Search result for

tackle

(53 entries)
(0.0091 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tackle-, *tackle*
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tackle[SL] อวัยวะเพศชาย
tackle[N] การยื้อยุด/หยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในฟุตบอลหรือฮ็อกกี้, See also: การฉุด, การหยุด, การตะครุบตัว, Syn. challenge
tackle[N] อุปกรณ์กีฬา (โดยเฉพาะในการตกปลาหรือ ไต่เขา), See also: อุปกรณ์ตกปลา (กว้าน, ลูกรอก ฯลฯ), เครื่องมือตกปลา, Syn. equipment, apparatus, tools, trappings
tackle[N] เฟืองและสายระโยงระยางของเรือ, See also: รอกตะขอสำหรับยกของหรือใช้ดึงใบเรือ
tackle[N] ผู้กำกับเส้น, See also: กรรมการกำกับเส้น
tackle[VT] จัดการแก้ปัญหา, See also: จัดการ, รับมือ, ควบคุม, Syn. deal with, undertake
tackle[VT] เข้าแย่งลูก, See also: แย่งหรือหยุดฝ่ายตรงข้ามที่ครองลูกในการเตะฟุตบอล, Syn. confront, challenge, grab, intercept, stop
tackle about[PHRV] พูดกับ

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tackle(แทค'เคิล) n. กว้าน,การจับคนที่พาลูกวิ่งในกีฬารักบี้. vt. จัดการ แก้ปัญหา,รับมือ,เล่นงาน,จับคนที่พาลูกมือวิ่งในกีฬารักบี้., See also: tackler n., Syn. try, undertake

English-Thai: Nontri Dictionary
tackle(n) เครื่องใช้,รอกยกของ,เครื่องขันกว้าน
tackle(vt) จับ,จัดการ,เล่นงาน,ต่อสู้,ติด(ใบ),ขบ(ปัญหา)

ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
And you tackled senator schumer's daughterและเธอได้รับมือกับลูกสาวของชูเมอร์ สมาชิกสภาสูง New Haven Can Wait (2008)
But, before I tackle that fool Lee Dong Chul, can I ask what crime did he commit?แต่, ก่อนที่ฉันจะจัดการกับเจ้าโง่ อีดงชอล, ฉันอยากจะถามว่า ผมทำผิดอะไรมา? Episode #1.5 (2008)
He's running through. He's shaking tackles left and right.เขากำลังจะผ่านไป เขาสะบัดหนีการแท็คเกิ้ลทั้งซ้ายขวา Marley & Me (2008)
- Come on, boys, tackle, tackle.- เร็วเข้า แท็คเกิ้ลลงพื้นเลย! Invictus (2009)
Strong tackle. Nice offload.แทคเกิ้ลได้ดีครับ กำจัดแนวรับได้ดีมาก Invictus (2009)
- And he is... - We're gonna really have to tackle a lot better than the English.เราต้องล้มตัวแท็คเกิ้ลเค้าอย่างแรงเลยนะ... Invictus (2009)
Look, I got a new tackle box for our trip on Saturday.ดูซิ ผมมีกล่องเครื่องมือตกปลาสำหรับวันเสาร์นี้แล้วนะ Everybody Says Don't (2009)
Yo, left tackle-- your mama's so fat, her cereal comes with its own lifeguard-- like Baywatch!เฮ้ย ไอ้ตัวแท็กเกิ้ล แม่แกอ้วนฉุ จนต้องกินข้าวพร้อมไลฟ์การ์ด Preggers (2009)
With a tackle box on the driver's side door-ที่มี รูปกล่องตกปลา อยู่ด้านข้างประตูคนขับ Hello, Dexter Morgan (2009)
Tackle like that, you had to play football.กระโดดจัดการแบบนั้น คุณต้องเคยเล่น[อเมริกัน]ฟุตบอล Invasion (2009)
Has tackled numerous social and environmental issues."ตีแผ่ปัญหาสังคม และสิ่งแวดล้อมอย่างหนักหน่วง Enough About Eve (2009)
It's football nomenclature for when a quarterback is tackled behind the line of scrimmage.ชื่อเฉพาะในเกมฟุตบอล เมื่อควอเตอร์แบ็คถูกแทคเกิล หลังเส้นแบ่งแดน The Cornhusker Vortex (2009)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
tackleI tackled him on the problem.
tackleIt's only manners to tackle all out a game that they have gone all out in creating. Pressing the pause button is just rude!
tackleSooner or later we'll have to tackle the problem in earnest.
tackleThe whole world needs to tackle the problem of climate change together.
tackleTo begin with, we must tackle the problem.

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
เล่นงาน[V] tackle, See also: maltreat, persecute, oppress, harass, Syn. โจมตี, ทำร้าย, กลั่นแกล้ง, แกล้ง, Example: เพื่อนกลุ่มนี้เกเร ชอบรุมเล่นงานผมอยู่คนเดียว, Thai definition: กระทำเอา, กล่าวหาเอา

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
เล่นงาน[v.] (lenngān) EN: attack ; assault ; get even with ; reprimand ; scold ; blame ; reproach ; criticize ; tackle   
รอก[n.] (røk) EN: pulley ; tackle ; sheave   FR: poulie [f] ; appareil de levage [m]

CMU English Pronouncing Dictionary
TACKLE    T AE1 K AH0 L
TACKLED    T AE1 K AH0 L D
TACKLES    T AE1 K AH0 L Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tackle    (v) (t a1 k l)
tackled    (v) (t a1 k l d)
tackles    (v) (t a1 k l z)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Gerät {n} | Geräte {pl}tackle | tackles [Add to Longdo]

Japanese-English: EDICT Dictionary
スライディングタックル[, suraideingutakkuru] (n) sliding tackle [Add to Longdo]
タックル[, takkuru] (n,vs) tackle (ball game) [Add to Longdo]
フライングタックル[, furaingutakkuru] (n) flying tackle [Add to Longdo]
滑車[かっしゃ, kassha] (n,adj-no) pulley; block; tackle [Add to Longdo]
漁具[ぎょぐ, gyogu] (n) fishing tackle [Add to Longdo]
索具[さくぐ, sakugu] (n) rigging; gear; tackle [Add to Longdo]
取り組む(P);取っ組む;取組む[とりくむ(取り組む;取組む)(P);とっくむ(取っ組む;取組む), torikumu ( torikumu ; torikumu )(P); tokkumu ( totsu mu ; torikumu )] (v5m,vi) to tackle; to wrestle with; to engage in a bout; to come to grips with; to make effort; to strive for; to deal with; (P) [Add to Longdo]
挑む[いどむ, idomu] (v5m,vi) (1) to challenge; to throw down the gauntlet; to contend for; to tackle; (2) to pressure someone for sex; to woo; to make love to; (P) [Add to Longdo]
釣り道具;釣道具[つりどうぐ, tsuridougu] (n) fishing tackle [Add to Longdo]
釣具;釣り具;つり具[つりぐ, tsurigu] (n) fishing gear; tackle [Add to Longdo]

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
钓鱼用具[diào yú yòng jù, ㄉㄧㄠˋ ㄩˊ ㄩㄥˋ ㄐㄩˋ, / ] tackle [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (4 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tackle \Tac"kle\ (?; sometimes improperly pronounced ?,
   especially by seamen), n. [OE. takel, akin to LG. & D. takel,
   Dan. takkel, Sw. tackel; perhaps akin to E. taw, v. t., or to
   take.]
   1. Apparatus for raising or lowering heavy weights,
    consisting of a rope and pulley blocks; sometimes, the
    rope and attachments, as distinct from the block, in which
    case the full appratus is referred to as a {block and
    tackle}.
    [1913 Webster]
 
   2. Any instruments of action; an apparatus by which an object
    is moved or operated; gear; as, fishing tackle, hunting
    tackle; formerly, specifically, weapons. "She to her
    tackle fell." --Hudibras.
    [1913 Webster]
 
   Note: In Chaucer, it denotes usually an arrow or arrows.
      [1913 Webster]
 
   3. (Naut.) The rigging and apparatus of a ship; also, any
    purchase where more than one block is used.
    [1913 Webster]
 
   {Fall and tackle}. See the Note under {Pulley}.
 
   {Fishing tackle}. See under {Fishing}, a.
 
   {Ground tackle} (Naut.), anchors, cables, etc.
 
   {Gun tackle}, the apparatus or appliances for hauling cannon
    in or out.
 
   {Tackle fall}, the rope, or rather the end of the rope, of a
    tackle, to which the power is applied.
 
   {Tack tackle} (Naut.), a small tackle to pull down the tacks
    of the principal sails.
 
   {Tackle board}, {Tackle post} (Ropemaking), a board, frame,
    or post, at the end of a ropewalk, for supporting the
    spindels, or whirls, for twisting the yarns.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 tackle \tac"kle\ n. (Football)
   1. An act of tackling[4]; as, brought down by a tackle by a
    lineman.
    [PJC]
 
   2. (Football) One of two linemen on a football team,
    occupying a position between the guard and an end; also,
    the position played by such a tackle.
    [PJC]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tackle \Tac"kle\, v. t. [imp. & p. p. {Tackled}; p. pr. & vb. n.
   {Tackling}.] [Cf. LG. takeln to equip. See {Tackle}, n.]
   1. To supply with tackle. --Beau. & Fl.
    [1913 Webster]
 
   2. To fasten or attach, as with a tackle; to harness; as, to
    tackle a horse into a coach or wagon. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
   3. To seize; to lay hold of; to grapple; as, a wrestler
    tackles his antagonist; a dog tackles the game.
    [1913 Webster]
 
       The greatest poetess of our day has wasted her time
       and strength in tackling windmills under conditions
       the most fitted to insure her defeat. --Dublin Univ.
                          Mag.
    [1913 Webster]
 
   4. (Football) To cause the ball carrier to fall to the
    ground, thus ending the forward motion of the ball and the
    play.
    [PJC]
 
   5. To begin to deal with; as, to tackle the problem.
    [PJC]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tackle
   n 1: the person who plays that position on a football team; "the
      right tackle is a straight A student"
   2: gear consisting of ropes etc. supporting a ship's masts and
     sails [syn: {rigging}, {tackle}]
   3: gear used in fishing [syn: {fishing gear}, {tackle}, {fishing
     tackle}, {fishing rig}, {rig}]
   4: (American football) a position on the line of scrimmage; "it
     takes a big man to play tackle"
   5: (American football) grasping an opposing player with the
     intention of stopping by throwing to the ground
   v 1: accept as a challenge; "I'll tackle this difficult task"
      [syn: {undertake}, {tackle}, {take on}]
   2: put a harness; "harness the horse" [syn: {harness}, {tackle}]
     [ant: {unharness}]
   3: seize and throw down an opponent player, who usually carries
     the ball

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top