Search result for

stacheln

(57 entries)
(0.019 seconds)
ลองค้นหาคำในรูปแบบอื่นๆ เพื่อให้ได้ผลลัพธ์มากขึ้นหรือน้อยลง: -stacheln-, *stacheln*
(เนื่องจากผลลัพธ์จากการค้นหา stacheln มีน้อย ระบบได้ทดลองค้นหาใหม่โดยใส่ดอกจันทน์ (wild-card) ให้โดยอัตโนมัติ: *stacheln*)
ตัวอย่างประโยค (EN,TH,DE,JA,CN) จาก Open Subtitles
You were then to spur them to storm and strife, provoke their strength to pitiless war, so that I could gather hosts of fearless fighters in Valhalla's hall.Die solltet zu Sturm und Streit ihr nun Stacheln ihre Kraft reizen zu rauhem Krieg daß kühner Kämpfer Scharen ich sammle in Walhalls Saal Die Walküre (1980)
I'm sorry. The crows are plucking the quills out of the porcupines and I don't know what to do.Die Krähen ziehen den Stachelschweinen die Stacheln raus. Cat People (1982)
Trying to stir them all up, aren't you, Bloom?Sie versuchen, sie alle aufzustacheln, nicht, Mr. Bloom? Twilight Zone: The Movie (1983)
- Can they all shoot stingers? - You better believe it.- Schießen die alle mit StachelnThe Adventures of Buckaroo Banzai Across the 8th Dimension (1984)
- That Was before the battle, to spur them on.- Vor dem Kampf, um sie anzustachelnFlesh+Blood (1985)
Hedgehogs do not have hair... they have quills.Igel haben keine Haare, sie haben StachelnHans My Hedgehog (1987)
But this hedgehog baby had quills as soft as feathers.Aber dieses Igelbaby hatte Stacheln, so weich wie Federn. Hans My Hedgehog (1987)
And she found herself going to the abandoned coat of hair and quills... and touching it... soft and warm and remarkable.Sie ging zu dem verlassenen Pelz mit den Stacheln und berührte ihn. Und wie weich und warm und außergewöhnlich er doch war. Hans My Hedgehog (1987)
Of course, the tires are flat, but that's probably because of the porcupine quills.Die Reifen sind platt, das liegt an den Stacheln der Stachelschweine. The Camping Show (1988)
He is now stuck to the tree by his mighty quills.Jetzt steckt er im Baum fest mit seinen mächtigen StachelnThe Camping Show (1988)
(shouts of encouragement)(anstachelnde Zurufe) Colors (1988)
- Try decaf. They're daring each other to ring the doorbell.Sie stacheln sich gegenseitig an, an der Tür zu klingeln. The 'Burbs (1989)
Stop egging him on.Hör auf, ihn anzustachelnSteel Magnolias (1989)
Bohannan just came back from Germany same place these spikes are found.Bohannan kam gerade aus Deutschland zurück, dort wurden doch auch diese Stacheln hergestellt. Deadly Nightshade (1991)
And they work up these poor men like Frank until they think they're doing something wonderful and patriotic.Sie stacheln so arme Männer wie Frank an, bis sie glauben, sie täten etwas Großartiges und Patriotisches. One, Two, Buckle My Shoe (1992)
What are we gonna say this year when he tries to get us to snitch on each other?Was werden wir dieses Jahr tun... wenn er uns gegeneinander aufstacheln will? Christmas (1992)
They could tell he was afraid, and somehow that seemed to encourage them.Sie merkten, er hatte Angst und... ..das schien sie anzustachelnThe Outcast (1992)
He wants to get rid of us by making us kill each other because we know the secrets.Jetzt wo wir das Geheimnis der Verräter kennen, wollen sie uns aufstacheln, damit wir uns gegenseitig töten. Ninja Scroll (1993)
Damn! Watch out the thorns.Passt auf die Stacheln auf. Heroic Trio 2: Executioners (1993)
Men, send Yang to be hung by a steelyard and Little Cabbage to be stabbed by the fingers!Diener, hängt Yang an die Eisenstange und Ba-Choy erhält die Holzstacheln! Zu Befehl! A Chinese Torture Chamber Story (1994)
Despite what your president intended... steaming around like a colonial power only inflames my enemies.Den haben wir schon. Mit Ihrer Kolonialherrenart stacheln Sie meine Feinde noch an. Better Than Martians (1994)
There were huge balls in the port... full of spikes.Dicke Kugeln gab es im Meer. Mit vielen StachelnThe City of Lost Children (1995)
Am I dirty?Hab ich StachelnThe Adventurers (1995)
They shoot poisonous barbs.Sie haben giftige StachelnJumanji (1995)
I'd like to thank the Reverend Al for giving such a stirring, pork-laden speech.Ich möchte Reverend Al danken... für seine aufstachelnde, schweinetriefende Rede. Reverend Al (1995)
All have one common attribute, venomous spines.Sie haben eine Gemeinsamkeit, giftige StachelnSplashdown (1995)
All have one common attribute, venomous spines.Sie haben eins gemeinsam: giftige StachelnWatergate (1995)
And it didn't take much prodding either, I have to say.Und ich brauchte ihn noch nicht mal groß anzustachelnThe Postponement (1995)
Hey, Earl, that looks like one of those spikes on their sides.Sieht aus, wie die Stacheln an ihren Seiten. Tremors II: Aftershocks (1996)
Bee stingers and venom sacs recovered from the victim's face, arm and neck.Bienenstacheln und Giftblasen aus Gesicht, Hals und Armen des Opfers. Zero Sum (1997)
She then lies with her hind legs spread out, her back arched inwards... and the formerly aggressive spines laid flat.Es liegt mit gespreizten Hinterbeinen, krümmt den Rücken und legt die aggressiven Stacheln flach. Get Real (1998)
The barbs hurt.Diese Stacheln tun richtig weh. Propaganda (1999)
I was impressed at his originality and I found the paintings disquieting disturbing in the extreme.Ich war von seiner Originalität beeindruckt... ..und fand die Gemälde beunruhigend... ..und extrem anstachelnd. The Alien Legacy (1999)
They look like they're daring each other to move in.- Sie stacheln einander auf. Buried Pleasures (1999)
You can't let him pull you in.Lass dich nicht von ihm aufstachelnArt House (1999)
There was a front plate covered with spikes... which was placed inside the mouth, so that if you tried to talk...An der Vorderseite befand sich eine Platte mit Stacheln ... die im Mund befestigt wurde, wenn man nun versuchte zu sprechen ... Cruel and Unusual Punishments (1999)
They could group together and have a porcupine skin so nobody could gain access.Sie gruppierten sich und stellten ihre Stacheln auf, so dass niemand durchkam. Mel Gibson's 'Braveheart': A Filmmaker's Passion (2000)
To stir things up.Um den Haufen aufzustachelnThe Bill of Wrongs (2000)
The scary stories my older brother used to tell me when I was a kid about a monster with a head like a wasp and a mouthful of stingers instead of teeth.Es ist lächerlich. Mein Bruder erzählte mir Gruselgeschichten über ein Monster mit einem Wespenkopf und einem Mund voll StachelnX-Cops (2000)
Critics are like leeches sucking the blood of writers.Sie leben von ihren Stacheln, so wie Geier von ihren Federn leben! Amélie (2001)
Martin's only been home a month. It's normal for brothers to challenge each other.Martin ist erst einen Monat zurück, und es ist normal für Brüder, einander aufzustachelnA.I. Artificial Intelligence (2001)
It had a black stripe on its back... with a line of spikes, you might say.Sie hatte auch einen schwarzen Streifen auf dem Rücken und so etwas ähnliches wie Stacheln, versteht Ihr? Brotherhood of the Wolf (2001)
You're not having much luck getting the brothers to turn against Redding.Du wirst nicht viel Glück damit haben die Brüder gegen Redding aufzustachelnFamous Last Words (2001)
You bring in the TV cameras, you're gonna stir the situation up.Wenn Sie die Kameras rein bringen, stacheln Sie damit nur die Situation auf. Medium Rare (2001)
It is injected through these barbs.Es wird über diese Stacheln injiziert. Blade II (2002)
Raw, the drummer, sprouted this spiny thing on his back and they started playing this beyond industrial, trash-noise funk.Raw, dem Drummer wuchs ein Buckel mit Stacheln auf dem Rücken... und seitdem spielen sie diesen mörderisch lauten und rasenden Punk. Sleep Tight (2002)
Sorry. Didn't mean to tempt you.Entschuldige, ich wollte dich nicht anstachelnDoublemeat Palace (2002)
I had to study only the language of the "Current Camera"... And Denis' ambition as a film director incite.Ich musste nur die Sprache der "Aktuellen Kamera" studieren... und Denis' Ehrgeiz als Filmregisseur anstachelnGood Bye Lenin! (2003)
Keep you on your toes.Um Sie anzustachelnMona Lisa Smile (2003)
The spikes grow to full size in the womb.Die Stacheln entwickeln sich bereits im Mutterleib. Players (2003)

German-English: TU-Chemnitz DING Dictionary
mit Stacheln versehenbarbed [Add to Longdo]
anstacheln (zu) | anstachelnd | angestacheltto incite (to) | inciting | incited to [Add to Longdo]
anstacheln; aufhetzen; aufreizen | anstachelnd; aufhetzend; aufreizend; aufreizend | angestachelt; aufgehetzt; aufgereiztto egg (on) | egging | egged [Add to Longdo]
anstachelndgoosing [Add to Longdo]
aufstacheln | aufstachelnd | aufgestacheltto spur on | spurring on | spurred on [Add to Longdo]
stachelnto prick; to prickle [Add to Longdo]

Are you satisfied with the result?


Discussions

Go to Top