ผลลัพธ์การค้นหาสำหรับ

stop!

   
19 รายการ
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่น ๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stop!-, *stop!*
ตัวอย่างประโยคจาก Open Subtitles  **ระวัง คำแปลอาจมีข้อผิดพลาด**
Get up, Johnny! - Stop! - Johnny!หยุด จอห์นนี่ เดินสำหรับฉันที่รัก Help! (1965)
Stop! Stop! Stop the war!ยุติสงคราม เราต้องการเสรีภาพ Beneath the Planet of the Apes (1970)
Stop! - Where are your papers?- หยุด เอกสารอยู่ไหน The Little Prince (1974)
Karen, will you grow up! Stop! I'm still gonna go out!คาเรน โตสักทีได้มั้ย พอที ฉันจะไปข้างนอก Goodfellas (1990)
Stop! Wait!หยุด พอก่อน Mannequin: On the Move (1991)
- No, stop! I'm the one who paid you.- อย่ายิง ฉันเป็นคน.. The Bodyguard (1992)
Stop! No!หยุด ไม่ Junior (1994)
- Stop! Screaming won't help.ร้องไปเปล่าประโยชน์ Wild Reeds (1994)
- Peach, peach, peach, peach Peach, peach, peach, peach - Stop! Stop!- พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช พีช James and the Giant Peach (1996)
Make it stop! Make it stop!-หยุดมันที Event Horizon (1997)
Stop! Wait!อะไร เดี๋ยว Titanic (1997)
Stop! Open the door! Somebody stop the bus!เปิดประตูหยุดรถเมล์ที The Truman Show (1998)

ตัวอย่างประโยคจาก Tanaka JP-EN Corpus
stop!If only the rain would stop!
stop!The policeman ran after the thief crying Stop!.

Result from Foreign Dictionaries (5 entries found)

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop \Stop\, v. t. [imp. & p. p. {Stopped}; p. pr. & vb. n.
   {Stopping}.] [OE. stoppen, AS. stoppian (in comp.); akin to
   LG. & D. stoppen, G. stopfen, Icel. stoppa, Sw. stoppa, Dan.
   stoppe; all probably fr. LL. stopare, stupare, fr. L. stuppa
   the coarse part of flax, tow, oakum. Cf. {Estop}, {Stuff},
   {Stupe} a fomentation.]
   1. To close, as an aperture, by filling or by obstructing;
    as, to stop the ears; hence, to stanch, as a wound.
    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To obstruct; to render impassable; as, to stop a way,
    road, or passage.
    [1913 Webster]
 
   3. To arrest the progress of; to hinder; to impede; to shut
    in; as, to stop a traveler; to stop the course of a
    stream, or a flow of blood.
    [1913 Webster]
 
   4. To hinder from acting or moving; to prevent the effect or
    efficiency of; to cause to cease; to repress; to restrain;
    to suppress; to interrupt; to suspend; as, to stop the
    execution of a decree, the progress of vice, the
    approaches of old age or infirmity.
    [1913 Webster]
 
       Whose disposition all the world well knows
       Will not be rubbed nor stopped.    --Shak.
    [1913 Webster]
 
   5. (Mus.) To regulate the sounds of, as musical strings, by
    pressing them against the finger board with the finger, or
    by shortening in any way the vibrating part.
    [1913 Webster]
 
   6. To point, as a composition; to punctuate. [R.]
    [1913 Webster]
 
       If his sentences were properly stopped. --Landor.
    [1913 Webster]
 
   7. (Naut.) To make fast; to stopper.
    [1913 Webster]
 
   Syn: To obstruct; hinder; impede; repress; suppress;
     restrain; discontinue; delay; interrupt.
     [1913 Webster]
 
   {To stop off} (Founding), to fill (a part of a mold) with
    sand, where a part of the cavity left by the pattern is
    not wanted for the casting.
 
   {To stop the mouth}. See under {Mouth}.
    [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop \Stop\, n.
   1. The act of stopping, or the state of being stopped;
    hindrance of progress or of action; cessation; repression;
    interruption; check; obstruction.
    [1913 Webster]
 
       It is doubtful . . . whether it contributed anything
       to the stop of the infection.     --De Foe.
    [1913 Webster]
 
       Occult qualities put a stop to the improvement of
       natural philosophy.          --Sir I.
                          Newton.
    [1913 Webster]
 
       It is a great step toward the mastery of our desires
       to give this stop to them.      --Locke.
    [1913 Webster]
 
   2. That which stops, impedes, or obstructs; as obstacle; an
    impediment; an obstruction.
    [1913 Webster]
 
       A fatal stop traversed their headlong course.
                          --Daniel.
    [1913 Webster]
 
       So melancholy a prospect should inspire us with zeal
       to oppose some stop to the rising torrent. --Rogers.
    [1913 Webster]
 
   3. (Mach.) A device, or piece, as a pin, block, pawl, etc.,
    for arresting or limiting motion, or for determining the
    position to which another part shall be brought.
    [1913 Webster]
 
   4. (Mus.)
    (a) The closing of an aperture in the air passage, or
      pressure of the finger upon the string, of an
      instrument of music, so as to modify the tone; hence,
      any contrivance by which the sounds of a musical
      instrument are regulated.
      [1913 Webster]
 
         The organ sound a time survives the stop.
                          --Daniel.
      [1913 Webster]
    (b) In the organ, one of the knobs or handles at each side
      of the organist, by which he can draw on or shut off
      any register or row of pipes; the register itself; as,
      the vox humana stop.
      [1913 Webster]
 
   5. (Arch.) A member, plain or molded, formed of a separate
    piece and fixed to a jamb, against which a door or window
    shuts. This takes the place, or answers the purpose, of a
    rebate. Also, a pin or block to prevent a drawer from
    sliding too far.
    [1913 Webster]
 
   6. A point or mark in writing or printing intended to
    distinguish the sentences, parts of a sentence, or
    clauses; a mark of punctuation. See {Punctuation}.
    [1913 Webster]
 
   7. (Opt.) The diaphragm used in optical instruments to cut
    off the marginal portions of a beam of light passing
    through lenses.
    [1913 Webster]
 
   8. (Zool.) The depression in the face of a dog between the
    skull and the nasal bones. It is conspicuous in the
    bulldog, pug, and some other breeds.
    [1913 Webster]
 
   9. (Phonetics) Some part of the articulating organs, as the
    lips, or the tongue and palate, closed
    (a) so as to cut off the passage of breath or voice
      through the mouth and the nose (distinguished as a
      lip-stop, or a front-stop, etc., as in p, t, d, etc.),
      or
    (b) so as to obstruct, but not entirely cut off, the
      passage, as in l, n, etc.; also, any of the consonants
      so formed. --H. Sweet.
      [1913 Webster]
 
   {Stop bead} (Arch.), the molding screwed to the inner side of
    a window frame, on the face of the pulley stile,
    completing the groove in which the inner sash is to slide.
    
 
   {Stop motion} (Mach.), an automatic device for arresting the
    motion of a machine, as when a certain operation is
    completed, or when an imperfection occurs in its
    performance or product, or in the material which is
    supplied to it, etc.
 
   {Stop plank}, one of a set of planks employed to form a sort
    of dam in some hydraulic works.
 
   {Stop valve}, a valve that can be closed or opened at will,
    as by hand, for preventing or regulating flow, as of a
    liquid in a pipe; -- in distinction from a valve which is
    operated by the action of the fluid it restrains.
 
   {Stop watch}, a watch the hands of which can be stopped in
    order to tell exactly the time that has passed, as in
    timing a race. See {Independent seconds watch}, under
    {Independent}, a.
    [1913 Webster]
 
   Syn: Cessation; check; obstruction; obstacle; hindrance;
     impediment; interruption.
     [1913 Webster]

From The Collaborative International Dictionary of English v.0.48 [gcide]:

 Stop \Stop\, v. i.
   1. To cease to go on; to halt, or stand still; to come to a
    stop.
    [1913 Webster]
 
       He bites his lip, and starts;
       Stops on a sudden, looks upon the ground;
       Then lays his finger on his temple: strait
       Springs out into fast gait; then stops again.
                          --Shak.
    [1913 Webster]
 
   2. To cease from any motion, or course of action.
    [1913 Webster]
 
       Stop, while ye may, suspend your mad career!
                          --Cowper.
    [1913 Webster]
 
   3. To spend a short time; to reside temporarily; to stay; to
    tarry; as, to stop with a friend. [Colloq.]
    [1913 Webster]
 
       By stopping at home till the money was gone. --R. D.
                          Blackmore.
    [1913 Webster]
 
   {To stop over}, to stop at a station or airport beyond the
    time of the departure of the train or airplane on which
    one came, with the purpose of continuing one's journey on
    a subsequent train or airplane; to break one's journey.
    See {stopover}, n.
    [1913 Webster]

From Swedish-English FreeDict Dictionary ver. 0.1.1 [fd-swe-eng]:

 stop
  1. jug; pitcher
  2. jug; box; container; vessel

From Dutch-English Freedict Dictionary ver. 0.1.3 [fd-nld-eng]:

 stop /stɔp/
  1. patch
  2. stop
  3. plug; electricplug; stopper

Are you satisfied with the result?


Discussions

ว่าด้วยโฆษณา
เราทราบดีว่าท่านผู้ใช้คงไม่ได้อยากให้มีโฆษณาเท่าใดนัก แต่โฆษณาช่วยให้ทาง Longdo เรามีรายรับเพียงพอที่จะให้บริการพจนานุกรมได้แบบฟรีๆ ต่อไป ดูรายละเอียดเพิ่มเติม
Go to Top