ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

tabulation

T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabulation-, *tabulation*
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
English-Thai: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, See also: การตั้งเป็นตาราง, Syn. census, inventory

English-Thai: HOPE Dictionary [with local updates]
tabulationการตั้งระยะหมายถึง การตั้งระยะด้วยแป้น Tab โปรแกรมประเภทประมวลผลคำ (word processing) และโปรแกรมจัดพิมพ์ด้วยเครื่องคอมพิวเตอร์ (desktop publishing) มักจะมีเมนูให้กำหนดในเรื่องนี้ได้ เช่น ในโปรแกรม PageMaker

English-Thai: Nontri Dictionary
tabulation(n) การทำเป็นตาราง, การจัดระเบียบ, การทำให้ราบ

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
tabulationการทำตาราง [ประชากรศาสตร์ ๔ ก.พ. ๒๕๔๕]

Thai-English: NECTEC's Lexitron-2 Dictionary [with local updates]
ตาตาราง(n) tabulation, See also: table, squares (as on graph paper), square measure, Syn. ตาราง, Ant. ตา, Example: ความกว้างยาวของตาตารางนี้สามารถวัดโดยใช้ไม้บรรทัดได้, Thai Definition: ช่องสี่เหลี่ยมที่เกิดจากเส้นขนานในแนวยืนกับแนวนอนตัดกัน

Thai-English-French: Volubilis Dictionary 1.0
การทำเป็นตาราง[kān tham pen tārāng] (n, exp) EN: tabulation ; census ; inventory

CMU English Pronouncing Dictionary Dictionary [with local updates]
TABULATION T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N
TABULATIONS T AE2 B Y AH0 L EY1 SH AH0 N Z

Oxford Advanced Learners Dictionary (pronunciation guide only)
tabulation (n) tˌæbjulˈɛɪʃən (t a2 b y u l ei1 sh @ n)
tabulations (n) tˌæbjulˈɛɪʃənz (t a2 b y u l ei1 sh @ n z)

Japanese-English: EDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] (n) { comp } cross tabulation [Add to Longdo]
タブ[tabu] (n) (1) tab (character); (2) tabulation alignment; tabulation; (3) tub [Add to Longdo]
タブストップ[tabusutoppu] (n) { comp } tabulation stop; tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[タブていしいち, tabu teishiichi] (n) { comp } tabulation stop [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] (n) vertical tabulation; VT [Add to Longdo]
垂直方向書式送り[すいちょくほうこうしょしきおくり, suichokuhoukoushoshikiokuri] (n) { comp } vertical tabulation; VT [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] (n) horizontal tabulation; HT [Add to Longdo]

Japanese-English: COMPDICT Dictionary
クロス集計[クロスしゅうけい, kurosu shuukei] cross tabulation [Add to Longdo]
タブ[たぶ, tabu] tabulation alignment, tabulation [Add to Longdo]
タブストップ[たぶすとっぷ, tabusutoppu] tabulation stop, tab stop [Add to Longdo]
タブ停止位置[たぶていしいち, tabuteishiichi] tabulation stop [Add to Longdo]
垂直タブ[すいちょくタブ, suichoku tabu] vertical tabulation (VT) [Add to Longdo]
水平タブ[すいへいタブ, suihei tabu] horizontal tabulation (HT) [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabulation \Tab`u*la"tion\, n.
   The act of forming into a table or tables; as, the tabulation
   of statistics.
   [1913 Webster]

From WordNet (r) 3.0 (2006) [wn]:

 tabulation
   n 1: information set out in tabular form [syn: {tabulation},
      {tabular matter}]
   2: the act of putting into tabular form; "the tabulation of the
     results"

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top