Search result for

tabler

(61 entries)
(0.2046 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -tabler-, *tabler*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา tabler มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *tabler*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
Portable.- Ein portablerDeadly Blessing (1981)
Besides, your friend preferred a cell to a fine, so we moved him where he'd be more comfortable.Außerdem zog er die Haft einer Geldstrafe vor. Also gaben wir ihm eine komfortablere Zelle. No Big Thing (1982)
We'll make you more presentable for your court appearance.Wir machen dich etwas präsentabler für deinen Auftritt im Gerichtssaal. First Blood (1982)
I'll need to demonstrate my technique in more acceptable ways in order to accumulate the proper data.Ich muss meine Technik auf akzeptablere Weise zeigen, um die angemessenen Daten zu sammeln. If Thoughts Could Kill (1983)
I'm merely conforming to... a more acceptable norm of conduct, sir.Ich passe mich lediglich einer akzeptableren Verhaltensnorm an, Sir. In Plane Sight (1984)
No,you see, in this one... a respected banker has embezzled $7 50,000.Hören Sie zu: Ein respektabler Banker hat 750.000 Dollar unterschlagen. Elementary Steele (1984)
Ah, well, blackmail is far more profitable, Mildred.Tja, Erpressung ist rentablerLofty Steele (1984)
- Stabler. - Me.StablerTightrope (1984)
Falling through space hardly seems the result of design.Durch die Luft zu fallen, ist ein inakzeptabler Entwurf. Sky Knight (1985)
X, we have a comfortable private room for you where you'll be safer, we'll all be safer, and you'll be a lot more comfortable.X, wir haben ein bequemes Privatzimmer für Sie, wo Sie sicherer sind, und wir alle auch, und es komfortabler ist. Overboard (1987)
- But within acceptable limits.- Aber innerhalb akzeptabler Grenzen. Where Silence Has Lease (1988)
Rather less comfortable.Um einiges unkomfortablerAppointment with Death (1988)
And Danceny is an entirely respectable young man.Und Danceny ist ein respektabler junger Mann. Dangerous Liaisons (1988)
"Ow" is not an acceptable kiai in this dojo, Mr. LaRusso."Au" ist kein akzeptabler Kampfschrei in diesem Dojo, LaRusso. The Karate Kid Part III (1989)
You're kidding! Undress! Of course they're armed and dangerous.- Ziehen Sie sie aus, ConstablerNuns on the Run (1990)
Very respectable, but, I didn't have enough.Ein sehr respektabler Weg. Ich kriegte nicht genug. Harry's Will (1990)
Gravitational fluctuations within acceptable parameters.Schwerkraftfluktuation innerhalb akzeptabler Parameter. The Most Toys (1990)
Once Josie sells us the mill, we could get a better price if it appears to be more profitable.Sobald Josie uns das Sägewerk verkauft, bekommen wir einen besseren Preis, wenn es profitabler erscheint. Episode #2.2 (1990)
A batch of your wife's delicious blueberry muffins...Er sollte ein respektabler Doktor werden. Dead Putting Society (1990)
My house is a thousand times more comfortable, peaceful, serene.Mein Haus ist tausendmal komfortabler und ruhiger. The Comfort of Strangers (1990)
Well, you can start by making yourself more presentable.Zum Beispiel damit, Euch etwas präsentabler herzurichten. Beauty and the Beast (1991)
- A very respectable rock star.- Ein sehr respektabler Rockstar. Basic Instinct (1992)
It's a hell of a lot more comfortable than that Ace bandage.Das ist viel komfortabler, als diese Bandage. Memoirs of an Invisible Man (1992)
- Yes. It's more valuable as a parking lot than a school.Ein Parkplatz wäre rentabler als eine Schule. Sister Act 2: Back in the Habit (1993)
Pittsburgh would be safer and more profitable.Pittsburgh wäre sicherer und profitablerDisciple (1993)
We suppress the id, our darkest desires... and adopt a more socially acceptable image.Wir unterdrücken unsere verborgenen Wünsche und stellen uns in gesellschaftlich akzeptabler Weise dar. The Mask (1994)
I'm to be a constable.Ich werde Constabler bei der Stadtpolizei. Wyatt Earp (1994)
I'd swear that's Rod Martin Hacksaw Reynolds and Kenny Stabler over there.Ich könnte schwören, dass da drüben sind Rod Martin... Hacksaw Reynolds und Kenny StablerDud Bowl (1994)
And you are Kenny Stabler.Und du bist Kenny StablerDud Bowl (1994)
Treating the disease is far more profitable than curing it.Die Symptome der Krankheit zu behandeln, ist viel profitabler, als zu heilen. Johnny Mnemonic (1995)
Even a human can see there's more profitable opportunities out there for a young man with ambition.Selbst ein Mensch erkennt, dass es profitablere Möglichkeiten für einen jungen Mann mit Ambitionen gibt. Facets (1995)
Then we must find a way to make it more profitable for them to leave.Das Abreisen muss ihnen profitabler erscheinen. Oder das Bleiben weniger profitabel. False Profits (1996)
Transport was successful, and my portable emitter is working perfectly.Mein portabler Emitter arbeitet perfekt. Macrocosm (1996)
They were conveyed to New Haven, under what authority, I don't know, and given over to the local constabulary.Man brachte sie nach New Haven, warum, weiß ich nicht, und übergab sie den Konstablern. Amistad (1997)
I thought a more presentable version of myself might be appealing to you.Ich dachte, eine präsentablere Version von mir würde dich eher ansprechen. Voice from the Past (1997)
I'm a relatively respectable citizen.Ich bin ein recht respektabler Bürger. Fear and Loathing in Las Vegas (1998)
I'm Detective Stabler.Ich bin Detektiv StablerThere's Something About Mary (1998)
Before you is a moderately presentable man in his 30's, given to unhealthy thoughts and a dissipated lifestyle.Vor lhnen steht ein einigermassen präsentabler Mann in den 30ern. Er hat unreine Gedanken und ein ausschweifendes Leben. Double Jeopardy (1999)
confirm, of course. Uh, the away team's physiologies are within acceptable parameters.Die Physiologien des Außenteams liegen innerhalb akzeptabler Parameter. Tinker Tenor Doctor Spy (1999)
- Unacceptable risk factor on all options.- inakzeptabler Risikofaktor bei allen Optionen. Supernova (2000)
An acceptable compromise.Ein akzeptabler Kompromiss. Blink of an Eye (2000)
I may not be able to turn you into a Mark-4, but I can make you a bit more presentable.Ich mache keine Version 4 aus Ihnen, aber Sie werden präsentabler sein. Life Line (2000)
- Throw them out, more economical.Ich werfe sie weg. Das ist rentablerThe Pornographer (2001)
Much more comfortable surroundings.Eine viel komfortablere Umgebung. The Seduction (2001)
Reliable, decent mileage and good crash test scores.Zuverlässig, akzeptabler Benzinverbrauch und gute Ergebnisse bei Unfalltests. Clockstoppers (2002)
Our chains are developing more profitable foods.Unsere Ketten entwickeln immer rentablere Lebensmittel. Mercano the Martian (2002)
It'll be more comfortable, with infinitely better snacks.Das wär viel komfortabler. Wir haben bessere Snacks. Back in the Saddle Again (2002)
There is truly a paucity of veridical talent in the world.Es herrscht ein wahrer veritabler Mangel echter Talente auf dieser Welt. Anything Else (2003)
The "ultra-respectable ambassador to somewhere" deal.Der "Ultra-respektabler Botschafter von irgendwo" -Typ. Just Rewards (2003)
Presenting Mom's Friendly Robots.Schaut, ich stimme zu, dass es einen Spaziergang im Weltraum mehr komfortabler machen würde. Obsoletely Fabulous (2003)

CMU English Pronouncing Dictionary
TABLER    T EY1 B AH0 L ER0
STABLER    S T EY1 B AH0 L ER0

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
Aufkäufer {m} unrentabler Anlagenasset stripper [Add to Longdo]
angemessen; akzeptabel; vernünftig {adj} | angemessener; akzeptabler; vernünftiger | am angemessensten; am akzeptabelsten; am angemessenstenreasonable | more reasonable | most reasonable [Add to Longdo]
komfortabel {adj} | komfortabler | am komfortabelstencomfortable | more comfortable | most comfortable [Add to Longdo]
luxuriös; komfortabel; verschwenderisch {adj} | luxuriöser; komfortabler; verschwenderischer | am luxuriösesten; am komfortabelsten; am verschwenderischstenluxurious | more luxurious | most luxurious [Add to Longdo]
transportabel {adj} | transportabler | am transportabelstentransportable | more transportable | most transportable [Add to Longdo]
unannehmbar; inakzeptabel {adj} | unannehmbarer; inakzeptabler | am unannehmbarsten; am inakzeptabelstenunacceptable | more unacceptable | most unacceptable [Add to Longdo]
unrentabel {adj}; ohne Profit | unrentabler | am unrentabelstenunprofitable | more unprofitable | most unprofitable [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (1 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Tabler \Ta"bler\, n.
   1. One who boards. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
   2. One who boards others for hire. [Obs.] --B. Jonson.
    [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top