ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

sue,

   
ภาษา
ภาษาที่แสดง
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -sue,-, *sue,*
Possible hiragana form: すえ
มีผลลัพธ์ที่ไม่แสดงผลอยู่
ปรับการตั้งค่า
ภาษาที่แสดง
Japanese-English: EDICT Dictionary
チーン;チン[chi-n ; chin] (n,vs) (1) ding (sound of a bell); bing; (vs) (2) to cook (or heat) in a microwave oven (from the 'ching' timer bell); (3) sneeze (into a tissue, used with children) [Add to Longdo]
誤魔化す(ateji)(P);誤摩化す(ateji);胡麻化す(ateji);誤魔かす(ateji);胡魔化す(ateji)[ごまかす, gomakasu] (v5s,vt) (1) (uk) to deceive; to falsify; to misrepresent; to cheat; to swindle; to tamper; to juggle; to manipulate; (2) (uk) to dodge; to beg the question (issue, difficulties); (3) (uk) to varnish over; to gloss over; (P) [Add to Longdo]

อังกฤษ-ไทย: ศัพท์บัญญัติราชบัณฑิตยสถาน [เชื่อมโยงจาก orst.go.th แบบอัตโนมัติและผ่านการปรับแก้]
panniculus adiposus; tissue, subcutaneous fattyเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
phoroplast; tissue, connectiveเนื้อเยื่อยึดเสริม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อยึดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
periodontium; paradentium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
parenchyma; tissue, parenchymatousเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
paradentium; periodontium; tissue, periodontalอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
scar tissue; tissue, cicatricialเนื้อเยื่อแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
adipose tissue; tissue, fattyเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
areolar tissue; tissue, cribriformเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cribriform tissue; tissue, areolarเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
cicatricial tissue; tissue, scarเนื้อเยื่อแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
connective tissue, gingivalเนื้อเยื่อยึดต่อของเหงือก [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
fatty tissue; tissue, adiposeเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
epithelium; tissue, epithelialเนื้อเยื่อบุผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
endothelium; tissue, endothelialเนื้อเยื่อบุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, adipose; tissue, fattyเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, areolar; tissue, cribriformเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, basementเนื้อเยื่อฐาน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, cancellousเนื้อเยื่อกระดูกฟ่าม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, cellularเนื้อเยื่อโปร่ง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, cicatricial; tissue, scarเนื้อเยื่อแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, compactเนื้อเยื่อกระดูกเนื้อแน่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, periodontal; paradentium; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, periodontal; periodontiumอวัยวะปริทันต์ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, scar; tissue, cicatricialเนื้อเยื่อแผลเป็น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, skeletalเนื้อเยื่อโครงร่าง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, subcutaneous; tela subcutaneaเนื้อเยื่อใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, subcutaneous fatty; panniculus adiposusเนื้อเยื่อไขมันใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tela subcutanea; tissue, subcutaneousเนื้อเยื่อใต้หนัง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, conductingเนื้อเยื่อสื่อนำ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, connective; phoroplastเนื้อเยื่อยึดเสริม, เนื้อเยื่อเกี่ยวพัน, เนื้อเยื่อยึดต่อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, connectiveเนื้อเยื่อยึดต่อ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, cribriform; tissue, areolarเนื้อเยื่อร่างแห [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, dentalเนื้อเยื่อฟัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, elasticเนื้อเยื่อยืดหยุ่น [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, endothelial; endotheliumเนื้อเยื่อบุโพรง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, epithelial; epitheliumเนื้อเยื่อบุผิว [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, erectileเนื้อเยื่อพองยุบได้, เนื้อเยื่อลุกชันได้ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, fatty; tissue, adiposeเนื้อเยื่อไขมัน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, fibrousเนื้อเยื่อเส้นใย [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, glandularเนื้อเยื่อต่อม [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, granulationเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน, เนื้อเยื่อขุย, เนื้อเยื่องอกทดแทน [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, granulationเนื้อเยื่อแกรนูเลชัน, เนื้อเยื่อผิวมะระ [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, interstitialเนื้อเยื่อแทรก, เนื้อเยื่อโครง [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, junctionalเนื้อเยื่อประสานงานหัวใจ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, muscularเนื้อเยื่อกล้ามเนื้อ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, necroticเนื้อเยื่อตายเฉพาะส่วน [ทันตแพทยศาสตร์๑๓ มี.ค. ๒๕๔๕]
tissue, osteogenicเนื้อเยื่อสร้างกระดูก [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]
tissue, parenchymatous; parenchymaเนื้อแท้อวัยวะ [แพทยศาสตร์ ๖ ส.ค. ๒๕๔๔]

อังกฤษ-ไทย: คลังศัพท์ไทย โดย สวทช.
Adrenal Tissue, Extraเนื้อเยื่อต่อมหมวกไตที่อยู่นอกต่อม [การแพทย์]
Connective Tissue, Denseเนื้อยึดต่อชนิดแน่น [การแพทย์]
Connective Tissue, Embryonic Malignantเนื้อเยื่อเกี่ยวพันเอมบรัยโอนิกชนิดร้ายแรง [การแพทย์]
Connective Tissue, Fibrousเนื้อประสานเหนียว [การแพทย์]
Connective Tissue, Looseต่อมมีพังผืดบางๆคลุมอยู่,เนื้อเยื่อเกี่ยวพันในแบบหลวมๆ,เนื้อยึดต่อชนิดหลวม,เนื้อเยื่อเกี่ยวพันที่อยู่กันอย่างหลวมๆ,เนื้อเยื่อเกี่ยวพันซึ่งมีเส้นใยไม่มากนัก [การแพทย์]
Connective Tissue, Mixedผสมระหว่างเนื้อเยื่อประสาน [การแพทย์]
Connective Tissue, Pelvicเนื้อเยื่อประสานของช่องเชิงกราน [การแพทย์]
Connective Tissue, Perineuralเยื่อเกี่ยวพันรอบเส้นใยประสาท [การแพทย์]
Connective Tissue, Specialเนื้อประสานชนิดพิเศษ [การแพทย์]
Connective Tissue, Subepithelialเนื้อเยื่อเกี่ยวพัน [การแพทย์]
Connective Tissue, Subpleuralเนื้อเยื่อเกี่ยวพันใต้เยื่อหุ้มปอด [การแพทย์]
Fat Tissue, Subcutaneousเนื้อเยื่อไขมันใต้ผิวหนัง [การแพทย์]
Fibrous Tissue, Denseเนื้อเยื่อที่ประกอบกันอย่างหนาแน่น [การแพทย์]
Foreign Tissue, Rejection ofการไม่ยอมรับสิ่งแปลกปลอม [การแพทย์]
Lymphatic Tissue, Diffuseกลุ่มเนื้อเยื่อน้ำเหลืองแบบกระจาย [การแพทย์]
Mass, Soft Tissue, Paravertebralก้อนเนื้อเยื่ออ่อนข้างกระดูกสันหลัง [การแพทย์]
Muscular Tissue, Striated Voluntaryกล้ามเนื้อลาย [การแพทย์]

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
sue,Don't dodge the issue, I want you to answer my question.

Chinese-English: CC-CEDICT Dictionary
剥离[bō lí, ㄅㄛ ㄌㄧˊ, / ] (of tissue, skin, covering etc) come off; peel off; be stripped, #12,425 [Add to Longdo]
稀松骨质[xī sōng gǔ zhì, ㄒㄧ ㄙㄨㄥ ㄍㄨˇ ㄓˋ, / ] spongy (cancellous) bone tissue, containing marro [Add to Longdo]

Result from Foreign Dictionaries (2 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sue \Sue\, v. i.
   1. To seek by request; to make application; to petition; to
    entreat; to plead.
    [1913 Webster]
 
       By adverse destiny constrained to sue
       For counsel and redress, he sues to you. --Pope.
    [1913 Webster]
 
       Caesar came to Rome to sue for the double honor of a
       triumph and the consulship.      --C.
                          Middleton.
    [1913 Webster]
 
       The Indians were defeated and sued for peace.
                          --Jefferson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law) To prosecute; to make legal claim; to seek (for
    something) in law; as, to sue for damages.
    [1913 Webster]
 
   3. To woo; to pay addresses as a lover. --Massinger.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To be left high and dry on the shore, as a ship.
    --R. H. Dana, Jr.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Sue \Sue\, v. t. [imp. & p. p. {Sued}; p. pr. & vb. n. {Suing}.]
   [OE. suen, sewen, siwen, OF. sivre (pres.ind. 3d sing. il
   siut, suit, he follows, nous sevons we follow), LL. sequere,
   for L. sequi, secutus; akin to Gr. ?, Skr. sac to accompany,
   and probably to E. see, v.t. See {See}, v. t., and cf.
   {Consequence}, {Ensue}, {Execute}, {Obsequious}, {Pursue},
   {Second}, {Sect} in religion, {Sequence}, {Suit}.]
   1. To follow up; to chase; to seek after; to endeavor to win;
    to woo.
    [1913 Webster]
 
       For yet there was no man that haddle him sued.
                          --Chaucer.
    [1913 Webster]
 
       I was beloved of many a gentle knight,
       And sued and sought with all the service due.
                          --Spenser.
    [1913 Webster]
 
       Sue me, and woo me, and flatter me.  --Tennyson.
    [1913 Webster]
 
   2. (Law)
    (a) To seek justice or right from, by legal process; to
      institute process in law against; to bring an action
      against; to prosecute judicially.
    (b) To proceed with, as an action, and follow it up to its
      proper termination; to gain by legal process.
      [1913 Webster]
 
   3. (Falconry) To clean, as the beak; -- said of a hawk.
    [1913 Webster]
 
   4. (Naut.) To leave high and dry on shore; as, to sue a ship.
    --R. H. Dana, Jr.
    [1913 Webster]
 
   {To sue out} (Law), to petition for and take out, or to apply
    for and obtain; as, to sue out a writ in chancery; to sue
    out a pardon for a criminal.
    [1913 Webster]

เพิ่มคำศัพท์


ทราบความหมายของคำศัพท์นี้? กด [เพิ่มคำศัพท์] เพื่อใส่คำนี้พร้อมความหมาย เพื่อเป็นวิทยาทานแก่ผู้ใช้ท่านอื่น ๆ


Are you satisfied with the result?Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top