ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sure.

   
26 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sure.-, *sure.*
Possible hiragana form: すれ.
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Sure.แหงแซะ The Good, the Bad and the Ugly (1966)
Sure.-ได้เลย Jaws (1975)
Sure.แน่นอน Rambo III (1988)
Sure.ได้ The One with the East German Laundry Detergent (1994)
Sure.ชอบสิ Heat (1995)
Sure.ชัวร์ Signs (2002)
- Sure.- เอาซิ 50 First Dates (2004)
Sure.ได้สิ House of Fury (2005)
Sure.ได้ Dex, Lies, and Videotape (2007)
Sure.ได้สิ The Nanny Diaries (2007)
Sure.ได้ค่ะ No Fits, No Fights, No Feuds (2007)
- Sure.- ได้ Chuck Versus the Ex (2008)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sure.A stranger tapped me on the shoulder from behind. He took me for some other person, I'm sure.
sure.Dr. Patterson: Sure. Do you know about Koko's love for cats?
sure.Heaven's vengeance is slow but sure.
sure.He is a clever boy, to be sure.
sure.He is not swift but sure.
sure.He's likely to be late so you'd better tell him again that the meeting time is seven to make double sure.
sure.His reelection seems sure.
sure.I am pretty sure.
sure.I am sure.
sure.I can't say for sure.
sure.I'm not absolutely sure.
sure.I think he is from Australia, but I'm not sure.

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sure \Sure\, a. [Compar. {Surer}; superl. {Surest}.] [OE. sur,
   OF. se["u]r, F. s[^u]r, L. securus; se aside, without + cura
   care. See {Secure}, and cf. {Assure}, {Insure}, {Sicker}
   sure.]
   1. Certainly knowing and believing; confident beyond doubt;
    implicity trusting; unquestioning; positive.
    [1913 Webster]
 
       We are sure that the judgment of God is according to
       truth against them which commit such things. --Rom.
                          ii. 2.
    [1913 Webster]
 
       I'm sure care 's an enemy of life.  --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. Certain to find or retain; as, to be sure of game; to be
    sure of success; to be sure of life or health.
    [1913 Webster]
 
   3. Fit or worthy to be depended on; certain not to fail or
    disappoint expectation; unfailing; strong; permanent;
    enduring. "His sure word." --Keble.
    [1913 Webster]
 
       The Lord will certainly make my lord a sure house;
       because my lord fighteth the battles of the Lord.
                          --1 Sam. xxv.
                          28.
    [1913 Webster]
 
       The testimony of the Lord is sure.  --Ps. xix. 7.
    [1913 Webster]
 
       Which put in good sure leather sacks. --Chapman.
    [1913 Webster]
 
   4. Betrothed; engaged to marry. [Obs.]
    [1913 Webster]
 
       The king was sure to Dame Elizabeth Lucy, and her
       husband before God.          --Sir T. More.
    [1913 Webster]
 
       I presume . . . that you had been sure as fast as
       faith could bind you, man and wife.  --Brome.
    [1913 Webster]
 
   5. Free from danger; safe; secure.
    [1913 Webster]
 
       Fear not; the forest is not three leagues off;
       If we recover that we are sure enough. --Shak.
    [1913 Webster]
 
   {To be sure}, or {Be sure}, certainly; without doubt; as,
    Shall you do? To be sure I shall.
 
   {To make sure}.
    (a) To make certain; to secure so that there can be no
      failure of the purpose or object. "Make Cato sure."
      --Addison. "A peace can not fail, provided we make
      sure of Spain." --Sir W. Temple.
    (b) To betroth. [Obs.]
      [1913 Webster]
 
         She that's made sure to him she loves not well.
                          --Cotgrave.
      [1913 Webster]
 
   Syn: Certain; unfailing; infallible; safe; firm; permanent;
     steady; stable; strong; secure; indisputable; confident;
     positive.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sure \Sure\, adv.
   In a sure manner; safely; certainly. "Great, sure, shall be
   thy meed." --Spenser.
   [1913 Webster]
 
      'T is pleasant, sure, to see one's name in print.
                          --Byron.
   [1913 Webster]

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top