn. tadge
tadpole    [N] ลูกอ๊อด, See also: ลูกกบ, Syn. frog

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tadAs a tadpole grows, the tail disappears and legs begin to form.
tadDid you know that carp eat tadpoles?

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tadpole(แทค'โพล) n. ลูกกบ
citadel(ซิท'ทะเดิล) n. ป้อมปราการ,ป้อม,ที่หลบภัย,ที่มั่นสุดท้าย, Syn. fortress
contadinan. หญิงชาวนา
contadinon. ชาวนา
heptadn. จำนวนเจ็ด
matador(แมท'ทะดอร์) n. นักต่อสู้วัวผู้ฆ่าวัวในกีฬาสู้วัวของสเปน,ไพ่สำคัญ (ในการเล่นไพ่บางอย่าง)
stadholder(สแทด'โฮลเดอะ) n. ผู้ว่าการจังหวัด,ผู้ว่าการมลฑล., Syn. stadtholder
stadium(สเท'เดียม) n. สนามกีฬา pl. stadiums,stadia

English-Thai: Nontri Dictionary
tadpole(n) ลูกกบ,ลูกเขียด
citadel(n) ป้อมปราการ,ป้อม,ที่มั่น
matador(n) มาธาดอร์
stadium(n) สนามกีฬา,กรีฑาสถาน

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ลูกกบ    [N] tadpole, Syn. ลูกอ๊อด, Example: ในสระบัวหลังบ้านเต็มไปด้วยลูกกบตัวเล็กๆ, Count unit: ตัว

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
ชาวกรุง[n. exp.] (chāo krung) EN: city dweller ; townsman ; townspeople ; city folk ; city people   FR: citadin [m] ; habitant d'une ville [m]
ชาวเมือง[n.] (chāomeūang) EN: townsman ; townspeople ; city people ; residents of a city ; townsfolk ; urban population   FR: citadin [m] ; population urbaine [f]
ช่วงเวลา[n. exp.] (chūang wēlā) EN: period ; span ; duration ; time ; period of time   FR: durée [f] ; intervalle (de temps) [m] ; période [f] ; phase [f] ; stade [m]
ชวนหัว[n.] (chūanhūa) EN: funny story ; joke ; farce   FR: boutade [f] ; mot d'esprit [m] ; plaisanterie [f]
ดาร์มสแทดเทียม[n.] (dāmsathaētthīem) EN: darmstadtium   FR: darmstadtium [m]
ไก่ต๊อก[n. exp.] (kai tǿk) EN: Guinea fowl   FR: pintade [f]
เกี่ยวกับเมือง[adj.] (kīokap meūang) EN: urban   FR: urbain ; citadin
กระบอก[n.] (krabøk) EN: sea mullet ; Mugil tade   
กรีฑาสถาน[n. exp.] (krīthāsathān) EN: stadium ; athletic grounds   FR: stade d'athlétisme [m] ; stade [m]
กรีฑาสถานแห่งชาติ[n. exp.] (krīthāsathān haengchāt) EN: national stadium   FR: stade national [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TAD    T AE1 D
TADA    T AA1 D AH0
TADD    T AE1 D
TADIC    T AE1 D IH0 K
TADDY    T AE1 D IY0
TADYCH    T AA1 D IH2 HH
TADDEO    T AA1 D IY0 OW0
TADDEI    T AE1 D AY0
TADROS    T EY1 D R OW0 Z
TADLOCK    T AE1 D L AH0 K

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
Tadley    (n) (t a1 d l ii)
Tadeusz    (n) (t a1 d y uu z)
tadpole    (n) (t a1 d p ou l)
tadpoles    (n) (t a1 d p ou l z)
Tadzhikistan    (n) (t a d z i1 k i s t a n)

Japanese-Thai: Longdo Dictionary
ただいま[ただいま, tadaima] กลับ (บ้าน) มาแล้วครับ
正しい[ただしい, tadashii] (adj) ถูกต้อง
ただ単に[ただたんに, tadatanni] เพียง

Japanese-Thai: Saikam Dictionary
辿る[たどる, tadoru] Thai: ไต่ไปตามถนน English: to follow (road)
辿る[たどる, tadoru] Thai: ย้อนหลังตาม English: to follow up
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอย English: to drift about
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ลอย English: to float
漂う[ただよう, tadayou] Thai: ล่องลอยอยู่ในอากาศ English: to hang in air

German-Thai: Longdo Dictionary
Hauptstadt(n) |die, pl. Hauptstädte| เมืองหลวง
Stadt(n) |die, Städte| เมือง
Hauptstädte(n) |pl.|, See also: die Hauptstadt
Stadtplan(n) |der, pl. Stadtpläne| แผนที่เมือง
Stadtarchiv(n) |das, pl. Stadtarchive| เอกสารสำคัญที่เกี่ยวกับเมือง

Japanese-English: EDICT Dictionary
お初をいただく;お初を頂く[おはつをいただく, ohatsuwoitadaku] (exp,v5k) to eat something for the first time in the season [Add to Longdo]
お聞きいただく;お聞き頂く[おききいただく, okikiitadaku] (v5k) to ask (politely) [Add to Longdo]
させて頂く[させていただく, saseteitadaku] (exp,v5k) (hum) to have the privilege of doing [Add to Longdo]
その下で[そのしたで, sonoshitade] (adv) thereunder; whereunder [Add to Longdo]
ただいま帰りました;只今帰りました;ただ今帰りました[ただいまかえりました, tadaimakaerimashita] (exp,int) (See ただ今) Here I am; I'm home! [Add to Longdo]
ただごと歌;徒言歌;直言歌[ただごとうた;ただことうた(徒言歌), tadagotouta ; tadakotouta ( to gen uta )] (n) (See 六義・2) plain form (of waka) [Add to Longdo]
ただじゃおかないぞ;ただではおかないぞ[, tadajaokanaizo ; tadadehaokanaizo] (exp) You'll pay for this!; You'd better keep your mouth shut! [Add to Longdo]
ただでは[, tadadeha] (exp) This isn't over; I will get my revenge [Add to Longdo]
ただ今(P);唯今(oK);只今[ただいま, tadaima] (int,exp) (1) (uk) (abbr) (See ただいま帰りました) Here I am; I'm home!; (n-t,adv) (2) presently; right away; right now; just now; (P) [Add to Longdo]
ただ事;只事;徒事;あだ事;唯事[ただごと(ただ事;只事;徒事;唯事);あだごと(徒事;あだ事), tadagoto ( tada koto ; tada koto ; to koto ; tadagoto ); adagoto ( to koto ; ada ko] (n) trivial matter [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
科斗[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
[dǒu, ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]
[kē, ㄎㄜ, ] tadpole [Add to Longdo]
蝌蚪[kē dǒu, ㄎㄜ ㄉㄡˇ, ] tadpole [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
スタディレポート[すたでいれぽーと, sutadeirepo-to] study report [Add to Longdo]
データディクショナリ[でーたでいくしょなり, de-tadeikushonari] data dictionary [Add to Longdo]
トランジスタダイオードロジック[とらんじすただいおーどろじっく, toranjisutadaio-dorojikku] Transistor-Diode Logic, TDL [Add to Longdo]
フィージビリティスタディ[ふぃーじびりていすたでい, fi-jibiriteisutadei] feasibility study [Add to Longdo]
プリンタドライバ[ぷりんたどらいば, purintadoraiba] printer driver [Add to Longdo]
マスタドキュメント[ますたどきゅめんと, masutadokyumento] master document [Add to Longdo]
マスタドライブ[ますたどらいぶ, masutadoraibu] master drive [Add to Longdo]
従来型銅線[じゅうらいがたどうせん, juuraigatadousen] existing copper line [Add to Longdo]

Japanese-German: JDDICT Dictionary
他動詞[たどうし, tadoushi] (transitives) Verb [Add to Longdo]
但し[ただし, tadashi] -aber, -jedoch [Add to Longdo]
但し書き[ただしがき, tadashigaki] (schriftlicher) Vorbehalt, Bedingung [Add to Longdo]
手綱[たづな, taduna] Zuegel [Add to Longdo]
正しい[ただしい, tadashii] richtig, gerecht [Add to Longdo]
漂う[ただよう, tadayou] dahintreiben, umhertreiben, schweben [Add to Longdo]
直ちに[ただちに, tadachini] sogleich, Yomikata = tadachi ni [Add to Longdo]
非難[ひなん, hinan] Tadel, Vorwurf [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tad
   n 1: a slight amount or degree of difference; "a tad too
      expensive"; "not a tad of difference"; "the new model is a
      shade better than the old one" [syn: {tad}, {shade}]

Are you satisfied with the result?

Go to Top